Lifestyle Macierzyństwo

Regulamin akcji na Dzień Dziecka „List do dziecka”

Redakcja
Redakcja
30 maja 2016
Akcja "List do dziecka"
Fotomontaż iStock / Materiały prasowe
 

Regulamin Akcji „List do dziecka”

WEŹ UDZIAŁ w Akcji „List do dziecka”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą „List do dziecka” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 30.05 – 12.06.2016 roku.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są marki: Wawel, Dekoria.pl, Ziaja, Wilga/GW Foksal, Wydawnictwo Adamada, Tickless, firma Maspex, Klapp Cosmetics  – zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe:
  „Napisz list do swojego dziecka (dzieci) i prześlij go do nas. To może być podziękowanie, dobra rada, a może powiedzenie tego, co nie przechodzi przez gardło ze wzruszenia w ważnych dla was momentach. Wszystko co tylko chcesz i czujesz. Miłość rodzica bywa trudna, a rodzicielstwo to jedno z najbardziej bogatych (i w upadki i wzloty) doświadczeń w życiu. To może być list „na tu i teraz” lub taki, który chciał(a)byś, żeby twoje dziecko przeczytało w przyszłości. Czasem taki list do bliskiej osoby pomoże nie tylko jej, ale też tobie.Wszystkie listy opublikujemy. Wybrane nagrodzimy!”

  List przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem „List do dziecka” oraz informacją, jak chcecie zostać podpisani.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba, może wygrać jedną nagrodę.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 15 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ohme.pl do dani 22.06.2016 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Laureatami Konkursu zostanie 15 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 2. Nagrody:
 3. Nagrody:

  Nagrody I stopnia

  Dla 5 laureatów. Zestaw nagród składający się z:
  jednego zestawu od Wawel, Ziaja i Klapp (zestaw kosmetyków dla każdego zwycięzcy wybrany zostanie losowo spośród zaprezentowanych kompletów).

  Nagrody II stopnia

  Dla 5 laureatów. Zestaw nagród składający się z:
  jednego zestawu od  Dekoria, Tickless, Adamada (zestaw książek dla każdego zwycięzcy wybrany zostanie losowo spośród zaprezentowanych kompletów) i Ziaja.

  Nagrody III stopnia

  Dla 5 laureatów.

  Zestaw nagród składający się z: jednego zestawu nagród od GW Foksal – Wilga i Plusssz.


  5 x kosz słodyczy Wawel o wartości 150 zł

  5 x bon prezentowy na zakupy z sklepie dekoria.pl o wartości 100 zł
  10 x zestaw kosmetyków składający się z (ZIAJA):
  – mydło do kąpieli bąbelkowa cola 500 ml,
  – mydło do kąpieli guma balonowa 500 ml,
  – szampon+płyn do mycia lody ciasteczkowo-waniliowe 400 ml,
  – szampon do włosów bąbelkowa cola 300 ml,
  – szampon do włosów guma balonowa 300 ml,
  – żel do zębów bez fluoru smak bąbelkowej coli 50 ml,
  – żel do zębów bez fluoru smak gumy balonowej 50 ml,
  – pasta do zębów z fluorem dla dzieci 6+ smak lodów ciasteczkowo-waniliowych 50 ml
  5 x zestaw książek dla dzieci, składający się z (GW Foksal):– Tupcio Chrupcio. Nie chcę się myć
  – Pierwsza encyklopedia. Dinozaury
  – Karty kontrastowe. Jakie to ciekawe
  – Franek Einstein i elektryczny palec
  – Zwariowane rodzinki. Mój tata smok5 x zestaw składający się z książki i kolorowanki (Wyd. Adamada)5 x zestaw składający się z (MASPEX):
  – Plusssz JUNIOR,
  – Plusssz Zizzz Żelki,
  – Plusssz Kobieta,
  – PlussszMężczyzna,
  – PlussszMłody Jęczmień,
  – PlussszWitamina D3,
  – PlussszElektrolity.5 x urządzenie przeciwko kleszczom Tickless
  Klapps Cosmetics:
  1.      
  X-Treme Super Lipid  397 zł + Immun Sun Repair Concentrate 76 zł

  2.       Clinical Care Surgery Restructure 50+ 342 zł + Immun Sun Repair Concentrate 76 zł

  3.       Clinical Care Surgery Restructure 50+ 342 zł + Immun Sun Repair Concentrate 76 zł

  4.       Hyaluronic Day & Night Cream 329 zł + Immun Sun Repair Concentrate 76 zł

  5.       Cuvee Prestige Luminous Serum Concentrate 286 zł + Immun Sun Repair Concentrate 76 zł

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle Macierzyństwo

Skąd się biorą kompleksy, czyli każdy człowiek potrzebuje akceptacji

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
30 maja 2016
Fot. Unsplash / Christopher Campbell / CC0 Public Domain
 

Nie taka jak trzeba. Nie wystarczająco ładna, za niska, za gruba, nie wystarczająco zdolna… Macie kompleksy? Nie wstydźcie się tego, to bardzo ludzkie i, wbrew stereotypom, wcale nie typowo kobiece. Chyba większości z nas coś tam się w sobie nie podoba. O ile nasze kompleksy nie przeradzają się w obsesję, niektóre zahamowania są czymś naturalnym. Ba, sam brak perfekcji jest przecież naturalny. Skąd się więc bierze ta niechęć dla swojej niedoskonałości, brak samoakceptacji oraz wynikające z nich złe samopoczucie?

Osoby zakompleksione nie radzą sobie ze świadomością, że posiadają jakąś rzeczywistą lub wymyśloną przez siebie ułomność. Ich obraz siebie jest zaburzony, a niedoskonałości wyolbrzymione – prawdopodobnie jako jedyni traktują je jako widoczne wady. Kompleksy możemy mieć:

Na tle fizycznym:

Najczęściej dotyczą kobiet, bo to głównie one (choć mężczyźni coraz częściej również) są poddawane presji dobrego, wiecznie młodego wyglądu.

Na tle psychicznym:

Mogą dotyczyć każdego, kto już zwraca uwagę na poziom intelektualny rówieśników. Mówimy o nich wtedy gdy czujemy się gorsi, bo naszym zdaniem nie dorównujemy innym inteligencją, zdolnościami czy na przykład kulturą osobistą.

Na tle społecznym:

Najczęściej pojawiają się wtedy, gdy nachodzą nas refleksje związane z statusem materialnym, pochodzeniem czy naszą ścieżką zawodową.

Skąd się biorą kompleksy?

Pewnie w głębi duszy znacie odpowiedź na to pytanie. Kompleksy najczęściej wynikają z błędów wychowawczych naszych rodziców lub naszego środowiska rodzinnego. Jeśli w dzieciństwie rzadko słyszeliście pochwały, a dużo częściej, że coś ciągle nie jest tak jak trzeba (nie tak jak u waszej starszej siostry, kuzyna, koleżanki z klasy), nic dziwnego, że w dorosłym życiu nie potraficie zaakceptować siebie takimi jakimi jesteście. Trudno było wam dosięgnąć poprzeczki zawieszonej przez matkę czy ojca, teraz tę poprzeczkę stawiacie sobie sami. Tak, by jej nigdy nie dotknąć, nawet stojąc wysoko na palcach.

Rodzice nastawieni do dziecka wiecznie krytycznie, wiecznie narzucający mu swoje ambicje i wyśrubowane plany, nie przygotują do wejścia w dorosłe życie człowieka przekonanego o swojej wartości, ale skupionego na swoich niedoskonałościach. Stawiając za wzór ideały trudne do osiągnięcia i nie doceniając wysiłku wkładanego przez dziecko w jego przedsięwzięcia dajemy do zrozumienia, że niezależnie od tego jakby się starał, zaakceptujemy je w pełni tylko wtedy, gdy odniesie sukces. A czasem ten sukces po prostu nie jest możliwy.

Równie źle działa na nas ciągłe porównywanie do innych

To automatycznie wytwarza w nas poczucie, że powinniśmy być „jacyś”, a nie jesteśmy. Czyli to m jacy jesteśmy naprawdę jest nieakceptowalne. Dorastając sami narzucamy sobie potrzebę dorównania komuś: szefowi, koledze z pracy, przyjacielowi, któremu poszczęściło się z biznesie. Gonimy za jakąś wizją, która dla nas jest niemożliwa do zrealizowania, tracimy czas i energię, które moglibyśmy poświęcić na rozwijanie własnych talentów i pasji.

Jeśli nie mamy silnego poczucia wartości, albo jesteśmy bardzo młodzi, duży wpływ na nasze postrzeganie siebie mogą wywrzeć media i kolorowe magazyny, ze swoja presją idealnego wyglądu i brakiem akceptacji dla odmienności. Trzeba mieć w sobie dojrzałość i zdrowy rozsądek by nie ulec modzie na doskonałość.

Czasem jednak kompleksy biorą się z wrodzonej predyspozycji do perfekcjonizmu, wtedy kiedy kategorycznie mówimy „nie” przeciętności i normalności. Paradoksalnie dążymy wówczas do czegoś, w czym oryginalności doszukać się nie można. Życie perfekcjonisty i życie z perfekcjonistą są równie trudne.

Z utrudniających normalne funkcjonowanie w społeczeństwie kompleksów można się wyleczyć. Podstawą takiej terapii jest zmiana podejścia do siebie i otaczającego nas świata oraz przekonanie, że miłość własna to nie egoizm, ale odpowiednio dawkowana porcja czułości, która należy się każdemu z nas.


Lifestyle Macierzyństwo

Nie bój się królowej nauk! Poznaj lepiej matematykę i pokaż ją dziecku w sposób ciekawy i kreatywny

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
30 maja 2016
matematyka
Fot. Pixabay / dagon / CC0 Public Domain

Niestety, matematyka mało komu kojarzy się szczególnie przyjemnie. Szczególnie umysł humanisty z pewną trudnością przyswaja precyzyjną wiedzę na temat równań, figur oraz różnych wzorów. Ta niełatwa, wymagająca czasu i ćwiczeń dyscyplina nauki, bez której nie da się funkcjonować na co dzień, sprawia kłopoty nawet młodym uczniom.

Niestety, niechęć dorosłych do matematyki i nieumiejętność przekazywania podstawowej wiedzy w ciekawy sposób dzieciom, sprawia że poniekąd od najwcześniejszych lat zamykane są na możliwości ich umysłu. Matematyka w niezwykły sposób rozwija logiczne myślenie, kreatywność oraz wyobraźnię przestrzenną, bez której trudno jest funkcjonować w wielu płaszczyznach życia.

Traktując matematykę po macoszemu, zubażamy możliwości dzieci

To dotyczy przede wszystkich niewprawionych w posługiwaniu się nią rodziców, którzy często zamiast policzyć coś samodzielnie, zasłaniają się posiadaniem kalkulatora i szybkością jego działania. A nieużywany obszar naszych umiejętności zanika, tym trudniej więc skupić się nam na wyjaśnianiu dzieciom zasad, które rządzą uporządkowanym, w matematycznym świecie. W efekcie machamy ręką na podstawowe równania, skupiając się na nauczeniu dziecka rozróżniania podstawowych kształtów, zrzucając ciężar edukacji na przedszkola lub szkoły. Owszem, nauczyciele kształceni w tym kierunku wiedzą jak pracować z dziećmi, ale ich działanie nie zastąpi w całości zaangażowania w ten proces rodziców. Im wcześniej rozpocznie się mądrą i świadomą edukację, tym lepsze wyniki będą miały starania rodzica i dziecka. Już z dwulatkiem można rozpocząć przygodę w ciekawym świecie matematyki.

Matematyka to także doskonała zabawa dla przedszkolaka

Dzieciaki posiadają niezwykle chłonne i plastyczne umysły gotowe na podejmowanie nowych wyzwań. Szczególnie widoczne i trwałe efekty następują, gdy rodzic lub nauczyciel połączy daną dziedzinę wiedzy z doskonałą zabawą. Konfucjusz niegdyś powiedział – „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Nie można w lepsze słowa ubrać istoty efektywnej nauki.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Nauczyciele w przedszkolu uczą nasze dzieci postrzegania tych zjawisk w codzienności, co ma rzeczywisty wpływ na rozwój umysłu matematycznego, np. za pomocą postrzegania własnego ciała. Im dziecko starsze, tym mocniej należy rozbudować tę zabawę o coraz trudniejsze zagadnienia. Dziecko w tym momencie nie odczuwa przymusu nauki, lecz świetnie się bawi i czerpie radość ze wspólnego spędzania czasu.

Ważne jest, by nie bazować jedynie podstawie zeszytu ćwiczeń dla malucha lub podręcznika. Lepszy efekt dadzą ćwiczenia praktyczne, na podstawie zabaw, gier, zadań, które dzieci mogą przeprowadzić na sobie lub ze sobą. Kartka, zadania pisane, książki powinny być dodatkiem, a nie jedyną formą nauczania matematyki. Matematyka to otaczający nas świat, dlatego wykorzystuj to co cię otacza. Potrafisz to zrobić?

Jak nauczyć się przekazywania w ciekawy sposób wiedzy matematycznej?

Na naukę i dokształcanie się nigdy nie jest za późno! Niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem czy nauczycielem chcącym udoskonalić swój warsztat, zawsze jest dobry czas, by dowiedzieć się więcej.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Najlepszą metodą do zapoznania dzieci z wszechobecną matematyką jest metoda problemowa, która umożliwia dzieciom / uczniom samodzielne dojście do pewnych wniosków. Jeśli nie wiesz lub nie masz pomysłu na to jak to zrobić albo w jaki sposób wykonać pomoce dydaktyczne, czeka na ciebie Akademia dziecięcej matematyki. Dostępne są tu kursy dla nauczycieli oraz rodziców z zakresu tworzenia pomocy naukowych. Poza praktyczną wiedzą, otrzymasz również szereg innych propozycji zabaw z dziećmi, które później świadomie wykorzystasz. Dzięki takiemu szkoleniu łatwiej jest rozbudzić dziecięcą aktywność, rozwijać umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

 

Sprawdź kiedy Akademia odwiedzi Twoje miasto i zapisz się na szkolenie. Cały trwający rok szkolny szkolenie odbyło się w wielu miastach w Polsce (m.in Gdańsk, Olsztyn, Warszawę, Opole, Białystok, Katowice, Zieloną Górę czy Toruń). Podczas czterostopniowego szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych oraz rodziców dzieci w wieku 2-5 latweźmiesz udział w omówieniu wszystkich zagadnień z matematyki małego dziecka. Nikt nie nudzi się podczas warsztatów, a wiedza wchodzi do głowy sama, dzięki wykorzystaniu zabawy. Lato służy błogiemu wypoczynkowi i utrwaleniu w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności, a zajęcia będą kontynuowane po wakacjach. W prosty sposób można nauczyć się pomagać dzieciom w postrzeganiu matematyki jako przyjemności i radości, a w późniejszych latach zaprocentuje to w szkolnych ławach. Oprócz kursów matematycznych Akademia ARTE tworzy warsztaty artterapeutyczne z wykorzystaniem plastyki, muzyki, bajki, na które również zaprasza. Szczegóły: https://www.facebook.com/szkoleniadlanauczycieli/.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Odwiedźcie profil na facebook-u https://www.facebook.com/swiatnauczyciela/  gdzie rozpoczyna się cykl tworzenia pomocy naukowych on-line.

Szczegóły o kursie dostępne są pod linkiem: http://akademiaarte.wix.com/szkolenia#!edukacja-matematyczna-w-przedszkolu/rmid6


Wpis powstał we współpracy z Akademia Arte

 


Zobacz także

Fot. iStock/misfire_asia

Posłuszne dziewczynki idą tam, gdzie chcesz. Pomóż im odnaleźć siebie

Dlaczego niektórzy mężczyźni nie mówią o uczuciach

„Po pierwsze nie ONA, tylko matka Twojego dziecka. Po drugie, nie EX, tylko ta kobieta ma imię. Po trzecie…”

Lubisz mruczenie kota? 7 powodów, dla których kot jest najlepszym terapeutą