Go to content

Bezpłatne testy genetyczne BRCA1! Daj sobie szansę!

Fot. iStock / PALMIHELP

Wszystkie choroby, w tym również choroby nowotworowe, mają tło genetyczne. Duża część elementów genetycznych wynika z tzw. predyspozycji rodzinnych i coraz więcej mutacji odpowiada za przekazy rodzinne. Pośród czynników zwiększonego ryzyka zachorowania na raka jajnika znajduje się dziedziczenie mutacji w genie BRCA1 i BRCA2, wcześniej przebyty rak piersi, występowanie raka jajnika i/lub raka piersi w bliskiej rodzinie. To około 15% przypadków.

Mężczyźni również mogą być nosicielami genu BRCA1, który z kolei mogą przekazać córce.

Wywiad rodzinny jest podstawową metodą oceny ryzyka wystąpienia raka jajnika. Wykrycie mutacji w tym genie jest również bardzo ważne z uwagi na określenie rokowania i wyboru leczenia. Rozpoznanie typu raka jajnika następuje na podstawie histopatologicznego badania materiału uzyskanego w czasie zabiegu operacyjnego.

Jeśli w rodzinie były odnotowane zachorowania nowotworowe, powinno się niezwłocznie wykonać badania w kierunku mutacji w genie BRCA1 i BRCA2 oraz test ROMA (stężenie markera nowotworowego CA 125).

Nasz portal, wspólnie z organizatorem III edycji Ogólnopolskiej Kampanii Diagnostyka Jajnika – KWIATEM KOBIECOŚCI, ma dla Was 30 bezpłatnych badań:

kupon-2017_diagnostyka

poziom-logosy-RGB_EDIT


Regulamin

Regulamin konkursu ORGANIZACJI KWIAT KOBIECOŚCI i PORTALU OHME.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Organizatorem konkursu (dalej zwanego „Konkursem”) jest  Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości z siedzibą w Warszawie (01-883) przy ul. Perzyńskiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000315362, NIP 118 20 59 702,  REGON 14284121 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.    Regulamin Konkursu jest dostępny  na stronie internetowej  Organizatora www.kwiatkobiecosci.pl .

1.4.    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu.

 • Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest:
 • Test genetyczny w kierunku wykrycia obecności zmutowanego genu BRCA1
  • Organizator powoła 2. osobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie dwóch przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
 1. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na stronie www.ohme.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się na stronie www.ohme.pl oraz na stronie www.kwiatkobiecosci.pl. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie www.kwiatkobiecosci.pl oraz na FB Kwiatu Kobiecości.

2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 10.10.2017 do 30.10.2017 r.

2.3     O nagrodzie zostaną poinformowani zwycięzcy konkursu drogą email (wiadomość e-mail).

 1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 • Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodach, jak również wskaże adres strony internetowej Organizatora, na której zamieszczony jest Regulamin.
 • Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora i Realizatora na podstawie przysłanych odpowiedzi na pytanie w formie wiadomości e-mail na adres ohme@kwiatkobiecosci.pl
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie następuję poprzez przesłanie odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe w formie wiadomości e – mail na adres: ohme@kwiatkobiecosci.pl
 • Wykonanie zadania konkursowego polega na opisaniu w kilku zdaniach – „Jak dbasz o zdrowie swoich najbliższych„ i wysłaniu odpowiedzi (wiadomości e-mail) na adres ohme@kwiatkobiecosci.pl
 • Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi na zadanie konkursowe Komisja wybierze 30 najciekawszych. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 • Jedna osoba może wziąć udział tylko raz w Konkursie, tj. Laureaci będą identyfikowani przez Organizatora na podstawie adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz po wskazaniu miasta w którym chce wykonać badanie.
 • Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
  • Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 05.11.2017 r.
  • Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wysłanie do nich wiadomości e-mail najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Wiadomość e-mail będzie zawierała wszelkie niezbędne informacje o możliwości zrealizowania bezpłatnego badania.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, na adres Organizatora: biuro@kwiatkobiecosci.pl
  • Reklamacje należy wysłać emailem. Decyduje data wysłania maila.
  • Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  • Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.
  • Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.