Lifestyle Związek

To ojcowie są odpowiedzialni za podział ról w związku. Panowie, czas na zmiany! Nawet reklamy o tym mówią!

Agnieszka Dyniakowska
Agnieszka Dyniakowska
14 sierpnia 2017
fot. screen z YouTube/ Flock of Broads
 

Matka wraca z pracy dźwigając przy okazji zakupy, robi obiad, nastawia pranie, porządkuje to, co domownicy zostawili w nieładzie. Ojciec wraca, wita się ze wszystkimi, zjada obiad ugotowany przez żonę, chwilę bawi się z dziećmi i siada na kanapie zmęczony po całym dniu. Brzmi znajomo? Taki system panuje niestety w większości domów na świecie, pomimo partnerstwa w związku, to kobiety są odpowiedzialne za większość domowych obowiązków. Ale koniec z tym, czas na zmiany, panowie – tak, wy, panowie, bo to od ojców zależy, jak będzie wyglądać przyszłość ich córek.

Do rozmowy o podziale ról w związkach, w rodzinie zaprasza nas reklama proszku do prania. Krótki filmik pokazany jest z perspektywy ojca odwiedzającego dorosła już córkę i jej rodzinę. Starszy pan obserwuje jej dom i wyciąga wnioski na temat tego, jak ją wychował i jakie zachowania przekazał. Wnioski, które go zasmucają i zmuszają do przemyśleń, niektórych rzeczy szczerze żałuje – zwłaszcza tych, które odnoszą się do podziału ról ze względu na płeć.

„Przepraszam w imieniu każdego taty, który dawał zły przykład” – pisze w liście ojciec do swojej dorosłej córki i obiecuje: „Podejmę świadomy wysiłek, by pomóc mamie w pracach domowych. Może nie zostanę królem kuchni, ale przynajmniej mogę pomóc w praniu. Przez te wszystkie lata byłem w błędzie, ale nadszedł czas, aby wszystko naprawić”.

fot. screen z YouTube/ Flock of Broads

fot. screen z YouTube/ Flock of Broads

Choć to tylko reklama detergentu, to porusza ważne kwestie, które od dawna poddawane są pod dyskusję – kwestie pracy kobiet na dwa etaty (praca zawodowa i obowiązki domowe), nierówny podział ról w rodzinie, przypisywanie pewnych zadań jedynie ze względu na płeć i wynoszenie z domu rodzinnego nie do końca właściwych obrazów i schematów. Badania pokazują, że problem ten istnieje na całym świecie, a społeczeństwo już od najmłodszych lat nakłada na dziewczynki więcej obowiązków i wymagań jedynie ze względu na ich płeć. Walka ze stereotypami i podwójnymi standardami nie jest łatwa i choć obecnie, zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej, wiele się dzieje w tym zakresie, to zmiany są powolne i trudne ze względu na stereotypy przenoszone z pokolenia na pokolenie.

Panowie, czas zatem na zmiany! Pomyślcie o swoich córkach i dla ich dobra i szczęścia przeanalizujecie swój udział w domowych obowiązkach – może czas nauczyć się obsługi sprzętów AGD i zaangażować nieco bardziej?


Lifestyle Związek

Wygląd paznokci zdradza choroby i pielęgnacyjne zaniedbania. Sprawdź, co mówią o tobie twoje paznokcie

Redakcja
Redakcja
14 sierpnia 2017
Fot. iStock / alfabet MN
Następny

Wygląd paznokci świadczy nie tylko o naszych upodobaniach estetycznych czy rodzaju stosowanych kosmetyków, ale przede wszystkim informuje, co się dzieje z naszym zdrowiem. Paznokcie powstają z żywych keratynocytów, które przekształcają się w zrogowaciałe martwe komórki, których ściany grubieją i łączą się, dzięki czemu formuje się warstwa rogowa z twardej kreatyny.

Zmiany koloru, kształtu, łamliwości paznokci, mogą wynikać z wielu powodów jak. Badania wykazały, że najczęściej paznokciom szkodzą urazy mechaniczne i wpływ środków chemicznych, ale nie tylko. Przyczyny zmiany wyglądu paznokci mogą mieć poważniejsze źródła. Ponieważ paznokcie swoje naturalne zabarwienie zawdzięczają istniejącej pod nimi siateczce naczyń krwionośnych, pewne odstępstwa od normy są szybko widoczne.

Najczęściej by poprawić ich kondycję, wystarczy położyć większy nacisk na pielęgnację skóry dłoni i paznokci, a w przypadku podejrzenia chorób, zastosować się do zaleceń lekarskich.

źródło: www.ofeminin.plkobieta.onet.pl

Lifestyle Związek

Regulamin konkursu „Przytul siebie”

Redakcja
Redakcja
14 sierpnia 2017
Fot. iStock/fotostorm

Regulamin konkursu „Przytul siebie”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Przytul siebie”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Przytul siebie” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie  od 16.08 do 25.08. 2017. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 30.08.2017 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Kamil” – zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:
  „W komentarzu pod tym artykułem napisz nam odpowiedź na pytanie: „A Ty, co zrobiłaś ostatnio tylko dla siebie?”. Pomyśl, jak często dbasz o siebie, co dla siebie robisz, a jeśli nie zdążyłaś, zrób to teraz i napisz nam o tym koniecznie!”.
 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 2017 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Kamil”
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.

  5 x zestaw kosmetyków firmy Nacomi składający się z  Pianki peelingująco-myjąca oraz Galaretki do mycia ciała

 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Zobacz także

Prawdziwa przyjaźń… Chodź, razem na pewno ją znajdziemy. Nasza nowa akcja „Prawdziwa przyjaźń rodzi się w dzieciństwie”

Pierwszy obóz mojego dziecka, czyli bezbolesne odcinanie pępowiny. Czy warto i kiedy dziecko (i rodzic) jest gotowe?

Chcecie zaszaleć? Oto 5 miejsc, w których zaliczyłam cudowny seks i potężny orgazm