Lifestyle

Regulamin konkursu „Połącz swoją rodzinę na nowo”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
23 października 2017
Fot. iStock / Ivanko_Brnjakovic
 

Regulamin konkursu „Połącz swoją rodzinę na nowo”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Połącz swoją rodzinę na nowo”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Połącz swoją rodzinę na nowo”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 23.10.2017 do 5.11.2017 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 15.11.2017 roku na www.ohme.pl.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest NVIDIA- zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:
  W komentarzu do tego artykułu napisz nam Jak TY wykorzystałbyś nowe urządzenie NVIDIA SHIELD TV, żeby na nowo zjednoczyć rodzinę oraz podaj swoje odpowiedzi na trzy poniższe pytania.1) Uważam, że telefony komórkowe  i smartfony to:
  a) pomocne w komunikacji narzędzie,
  b) centrum zarządzania pracą,
  c) pochłaniacze czasu i pieniędzy

  2) Czy grasz z dzieckiem w gry? Jeśli tak, wybierz jakie (możesz wybrać kilka odpowiedzi)
  a) gry planszowe
  b) razem gramy w gry elektroniczne (komputer/konsola/telfon/tablet itp)
  c) gry sportowe/ruchowe
  d) nie gramy w gry
  3) Czy korzystasz z technologii podczas wspólnego spędzania czasu z rodziną? Jeśli tak, wybierz w jaki sposób (możesz wybrać kilka odpowiedzi)
  a) Oglądamy wspólnie TV
  b) Robimy sobie wieczory filmowe/domowe kino itp.
  c) Razem ćwiczymy korzystając z filmów instruktażowych
  d) Gramy w gry z wykorzystaniem sprzętu typu TV/konsola/tablet
  e) Gotujemy korzystając z programów kulinarnych
 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 1 laureat zostanie wyłoniony  przez jury w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl, na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 15.11.2017 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest NVIDIA
 2. Laureatami Konkursu zostanie 1 osoba, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  1 x urządzenie NVIDIA SHIELD TV*
  *Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek podatkowy ciąży na Laureacie, wygrywającym nagrodę. W celu dopełnienia formalności, należy skontaktować się z organizatorem. Warunkiem wydania nagrody jest uregulowanie zaliczki na podatek dochodowy.

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

10 motywów, które najczęściej pojawiają się w koszmarach. Czy wiesz, co chce przekazać twoja podświadomość?

Redakcja
Redakcja
23 października 2017
Fot. iStock / yulkapopkova
 

Wbrew temu, co często życzymy na dobranoc, nasze sny bywają nie tylko kolorowe. Od czasu do czasu zamiast marzeń sennych, mamy wątpliwą przyjemność przeżywać koszmary, z których budzimy się z przerażeniem.

Według badań koszmary częściej śnią się kobietom, dzieciom i dojrzewającym nastolatkom. Szacuje się też, że 2 do 6% populacji może śnić je nawet raz w tygodniu, szczególnie osoby zestresowane, cierpiące na łagodną postać depresji, zaburzenia lękowe oraz przeżyli traumatyczny uraz. Mogą się przyśnić także podczas choroby połączonej z gorączką, pod wpływem narkotyków, leków czy alkoholu. Gdy przyczyna nie leży w powyższym, koszmary mogą zwiastować nadchodzący kryzys, załamanie psychiczne, co ma przyczynę w realnym życiu.

Zły sen a koszmar, czym się różnią?

Przede wszystkim różni je intensywność — podczas złego snu również odczuwamy strach, lęk i negatywne emocje, natomiast śnimy sen bez nagłego wybudzenia. Koszmary są tak intensywne, że budzimy się gwałtownie, nawet krzycząc. Chyba każdy z nas zna ten moment i towarzyszące jemu uczucie ciężaru, gdy wręcz zrywamy się z łóżka. Mija kilka sekund, zanim na powrót czujemy się bezpiecznie w danej chwili, czując jeszcze rozkołatane serce. Trudno się po tak intensywnych doznaniach wyciszyć i na nowo zapaść w sen. Jedni mają koszmary częściej, inni doświadczają ich sporadycznie, ale każde takie przeżycie niesie ze sobą pewną symbolikę, która pozwala zrozumieć przyczyny pojawiania się koszmarów.

10 motywów, które najczęściej pojawiają się w koszmarach 

1. Śmierć

Jeżeli dotyczy nas, jest odczytywana jako symbol zakończenia jakiegoś etapu w życiu, wejścia na nową ścieżkę rozwoju. W przypadku, gdy śmierć dotyczy najbliższych nam osób, może wyrażać to pragnienie zerwania z nimi mentalnej pępowiny, uwierających więzi. Gdy kogoś zabijamy, podświadomie rozprawiamy się z cechami, których w kimś nie akceptujemy.

2. Choroba

Może być podświadomym sygnałem, że coś faktycznie się dzieje niedobrego w naszym organizmie. Najczęściej symbolizuje nasze wewnętrzne konflikty, z którymi nie umiemy się uporać.

3. Wypadanie zębów

Dawniej uważano, że utrata uzębienia może zwiastować kłopoty w rodzinie, chorobę lub śmierć bliskiej osoby. Może oznaczać utratę sił witalnych, bezradność, strach przed starzeniem się i śmiercią. Najczęściej sygnalizuje dokuczliwy brak stabilizacji w życiu osobistym i lęk przed oceną lub agresją innych.

4. Upadek z wysoka

Może oznaczać utratę przez nas kontroli nad ważnymi sprawami w życiu lub strach przed utratą czegoś. Powiązano tego rodzaju sny z nagłym spadkiem ciśnienia krwi lub niedokrwienia mózgu, warto więc, jeśli taki sen się powtarza, przebadać serce i układ krążenia.

5. Katastrofy, koniec świata

Mogą być odbiciem trudnych emocji z powodu rozstania lub kryzysu, który wymusza na nas reorganizację życia od nowa. Katastrofy naturalne (powódź, tornad) mogą wynikać z silnych i trudnych do okiełznania emocji, wobec których czujemy bezsilność.

6. Ucieczka przed atakiem

Ucieczka obnaża wpływ stresu w prawdziwym życiu oraz unikanie konfrontacji z kimś, kto stanowi zagrożenie, jawnie atakuje w życiu realnym. Taki sen może się pojawiać, gdy w stale odsuwasz na później to, czego boisz się zrobić. Gdy ucieczkę utrudniają nogi ciężkie lub jak z waty, to sygnał o nieskutecznym działaniu w prawdziwym życiu. Jeśli uciekamy przed dzikim zwierzęciem nasza podświadomość może wyrażać obawę o właściwe, moralne zachowanie w obliczu pokus.

7. Uwięzienie

Najczęściej jest wyrazem obaw tego, co nas ogranicza — niesatysfakcjonująca praca, wypalone uczucie w związku i inne sytuacje, które domagają się reakcji.

8. Nagość w miejscu publicznym

Bywa oznaką strachu przed odkryciem własnej słabości i upokorzeniem. Ten motyw pojawia się u osób, które wstydzą się ciała, cech charakteru lub pragnień. Sen o nagości w miejscu publicznym może być zapowiedzią błędów w pracy lub podjęcia złych decyzji.

9. Odejście partnera

Może wyrażać podświadomą obawę, że relacja się rozluźnia, a para oddala się od siebie. Brak pewności siebie w związku oraz pełnego zaufania do partnera czasem jest odzwierciedleniem realnych problemów w związku.

10. Tajemnicze postacie, demony

Mogą pojawiać się duchy, kosmici, demony albo osoby bez twarzy. Co ciekawe, takie spotkanie we śnie może świadczyć o naszych możliwościach, które czekają na odkrycie. W negatywnym kontekście takie postacie zwiastują wypieranie rzeczywistości i oddalanie od siebie tego, czego nie chcemy być świadomi lub co nam umyka.

źródło: www.kroliczekdoswiadczalny.pl, magia.onet.pl


Lifestyle

Jesteś mamą przedszkolaka i przerażają cię wydatki na dziecko? Podpowiadamy, jak zaoszczędzić pieniądze

Ewelina Celejewska
Ewelina Celejewska
23 października 2017
Fot. iStock/AleksandarNakic

Wszyscy wiemy, że utrzymanie dziecka kosztuje. Nic dziwnego, że większość z nas dokładnie analizuje wydatki, by móc zapanować nad domowym budżetem. Na szczęście istnieje kilka prostych sposobów, by ograniczyć koszty związane z edukacją czy rozrywką. Podpowiadamy, co mogą zrobić rodzice przedszkolaków, by w skali roku zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Publiczne przedszkole

Wybierając placówkę, kieruj się nie tylko odległością od domu. Niektóre prywatne przedszkola korzystają z dofinansowania, co sprawia, że czesne jest niższe. Przede wszystkim rozważ jednak publiczną placówkę – pierwsze 5 godzin opieki nad dzieckiem jest bezpłatne, za kolejne rodzice płacą 1 zł/godzina. Do tego obowiązuje jeszcze opłata za wyżywienie. Jeżeli mieszkasz w Warszawie, masz nieco łatwiej. Pod koniec maja 2017 r. radni stolicy podjęli uchwałę o bezpłatnej opiece w miejskich przedszkolach. Od września w stolicy przedszkolaki korzystają z zajęć za darmo. Dzięki likwidacji opłat rodzice w domowym budżecie mogą zaoszczędzić nawet 1000 zł rocznie. Rodzice będą płacić jedynie za posiłki. Opłatę za wyżywienie ustala dyrekcja szkoły, jednak nie może ona być wyższa niż 14 zł/dzień. Warszawa jest pierwszym dużym miastem w Polsce, które całkowicie zlikwidowało opłaty za zajęcia przedszkolne.

Wsparcie innych rodziców

Poznaj rodziców przedszkolaków, z którymi lubi bawić się twoje dziecko. Znacznie łatwiej zorganizować wtedy czas wolny bez wydawania pieniędzy na różne atrakcje. Dzieci mogą spotykać się na zmianę w swoich domach lub na placu zabaw. Jeśli naprawdę się lubią, na pewno nie będą się nudzić. To też idealny sposób, by oszczędzić trochę czasu. Wspólnie z rodzicami drugiego dziecka możesz ustalić, że co jakiś czas (np. raz, dwa razy w tygodniu) ty lub oni odbieracie wasze pociechy z placówki – wolne popołudnie można wykorzystać na spokojne zakupy czy też załatwienie ważnych spraw.

Blogi parentingowe

Śledź wpisy blogerów parentingowych, by poznać opinie na temat parków rozrywki, sal zabaw, muzeów czy popularnych zabawek. Nie wszystkie wpisy są przecież sponsorowane (a jeśli tak – muszą zawierać stosowną informację). Czytając recenzje, możesz podjąć decyzję czy faktycznie opłaca się odwiedzić jakieś miejsce – czasem trzeba przecież jechać na drugi koniec Polski, odstać kilkadziesiąt minut w kolejne po bilety i wydać sporo gotówki. Blogerzy parentingowi często też piszą o zabawkach i akcesoriach dziecięcych, pokazują ich zdjęcia. Dzięki takim wpisom łatwiej będzie ci oceniać, czy dany przedmiot faktycznie wart jest swojej ceny.

Domowa kuchnia

Nie trzeba skończyć dietetyki czy technologii żywienia, by wiedzieć, że kupne słodycze i przekąski są nafaszerowane cukrem, konserwantami oraz ulepszaczami smaku i zapachu. Dieta twojego dziecka będzie dużo zdrowsza, kiedy zaczniesz samodzielnie piec ciasta i ciasteczka. Dzięki temu zaoszczędzisz również pieniądze. To samo dotyczy posiłków – przygotowanie domowych pierogów może i jest czasochłonne, ale pozwala zaoszczędzić parę groszy. Zrezygnuj również z jedzenia na mieście, a szczególnie z fast-foodów.

Rozsądne zakupy

Nie chodzi tylko o to, by do sklepu zawsze wybierać się z przygotowaną listą zakupów. Często, mimo jej sporządzenia, wydajemy pieniądze bez sensu – właśnie na dziecko. Plastry z bohaterem ulubionej bajki będą dużo droższe od tych normalnych. Jogurty, do których dołączona jest maskotka też kosztują więcej. Po co twojemu dziecku bidon, skoro potrafi pić ze szklanki? Z pewnością poradzi sobie też z jedzeniem dorosłymi sztućcami. Rozsądnie kupuj też ubrania i zabawki – z kurtek, spodni i bluzek dziecko wyrasta już po jednym sezonie. Czasem rzeczy te nie są wcale zniszczone. Przeglądaj platformy internetowe i szukaj używanych ubrań i akcesoriów. Możesz również sprzedawać w ten sposób rzeczy po swoim dziecku.

Facebook

Obserwuj strony parków rozrywki, kin, sklepów z zabawkami czy ubraniami. Firmy często właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych informują o promocjach. Czasem organizują także konkursy, gdzie wygrać można konkretne produkty, bezpłatne wejściówki lub kupony rabatowe. Na szczególną uwagę zasługuje fanpage Warszawa Rodzinna, z którego mieszkańcy stolicy mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat imprez, pikników i warsztatów, organizowanych przez Urząd Miasta. To też doskonale miejsce do nawiązania kontaktu z innymi rodzicami i ocenę poszczególnych atrakcji. Dzięki temu organizatorom łatwiej będzie w przyszłości spełnić oczekiwania rodzin z dziećmi. Większość zajęć i warsztatów jest bezpłatna. Aktualnie rusza na przykład cykl 8 spotkań dla mam/tatusiów, którzy kończą przerwę związaną z urlopem macierzyńskim/tacierzyńskim/wychowawczym i planują powrót do pracy. Brzmi ciekawie, prawda?

Lokalne atrakcje

Sprawdź, jakie atrakcje znajdują się w twoim mieście. Nie chodzi tylko o parki, sale zabaw, klubiki czy hale sportowe. Dowiedź się, co oferuje najbliższy dom kultury. Większość z nich dba o maluchy, organizując różne zajęcia dodatkowe i wydarzenia kulturalne dla całych rodzin. Co więcej, mają też bogato wyposażone biblioteki dziecięce. Biorąc pod uwagę, jak drogie są nowe książki, może warto zacząć je wypożyczać? Pójście do biblioteki, to dla dziecka prawdziwa frajda.

Większość informacji na temat lokalnych imprez z łatwością znajdziesz w internecie. Mieszkańcy stolicy mogą w najbliższy weekend wybrać się na Warszawskie Dni Rodzinne. Impreza trwa od 6 do 8 października. To trzy dni pełne atrakcji, kiedy Warszawa staje się wielkim placem zabaw. Na dzieciaki czeka mnóstwo atrakcji, m.in. warsztaty i pokazy. Będzie również można zasięgnąć porady psychologa, pójść z dzieckiem na bezpłatny przegląd stomatologiczny, czy zapoznać się z bogatą ofertą zajęć językowych. Wszystko to na błoniach PGE Narodowego już w najbliższy weekend.


Artykuł powstał we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa


Zobacz także

Konkurs #WomenPower - napisz skąd Ty czerpiesz siłę?

Rozwiązanie konkursu #WomenPower

7 małych rzeczy, według których ludzie oceniają twoją osobowość

Trwała depilacja receptą na kompleksy! Rozmawiamy z ekspertem – Jolantą Tymińską z sieci DepilConcept