Lifestyle Psychologia

Znaleźć czas na bycie ze sobą „sam na sam”, to najlepszy prezent. Dlaczego? Jest przynajmniej 8 powodów

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
23 listopada 2016
Fot. iStock / Grandfailure
Następny

Ile czasu spędzasz sam na sam ze sobą? Dziennie albo w tygodniu…  Bez rodziny, przyjaciół, kolegów z pracy. Nic, zero, ani chwili? Uwierz mi, nie jestem zaskoczona, ale najwyższa pora to zmienić.

Przyznajcie, że przywiązani do komórek, tego naszego całego „Fejsa”, od lat nie doświadczyliśmy prawdziwego czasu dla siebie, tego na refleksję, na usłyszenie ciszy, na rozmyślanie o niebieskich migdałach i tych całkiem przyziemnych sprawach. No bo kiedy u licha mielibyśmy to robić? Dziś, to najlepszy dzień, żeby coś zmienić i znaleźć siebie na nowo!

Tak, tego czasu można się bać, uparcie twierdzić, że wcale nie jest nam potrzebny, ale to tylko dlatego, że nikt nas tego nie nauczył. Nikt nie pokazał nam, jak słuchać siebie – i usłyszeć.

Jest przynajmniej 8 powodów, żeby mieć dla siebie czas!

Lifestyle Psychologia

Regulamin akcji: „LIST DO MĘŻA”

Redakcja
Redakcja
23 listopada 2016
Rozwiązanie akcji "List do męża"
Fot. iStock/Stefan Nikolic
 

Regulamin akcji: „LIST DO MĘŻA”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „LIST DO MĘŻA”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „List do męża”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 15.08.2016 do 15.09.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Eveline Cosmetics – zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na zadanie konkursowe: napisz list do swojego męża partnera o tym, jak bardzo go kochasz. Wyślij do nas list (za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail), w którym opowiedz nam historię twojego wyjątkowego spotkania drugiego człowieka Listy przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując „List do męża”. Listy będziemy podpisywać imieniem i nazwiskiem – tak, abyśmy mogli bez trudu wyłonić i ogłosić Laureatów naszej zabawy.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, zapisania wiadomości na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy przesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 17.12.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Eveline Cosmetics.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  5 x zestaw kosmetyków dla niej i dla niego składający się z:

  dla niej:

  SKIN ACTION BOOSTER Serum – koncentrat 12% bioaktywna witamina C

  SKIN ACTION BOOSTER – Lekki hydro-krem intensywnie nawilżający 30+

  Oils of Nature – LUKSUSOWY SUCHY OLEJEK + SERUM ODMŁADZAJĄCE DO TWARZY I CIAŁA

  dla niego:

  MEN X-TREME  – MULTIFUNKCYJNY KREM EKSTRAMALNIE NAWILŻAJĄCY

  MEN X-TREME – NAWILŻAJĄCY ŻEL PO GOLENIU

  MEN X-TREME – ŻEL POD OCZY ROLL-ON

4.  Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

*Aktualizacja 19.08.2016

Lifestyle Psychologia

Dlaczego wybieramy partnerów podobnych do naszych rodziców? Może dlatego, żeby zatrzymać swój „dom” na dłużej?

Anika Zadylak
Anika Zadylak
23 listopada 2016
Fot. iStock / Todor Tsvetkov

Przeglądając album ze zdjęciami zaczęło mnie zastanawiać, jak bardzo mój mąż był podobny do moich rodziców! I nie tylko pod względem fizycznym, choć faktycznie był wysoki i szczupły jak mój tata. Przypomniało mi się, że też był taki punktualny i dokładny.  I zawsze – tak samo jak mój ojciec – wręcz obsesyjnie płacił wszystkie rachunki w terminie. Ale też jak moja mama, potrafił słuchać i podchodzić do trudnych spraw z ogromnym dystansem. I tak jak ona uwielbiał porządek.  Nie ukrywam, że te cechy sprawiały, że całe nasze małżeństwo czułam się rozumiana, szczęśliwa i bezpieczna. Może to właśnie dlatego, tak często zdarza się, że zupełnie nieświadomie wybieramy sobie na partnerów życiowych ludzi łudząco pod wieloma względami podobnych do naszych rodziców.

Jest wiele zdjęć przedstawiających zoologa Konrada Lorenza, kiedy już w słusznym wieku, z siwą brodą biega po łąkach lub pływa w jeziorze, a za nim podąża stadko gęsi. Naukowiec był zafascynowany ptakami, a one nim. Zdarzało się, że Lorenz był pierwszą istotą, którą gęsi widziały zaraz po urodzeniu. Wówczas fiksowały się na nim przez całe swoje życie – traktowały go jak matkę i ignorowały inne ptaki. Lorenz nazywał to zjawisko wpajaniem, wdrukowaniem.  (źródło)

Agnieszka wyszła za mąż trzy lata temu i dziś śmieje się sama z siebie. – Zawsze powtarzałam, że za nic w świecie nie mogłabym być z takim gościem, jak mój tata. Jako ojciec kochany i cudowny do dziś, ale partner – nigdy. Do szału mnie doprowadzało to gadanie, że zawsze musi być w domu czysto na wypadek niezapowiedzianych odwiedzin. Ojciec nas gonił, żeby łóżka były pościelone i wyniesione śmieci. Obiecałam sobie, że w moim domu będę mieszkać po swojemu, a już na pewno mój facet nie będzie miał w kwestii sprzątania nic do powiedzenia. Dziś słyszę to samo, przynajmniej trzy razy w tygodniu od własnego męża. I przyglądam mu się czasem, i widzę te same gesty, m podobnie krzywy nos, nawet swetry lubi takie jak mój tata. Chyba moja podświadomość tak zadziałała, zupełnie odwrotnie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, poznałam Andrzeja na studiach. Podobał mi się, bo lubię, jak facet jest dobrze zbudowany. Nie mięśniak, ale wysportowany. Mój ojciec pływa i chodzi po górach.

Andrzejowi od razu zastrzegałam, że nie lubię sprzątać, ale mówił, że jakoś sobie z tym poradzimy. No i tak jest. Tata mawiał, że goście niezapowiedziani, a mój mężuś, że co gdyby trzeba było nagle pogotowie wezwać. A w domu nieład.  Ale słyszę też w drugą stronę, że ja podobno nie mam nic wspólnego z teściową. A przecież preferuję tę samą kuchnię co ona, ku zadowoleniu mojego Andrzeja. I też wolę lampkę wina i film, niż głośne kluby. Jest jeszcze kilka innych wspólnych cech łączących mnie z mamą męża. On się z tego śmieje, ale też to widzi.  I też pewnie nigdy się nad tym nie zastanawiał, nie szukał specjalnie. To na pewno tak działa, że jak w domu wynieśliśmy wzorce i poczucie bezpieczeństwa, to chcielibyśmy zachować to do końca życia. Może właśnie tym się kierujemy później w doborze partnerów, żeby ten swój „dom” zatrzymać na dłużej. Dlatego wybieramy tych, którzy kojarzą nam się z dobrym tatą i opiekuńczą mamą. Z czymś, co znamy, dzięki czemu się uśmiechaliśmy, rozwijaliśmy i żyliśmy szczęśliwie.

Chris Fraley, naukowiec z University of Illinois at Urbana – Champaign zajmuje się zjawiskiem przywiązania u dorosłych. „Gdy dwoje ludzi darzy się miłością, tworzy się między nimi silne przywiązanie, podobne do tego, które łączyło nas w dzieciństwie z rodzicami.” – wyjaśnia. Czy nie sugerowałoby to, że ludzie, podobnie jak gęsi, w swoim dorosłym życiu w poszukiwaniu przyszłego partnera kierują się tym, co znają z pierwszej bliskiej relacji, a więc z przywiązania między nimi a rodzicami? (źródło)

– Moja pierwsza i druga żona nie miały niczego z mojej mamy. Może dlatego obie są już byłymi żonami – śmieje się Witek. – Teraz jestem w związku już trzeci rok i nie zapowiada się na kataklizm. Ale owszem, przyznaję, że moja Monika to czysta Marysia – moja matka. I sam nie wiem, jak to się stało. Wcześniej, w poprzednich małżeństwach, miałem poczucie, że czegoś mi brakuję, że taki jestem niekompletny. To były skrajnie różne kobiety, twarde charaktery. Może na złość sobie i mamie mnie do nich ciągnęło, bo na siłę chciałem odejść od jej obrazu. A odkąd pojawiła się Monika, wszystko we mnie ucichło i jakby się uspokoiło. Dopiero z biegiem czasu dostrzegłem te podobieństwa. Ale z jej strony, też chyba tak było, bo jestem od niej sporo starszy. Jak mój przyszły teść od teściowej. Ale czuję się przy niej jak stuprocentowy facet, nie jak tatuś. Podejrzewam jednak, że podobieństwa jakie we mnie widzi, te same cechy co u swojego taty, sprawiają, że jest szczęśliwa. Gdyby nas o to nikt nigdy nie zapytał, to pewnie nawet byśmy na to nie wpadli. Że tak bardzo chcemy z tego domu wyfrunąć, czekamy na to, odgrażamy się, że jak tylko osiągniemy pełnoletność to tyle nas widzieli. A potem wracamy z partnerami żywcem wyjętymi z rodzinnego fotela. I stwarzamy związek na podobieństwo tego, jaki wynieśliśmy z domu, który nas wychował.

 


Zobacz także

Odchudzasz się? Tego nie jedz na śniadanie!

Najtrudniej skłamać pierwszy raz, później idzie już łatwo. Wyznanie faceta, który zdradzał

Trzy bardzo ważne pytania w związku. Jak często je słyszysz?