Lifestyle

Regulamin konkursu „Jaka jest podróż twoich marzeń?”

Redakcja
Redakcja
26 października 2016
KONKURS "Jaka jest podróż twoich marzeń?"
Fot. iStock / lolostock
 

Regulamin konkursu „Jaka jest podróż twoich marzeń?”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Jaka jest podróż twoich marzeń?”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Jaka jest podróż twoich marzeń?” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 26.10.2016 do 08.11.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 15.11.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma  Rainbow – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe: „Napisz jaka jest podróż twoich marzeń. Pokaż nam jak pięknie marzysz!”. Czekamy na wasze najpiękniej opisane marzenia 🙂
 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 2 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 15.11.2016 roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Rainbow.
 2. Laureatami Konkursu zostaną 2 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  2 x voucher na wakacje o wartości 500 zł do wykorzystania w biurze podróży Rainbow*
  * voucher do wykorzystania na R.pl z wyłączeniem oferty myway.r.pl oraz biletyczarterowe.r.pl . Voucher będzie ważny przez 12 miesięcy od dnia wygenerowania kodów dla zwycięzców.
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Zmień coś, podejmij decyzję, pojedz tam, gdzie jeszcze nie byłaś. KONKURS „Jaka jest podróż twoich marzeń?”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
26 października 2016
KONKURS "Jaka jest podróż twoich marzeń?"
Fot. iStock / lolostock
 

Ile razy mówiłaś sobie, że pora coś zmienić. Że musisz ruszyć z miejsca, choćby symbolicznie. Pojechać gdzieś, złapać dystans, odetchnąć zupełnie innym powietrzem – pełnym nowego, nieznanego, wszystko po to, by wrócić i żyć inaczej? Lepiej.

Ile razy obiecywałaś sobie, że w tym roku, nie będziesz odwlekać wakacji, że własnie teraz, wreszcie przestaniesz wszystko przedkładać nad podróż, wakacje, weekend?

Ile razy szkoda było pieniędzy, bo…?

Ile razy nie pojechałaś, bo w pracy…, bo w domu…, bo, bo, bo.  Wystarczy! To najlepszy moment, żeby już dzisiaj pomyśleć o przyszłorocznych wakacjach, a my zdradzimy wami kilka sekretów, jak je do siebie przybliżyć!

Czasem plan podróży wcale nie musi zawierać drogiej, ekskluzywnej wycieczki na koniec świata, czasem nasze marzenia są znacznie bliżej niż mogłoby się wydawać. A nasz upragniony koniec świata, możemy znaleźć w Moskwie, Europie czy na Bliskim Wschodzie. Tak naprawdę kluczem do sukcesu jest nasza głowa, bo najważniejsze, to nie zapominać, że marzenia są po to, by je spełniać – a nie tylko marzyć.

Jak przybliżyć się do upragnionych wakacji? 5 prostych kroków

Krok 1. Nie bój się marzyć odważnie

Pomyśl, gdzie naprawdę chciałabyś pojechać? Co zobaczyć, jakich ludzi poznać. Wyznacz sobie dwa cele.

Pierwszy: odważny, wręcz szalony. Niech będzie podróżą twojego życia! Niech już sam pomysł wydaje ci się egzotyczny :).

Drugi: piękny sen o wakacjach, który śnisz. Osiągalny, w zasięgu ręki, jeśli tylko się postarasz.

Bo są takie miejsca, które warto odkrywać. Obojętnie czy marzy ci się wycieczka objazdowa po Afryce, czy tydzień na zwolnienie tępa w towarzystwie skandynawskich fiordów. Podróże, uczą patrzeć inaczej, często mogą być wstępem, do prawdziwych życiowych rewolucji.

Jaka jest podróż twoich marzeń? Zobacz, jak wiele świat ma nam do zaoferowania…

Nie masz jeszcze marzenia, nie uformowało się do końca w twojej głowie? Znamy to, oj znamy. Najlepszy sposób na pobudzenie wyobraźni do myśli o słońcu, gdy za oknem deszcz, szarość i smutna jesień – to łowy w sieci! My zaglądamy na r.pl, żeby wyłowić najsmaczniejsze propozycje na wakacje 2017. Kto wie, może tam czeka i twoje marzenie?

KONKURS "Jaka jest podróż twoich marzeń?"

Fot. iStock / Leonid Andronov

Bliski Wschód nie kończy się na Dubaju. Wybierając ten kierunek wcale nie musisz myśleć o tłocznej plaży w Hurghada, ani o wycieczce po Turcji. To piękne miejsca, ale tych niezwykłych, nieoczywistych jest znacznie więcej. A może by tak napisać swoją własną baśń tysiąca i jednej nocy? Dać się porwać dawnej Persji, zamiast okopywać parawany?

Miasto ogrodów i poetów – Sziraz, to dopiero początek tej egzotycznej przygody.

Sziraz – miasto poetów i ogrodów • Naqsz-e-Rostam – starożytne grobowce królów •Persepolis – religijne centrum dawnej Persji • Pasagrady – kolebka imperium Cyrusa Wielkiego • Isfahan – połowa świata • Kaszan – ogrody Fin • Teheran – pałace szachów w alpejskiej scenerii

8 dni wrażeń, brzmi zachęcająco. Ale jeśli wolisz wybrać zupełnie inny kierunek…

… szukamy dalej!

KONKURS "Jaka jest podróż twoich marzeń?"

Fot. iStock / Dmitry Mordvintsev

Niby blisko, a jednak egzotycznie, bo egzotyka nie musi czekać pod palmą. Bierzemy na warsztat wycieczkę z Moskwy do St. Petersburga – sen o imperium. Dlaczego nie? 10 dni i przyjemnie (bo ciekawie) napięty harmonogram.

Moskwa – Kreml i Plac Czerwony • najpiękniejsze metro świata • wieczorny spacer Arbatem • Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu • Smoleńsk – miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu • fortyfikacje Smoleńska • słynne samowary w Tule • Rezydencja Lwa Tołstoja• Miednoje – pamięć o polskich oficerach • Kreml w Wielkim Nowogrodzie • Korsuńskie Wrota • Petersburg – Wenecja Północy • Twierdza Pietropawłowska – kolebka miasta • krążownik Aurora i Jeździec Miedziany • Sobór św. Izaaka – największa świątynia Petersburga • Kaskada w Peterhofie – letniej rezydencji Piotra Wielkiego • Bursztynowa Komnata w Carskim Siole • Ermitaż – bogactwo Pałacu Zimowego • Newski Prospekt • rosyjski balet – niezapomniany spektakl

Ceny również są zachęcające!

Kolejny przystanek na mapie marzeń dookoła świata to delikatna i stanowcza zarazem Japonia! Ale nie taka zwykła…

KONKURS "Jaka jest podróż twoich marzeń?"

Fot. iStock / Todor Tsvetkov

Nie ma lepszego wstępu do poznania prawdziwej Japonii, niż zwiedzanie miejsc i tradycji równocześnie. To idealna propozycja dla tych, którzy chcą się zakochać w kraju kwitnącej wiśni. Znaleźliśmy wycieczkę, która na pewno w tym pomoże. Zobaczycie wiele, od szybko żyjącego Tokio po tradycyjne parzenie herbaty.

Tokio – tradycja i nowoczesność • Wulkan Fuji i dolina Owakudani • klimatyczne Nikko • Złota Kanazawa i Takayama • ceremonia parzenia herbaty w Kioto • futurystyczna Osaka

Kto choć raz nie marzył o Afryce? A może najwyższa pora zacząć realizować właśnie to marzenie? Na Afrykę trzeba mieć czas, trzeba pozwolić jej sobą zawładnąć, tak, by wracać i odkrywać w niej coraz więcej. A na dobry początek…

Fot. iStock / Pawel Gaul

Fot. iStock / Pawel Gaul

RPA, Botswana, Zimbabwe – wyprawa do Wodospadów Wiktorii – 13 dni • Johannesburg • Lion Park – zabawa z lwiątkami • Great Zimbabwe – Dom z kamieni • równoleżnik Koziorożca • Bulawayo • łyse głowy Matobo • rezerwat Hwange • majestatyczne Wodospady Wiktorii • rejs po rzece Chobe • Francistown • Pretoria

Pora na wycieczkę przepiękną w swej prostocie. Ile razy odwiedzałaś różne miasta Europy? Zazwyczaj w pośpiechu, korzystając z czasu oczekiwania na lotnisku, na własną rękę. A gdyby tak, na przystawkę tych wakacji wybrać Europę aromatyczną, kawałek po kawałeczku. Dotrzeć wreszcie tam, gdzie naprawdę warto coś zobaczyć. Nie zgubić, nie pominąć, nie gnać na oślep?

KONKURS "Jaka jest podróż twoich marzeń?"

Fot. iStock / standret

I nie mów, że to banał. Ile razy, uczciwie bez pośpiechu zwiedziłeś te wszystkie piękne miejsca? Może najwyższa pora.

Berlin – wschód i zachód znów razem • Amsterdam – kanały, rowery i nieznośna lekkość bytu • Bruksela – czekolada i piwo w koronkach • Paryż – szyk i elegancja • Luksemburg – zielono mi, czyli „zielone serce Europy”

Krok 2. Zaplanuj już teraz

Tak teraz. W październiku! Nie będzie lepszego momentu. Masz już dwa cele, dwa marzenia – to na najbliższe wakacje i to którego realizacja musi odrobinę zaczekać. Ale – co najważniejsze -zaczekać, nie oznacza czekać w nieskończoność. Pora zaplanować działania tak, by swoje marzenia spełnić. Samodzielnie, bez wygranej na loterii i księcia z bajki.

Zadecyduj, które marzenie chcesz spełnić jako pierwsze.

Zrób listę, niezbędnych kroków, które musisz wykonać – znalezienie noclegu, transportu, przewodnik (?), wyposażenie, opłaty. Rozpisz to wszystko na kartce.

Ustal do kiedy chcesz zrealizować swój plan – realnie.

Skreślaj punkt po punkcie. Zapewniam, że z każdym kolejnym krokiem, będzie ci lżej i przyjemniej. Bo tak naprawdę spełnienie swojego marzenia – to cudowna umiejętność. Żywy dowód na to, że potrafimy tak wiele!

Krok 3. Oszczędzaj już teraz

Najważniejszy punkt. Bo marzenia o podróżach wymagają pieniędzy. Jednak zazwyczaj okazuje się, że nie tak wielkich, jak na początku się nam wydawało. Jak oszczędzać?

Jest kilka zasad, których warto się trzymać.

 1. Oszczędzaj regularnie, co miesiąc. Zaplanuj w swoim budżecie kwotę, którą możesz regularnie odkładać. Tę podziel dowolnie – na fundusz wakacyjny i poduszkę finansową (czyli oszczędności na nieprzewidziane wydatki).
 2. Proporcje ustalaj elastycznie, w zależności od tego, co aktualnie dzieje się w twoim życiu.
 3. Jeśli możesz, skorzystaj z tzw. ofert „First minute” – są spore rabaty dla klientów rezerwujących wyjazdy na długo przed wakacjami.
 4. Jeśli z wyjazdem wiążą się inne wydatki – takie jak szczepienia, wizy, specjalistyczny sprzęt – zacznij od zrobienia listy. Rzeczy kupuj regularnie, już teraz. Poproś o potrzebne przedmioty w prezencie pod choinkę. Dzięki temu unikniesz olbrzymich wydatków przed samym wyjazdem.

Krok 4. Łap okazję

Właśnie teraz jest najlepszy moment, by tę okazję złapać. Szczególnie w biurach podróży. Ponieważ trwa szaleństwo cenowe wakacyjnych wycieczek. Często ceny obniżone są o co najmniej 20-25%.

Jeżeli chcesz obniżyć koszty i zwiedzać na własną rękę, wcale nie musisz się znać, ani ryzykować. Dobrze znany Rainbow uruchomił właśnie platformę intranetową, za pomocą zarezerwujesz lot i hotel w lepszej cenie. Idealny kompromis dla początkujących turystów. Niby samodzielnie, a jednak z pomocą niewidzialnej ręki. Na stronie My Way byRainbow, znajdziecie łatwą w obsłudze wyszukiwarkę lotów oraz noclegów. Możecie skorzystać również z wyszukania samego noclegu, jeżeli bilety udało wam się znaleźć w sieci po okazyjnej cenie.

Krok 5. Zaplanuj kolejne marzenie

Po prostu 🙂 Powodzenia!

KONKURS

Napisz nam o podróży o swoich marzeń i wygraj jeden z dwóch voucherów na wakacje 2017 od Rainbow!

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz „Jaka jest podróż twoich marzeń”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

„Napisz jaka jest podróż twoich marzeń. Pokaż nam jak pięknie marzysz!”. Czekamy na wasze najpiękniej opisane marzenia 🙂

Nagrody:

2 x voucher na wakacje o wartości 500 zł do wykorzystania w biurze podróży Rainbow*

Konkurs trwa od 26.10.2016 do 08.11.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 15.11.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.


* voucher do wykorzystania na R.pl z wyłączeniem oferty myway.r.pl oraz biletyczarterowe.r.pl . Voucher będzie ważny przez 12 miesięcy od dnia wygenerowania kodów dla zwycięzców.

 


Lifestyle

„Chcesz żebym nie dożyła twojego wesela?!”. Czyli czego lepiej nie mówić singielce

Agnieszka Sierotnik
Agnieszka Sierotnik
26 października 2016
"Chcesz żebym nie dożyła twojego wesela?!". Czyli czego lepiej nie mówić singielce / Singielki są szczęśliwsze - mówią naukowcy
fot. iStock/Marccophoto

Singielka – biedna kobieta, która bardzo cierpi i potrzebuje wsparcia na każdym kroku. A już na pewno przy szukaniu faceta, potencjalnego męża i ojca jej dzieci. Wieczory spędza samotnie przy winie, ewentualnie z przyjaciółkami desperacko szukają sobie obiektu westchnień. Taki obraz singielki króluje w świadomości większości Polaków, którzy nie potrafią przyzwyczaić się do faktu, że kobieta sama, także może być szczęśliwa! A singielki bardziej niż samotności mają dość ciągle tych samych uwag, które serwują im przyjaciele, znajomi i oczywiście rodzina!

O ulubione teksty, które społeczeństwo kieruje do singielek zapytałam swoje przyjaciółki. Do związków im się nie spieszy, ale jak mówią wszyscy wiedzą lepiej, czego im trzeba. A przecież „tym czymś” na pewno jest facet! „Ostatnio spotkałam się z koleżanką, która przez cztery lata była sama. Była przebojową laską, która odnosiła ogromne sukcesy w pracy i zawsze powtarzała, że facet jej do szczęścia niepotrzebny.” Historia koleżanki Marysi to ta z rodzaju zmiany światopoglądu o 180 stopni. Spotkała kogoś, zakochała się i świata poza swoim ukochanym nie widzi. „Widziałyśmy się może z kwadrans. Jednak w tym czasie zdążyłam się dowiedzieć, jak bardzo potrzebuję faceta i jak wiele on zmieni w moim życiu. Bo przecież kariera to nie wszystko!”. Marysia śmieje się, choć na jej twarzy widać zdenerwowanie. „Teraz to kariera nie jest dla niej wszystkim, ale jeszcze kilka miesięcy temu sama wybijała mi z głowy związki i kazała skupić na sobie!”

Jakich tekstów mają dość singielki? Oto subiektywne zestawienie kilku pięknych kobiet, które bardziej niż faceta potrzebują świętego spokoju.

1. Przestań tyle o tym myśleć i zajmij się sobą – sam się znajdzie!

„Ale ja w ogóle o tym nie myślę! Gdybym myślała, już dawno zawinęłabym się kocyk i udawała, że nie istnieję. Znajdzie się, to się znajdzie, nie to nie!” Flawia ma do tego podejście godne podziwu. „To trochę jak z ulubionym naszyjnikiem, który schowałaś gdzieś, żeby się nie zgubił. Jak go szukasz, na pewno go nie znajdziesz. Za to później znajdzie się sam. I ja dobrze o tym wiem!”.

2. Przestań wybrzydzać

„Milion razy słyszałam, że mam za duże wymagania. Bo chciałabym, żeby mnie kochał, akceptował i do tego był choć trochę przystojny. A to przecież pojęcie względne! Nie chcę modela z kampanii Calvina Kleina. Wystarczy, że będzie i wpadnie mi w oko. Nie przeglądam codziennie katalogów z facetami do wzięcia, więc w czym mam wybrzydzać?”.

3. Twój zegar biologiczny tyka!

„Tak, i słyszę go ciągle z tyłu głowy. Tik-tak, tik-tak… Doskonale wiem, że nie jestem już najmłodsza (mam 33 lata) i na rodzenie dzieci zaraz może być za późno. Ale na litość boską! Wystarczy, że czuję presję ze strony swojego ginekologa, który za każdym razem mówi, że powinnam już 'brać się do roboty’”.

"Chcesz żebym nie dożyła twojego wesela?!". Czyli czego lepiej nie mówić singielce

fot. iStock/lolostock

4. Czy już próbowałaś tej strony/aplikacji/ grupy?

„XXI wiek to dla singli idealny czas! Jeśli zachce się nam zmienić status związku, spotkać się z kimś lub po prostu dopadnie nas ochota na seks, wystarczy włączyć aplikacje i po kilku minutach mamy kilku potencjalnych kandydatów! Tylko trzeba chcieć, mieć na to ochotę i przede wszystkim potrzebę”.

5. Zazdroszczę Ci, już nie pamiętam jak to jest być samemu

„To mój osobisty hit. Ona nie pamięta jak to jest spędzać samotnie sobotę, a ja nie pamiętaj jak to jest spędzać tę sobotę z przystojnym facetem u swego boku. Obie za czymś tęsknimy. Wydaje mi się jednak, że ona by się ze mną nie zamieniła. A już na pewno nie na stałe!”.

6. Jesteś taka ładna/fajna/inteligentna, jakim cudem nadal jesteś sama?!

„Bo cuda się zdarzają, a ja jestem tego idealnym dowodem!”.

7. Chyba żartujesz, że jesteś ciągle singielką?!

„No, pewnie! Uwielbiam wkręcać ludzi!”. Daria śmieje się już sama z siebie, choć za każdym razem, kiedy słyszy ten tekst nie jest jej do śmiechu. „Z jednej strony to brzmi trochę jak komplement. Bo to brzmi trochę jak 'ja – singielka, która mogłaby mieć każdego’. Spójrzmy prawdzie w oczy, gdyby tak było, pewnie bym już kogoś miała. Dlatego kiedy po raz kolejny słyszę, że żartuję, czuje się jakby ktoś wbijał mi szpile”.

8. Tobie tylko kariera w głowie! Jeszcze tego pożałujesz.

„Nie wiem, dlaczego ludzie zawsze łączą robienie kariery z brakiem partnera. Beyonce ma karierę i męża, zresztą jak miliony kobiet. Skupiłam się na karierze, bo miałam ku temu okazję! Może powinnam siedzieć w kawiarni i czekać na księcia na białym koniu?! To dopiero byłaby głupota!”.

9. Przestań jeździć po świecie, bo zawsze będziesz sama

„Podróże są częścią mojej pracy. Uwielbiam ją! Zawsze jednak przychodzi taki moment w ciągu roku, kiedy całą rodziną spotykamy się przy świątecznym stole”. Dla Marysi przyjemność tych spotkań łączy się z irytacją, która pojawia się już po kilku minutach. „Zaraz po 'gdzie jest twój kawaler?’, 'kiedy zostanę prababcią?’ lub 'chciałabym dożyć twojego ślubu dziecko’ pada jednogłośnie, że wszystko przez to, że ciągle jeżdżę po świecie i nie mam okazji nikogo poznać. Nigdy nie zrozumieją, że jest wręcz przeciwnie! Poznaję dziesiątki cudownych facetów. I wierzę, że kiedyś poznam tego jedynego. Właśnie podróżując”.


Zobacz także

Portret Barbie. Od zachwytu po obrzydzenie

Jak poradzić sobie z arogantami i ignorantami?

Jak się dobrze starzeć z klasą i wdzięcznością? Wzruszający film pełen mądrości, który trzeba obejrzeć!