Lifestyle

Regulamin akcji „Polka na diecie”

Polka na diecie
Polka na diecie
29 czerwca 2018
 

Regulamin akcji „Polka na diecie”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Polka na diecie”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Polka na diecie” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie od 29.06.2018 do 28.07.2018 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 30.08.2018 roku
 2. Sponsorem nagród w Konkursie są Zioło-Piast, GreenBike, Ronic – zwani dalej Sponsorem.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE
  Nasza akcja „Polka na diecie” dedykowana jest wszystkim kobietom, które pragną zawalczyć o swoją zdrową i piękną sylwetkę. Niezależnie od wieku i rozmiaru. Odliczamy do lata i motywujemy, doskonale wiemy, jak trudno jest wykonać pierwszy krok, a potem nie zrezygnować.Przez 30 dni będziemy motywować i wskazywać nowe drogi i możliwości. Wspierać i cieszyć się ze wspólnych sukcesów i… nagradzać za wytrwałość.Codziennie przygotowujemy jedno, małe wyzwanie –  kolejny krok, na drodze do zadbania o swoje zdrowie i sylwetkę. Aby wziąć udział w akcji, należy dodać komentarz opisujący wykonanie codziennego wyzwania – pod artykułem z wyzwaniem oczywiście 😉 . Szukajcie również wielu wskazówek i artykułów, które wzbogacą waszą wiedzę i przede wszystkim pozwolą utrzymać motywację do dalszej walki, bo wcale nie tak łatwo jest być Polką na diecie. Doskonale to wiemy!Pamiętajcie, że w naszej akcji czekają na was fantastyczne nagrody, żeby jeszcze mocniej zachęcić was do wysiłku. Wśród Polek na diecie, które aktywnie komentowały i wykonywały codzienne wyzwania, na zakończenie akcji wybierzemy laureatki. Nie będziemy mierzyć waszych sukcesów kilogramami czy kilometrami na rowerowym liczniku, zdecydowanie nie! Dla każdego sukces oznacza, co innego.W tym roku drogie Panie walczymy dla siebie!Podczas oceny Jury, weźmie również pod uwagę aktywność i częstotliwość dodawania komentarzy.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 17 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 30.08.2018 roku

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorem nagród w Konkursie są Zioło-Piast, GreenBike, Ronic – zwani dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 17 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

    3 x zestaw nagród składający się z:

   Floradix żelazo i witaminy 250 ml,

   Floradix tabletki, 

   Uwemba-Pastilles®.

   5 x  Floradix żelazo i witaminy 250 ml (1 szt.)

    

   1 x Damski Rower miejski Goetze BLUEBERRY 28″ z koszykiem (do wyboru kolor: różowy, niebieski lub pistacjowy)

   3 x ROBOT CYCLONE FOOD PROCESSOR

   2 x MINI-BLENDER 180W (SELEDYNOWY)

   2 x zestaw nagród składający się z: Floradix żelazo i witaminy 250 ml Floradix tabletki

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Będziesz chciała się poddać? Nie rób tego, masz nas! Rusza akcja „Polka na diecie”

Polka na diecie
Polka na diecie
29 czerwca 2018
 

Usiadła na krześle i się rozpłakała. Tak, po prostu, to był jakiś okropny poniedziałek, jeden z tych, które chce się wymazać z pamięci. Siedziała tak i zastanawiała się, kiedy to się wydarzyło. Pijące spodnie, poszarzała cera, w dowodzie 30 plus. Prędzej umrze niż założy szorty. A miało być zupełnie inaczej. Nie pamięta nawet, ile razy zaczynała. Były sukcesy, małe wygrane, ale zawsze gdzieś na szarym końcu wielkiej akcji „ODCHUDZANIE” czekało cholernie niesprawiedliwe życie.

Dzisiaj poczuła to ze zdwojoną siłą. Patrzyła w lustro i płakała. Ona. Polka na diecie.

Ta historia nie musi się tu kończyć…

Nie musi mieć pięciu, dziesięciu czy dwudziestu kilogramów nadwagi. Nie musi chyłkiem zerkać do szafy, gdzie leżą te wszystkie za małe ciuchy „na kiedyś”. Nie musi płakać w łazience i się głodzić. I co najważniejsze – nie musi próbować w nieskończoność…

Jesteś Polką na diecie? Ja też.

Nie zliczę, ile razy snułam plany, notowałam w kalendarzu, obiecywałam sobie. Nie zliczę, ile razy zaczynałam, by tym razem było zupełnie inaczej. I nie zliczę również, ile razy poddawałam się, rezygnowałam czy zwyczajnie zbyt dumna z siebie, zapominałam o tym wszystkim, co było „przed”, żeby znów tam niepostrzeżenie wrócić.

Nie powiem ci też, ile razy wierzyłam, że Polka na diecie – to żart, to zadanie niewykonalne, kiedy wokół jest tyle naprawdę ważnych rzeczy do zrobienia. WAŻNIEJSZYCH. Niż ja.

Nie wiem, kim jesteś. Jaki masz kolor oczu, czy masz rodzinę, czy pracujesz. Nie wiem, co sobie obiecałaś, całkiem niedawno – a ty pamiętasz to jeszcze? Wiem jedno:

„Jeśli chcesz osiągnąć coś, czego nigdy nie miałaś, musisz zrobić coś, czego nigdy nie robiłaś”*

Czy wiesz, co najczęściej sprawia, że się poddajemy? Samotność, brak zrozumienia i setki zimnych, obdartych z rzeczywistości poradników. Zamiast energii i chęci do działania zalewa cię złość, poczucie beznadziei.

Droga Polko,

zabiegana, zapracowana, zmęczona ciągłą walką. Dzisiaj piszę do ciebie. Nie ma na świecie większej siły niż wsparcie drugiego człowieka i wiara we własne możliwości. Bądź ze mną i innymi kobietami. Choć każda z nas walczy dla siebie, o coś innego i bardzo osobistego – razem tworzymy niesamowitą siłę. I mówię ci, że damy radę!

To dla ciebie jest ta akcja.

O akcji

Nasza akcja „Polka na diecie” dedykowana jest wszystkim kobietom, które pragną zawalczyć o swoją zdrową i piękną sylwetkę. Niezależnie od wieku i rozmiaru. Odliczamy do lata i motywujemy, doskonale wiemy, jak trudno jest wykonać pierwszy krok, a potem nie zrezygnować.

Przez 30 dni będziemy motywować i wskazywać nowe drogi i możliwości. Wspierać i cieszyć się ze wspólnych sukcesów i… nagradzać za wytrwałość.

Codziennie przygotowujemy jedno, małe wyzwanie –  kolejny krok, na drodze do zadbania o swoje zdrowie i sylwetkę. Aby wziąć udział w akcji, należy dodać komentarz opisujący wykonanie codziennego wyzwania – pod artykułem z wyzwaniem oczywiście 😉 . Szukajcie również wielu wskazówek i artykułów, które wzbogacą waszą wiedzę i przede wszystkim pozwolą utrzymać motywację do dalszej walki, bo wcale nie tak łatwo jest być Polką na diecie. Doskonale to wiemy!

Pamiętajcie, że w naszej akcji czekają na was fantastyczne nagrody, żeby jeszcze mocniej zachęcić was do wysiłku. Wśród Polek na diecie, które aktywnie komentowały i wykonywały codzienne wyzwania, na zakończenie akcji wybierzemy laureatki. Nie będziemy mierzyć waszych sukcesów kilogramami czy kilometrami na rowerowym liczniku, zdecydowanie nie! Dla każdego sukces oznacza, co innego.

W tym roku drogie Panie walczymy dla siebie!

Będziesz chciała się poddać? Nie rób tego, masz nas!
#POLKAnaDIECIE

Wyzwanie na dziś: Napisz, dlaczego chcesz dołączyć do akcji. Opowiedz o swoim planach, celach, problemach. Daj się poznać. Zapraszamy cię do naszej grupy na Facebooku.

Dołącz do naszej grupy na Facebooku: FB/groups/groups/polkanadiecie/

dolaczdogrupy-nafacebooku-polkanadiecie

Akcja trwa od 29.06 – 28.07. 2018 roku. Codziennych wyzwań szukaj na: Polka na diecie

Partnerem głównym akcji jest:

zioło_piast_logo nowe Salus logo_green

Sponsor nagród:

3 x zestaw nagród składający się z:

Floradix żelazo i witaminy 250 ml,

Floradix tabletki, 

Uwemba-Pastilles®.

floradix nagrody Uwemba zdjęcie PL
Składniki: Zawiera żelazo – składnik niezbędny do regeneracji czerwonych krwinek, a tym samym wspomagający prawidłowe funkcjonowanie serca, wątroby, układu pokarmowego i mięśni. Składnikami dodatkowymi są wyciągi z kopru włoskiego i kłącza perzu, które poprawiają działanie układu trawiennego, co jest istotne w procesie przyswajania żelaza z pożywienia.

Dla kogo? Dla osób, które chcą utrzymać prawidłowy poziom żelaza we krwi. Polecany w stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo – w momentach intensywnego wzrostu organizmu (dzieci), w czasie ciąży, karmienia piersią, a także przy diecie, która zawiera małą ilość tego składnika (np. wegetariańskiej).Zalety: Zawiera dobrze przyswajalne żelazo. Nie powoduje zaparć. Produkt w stu procentach naturalny.

Uwemba-Pastilles® składniki dla układu odpornościowego całej rodziny!

 • Ziołowa mieszanka z bylicą roczną*, cynkiem i ośmioma innymi ziołami
 • Przynosi korzyść dla naszego organizmu aktywując metabolizm (Cynk)
 • Dodaje witalności dzięki mocy ziół (Tatarak)
 • Pomaga wzmocnić osłabioną odporność organizmu dzięki zawartości cynku
 • Wspomaga rekonwalescencję
 • Wspomaga odporność, ma działanie antybakteryjne i korzystnie wpływa na układ oddechowy (Tymianek)
 • Ma działanie antyoksydacyjne (Rozmaryn)
 • Reguluje poziom cukru (Czarnuszka)
 • Korzystnie wpływa na serce (Goździkowiec korzenny)

5 x  Floradix żelazo i witaminy 250 ml (1 szt.)

Nagrody:

GOETZE_logo_pion

1 x Damski Rower miejski Goetze BLUEBERRY 28″ z koszykiem (do wyboru kolor: różowy, niebieski lub pistacjowy)

a8c8d0cd47ce91104eccd3479af7

92b106d7450dab4e188544d74525 b68369ad41468d6fa35ec99270ca

Goetze to stylowy rower miejski, który potrafi zamienić codzienną jazdę w mieście w niezwykłe i ekscytujące przeżycie. Atrakcyjny design stanowiący wyjątkową mieszankę stylu, elegancji i pragmatyzmu. Wyraź swój unikalny styl, wybierz Goetze.

ronic

3 x ROBOT CYCLONE FOOD PROCESSOR

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Został zaprojektowany z myślą o ułatwieniu większości prac w kuchni, w tym krojenia, szatkowania, mielenia mięsa, miksowania, przygotowywania soków, koktajli i wielu innych. Unikalna konstrukcja pozwala na proste wykorzystanie licznych możliwości tego urządzenia, a łatwość obsługi i mycia sprawia, że jest on niezastąpionym pomocnikiem podczas przygotowywania niemal każdej potrawy.

Z robotem Cyclone Food Processor błyskawicznie przygotujesz:

 •        Mrożoną kawę
 •        Jedwabiste koktajle owocowe
 •        Soki z sokowirówki
 •        Mięso mielone do kotletów, pulpetów i zapiekanek
 •        Szatkowane warzywa do zup, sałatek i sosów

Co jeszcze robi Cyclone Food Processor?

Uwielbiasz zapach świeżo zmielonej kawy? Rozdrobnij ją w młynku Cyclone Food Processor.

Masz ochotę na naleśniki z orzechami? W młynku szybko zmielisz również orzechy laskowe, orzechy włoskie albo migdały.

Lubisz warzywa z patelni? Nie kupuj mrożonek – w kilka sekund poszatkuj świeże składniki w szatkownicy.

2 x MINI-BLENDER 180W (SELEDYNOWY)

mini blender

Miniblender RONIC® Zyle  pozwoli Ci przygotować Twój ulubiony koktajl w kilkadziesiąt sekund. Dzięki kielichowi w kształcie pocisku jest w stanie rozdrobnić nawet malutkie cząstki owoców i warzyw.

Blender posiada włącznik ledowy pulsacyjny i dwie prędkości. Ostrze wykonane jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Urządzenie posiada też ochronę przed przegrzaniem.

Dane techniczne:

 • Moc: 180 W
 • Napięcie: 220 V, 50 Hz
 • W zestawie: 2 shakery po 600 ml
 • Ostrze ze stali nierdzewnej wysokiej jakości
 • Ochrona przed przegrzaniem
 • Antypoślizgowa podstawa urządzenia
 • Można myć w zmywarce

2 x zestaw nagród składający się z: Floradix żelazo i witaminy 250 ml + Floradix tabletki

Podobają ci się nagrody – odwiedź naszych partnerów na Facebooku!

 zioło_piast_logo nowe  FB/floradixpolska
 Salus logo_green  

FB/uwembapolska

 ronic FB/ronicPL
 GOETZE_logo_pion  FB/GreenBike

FB/goetze.rowermiejski


 

TWOJE DANE: Pamiętaj, udział w konkursie jest dobrowolny. Dodając swój komentarz, wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu), w przypadku ewentualnej wygranej, na liście laureatów, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie używamy twoich danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym konkursem.

Regulamin akcji znajduje się tutaj.


*Thomas Jefferson


Lifestyle

Koszmar życia Polki na diecie. Wspomnienia, ludzie, własne demony. Jak nie zabić siebie i innych?

Polka na diecie
Polka na diecie
9 czerwca 2016
Fot. iStock / stock_colors

Zaczynam pisać ten tekst i myślę tylko o tym, że chcę coś zjeść. Godzina 11.00. (pięć minut przerwy, właśnie przerwałam pisanie i poszłam jednak zjeść). Żałosny kawałek kalarepki umoczony w paście oliwkowej (ze sklepu ze zdrową żywnością). Ratunkuuuu!!!!

Podstawa to jeść o określonych godzinach. Usłyszałam kiedyś, że najważniejsza na początku odchudzania jest zmiana koszmarnego nawyku pt. „ciągle mam coś w buzi” albo „nie mam w ustach nic do 18, a od 18. mam wszystko co mi się nawinie” na: „Jem o określonych godzinach. Koniec kropka”. Koniec z anarchią żywieniową. Kiedyś przecież tak się jadało, posiłki wyznaczały rytm dnia. Mało dziś ludzi o tym pamięta, szczególnie jeśli szybko i intensywnie żyje.

Problem w tym, że o tej regularności każdy mówi inaczej. Olga Paluchowska, dietetyczka u której byłam jakiś czas temu, zwolenniczka diety metabolic balance twierdzi: tylko trzy posiłki, koniec. To dość nowatorska metoda. Podobno świetne efekty. Podobno, bo diety metabolic balance nie zrobiłam. To nie jest styl żywienia dla kogoś, kto siedzi cały dzień przed komputerem. Myślałam, że dostanę na niej świra, a już wolę być gruba niż mieć świra. Jeśli ktoś ma inne doświadczenia, proszę pisać.

Teraz trzymam się pięciu posiłków. Oczywiście nie pięciu WIELKICH posiłków. Trzech małych. I dwóch tyci, tyci. Masakra to straszna, bo jednak wciąż myślę co zjadłam, czy nie za dużo, co powinnam zjeść. To obsesyjne myślenie jest podobno klasyczne, ale nie rokuje dobrze.

Początek odchudzania (dobra, zmiany stylu życia) nie należy do najłatwiejszych. Ten kto zaczynał (hahahhahahaha, większość kobiet zaczyna milion razy), ten wie, że wszędzie czyhają jakieś pułapki.

Nawyki

Każdy człowiek, który walczy z nadwagą ma swoje jedzeniowe rytuały. Ptasie mleczko do filmu w piątkowy wieczór? Ależ proszę, taka jest tradycja. Ser pleśniowy i winogrona do wina z mężem? Ależ oczywiście. Lody po pracy? Lody w pracy? Baton o 14.00, bo w korpo tak ciężko. Landrynki? Świeża bułeczka z serem do książeczki? Niedzielny wielki obiad u mamy, który cudownie łagodzi stresy przed poniedziałkiem?

Nie wiem jakie wy macie te rytuały. Jednak odstawienie ich to szok. Ratunkuuuuu.

Skoro zawsze pisałam wcinając serek pleśniowy, to jak mam pisać teraz? Nie mogę skupić myśli, krążę po kuchni jak chmura gradowa. Jedzenie jest jak nałóg– potrzeba czasu, żeby zacząć traktować je tylko jak paliwo.

Emocje

Bardzo fajny program przysłała mi pewna Beata, po przeczytaniu mojego poprzedniego tekstu( Beata, bądź z nami, dołącz do grupy, inspiruj). Najpierw trzeba uporządkować emocje. Kiedy jemy? W jakich sytuacjach? Kiedy czujemy złość, smutek, znudzenie, radość? Trzeba to rozszyfrować i łapać to momenty, kiedy chcemy ukoić emocje kaloriami.

To jest najtrudniejsze. Trzeba znaleźć substytuty. Jak się inaczej nagrodzę? Jaką sprawię sobie inną przyjemność?

Inni ludzie

Buhehhheehe, ona znowu się odchudza. Buhehhheehe. Ludzie reagują różnie. Mówią np. „Wreszcie”, „Taka piękna dziewczyna i tak się zaniedbała”, „Cieszę się, że wreszcie coś z tym robisz”. Aaaaaa, czy my, odchudzający się szukamy dobrych rad? Szukamy współczucia? Dobrze się czasem zamknąć.

Moja przyjaciółka, kochana i życzliwa dzwoni do mnie codziennie rano i jak kapral pyta: – I jak twoja dieta? Ważyłaś się? No żesz kurczę! Przecież nie schudłam od tygodnia pięciu kilogramów. Weź mi lepiej zaproponuj kino, kawę, zajmij mnie czymś, a nie koncentruj się tak obsesyjnie na moim dużym tyłku.

Druga grupa ludzi mówi: „Na spokojnie, nie nerwowo” (?!!), „No żeby to nie był słomiany zapał”. Też chcą dobrze, wiem, ale stawiając się w roli mentorów średnio pomagają. „Grubasek” czuje się wtedy jak niesforne dziecko. Dorosły mu macha przed nosem paluszkiem. Ach, te twoje zabawy w odchudzanie. Albo: no średnio to widzę, ale oczywiście możesz próbować.

No i nasi partnerzy, dzieci. To już jest cyrk

– Mamunia, zjedz ciasteczko– kusi moja pociecha. – Oj weź, ja się nie odchudzam, a taki jestem szczupły.

Albo odwrotna sytuacja:  – No chyba nie będziesz tego jadła?!!!! Surowe spojrzenie.

Kup mi ryż basmati– poprosiłam Mężczyznę Mojego Życia wczoraj.

– Po kiego ci ryż basmati?! – spytał.

– Nie wiem, jest w przepisie, trener mówił, że jest dobry i mam go jeść al dente.

– Zwariowałaś!

Kocha mnie, więc kupił ten nieszczęsny ryż. Ale potem zobaczył jak krążę wokół lodów. Zero: dasz radę, chodź na spacer.  Fuknął tylko: „No tak, ja ci latam w poszukiwaniu ryżu, a ty na lody masz ochotę”.  Dziżas, krążyć wokół czegoś, mieć na coś ochotę to nie znaczy to wcinać.

Ale oczywiście, jak im wszystkim pokażę!! Znacie to myślenie?

Phi, błąd, nikomu nie musimy nic pokazywać. Możemy z diety zrezygnować, to nasza sprawa. Robimy to dla siebie.

Brak czasu

Wymówki matek, kobiet zarobionych. Kiedy ja mam ćwiczyć. Wiadomo. Można rano. Trzeba nastawić wcześniej budzik. Można wieczorem. Można po prostu więcej chodzić. Każdy mały kroczek jest ważny, ale wracamy do punktu pierwszego– nawyków. Mężczyzna Mojego Życia po powrocie z pracy bierze psa, wkłada adidasy i idzie biegać, chodzić. 20 km to dla niego norma.

A ja krzyczę, ratunkuuuuuu, niech ktoś mi odda moją kanapę, chcę jeść truskawki, popijać białe wino i relaksować się przy filmie. O buu, moja przeszłości. Może gruba, ale taka kojąca.

Koniec, kropka. Nie ma. To moja decyzja i mój wybór. Zakładam trampki, idę z nim. Klnę, płaczę, złorzeczę. Romantyk. Spacer mi wymyślił. Ale mam cel, czuję się mocniejsza. Udaje mi się każdego dnia.

Gdyby ktoś mi powiedział dwa tygodnie temu, że będę ćwiczyć u przystojniaka fit (trenera) w ogrodzie, nie będę zwracać uwagi na jego sąsiadów (gapiących się), i lejący się ze mnie pot– nie uwierzyłabym. Nie uwierzyłabym też, że będę mówić mu: „Błagam, skończ, chcę do mamy” i pozwolę, żeby jego ręka tonęła w moim tłuszczu na biodrze, gdy próbuje znaleźć moje kości miednicy, żeby pokazać jak mam prawidłowo pracować miednicą podczas ćwiczenia ( dżizaaaas). Ale proszę. Jak to człowiek się ciągle siebie uczy. I na ile go stać.

Dam radę! Damy radę. Do dzieła, dziewczyny.

Zapraszam was do grupy, którą stworzyłam na Facebooku. „Polka na diecie” . Tyle dziewczyn i kobiet do mnie napisało, będzie raźniej. Odchudzajmy się z Oh!me!