Patronaty

Plebiscyt Statuetka Wrocławskiej Rodzinki Prudential – zagłosuj na swoje ulubione rodzinne miejsce we Wrocławiu!

Redakcja
Redakcja
21 kwietnia 2016
 

Kto  zdobędzie pierwszą w historii Statuetkę Wrocławskiej Rodzinki Prudential? Wszystko zależy od Ciebie i Twoich najbliższych! Wybierzcie z nami najbardziej rodzinne miejsce Wrocławia!

Statuetka Wrocławskiej Rodzinki Prudential, to plebiscyt przygotowany przez ZwalczNudę.pl. W konkursie mogą brać udział firmy, instytucje i organizacje wrocławskie, które swoją ofertę kierują do rodzin z dziećmi.

Plebiscyt odbywa się w ramach Wrocławskich Dni Rodzinnych Prudential. Do wzięcia udziału w plebiscycie zostały zaproszone firmy, które promują rodzinne, aktywne spędzanie czasu we Wrocławiu. Wrocławskie Dni Rodzinne Prudential to wydarzenie podczas którego,
w weekend, od piątku do niedzieli, organizowanych jest mnóstwo darmowych wydarzeń, takich jak warsztaty, pokazy czy przedstawienia, a to wszystko ku radości dzieci i ich rodziców. ZwalczNude.pl wraz z firmami biorącymi udział w wydarzeniu, tworzy wyjątkowy, trzydniowy program gier, zabaw i innych atrakcji dla najmłodszych.

12 kwietnia 2016 r. rozpoczęło się głosowanie w pierwszej edycji Plebiscytu Wrocławskie Statuetki Prudenital. Przez ponad cztery tygodnie – do 15 maja 2016 r. – rodzice wspierani przez swoje pociechy będą mogli głosować na najpopularniejsze miejsca we Wrocławiu, które skutecznie zwalczają nudę oraz zapewniają naukę i zabawę całej rodzinie. Swoje ulubione miejsca można zgłaszać do plebiscytu już tylko do 26 kwietnia 2016.

Każdy Wrocławski punkt mający rodzinną ofertę może się dołączyć. Plebiscyt jest doskonałą okazją do nagrodzenia tych, którzy na co dzień wspierają rodziców w trzech kategoriach:

 1. Edukacja
 2. Kultura i rozrywka
 3. Sport i zdrowie

Spośród laureatów poszczególnych kategorii, zostanie wyłoniony zwycięzca nagrody Grand Prix, który otrzyma kampanię promocyjną, ufundowaną przez  Partnerów Plebiscytu.

Sponsorem tytularnym wydarzenia jest firma Prudential. Przedstawiciele Prudential podkreślają, że Warszawskie Dni Rodzinne  promując wspólne rodzinne spędzanie czasu, wpisują się w filozofię działania firmy, której ubezpieczenia mają na celu ochronę rodziny
i zabezpieczenie jej przyszłości finansowej.

Więcej o projekcie na http://www.dnirodzinne.pl/wrocław/

Głosowanie przebiega na stronie: www.glosowanie.zwalcznude.pl

Fot. Materiały praswoe

Fot. Materiały praswoe


Patronaty

Regulamin Akcji „Bądź piękna każdego dnia”

Redakcja
Redakcja
21 kwietnia 2016
Akcja "Bądź piękna każdego dnia"
Fot. Kaboompics/Kaboompisc / CCO
 

Regulamin Akcji „Bądź piękna każdego dnia”

WEŹ UDZIAŁ Akcji „Bądź piękna każdego dnia”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Akcja „Bądź piękna każdego dnia” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 20.04.2016 do 18.05.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest producent marki BaByliss – zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE: Pod codziennym wpisem dotyczącym naszej akcji zamieść komentarz, w którym napiszesz, co takiego dzisiaj zrobiłaś dla swojej urody. Najciekawsze z komentarzy zostaną nagrodzone.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze portalu społecznościowego Facebook.
 3. Jedna osoba może zamieścić dowolną liczbę zdjęć. Jedna osoba, może wygrać jedną nagrodę.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 27.05. 2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest producent marki BaByliss.
 2. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:

  1.       Depilator IPL G972PE o wartości o wartości 999 zł
  Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody zostanie dodane świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża zgodę aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
  2.       Prostownica ST330E 2 w 1 o wartości 229 zł
  3.       Lokówka 271CE o wartości 69 zł
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora a za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Patronaty

Poznaj dobroczynne działanie najsilniejszej na świecie leczniczej wody siarczkowej. Zadbaj o zdrowie i relaks w Mineral Hotelu **** Malinowy Raj

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
20 kwietnia 2016
Fot. Materiały prasowe

Szukając miejsca idealnego dla spędzenia urlopu w trosce nie tylko o relaks umysłu, ale i dbałość o zdrowie, warto rozważyć skorzystanie z oferty balneoterapii czyli dobroczynnego wpływu wód uzdrowiskowych.

Balneologia jest dyscypliną wiedzy medycznej, zajmująca się badaniem leczniczych właściwości wód podziemnych i borowin, a także wykorzystywaniem ich w leczeniu pod postacią inhalacji, kąpieli, kuracji pitnych, a także okładów. Balneoterapia jest znana od czasów starożytnych, a także krajowe uzdrowiska szczycące się nie bez przyczyny posiadaniem dobroczynnych wód mają wieloletnią tradycję. Dzięki leczniczym właściwościom, wody pozytywnie wpływają na stan zdrowia oraz na urodę. Zawarte w niej minerały, podczas kąpieli wnikają przez skórę, łagodząc różnorodne dolegliwości. Także temperatura wody, przekraczająca niekiedy 38°C, ma duże znaczenie dla zdrowia.

Szerokim zastosowaniem cieszą się wody siarczkowe

Siarka jest jednym z makroelementów niezbędnych do życia i zajmuje czołowe miejsce na liście makroskładników mineralnych potrzebnych organizmowi ludzkiemu. Ma ona tak wielki wpływ na codzienne funkcjonowanie, że jej niedobory rozpoznaje się w wyniku wystąpienia objawów takich jak: stwardnienie i wypadanie włosów, utrata jędrności skóry i jej blednięcie, łuszczyca i łamliwość paznokci. Przy niedoborze tego pierwiastka mogą pojawić się odczucie niepokoju, zmęczenie, kłopoty ze wzrokiem i dolegliwości stawowe. Poprzez fakt, ze siarka  znajduje się we wszystkich komórkach organizmu ludzkiego, szczególnie jako istotny składnik struktury białkowej, można ją z powodzeniem wykorzystywać w leczeniu takich dolegliwości jak:

 • choroby zwyrodnieniowe
 • cukrzycę
 • czyraki, świerzb, pasożytnicze i ropne schorzenia skórne
 • dnę moczanową
 • dolegliwości płucne
 • nadciśnienie i miażdżycę naczyń
 • przewlekłe dolegliwości reumatyczne (artretyzm, reumatyzm)
 • schorzenia skórne: egzemy, łuszczyce
 • trądzik krostkowy i różowaty
 • zaburzenia wątrobowo–żółciowe
 • zaburzenia jelitowe
 • zapalenie tętnic
 • zapalenie zatok przynosowych
 • alergię skórną

Jak działają kąpiele w basenach z wodą siarczkową?

Dobroczynne działanie na organizm zaczyna się już od pierwszego kontaktu skóry z wodą siarczkową. Woda delikatnie złuszcza naskórek i stymuluje procesy jego odnowy, pobudza mikrokrążenie, lepsze ukrwienie oraz metabolizm skóry. Dodatkowym atutem w działaniu leczniczym są jej bakteriobójcze i grzybobójcze właściwości. Ważny jest sam jej skład. By mówić o takiej wodzie w jednym jej litrze powinno zawierać się min. 1 mg siarki. Taką charakterystykę mają liczne polskie uzdrowiska, jednak w przypadku stosowanych tam wód, zawartość siarki nie przekracza kilkudziesięciu miligramów siarki na litr.

Inaczej jest w Solcu-Zdroju. Woda ze źródła „Malina” jest najsilniejsza na świecie i posiada ok. 900 mg/litr. To sprawia, iż ta „woda życia”, zgodnie z łacińską sentencją SPA – Sanus Per Aquam- zdrowy przez wodę, jest naturalnym źródłem zdrowia i długowieczności. Uznaje się, że wchłonięciu ulega 10% siarki zawartej w tych wodach stosowanych do kąpieli. Specjaliści zalecają by po ostatniej kąpieli w basenie solankowo-siarczkowym przez dwie godziny unikać brania prysznica czy kąpieli, ponieważ przez ten czas związki wchłaniają się, zapewniając optymalne efekty lecznicze, które po serii zabiegów utrzymują się około roku.

Hotel Malinowy Raj oferuje kąpiele w wysoko-zmineralizowanej wodzie leczniczej

Fachową opiekę lekarską, skuteczne leczenie szeregu schorzeń cywilizacyjnych oraz profilaktykę zdrowotną oferuje Mineral Hotel ****Malinowy Raj zlokalizowany w Solcu-Zdroju, będący częścią sieci Malinowych Hoteli Medical SPA. To najnowocześniejszy w regionie hotel posiadający 111 przestronnych i stylowo wykończonych pokoi i apartamentów. Hotel połączony jest z jedynymi w Polsce Basenami Mineralnymi, które oferują kąpiele w wysoko-zmineralizowanej wodzie leczniczej, strefę Saun&Wellness i szereg innych atrakcji dla całej rodziny. 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Hotel Malinowy Raj proponuje także wyjątkowe pakiety

Podstawę oferty stanowią Centra Rehabilitacji, realizując oczekiwania klientów w zakresie specjalistycznej rehabilitacji, lecznictwa uzdrowiskowego chorób przewlekłych, połączonych z odpowiednią dietą i edukacją zdrowotną oraz odnową biologiczną i rekreacją. Goście mogą korzystać z pobytów wypoczynkowo-regenerujących wzbogaconych szeroką bazą kosmetologiczną, jak i typowych pobytów kuracyjnych z zastosowaniem uznanych metod leczniczych. Obejmują one balneoterapię, hydroterapię, fizykoterapię oraz kinezyterapię.

Oczywiście to nie wszystko, co przygotowane zostało z myślą o gościach. Dla osób, które pragną poprawić swój stan zdrowia, przygotowane zostały specjalne pakiety z zakresu SPA, z których można wybrać najlepszą dla siebie ofertę.

Program Metamorfozy 7 dni

To specjalna oferta, skierowana dla osób, poszukujących chęci i motywacji do wprowadzenia zmian i nowego rytmu życia. Pobyt w Malinowym Raju zagwarantuje zdrową dietę, aktywność fizyczną uzupełnioną przez odpowiednie zabiegi. To dobry sposób na sukces w dążeniu do smukłej sylwetki i dobrego samopoczucia.

Oferowany w pakiecie zestaw zabiegów połączonych z indywidualnie skomponowaną dietą „Zdrowy Wybór” i autorskimi zajęciami „Total Fitness” na licencji Ewy Chodakowskiej które zapewnią uczestnikom witalność, smuklejszą sylwetkę i lepsze samopoczucie.
Pakiet zawiera również dostęp do wszystkich stref basenowych w kompleksie Basenów Mineralnych: basenu rekreacyjnego z woda mineralną i urządzeniami masującymi, jedynego w Polsce basenu solankowo-siarczkowego, basenu zewnętrznego oraz strefy saun z dostępem do jacuzzi wewnętrznego i zewnętrznego.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Wybór bogatej oferty proponowanej przez Mineral Hotel****Malinowy Raj, należy do Państwa.


Wpis powstał we współpracy z firmą Malinowe Hotele Sp. z o.o.

 


Zobacz także

W neurologii liczy się przede wszystkim czas

Pokonać raka – Pacjent w centrum uwagi

Zdrowy Brzuch – jak o niego dbać?