Lifestyle

Konkurs „Małe, zdrowe rytuały”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
4 kwietnia 2018
fot. iStock / Sjale
 

Cześć! Co dzisiaj zrobiłaś dla swojego zdrowia? Wypiłaś po wstaniu z łóżka szklankę wody z cytryną, a może poszłaś pobiegać? Bez obaw, być może zupełnie inaczej zadbałaś o swoje zdrowie. Każdy z nas codziennie może o zdrowie i kondycję zadbać i nawet tego nie zauważyć. To może być 10 minut medytacji, naprzemienny zimny i ciepły prysznic, zdrowy koktajl, wypicie o jedną kawę mniej po południu lub spacer po pracy do następnego przystanku autobusowego. To może być uśmiech do nieznajomej osoby albo uzupełnienie niedoborów witamin. Możecie to robić na setki sposobów, jeśli tylko zechcecie. Im więcej małych, zdrowych rytuałów, tym lepiej.

Z pewnością macie kilka swoich ulubionych sposobów na zdrowsze życie. Podzielcie się nimi z nami i weźcie udział w naszym konkursie. Do wygrania fenomenalna naturalna witamina K2+D3 FORTE, żeby było jeszcze zdrowiej. Bo my, kobiety potrzebujemy wyjątkowej troski o zdrowie.

Kochani odwiedźcie koniecznie profil Futuremed na Facebooku – na pewno się ucieszy! Będzie nam miło, jeśli do wspólnej zabawy zaprosicie swoich przyjaciół i znajomych.

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz nam, czy masz swoje małe, zdrowe rytuały. Jak dbasz o swoje ciało każdego dnia.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

W komentarzu do tego artykułu napisz nam, czy masz swoje małe, zdrowe rytuały. Jak dbasz o swoje ciało każdego dnia.

Nagrody:

15 x zestaw naturalnej witaminy K2+D3, (2 x 50 kapsułek)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

 

Preparat Naturalna Witamina K2 MK-7 + D3, gwarantuje optymalne połączenie dwóch dobroczynnych składników aktywnych. Witaminy K2 MK-7 pochodzącej z natto oraz Witaminy D3 pochodzenia naturalnego.

Naturalne pochodzenie składników, brak konserwantów, bez GMO plasują produkty marki FUTUREMED w czołówce produktów tego typu na świecie.

1 kapsułka zawiera:

100 μg witaminy K2 MK-7 (menachinon 7) z ekstraktu natto (certyfikowane pochodzenie) oraz witaminę D3 (cholecalcyferol) w dawce 25 μg (1000 jednostek), nośnik (oliwa z oliwek), substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), żelatyna (składnik kapsułki) (pochodzenia roślinnego)

Łatwa do połknięcia, bezwonna kapsułka żelowa. Nośnik: oliwa z oliwek

Konkurs trwa od 04.04.2018 do 17.04.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 27.04.2018 roku. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.


Lifestyle

Regulamin konkursu „Małe, zdrowe rytuały”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
4 kwietnia 2018
fot. iStock / Sjale
 

Regulamin konkursu „Małe, zdrowe rytuały”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Małe, zdrowe rytuały”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Małe, zdrowe rytuały” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 04.04.2018 do 17.04.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 27.04.2018 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Futuremed zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  W komentarzu do tego artykułu napisz nam, czy masz swoje małe, zdrowe rytuały. Jak dbasz o swoje ciało każdego dnia.

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 15 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 27.04.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Futuremed .
 2. Laureatami Konkursu zostanie 15 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  15 x zestaw naturalnej witaminy K2+D3, (2 x 50 kapsułek)

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

8 sekretów Japończyków, które czynią ich zdrowymi i szczupłymi

Redakcja
Redakcja
4 kwietnia 2018
Fot. iStock/mwang112

Japończycy kojarzą się z drobnymi ludźmi, u których otyłość się często nie zdarza. W dodatku cieszą się długowiecznością, ponieważ Japonia może się pochwalić największym odsetkiem osób powyżej setnego roku życia, w porównaniu z innymi krajami. To kontrast dla europejskich i amerykańskich miłośników fast-foodów, którzy z kolei tyją na potęgę, chorują i umierają z powodu chorób cywilizacyjnych. 

Nie bez przyczyny mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni są najszczuplejszym i najzdrowszym narodem na świecie. To miano zawdzięczają stylowi życia, w którym na porządku dziennym jest tych 8 rzeczy, gwarantujących urodę, dłuższe, lepsze i zdrowsze życie.

8 sekretów żywienia Japończyków, które czynią ich zdrowymi i szczupłymi

1. Zdrowa dieta

Japończycy są wierni swoim tradycjom, także tym kulinarnym, opartym na lokalnych, jak najmniej przetworzonych produktach. Warzywa, owoce, ryż, soja, ryby, doskonale komponują w lekkich posiłkach, które dostarczają energię i cenne dla zdrowia substancje. Panierki, tłuste jedzenie lub słodkie przekąski są raczej rzadkością.

2. Niewielkie porcje

Japończycy nie jedzą dużych ilości pokarmów. Większą wagę przywiązują do ich jakości oraz prezentacji niż do ilości. Posiłki sycą, ale nie sprawiają, że biesiadnicy stają się ociężali.

3. Ryż zamiast chleba

To nie pieczywo, tak jak u nas, jest podstawą żywienia w Kraju Kwitnącej Wiśni. Tu prym wiedzie ryż, a poza nim kasze, soja i warzywa. Z samego rana Japończyk sięga po zupę miso, ryż i warzywa. To zdrowa porcja energii, po której nie trzeba dojadać czegoś słodkiego.

4. Różnorodność na stole

Japończycy tygodniowo zjadają 100 różnych produktów, a Europejczycy o ponad połowę mniej! Większa różnorodność produktów i ich świeżość sprawia, że nie brakuje w organizmie ważnych składników.

5. Umiar

Japończycy do wielu spraw podchodzą ze spokojem i umiarem. Tak też jest w kwestii przyrządzania posiłków oraz spożywania ich wtedy, gdy organizm tego potrzebuje, co jest zupełną odmianą dla naszego podjadania w ciągu dnia.

6. Intuicyjne podejście do odżywiania

W kuchni japońskiej nie zwraca się uwagi na kalorie, bo dbałość o jakość i różnorodność posiłków sprawia, że sylwetki pozostają szczupłe. Japonki nie mają potrzeby restrykcyjnie traktować kwestii jedzenia.

7. Oleje roślinne

Japończycy najchętniej sięgają po tłuszcze roślinne, takie jak olej sezamowy, który jest zdecydowanie zdrowszy od tłuszczów zwierzęcych. Można go stosować do dań na zimno, do zup, dań mięsnych i marynat.

8. Odstawienie słodyczy 

Tak jak my kochamy słodycze, tak Japończycy raczej je ograniczają. Wg badań spożywają oni dziennie ok. 48,8g cukru, dostarczając o ok. 25% kalorii mniej niż mieszkańcy Wielkiej Brytanii.

źródło:  www.ofeminin.pl


Zobacz także

4 główne zasady, które czynią Skandynawów najszczęśliwszymi ludźmi na świecie

W jakich warunkach leczy się dzieci w Polsce?

Doda: Pisałam już list pożegnalny. Ale poszłam na terapię i cholernie cieszę się na nowy rozdział życia!