Lifestyle

Regulamin akcji – „Rodzice wracają do szkoły”

Redakcja
Redakcja
7 września 2022
Colorful school stationery, back to school background
 

Regulamin akcji „Rodzice wracają do szkoły”

Weź udział w akcji „Rodzice wracają do szkoły” i wygraj nagrody od Partnerów akcji!

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji pod nazwą „Rodzice wraca do szkoły”,  zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda18, 00-105 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie od 12.09.2022 do 07.10.2022 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 20.10.2022 roku
 2. Sponsorami nagród w Konkursie są: Epson, FORTE, Medicover, Novakid, Mars Polska zwani dalej Partnerami.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Partnera, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe opublikowane w serwisie ohme.pl i na Facebooku Ohme.pl.
 2. Zadanie należy wykonać w terminie do 07.10.2022r;
 3. Zadanie konkursowe: ” W komentarzu pod postem na Facebooku, podziel się z nami swoimi doświadczeniami w temacie, który ma istotny wpływ na dobrostan rodzica – samodzielności swojego dziecka. Jak Wy wspieraliście swoje pociechy, by nauczyć je samodzielności? Zmotywować do działania, żeby czuły się sprawcze, ważne i odpowiedzialne.”
 4. Jedna osoba, może wygrać jedną nagrodę.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie najciekawszych odpowiedzi, przez jury, w skład którego wchodzą redaktorzy portalu www.ohme.pl.
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 20.10.2022 roku

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Fundatorami nagród w Konkursie są Epson, FORTE, Medicover, Novakid  i Mars Polska – zwani dalej Partnerami.
  2. Laureatami Konkursu zostaną osoby, które wybierze jury spośród najciekawszych nadesłanych odpowiedzi.
  3. Nagrody:

 • 1 urządzenie wielofunkcyjne Epson EcoTank L3151;
 • 5 zaproszeń na 5 bezpłatnych lekcji angielskiego Novakid;
 • 5 zaproszeń dla dzieci do kliniki stomatologicznej Medicover
 • 1 voucher na biurko marki FORTE (do 1500 zł)
 • Upominek od Mars Polska – szczoteczka soniczna dla rodzica oraz zapas bezcukrowych gum do żucia

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora i Partnerów swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailem wysłanym w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Lifestyle

Czasem to miłość sprawia, że jesteś toksyczna i zmieniasz się w kogoś, kim nigdy nie chciałaś się stać

Redakcja
Redakcja
7 września 2022
jesteś toksyczna
fot. Engin Akyurt/Unsplash
 

Kochanie kogoś nie oznacza, że ​​będziecie już zawsze razem. Kochanie kogoś nie oznacza, że ​​jesteś najlepszą wersją siebie, kiedy jesteście blisko. Czasami miłość może wywołać odwrotny skutek. Czasami będąc z ukochaną osobą zmieniasz w kogoś, kim nigdy nie chciałeś się stać. Czasami jesteś toksyczna.

Czasami miłość może cię odizolować od tego, co dla ciebie dobre, ważne, inspirujące. Może sprawić, że porzucisz przyjaciół, zignorujesz rady rodziny, oderwiesz się od reszty świata, ponieważ nic więcej już nie ma znaczenia.

Czasami miłość może sprawić, że odkryjesz w sobie zazdrość, o którą się nie posądzałeś. Zaczynasz podglądać wiadomości w telefonie twojego partnera i odgadujesz hasła do poczty e-mail. Stajesz się osobą, która rzuca talerzami podczas kłótni i wykrzykuje słowa, których nigdy nie chciałbyś wypowiedzieć. Osobą, która zaczyna walkę o każdą drobną rzecz.

Czasami miłość może sprawić, że będziesz żałować rzeczy, które zrobiłeś, decyzji, które podjąłeś w ułamku sekundy. Może spowodować, że zdystansujesz się od przyjaciół, którzy dbają o ciebie najbardziej. Może cię doprowadzić do zmiany priorytetów,

Czasami miłość może zmienić cię w paranoiczną osobę. Osobę, która działa pod wpływem emocji. Osobę, która ma obsesję na punkcie wymyślania najgorszych scenariuszy. Osobą wiecznie szukająca znaków niewierności i kłamstw. Osobą, która oskarża o oszustwa, nie mając dowodów.

Czasami miłość może wydobyć na wierzch całą twoją niepewność. Może sprawić, że będziesz wątpić w siebie. Może sprawić, że poczujesz się słaby i mały. Może spowodować, że pojawi się twój nieznośny bagaż doświadczeń z przeszłości. Może sprawić, że poczujesz się bardziej świadomy niż wtedy, gdy byłeś sam.

Czasami miłość może przekształcić cię w osobę manipulującą. Osobę, która czuje się winna. Osobę, która opowiada małe kłamstwa, aby złagodzić napięcia i zapobiec kłótniom. Czasami miłość może wydobyć najgorszą stronę ciebie. Miłość może powoli cię zniszczyć. Czasami to ta druga osoba jest toksyczna. Czasami ty jesteś toksyczna. Czasami oboje bylibyście w porządku, gdybyście spotykali się z kimś innym, ale razem stajecie się niebezpieczni. Nie wszystkie związki mają trwać. Nie wszystkie historie miłosne kończą się szczęśliwie. Czasami rozstanie jest wybawieniem.

Nie wszystkie związki mają trwać. Nie wszystkie historie miłosne kończą się szczęśliwie.

Czasami rozstanie jest wybawieniem, czasami odejście sprawi, że poczujesz się szczęśliwszy niż kiedykolwiek wcześniej, gdy jeszcze byliście razem.

Czasami miłość nie jest zdrowa. Czasami osoba, której chcesz najbardziej, nie jest najlepszą osobą dla ciebie. Czasami trzeba zrobić krok do tyłu i zobaczyć, jak toksyczna stałeś wchodząc w niewłaściwy związek.

Czasami musisz przyznać, że nigdy nie będziesz we właściwym miejscu, mentalnie lub emocjonalnie tak długo jak jesteś z tą drugą osobą.

Sygnały, które mogą świadczyć o tym, że jesteś toksyczna

 1. Ludzie czują się gorzej po kontakcie z tobą.
 2. Ludzie unikają cię lub znikają z twojego życia na dobre.
 3. Jesteś bardzo krytyczna i uważasz, że jesteś lepsza od innych.
 4. Kontrolujesz lub jesteś emocjonalną manipulantką.
 5. Nigdy nie przepraszasz ani nie przyznajesz się do tego, że zrobiłaś coś źle, popełniłaś błąd.
 6. Za wszystko starasz się obwiniać innych.
 7. Korzystasz z dobroci innych ludzi.
 8. Upokarzasz ludzi, aby zyskać przychylność tłumu.
 9. Chowasz w sobie urazę.
 10.  Sprawiasz, że wszelkie tematy nabierają osobistego charakteru.
 11. Nie cieszysz się z sukcesów innych.
 12. Jesteś zazdrosna o innych.
 13. Grozisz reperkusjami tym, którzy próbują cię wyprzedzić w jakiejkolwiek dziedzinie.
 14. Nigdy nie idziesz na kompromis.
 15. Nie można ufać, że dochowasz tajemnicy.
 16. Robisz złośliwe, pasywno-agresywne komentarze.
 17. Używasz presji tłumu, aby skłonić ludzi do robienia rzeczy, których nie chcą robić.
 18. Twoje nastroje są zmienne.
 19. Jesteś królową dramatu.
 20. Wciąż rywalizujesz.
 21. Ludzie wypominają ci twoje zachowanie.
 22. Grasz ofiarę.
 23. Nigdy nie wspierasz innych.
 24. Nie bierzesz pod uwagę uczuć innych ludzi.
 25. Kłamiesz i wywołujesz konflikty.
 26. Twoim ulubionym tematem rozmowy jesteś TY!

Na podstawie: thoughtcatalog.com


Lifestyle

Zespół Kehrera (wdowia choroba) – objawy i leczenie niezaspokojenia seksualnego

Klaudia Kierzkowska
Klaudia Kierzkowska
7 września 2022
fot. Claudia Soraya/Unsplash

Zespół Kehrera, inaczej wdowia choroba to dysfunkcja seksualna dotykająca kobiety, które przez dłuższy czas nie zostały zaspokojone seksualnie. Czym dokładnie jest zespół Kehrera, jak go rozpoznać i jak wygląda leczenie?

Czym jest zespół Kehrera?

Zespół Kehrera to schorzenie, o którym mówi się niezwykle rzadko. Zwykle stanowi temat tabu. Wdowia choroba swoje podłoże ma w zaburzeniach seksualnych. Wiele kobiet, pomimo regularnego współżycia, nie osiąga orgazmu, a tym samym nie jest w pełni zaspokojona seksualne. Zespół Kehrera pojawia się także u kobiet, które rozstały się z partnerem lub są z nim rozdzielone przez dłuższy czas. Niekiedy ze schorzeniem zmagają się młode kobiety, które rozpoczęły współżycie, ale z różnych względów nie mogą go dalej kontynuować np. nie mają partnera.

Zespół Kehrera – przyczyny

Główną przyczyną zespołu Kehrera jest niezaspokojenie potrzeb seksualnych kobiety. Niepokojące objawy mogą pojawić się u partnerek niemających stałego partnera czy u tych, które z różnych powodów mają problem ze współżyciem. Zdarza się, że kobieta potrzebuje zbliżenia, a partner nie ma ochoty na seks. Brak orgazmu i satysfakcji seksualnej może być wynikiem konfliktów i nieporozumień w związku.

Zobacz również: Dlaczego kobiety udają orgazmy? Pięć smutnych powodów (poradnik dla panów)

Dwie fazy zespołu Kehrera

Wdowia choroba rozwija się w dwóch fazach. Pierwsza związana jest z psychiką, z kolei druga z pięcioma uciążliwymi objawami natury fizycznej. Na początku ma miejsce nadmierne pobudzenie psychiczne, nerwowość, rozdrażnienie i pogorszone samopoczucie. Kobieta może czuć się ociężała, pozbawiona energii, przygnębiona. Objawy przypominają zespół napięcia przedmiesiączkowego. W drugiej fazie pojawiają się dolegliwości somatyczne, jest ich pięć:

 • Ból podbrzusza i okolicy lędźwiowo-krzyżowej. To mało charakterystyczny objaw, który najczęściej kojarzy się ze zwyrodnieniem stawów lub dolegliwościami ginekologicznymi.
 • Nieleczone schorzenia hemoroidów mogą doprowadzić do powstania żylaków naczyń miednicy mniejszej. U niektórych pań pojawiają się również żylaki podudzi.
 • Świąd pochwy lub sromu to jeden z bardziej dokuczliwych i uciążliwych objawów. Niekiedy mogą pojawić się także nieprzyjemne upławy o różnej konsystencji i zabarwieniu. Okolice intymne stają się bardziej wrażliwe na dotyk i bardziej tkliwe.
 • Obrzęk i zgrubienie macicy to kolejny objaw zespołu Kehrera. Dodatkowo dochodzi do zaniku śluzu co często przyczynia się do bolesnego współżycia. Cykl miesiączkowy jest nieregularny.
 • Pojawiają się bolesne skurcze i ból w okolicy wiązadeł krzyżowo-macicznych.

Zobacz również: Anorgazmia – kiedy nie możesz osiągnąć orgazmu. Przyczyny, leczenie

Zespół Kehrera – jak wygląda leczenie?

Leczenie zespołu Kehrera uzależnione jest głównie od przyczyny dysfunkcji seksualnej. Niekiedy jest bardzo trudne i czasochłonne, ale zdarza się, że wystarczy wyeliminować przyczynę braku zaspokojenia seksualnego np. powrót mężczyzny po długiej rozłące, i wszystko wraca do normy. Przyczyna i leczenie wdowiej choroby może być jednak bardziej złożona i skomplikowana. Często niezbędna jest wizyta u seksuologa, który uświadomi partnerom ich wzajemne potrzeby seksualne i podpowie w jaki sposób najlepiej je zaspokoić. U podstawy choroby mogą znajdować się emocje i psychika. Niektóre kobiety czują się lekceważone, zaniedbane i niedoceniane przez mężczyzn. Skuteczne w leczeniu wdowiej choroby są także terapie indywidualne. W przypadku części pań, pomocna może okazać się autostymulacja lub farmakoterapia, której głównym celem jest zmniejszenie libido.


źródło: Medonet

 

 

 


Zobacz także

Co się stanie, jeśli przestaniesz pić kawę? 14 ważnych zmian. Pierwsze zauważysz już po 12 godzinach

Zobacz, jak emocje wpływają na nasze ciało i życie. Odetnij złą energię

Narodowa Histeria. Może czas w końcu wyluzować?