Lifestyle

Regulamin konkursu „Poczuj świat wszystkimi zmysłami”

Redakcja
Redakcja
26 maja 2018
Fot. iStock / PeopleImages
 

Regulamin konkursu „Poczuj świat wszystkimi zmysłami”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Poczuj świat wszystkimi zmysłami”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Poczuj świat wszystkimi zmysłami” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 26.05.2018 do 09.06.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 19.06.2018 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Sylveco zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  W komentarzu do tego artykułu napisz nam o swojej mamie. Użyj swoich zmysłów, namaluj ją kolorem, zapachem, wspomnieniami. Poczuj świat wszystkimi zmysłami!

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 19.06.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Sylveco.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  10 x zestaw kosmetyków VIANEK składający się z:

  • Regenerującego kremu do rąk
  • Regenerującego peelingu
  • oraz Intensywnie regenerującej kuracji do rąk
 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Namaluj relację z mamą… światłem, zapachem, kolorem. Konkurs „Poczuj świat wszystkimi zmysłami”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
26 maja 2018
Fot. iStock / PeopleImages
 

Jak pamiętasz swoją mamę z czasów, gdy byłaś jeszcze mała? Pamiętasz jej zapach, miękkość dłoni, a może spódnicę w czerwone maki? Ja pamiętam zapach perfum i kremu Nivea, okrągłe, czerwone klipsy i smak mleka z miodem. Moja mama latem pachnie poziomkami i słońcem…

Mama to zapachy, kolory, faktury. Tempo w jakim gładziła twoje włosy, tembr jej głosu, śmiechu i szlafrok w kratę. A może twoja mama to świeży chleb, jego smak i zapach na wakacjach na wsi, gdy tak bardzo wszyscy zmokliście rano?

Razem z marką VIANEK serdecznie zapraszamy was do wspólnej zabawy z okazji Dnia Matki.

Mama jest wyjątkowa, każda na ten jeden, jedyny sposób. A relacja z nią mieni się wszystkimi barwami, jakie pokazało nam życie. Dziś widzisz tę wyjątkowość,  może sama jesteś już mamą i też dla kogoś szczególnego pachniesz letnimi poziomkami? W hołdzie dla swojej mamy  namaluj ją zmysłami. Opowiedz waszą relację najpiękniej, jak potrafisz… tak, by można ją było poczuć.

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz nam, o swojej mamie. Użyj swoich zmysłów, namaluj ją kolorem, zapachem, wspomnieniami. Poczuj świat wszystkimi zmysłami!
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:
W komentarzu do tego artykułu napisz nam o swojej mamie. Użyj swoich zmysłów, namaluj ją kolorem, zapachem, wspomnieniami. Poczuj świat wszystkimi zmysłami!

Nagrody:

10 x zestaw kosmetyków VIANEK składający się z:

 • Regenerującego kremu do rąk
 • Regenerującego peelingu
 • oraz Intensywnie regenerującej kuracji do rąk
DSC_8779 vianek-kuracja DSC_8777

 

Konkurs trwa od 26.05.2018 do 09.06.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 19.06.2018 roku.

Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

TWOJE DANE: Pamiętaj, udział w konkursie jest dobrowolny. Dodając swój komentarz, wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu), w przypadku ewentualnej wygranej, na liście laureatów, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie używamy twoich danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym konkursem.

Czujesz niedosyt? Wygraj jedną ze stu pomadek VIANEK do testowania. Przejdź do szczegółów.

100 pomadek czeka


Lifestyle

„Jak wtedy, gdy byłem mały, a ona jakby bardziej była moją Mamą”. Bo bycie mamą może być ekscytującą przygodą

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
26 maja 2018
Fot. iStock/chuwy

Dzieci obudziły mnie rano bukietami moich ukochanych tulipanów. Wzruszyłam się… Pamiętam mój pierwszy Dzień Mamy. Było gorąco, całkiem jak dzisiaj. Czekałam na moich rodziców, którzy mieli pierwszy raz przyjechać do Świnoujścia, gdzie wtedy mieszkałam od kilku tygodni. W prezencie dla mojej mamy leżał zawinięty test ciążowy… Kilka dni wcześniej dowiedziałam się, że zostanę mamą… Dzisiaj mija 13 lat. Mój starszy syn to już nastolatek, który na hulajnodze gnał dla mnie po kwiaty. Macierzyństwo ma tak wiele barw… A bycie mamą dla mnie osobiście jest najbardziej ekscytującą przygodą życia. 

Moja przyjaciółka – która mamą nie jest, ale dzisiejszy dzień jest kolejnym, w którym nie może złożyć życzeń swojej mamie, bo jej już nie ma. Nie może pobiec z kwiatami, jak moje dzieci do mnie, na Facebooka wrzuciła wpis z Zapisków Wiedźmy…

Drogie Mamy… abyście zawsze miały w pamięci choć jeden dzień z dzieciństwa waszych dzieci.

 

Wiedźma odłożyła na stół koślawą paczuszkę. Bez wątpienia cieszyła serce, choć niekoniecznie oczy. Ozdobne wstążki zwisały zrezygnowane, zmęczone kolejnymi próbami stworzenia z nich barwnych kwiatów. Kot trącił jedną z nich.
– Gdybym był człowiekiem i świętował Dzień Matki podarowałbym jej coś niematerialnego – mruknął i przesunął ogon w stronę słonecznej plamy.
Wiedźma spojrzała na niego zaintrygowana.
– Masz coś konkretnego na myśli? – zapytała, a Kot potwierdził.
– Podarowałbym swojej matce jeszcze jeden dzień mojego dzieciństwa. Przypomniałbym nam jak to jest zarzucać mamie ręce na szyję, wtulać się w nią i całować, jak można położyć jej głowę na kolanach. Opowiedziałbym o swoim dniu, o drobnej sprzeczce i o tym, co mnie uszczęśliwiło, a później słuchałbym rad i pochwał, ale też ciepłej krytyki. Usiadłbym z nią do kolacji, którą przyrządzilibyśmy wspólnie. Dostałbym od niej po łapach za wyjadanie smakołyków, ze śmiechem zbieralibyśmy okruchy zbitej filiżanki wiedząc, że nie ma ona żadnego znaczenia. Że była tylko przedmiotem, czymś ulotnym w naszym wspólnym życiu, a jej koniec stał się początkiem naszego wspólnego wspomnienia. Wieczorem wyszlibyśmy przed dom wypatrywać gwiazd, lub łapać krople deszczu. Nie miałoby to żadnego znaczenia, jaka jest pogoda, bo bylibyśmy razem. Tak jak niegdyś. Jak wtedy, gdy byłem mały, a ona jakby bardziej była moją Mamą.
Kot zamilkł, milczała też Wiedźma, pełna podziwu dla kociej mądrości, tęsknoty za chwilami, gdy była bardziej dzieckiem i obawy, czy jeszcze kiedyś znów będzie bardziej Mamą.

tekst: Agnieszka Sawicz


Zobacz także

Co czyni nas atrakcyjnymi? 5 zachowań

rzeczy, których będziesz żałować za 10 lat

10 rzeczy, których będziesz żałować za 10 lat…

Byłem dobry, kiedy zarabiałem

10 rzeczy, które świadczą o tym, że nie jesteś gotowa na kolejny związek