Lifestyle

6 filarów partnerskiego związku

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
2 lutego 2016
Fot. iStock / AleksandarNakic
 

Czym jest partnerstwo w związku? Niektórym wydaje się, że sprawa jest prosta. – Chodzi o to, że oboje pracują, tak?- powiedzą. Bo przecież  z tego wynika oczywista równość. Czy taka oczywista? O, nie. Życie zbyt często to weryfikuje. Prawdziwe partnerstwo opiera się na kilku mocnych filarach, na zasadach, których przestrzeganie to kwestia wewnętrznych relacji między obiema stronami związku. Jeśli tych zasad brak, nic tu nie pomoże fakt, że oboje zarabiają.

1. Szacunek

Absolutna podstawa. Szacunek dla mojej odmienności, czyli do tego, że jestem odrębnym człowiekiem, który ma swoje opinie, swój sposób postrzegania świata. Akceptacja mojej inności, a nie ciągłe próby „ulepszania” mnie. To, że tworzymy związek, wcale nie znaczy, że stanowimy teraz jedno ciało. Związek to taki typ relacji, w której oboje „wkładamy jakieś części siebie dla wspólnej korzyści. I najlepiej, kiedy dajemy z siebie po równo.

Oczywiście, szacunek w związku to również świadomość tego, że obie strony mają tu swoje prawa, które należy respektować. Ale także dbanie o to, by partner czy partnerka byli po prostu szczęśliwi.

2. Sprawiedliwy podział obowiązków

W rodzinnych okolicznościach rzadko kiedy sprawdza się zasada: każdemu po równo. Kiedy w grę wchodzi opieka nad dziećmi, prowadzenie domu i zapewnienie rodzinie stabilnej sytuacji materialnej, o wiele lepsza jest zasada przydzielania każdej ze stron zadań według możliwości: czasowych, organizacyjnych, no i według predyspozycji :). Ważne, by się z nich w równym stopniu wywiązywać.

3. Skłonność do dopasowywania się i wspierania drugiej osoby

Czasem zaskakują nas niespodziewane okoliczności. Jednemu z nas los czy choroba krzyżują plany, coś nie idzie tak jak trzeba. Maszyna nie działa już tak sprawnie jak przedtem. Nad ustabilizowaniem sytuacji pracujemy oboje, ustalając wspólnie plan działania i zastanawiając się, co w danej chwili może zrobić każde z nas. Być może na jakiś czas trzeba będzie przejąć obowiązki naszego partnera/partnerki? Co w tym dziwnego?

4. Poczucie odpowiedzialności

W partnerskim związku nie ma miejsca na brak lojalności. Kiedy zawodzisz, oszukujesz, osłabiasz swoją relację. Wiążąc się z drugą osobą musisz mieć tego świadomość. Kiedy przestajesz brać odpowiedzialność za tę waszą małą wspólnotę, wysyłasz jasny sygnał, że dążysz do jej rozpadu. Związek, w którym tylko jedna osoba „się stara”, tylko jednej „zależy”, może co prawda trwać, ale nie daje szczęścia ani spełnienia.

5. Wspólne podejmowanie decyzji

Szczególnie tych, które w jakimś mniejszym, czy większym stopniu oddziałują na przyszłość naszego związku. Wspólne podejmowanie decyzji to przejaw wzajemnego szacunku i miłości. To okazywanie partnerowi, że jego zdanie jest dla nas ważne, że w naszej relacji jesteśmy równi. I że oboje tworzymy ją w równym stopniu.

6. Równy dostęp do wspólnych finansów

Wspólne mieszkanie, wspólne dzieci, wspólne łóżko, ale dostęp do konta ma tylko on. I jeszcze to jego „O co chodzi, przecież daję ci pieniądze?”… Sytuacja, w której jedno z partnerów (oczywiście to, które zarabia więcej) „wydziela” drugiemu jakieś sumy „na życie” jest niedopuszczalna i poniżająca, na dłuższą metę prowadzi do frustracji. Zawsze stawia drugą stronę na pozycji zależnej.

Partnerski związek wymaga od nas dojrzałości i pełnej świadomości, że wiążemy się „na poważnie”. Miłość daje naszemu związkowi początek, ale trwanie zapewni tej relacji jedynie poszanowanie tych kilku zasad.


Lifestyle

Regulamin akcji „Moja pierwsza miłość”

Redakcja
Redakcja
2 lutego 2016
Fot. iStock / Solovyova
 

Regulamin akcji ” Moja pierwsza miłość”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Moja pierwsza miłość”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Moja pierwsza miłość”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 02.02.2016 do 15.02.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Sephora Polska – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe.Opowiedz nam o swojej pierwszej miłości. Wyślij do nas list (za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail), w którym opowiedz nam swoją pierwszą miłosną historię. Listy przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując „Moja pierwsza miłość”. Listy będziemy podpisywać imieniem i nazwiskiem – tak, abyśmy mogli bez trudu wyłonić i ogłosić Laureatki naszej zabawy.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, zapisania wiadomości na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy przesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 22.02.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest marka Sephora Polska.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę w postaci 1 Walentynkowego zestawu kosmetyków od Sephora, składającego się z: 3 produktów Sephora z walentynkowej edycji limitowanej Be Atomic (Musujący żel do kąpieli i pod prysznic Kwiat bawełny Be Atomic, Aksamitny Balsam do Ciała Kwiat bawełny Be Atomic, Balsam do ust).
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Szukasz sposobu na życie albo ciekawi cię jak wygląda praca makijażystki albo dyrektora Sephory? Ruszyły zapisy na Lifetramp

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
2 lutego 2016
Fot. Screen z Lifetramp

Jeśli marzysz o tym, by sprawdzić jak wygląda praca makijażysty lub Dyrektora Artystycznego w największej na świecie sieci perfumerii, już wkrótce będzie to możliwe dzięki współpracy Sephora z Lifetramp. Od 2 lutego ruszają zapisy na najbliższe spotkania z Anną Galińską – główną makijażystką, trenerem i współautorką blogmakijaz.pl oraz Sergiuszem Osmańskim – Dyrektorem Artystycznym i PR Sephora. Zainspiruj się  i znajdź swoje powołanie!

Głównym celem serwisu Lifetramp jest pomoc użytkownikom w znalezieniu swojego sposobu na życie, nowej pasji, inspiracji. Umożliwia on poznanie wyjątkowych ludzi, z którymi użytkownik może zbudować prawdziwe relacje. To oryginalna odsłona serwisu społecznościowego. Idea serwisu bazuje na możliwości spędzenia czasu z ekspertem, fachowcem czy wirtuozem w swojej dziedzinie za przysłowiowy lunch – a ten z kolei opowie, pokaże – jednym słowem pozwoli nam spróbować „z czym to się je”.

– Już po pierwszych doświadczeniach zauważyliśmy, że ukrytą wartością, jaką dostarcza Lifetramp, jest udowadnianie, iż każdy z nas może robić cokolwiek sobie wymarzy, że nie ma żadnych granic, a osoby tworzące świat wokół nas niczym się od nas samych nie różnią, że nigdy nie jest za późno by wyruszyć na poszukiwanie swojej drogi – mówi Adam Filipowski, jeden z założycieli serwisu Lifetramp.

Serwis został założony przez Adama Filipowskiego i Mariusza Cieślę. 

W grudniu do grona mentorów zawodowych, których skupia portal Lifetramp, dołączyli przedstawiciele Sephora Polska. Powstał również pierwszy w historii Liftramp profil firmowy –Sephora, dzięki któremu można poznać jej mentorów – Anię Galińską i Sergiusza Osmańskiego – oraz zapisać się na spotkanie z nimi. To niezwykłe rozwiązanie może być nie tylko spełnieniem czyiś marzeń, ale również początkiem nowej i ekscytującej drogi życiowej. Wszak ta najważniejsza w życiu przygoda bardzo często rozpoczyna się od spotkania znalezienia się we właściwym miejscu i czasie. A jeśli dodać do tego ramię życzliwego mentora…

 – Dzięki nowatorskiemu projektowi Lifetramp chcemy dać możliwość wszystkim poszukującym swojej drogi zawodowej lub marzącym o odkryciu nowego powołania, poznania naszej firmy poprzez spotkanie z nami i osobiste doświadczenie. Mamy nadzieję, że dzięki Liftremap zaszczepimy pasję do świata beauty u wielu młodych ludzi i być może znajdziemy wśród nich przyszłych pracowników Sephora – mówi Sergiusz Osmański. – Z niecierpliwością czekam na swój pierwszy Lifetramping. Jestem przekonany, że będzie to cudowna wymiana energii – dodaje. 

Poznaj Sephora z Lifetramp!
Wejdź na www.lifetramp.com/sephora


Zobacz także

Wege znaczy smacznie. Przewodnik początkującego weganina

Poszłam sama na plażę naturystów i co z tego wynikło?

Czy to koniec ery Matki Polki? Zdaniem kobiet, Polska nie jest dobrym krajem do tego, żeby zakładać rodzinę