Go to content

Regulamin konkursu „Odnaleźliśmy się dzięki Badoo”

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Odnaleźliśmy się dzięki Badoo” (dalej „Konkurs”).

 2. Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

 3. Organizatorem Konkursu jest Blum Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573762, NIP: 9512397086, REGON: 362428163, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 złotych (dalej „Organizator”).

 4. Konkurs jest organizowany na zlecenie Badoo Trading Limited, adres siedziby: the Broadgate Tower, Third Floor, 20 Primrose Street, London, EC2A 2RS, United Kingdom, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 07540255 (dalej „Zleceniodawca”).

 5. Partnerem Konkursu jest Grayling Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266121, NIP: 701-003-89-18, REGON: 140683513, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych („Partner”).

 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej www.ohme.pl (dalej „Strona”).

  § 2

  Czas trwania Konkursu

  1. Konkurs rozpocznie się dnia 22 września 2022 r. wraz z opublikowaniem Zadania Konkursowego i zakończy się w dniu 14 października 2022 r. (“Czas Trwania Konkursu”).

  2. Zadanie konkursowe należy nadsyłać od dnia 22 września 2022, g. 18.45 (“Data rozpoczęcia”), do 14 października 2022 r., g. 23:59 (“Data zakończenia”).

  3. Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie ogłoszona na stronie ohme.pl na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Regulaminu.

  4. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w Regulaminie.

  5. Fundatorem Nagród jest Zleceniodawca.

  § 3

  Zasady udziału w Konkursie

  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
  2. W celu skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie uczestnik Konkursu powinien:
   a) być osobą fizyczną,
   b) mieć ukończone 18 lat,
   c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
   d) mieszkać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i
   e) poznać swojego/swoją partnera/partnerkę przez aplikację Badoo („Uczestnik Konkursu”).
  3. W celu skutecznego zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
   a) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, składając w sposób, o którym mowa w § 5 ust 3 Regulaminu następujące oświadczenie: „Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu „Odnaleźliśmy się dzięki Badoo” i akceptuję jego treść”,
   b) złożyć oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Badoo Trading Limited w celu przeprowadzenia Konkursu „Odnaleźliśmy się dzięki Badoo”. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, a także jestem świadom(a) moich praw, w tym prawa do wycofania mojej zgody. Sposób składania powyższego oświadczenia określa § 5 ust 3 Regulaminu,
   wykonać Zadanie konkursowe i przesłać Odpowiedź na Zadanie Konkursowe w sposób wskazany w § 5 ust 3 Regulaminu.
  4. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora Zleceniodawcy i Partnera, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  § 4

  Komisja konkursowa

  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby – jedna powołana przez Organizatora, jedna przez Partnera i jedna przez Zleceniodawcę.

  § 5

  Przebieg Konkursu

  1. Konkurs jest przeprowadzony na Stronie ohme.pl

  2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i nie musi być poprzedzone dokonaniem jakiegokolwiek zakupu.

  3. Zgłoszenie uczestnictwa (“Zgłoszenie”) w Konkursie możliwe jest na dwa sposoby:

   a) poprzez formularz dostępny na Stronie, za pośrednictwem którego Uczestnik:

   – poda swoje dane osobowe (tj. imię, adres e-mail), a także imię partnerki/partnera, której/którego dotyczy Odpowiedź;
   – wyrazi zgody, o treści wskazanej w §3 ust. 3 lit. a i b Regulaminu oraz
   – wyśle Odpowiedź na Zadanie Konkursowe (pojęciom tym nadano znaczenie poniżej), lub

   b) poprzez wiadomość e-mail na adres Organizatora, tj. kontakt@ohme.pl, w której to wiadomości Uczestnik:

   – poda swoje dane osobowe (tj. imię, adres e-mail), a także imię partnerki/partnera Uczestnika, której/którego dotyczy Odpowiedź;
   – wyrazi zgody, o treści wskazanej w §3 ust. 3 lit. a i b Regulaminu poprzez ich umieszczenie (skopiowanie) w wiadomości e-mail; i
   – wyśle Odpowiedź na Zadanie Konkursowe.

  4. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać zamieszczone na Stronie zadanie konkursowe polegające na opisie historii poznania swojego/swojej partnera/partnerki przez aplikację Badoo (”Zadanie konkursowe”). Odpowiedź na Zadanie konkursowe („Odpowiedź”) nie może zawierać zdjęć, materiałów audio-wizualnych, linków do stron internetowych, a także jakichkolwiek danych osobowych innych aniżeli dane Uczestnika i imię partnera/partnerki Uczestnika, którego Odpowiedź dotyczy. Odpowiedź nie może być dłuższa niż 3.000 znaków (włączając spacje i znaki interpunkcyjne).

  5. Odpowiedzi wysłane przez Uczestników będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Zwycięzców.

  6. Każdy Uczestnik może wysłać wyłącznie jedną Odpowiedź.

  7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za Odpowiedź, która została przesłana w sposób nieprawidłowy, jest uszkodzona, nie jest możliwe jej odczytanie, a także taką, której ukończenie lub przetworzenie nie powiodło się. Nie zostaną przyjęte Odpowiedzi przesłane w sposób inny niż wskazany w §5 ust. 3, w tym przesłanie wersji papierowej Odpowiedzi, a także przesłanie Odpowiedzi po Dacie zakończenia Konkursu.

  8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź powinna spełniać poniższe warunki:

   a) powinna być wynikiem własnej twórczości Uczestnika oraz być związana z tematyką Konkursu,

   b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego

   c) nie może zawierać treści reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek podmiotów innych niż Zleceniodawca

   d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku, dóbr osobistych osób trzecich, danych osobowych.

  1. Organizator może wedle swojego uznania wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku:

   a) naruszenia postanowień ust. 8 powyżej;

   b) niespełnienia innego z wymogów określonych Regulaminem.

  1. Wszystkie Zgłoszenia, Odpowiedzi i towarzyszące im materiały z chwilą ich otrzymania przez Organizatora stają się własnością Organizatora i Zleceniodawcy i nie będą podlegać zwrotowi.

  § 6

  Nagrody

  1. Na podstawie przesłanych w czasie trwania Konkursu Odpowiedzi, Komisja Konkursowa w terminie 10 dni od dnia zakończenia Konkursu wybierze spośród Uczestników trzech Zwycięzców („Zwycięzca”).

  2. Kryteriami wyboru zwycięskich Odpowiedzi, które Komisja Konkursowa bierze pod uwagę w celu wyłonienia Zwycięzców, są: zgodność Odpowiedzi z Zadaniem konkursowym, kreatywność, pomysłowość, oryginalność i walory językowe.

  3. W Konkursie przewidziane zostały 3 nagrody, każda w postaci vouchera prezentowego ze strony wyjatkowyprezent.pl o wartości 500 zł brutto (dalej ”Nagroda” lub zbiorczo “Nagrody”).

  4. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.

  5. Komisja konkursowa może z uwagi na szczególne okoliczności przyznać nagrody specjalne/nagrodę specjalną Uczestnikowi, którego Odpowiedź charakteryzuje się szczególnymi walorami twórczymi („Nagroda specjalna”). Zasadność, warunki przyznania, wartość i liczba Nagród specjalnych należy do wyłącznej decyzji Komisji.

  6. Brak przyznania przez Komisję Nagrody lub Nagrody specjalnej nie może być podstawą roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora, Zleceniodawcy lub Partnera.

  7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na Stronie oraz przesłana Zwycięzcom na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail w ciągu 10 dni od dnia od Daty zakończenia Konkursu. Organizator poinformuje Zwycięzców o Nagrodzie, sposobie jej otrzymania, poprosi o potwierdzenie w formie wiadomości email czy Uczestnik brał udział w Konkursie oraz o przekazanie danych niezbędnych w celu wydania Nagrody i wypełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, na który ma zostać wysłana Nagroda (dalej “Prośba o przesłanie danych”).

  8. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 5 dni od otrzymania Prośby o przesłanie danych wysłać wymagane informacje Organizatorowi (dalej “Odpowiedź na prośbę o przesłanie danych”). W przypadku, gdy Uczestnik nie wyśle Organizatorowi wiadomości w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, w tym Organizator może przekazać ją innemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję, przy czym §6 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

  9. W przypadku, gdy w Konkursie wzięło udział lub zostało dopuszczonych do udziału mniej Uczestników niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Zleceniodawcy.

  10. Wydanie nagrody uzależnione jest od jej dostępności, nie jest możliwe wymienienie Nagrody na inną, przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich, ani wypłacenie równowartości Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia Nagrody inną Nagrodą o wartości równej lub większej.. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję. Ostateczne wyłonienie Zwycięzców i zastosowanie kryteriów wyboru pozostaje do wyłącznego uznania Komisji. Nie będzie prowadzona korespondencja odnośnie decyzji podjętych przez Komisję, Organizatora lub Zamawiającego. Organizator i Zamawiający zastrzegają sobie prawo do przesunięcia Daty zakończenia Konkursu na termin późniejszy. W przypadku, gdy żaden z potencjalnych Zwycięzców nie będzie spełniać wymogów określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania alternatywnego Zwycięzcy.

  11. Partner wysyła Nagrody mailowo do 3 dni roboczych na adres e-mail Uczestnika wskazany w Odpowiedzi na prośbę o przesłanie danych.

  12. Zwycięzcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie inne poniesione przez siebie koszty towarzyszące uzyskaniu Nagrody. Zrealizowanie, dostępność i wykorzystanie Nagród pozostaje w zgodności z politykami, regulaminami, ograniczeniami, wyłączeniami i innymi warunkami, których treść jest udostępniona przez przewoźników lotniczych, hotele, administratorów obiektów, dostawców Nagród i inne osoby trzecie dostarczające produkty lub usługi związane z Nagrodami (w tym zastrzeżenia tych osób trzecich odnośnie wykorzystania, akceptacji, zrealizowania, anulowania, a także określone przez nie zasady postępowania, polityki w obszarze bezpieczeństwa, itd.).

  13. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Uczestnicy akceptują i wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Konkursie lub odmowy przyznania Nagrody osobie, która narusza postanowienia Regulaminu.

  14. Postanowienia dotyczące Nagród stosuje się odpowiednio do Nagród specjalnych. Postanowienia dotyczące Zwycięzców dotyczą odpowiednio Uczestników, którzy otrzymali Nagrodę specjalną.

  § 7

  Prawa autorskie

  1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi i w związku z tym przysługują mu niczym nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do Odpowiedzi.

  2. W przypadku, gdy współautorem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”) jest partner/partnerka Uczestnika, której/którego dotyczy Odpowiedź, Uczestnik oświadcza, że w chwili wysłania Odpowiedzi do Organizatora nabył od niej/niego autorskie prawa majątkowe w zakresie umożliwiającym korzystanie z nich przez Organizatora na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie.

  3. Organizator nabywa od Uczestnika prawo do korzystania ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Odpowiedzi będących utworami w rozumieniu Ustawy.

  4. Prawo do korzystania z Odpowiedzi, o którym mowa w §7 ust. 3 (licencja niewyłączna) udzielane jest z chwilą wysłania Odpowiedzi Organizatorowi i następuje bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji: publikacja (rozpowszechnianie) Odpowiedzi na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i komunikacji wewnętrznej Organizatora i Zleceniodawcy wraz z podaniem imion Uczestnika i partnera/partnerki Uczestnika, którego/której dotyczy Odpowiedź. Odpowiedzi opublikowane zgodnie z niniejszym ust. 4 nie będą podlegały obowiązkowi usunięcia ze stron internetowych, mediów społecznościowych i komunikacji wewnętrznej, pomimo upływu czasu trwania licencji.

  5. Organizator ma prawo udzielania dalszych licencji do Odpowiedzi (sublicencja), w szczególności Partnerowi i Zleceniodawcy.

  6. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi, w szczególności rozporządzania nimi. Organizator jest uprawniony m.in. do dokonywania zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami i zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.

  7. Z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, Zleceniodawca nabywa niewyłączną, nieodwołalną i nieograniczoną terytorialnie licencję do wykorzystywania nagrodzonej Odpowiedzi, a Organizator i Partner zyskują prawo do jej wykorzystania, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

   a) publikacja (rozpowszechnianie) w witrynach internetowych Organizatora oraz Zleceniodawcy;
   b)
   publikacja (rozpowszechnianie) w mediach społecznościowych Organizatora oraz Zleceniodawcy, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Tik Tok, Linked In itp.;
   c) publikacja (rozpowszechnianie) w komunikacji wewnętrznej Organizatora i Zleceniodawcy, np. w raportach miesięcznych, prezentacjach wewnętrznych, biuletynach, newsletterach i innych
   d) publikacja (rozpowszechnianie) i powielania w prasie i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań na innych nośnikach, w tym wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
   e) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
   f) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.

  8. Zwycięzca upoważnia Zleceniodawcę do wykonywania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Odpowiedzi. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Odpowiedzi.

  9. Zleceniodawca uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w ust. 7, tj. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Odpowiedzi w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części (w tym skracania, łączenia z innymi utworami etc.) oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.

  10. Zleceniodawca jest uprawniony do rozporządzania Zwycięską Odpowiedzią wedle własnego uznania, w tym dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na dowolne osoby trzecie.

  11. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie jest przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek lub dodatkowe wynagrodzenie.

  12. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, że Odpowiedź zarówno w przypadku licencji (§ 7 ust. 3) jak i przeniesienia autorskich praw majątkowych (tj. §7 ust. 7 i następne) będzie wykorzystywana wedle uznania przez Organizatora, Zleceniodawcę i podmioty przez nich upoważnione w celach marketingowo-promocyjnych, w tym do celów reklamy w najszerszym możliwym zakresie. Poprzez akceptację Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na takie wykorzystanie Odpowiedzi.

  13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora i/lub Zleceniodawcy w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora i/lub Zleceniodawcę do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

  14. Postanowienia dotyczące Zwycięzców dotyczą odpowiednio Uczestników, którzy otrzymali Nagrodę specjalną.

  § 8

  Reklamacje

  1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu rozpatruje Organizator.

  2. Reklamacje powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej i wysłane na adres kontakt@ohme.pl, w tytule należy wskazać tematykę wiadomości oraz zawrzeć dopisek „Reklamacja”.

  3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, powód reklamacji oraz treść żądania. Podanie informacji wskazanych w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.

  4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 7 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. Organizator powiadomi Uczestnika o wyniku rozpatrzonej reklamacji w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila zwrotnego, bądź listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji.

  5. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie wstrzymuje dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej bądź w innej formie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 9

  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest dostępny przez cały Czas Trwania Konkursu pod adresem https://ohme.pl/lifestyle/regulamin-konkursu-odnalezlismy-sie-dzieki-badoo , oraz w siedzibie Organizatora.

  2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres kontakt@ohme.pl.

  3. Regulamin wchodzi w życie w Dniu rozpoczęcia Konkursu.

  Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu „Odnaleźliśmy się dzięki Badoo

  1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków umownych wobec Uczestników, wynikających z postanowień Regulaminu tj. do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym dokonania oceny Odpowiedzi, weryfikacji i wyłonienia zwycięzców Konkursu, wydania Nagrody, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania Nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

  2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Badoo Trading Limited, adres siedziby: the Broadgate Tower, Third Floor, 20 Primrose Street, London, EC2A 2RS, United Kingdom, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 07540255 (dalej: „Administrator”).

  3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są dane Uczestników uwidocznione i opublikowane przez Uczestnika w Zgłoszeniu. W przypadku Zwycięzców przetwarzane są również dane osobowe wskazane w § 6 ust. 8 Regulaminu. Uczestnicy proszeni są o przekazanie niektórych danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny osoby w przypadku zgłoszenia reklamacji (dalej: „Dane”).

  4. Administrator przetwarza Dane zgodnie z Polityką Prywatności Badoo, dostępnej pod adresem https://badoo.com/en/privacy.

  5. Organizator przetwarza Dane zgodnie z Regulaminem oraz wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu w imieniu Administratora.

  6. Dane są przesyłane do kraju trzeciego, t.j. Zjednoczonego Królestwa. Komisja Europejska uznała prawodawstwo Zjednoczonego Królestwa w obszarze ochrony danych osobowych za adekwatne i dopuściła bezpieczny przepływ danych osobowych z Unii Europejskiej do Zjednoczonego Królestwa.

  7. Dane zostaną usunięte po zakończeniu Konkursu, za wyjątkiem danych przechowywanych przez Badoo na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  8. Uczestnikom przysługuje prawo do:

   a) uzyskania dostępu do podanych danych oraz informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych;
   b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
   c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, zgłoszenie takiego żądania nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych, którego dokonano przed zgłoszeniem żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych,
   d) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
   e) przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, i
   f) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

  9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do Zwycięzców) do otrzymania Nagrody lub (w przypadku uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania Nagrody lub (w przypadku uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

  10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres DPO@corp.badoo.com.

  11. Prawem właściwym dla przeprowadzenia Konkursu jest prawo polskie. Wszyscy Uczestnicy Konkursu wyrażają nieodwołalną zgodę na to, aby sąd polski był sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów lub orzekania o roszczeniach wynikających lub związanych z Konkursem i/lub Regulaminem.