Szkoła

Regulamin akcji Oh!Szkoło

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
8 września 2020
Fot. iStock
 

Regulamin akcji „Oh!Szkoło”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Oh!Szkoło”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą „Oh!Szkoło!”  zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 08.09.2019 do 05.10.2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 15.10.2019 roku
 2. Sponsorami nagród w Konkursie są: NOVEEN, Orbit, Floradix, Fundacja Orange – zwani dalej Partnerami.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Partnera, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE – dołącz do akcji tutaj.

  Akcja „Oh!Szkoło”

  Przez kolejne tygodnie będziemy wspólnie oswajali szkołę, uczyli się odpuszczania i uwalniania własnej głowy od rzeczy, na które nie mamy wpływu. Będziemy brali sprawy w swoje ręce tam, gdzie możemy wiele zdziałać! Ale przede wszystkim, zamienimy szkołę, która jest tylko obowiązkiem, na możliwości.

  Wśród wszystkich komentarzy, na zakończenie akcji wybierzemy te, które nagrodzimy 🙂 Bądźcie z nami!

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 20 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl.
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 10.10.2019 roku

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Fundatorem nagród w Konkursie są NOVEEN, Orbit, Floradix, Fundacja Orange – zwani dalej Partnerami.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 20 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   1 x Lunch Box NOVEEN LB410 Grey:

   1 x Blender NOVEEN Sport Mix & Fit SB2000 X-LINE

    

    

   1 x Nawilżacz powietrza NOVEEN UH1800 X-LINE

    

   3 x zestaw nagród składający się z: ekologicznego plecaka, powerbanku i gry karcianej „Bezpiecznie tu i tam” dla całej rodziny.

    

    

    10 x zestaw nagród, składający się z:1 torby (ekologiczne płótno), 10 opakowań gum Orbit FOR KIDS! oraz pudełka z zestawem małych gum, idealnych do śniadaniówki

    1 x Zestaw Floradix, składający się z:

    

   Wartość zestawu: 171,60 zł

    3 x Zestaw Floradix, składający się z:

   Wartość zestawu: 78,80 zł

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora i Partnerów swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Szkoła

Kilka wskazówek na ten dzień. Jak zatrzymać słońce?

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
8 września 2020
Fot. iStock / ArthurHidden

Otwierasz oczy, za oknem słońce. Myślisz sobie „szkoda, że to nie sobota”. Żałujesz, że znów nie wykorzystałeś weekendu po to, by naprawdę odpocząć. Że to kolejny taki poranek, których choć piękny na zewnątrz, wzbudza twoją niechęć. Bo „znowu trzeba wstać, iść do pracy, zmagać się z tymi wszystkimi, codziennymi problemami”… A przecież, mogłoby być inaczej. Tak naprawdę, to, jak widzisz życie i ten poranek, jest tylko w twojej głowie. Możesz zatrzymać słońce na cały dzień.

Jak się do tego zabrać? Jest kilka rzeczy, o które musisz zadbać i kilka, o których powinieneś zapomnieć.

1. Nie „nastawiaj się”

Nie myśl, że będzie „jakoś” – trudno, źle, świetnie, dobrze. Po prostu przyjmuj rzeczy takimi, jakimi są, jedna po drugiej. W wagonie metra dziś tłok, w pracy pojawiają się wyzwania, z którymi nie możesz sobie poradzić, a rano pokłóciłeś się z bliską osobą? To nie są znaki świadczące o tym, że nie masz szczęścia w życiu, to są normalne, codzienne problemy. Każdy z nas je zna, każdy z nas sobie z nimi musi poradzić.

2. Nie martw się na zapas

Statystycznie rzecz ujmując, większość rzeczy, których się obawiasz po prostu się nie wydarzy. Dlatego nie wyobrażaj sobie najgorszego, nie zamykaj w sobie, nie uciekaj. Nie ma się czego bać. A ludzie są z natury bardziej życzliwi niż nieuprzejmi.

3. Mów

Nie ukrywaj problemów, które cię przerastają. Nie udawaj, że wszystko jest w porządku, gdy ciężar obowiązków cię przytłacza do tego stopnia, że nie możesz normalnie funkcjonować. Pamiętaj, prawie wszystko da się załatwić – rozmową, wyjaśnieniem sytuacji, spokojną, rzeczową argumentacją, propozycją rozwiązań trudnych kwestii, planem działania. Tylko mów.

4. Zaakceptuj to, czego nie możesz zmienić

Najważniejszy punkt i pewnie najtrudniejszy do zrealizowania. Wydaje nam się, że w życiu musimy mieć nad wszystkim kontrolę. Są jednak takie sprawy, które toczą się swoim rytmem, gdzieś obok nas i choćbyśmy byli nie wiem jak mocno zdeterminowani, nie zmienimy ich biegu, nie przyspieszymy ich ani nie opóźnimy. Należy to zrozumieć i zaakceptować, wtedy wszystko okaże się prostsze.

5. Podchodź do siebie i do innych z życzliwością

Jeśli możesz pomóc, pomóż, ale nie kosztem swojego komfortu psychicznego i nie kosztem relacji z bliskimi. Trzymaj się ustalonych granic, zachowaj pozytywne nastawienie do ludzi, którzy cię otaczają. Dobrze jest być dobrym dla innych, wspaniale jest umieć być dobrym dla siebie i wybaczać sobie.

Zatrzymaj w sercu słońce. Dni tygodnia mijają szybko i tylko od ciebie zależy, jak je przeżyjesz.

 


Zobacz także

Jak pokazać dzieciom świat technologii?

Marcin Korczyc: Pandemia niczego nowego nie pokazała. Pokazała problemy, które są w szkole od dziesięciu, czy piętnastu lat

Co najlepszego zrobiliście naszym dzieciom? Oskarżam was