Lifestyle

Regulamin akcji: „Mówię dość niezrealizowanym postanowieniom noworocznym!”

Redakcja
Redakcja
21 grudnia 2016
Fot. iStock/svetikd
 

Regulamin akcji „Mówię dość niezrealizowanym postanowieniom noworocznym!”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Mówię dość niezrealizowanym postanowieniom noworocznym!”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Mówię dość niezrealizowanym postanowieniom noworocznym!”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie 21.12.2016 – 17.01.2017. Wyniki akcji zostaną ogłoszone do dnia 22.01.2017.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są COLLAGEN, AVENE, GABINET KOSMETYCZNY „Lakier do paznokci”, NOBLEMEDICA, Marka Wierzbicki & Schmidt, Davidoff, Wybrana firma, Design 24, Silky way, Miraflores, Tulilo.pl – zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE: Wyślij do nas list:Napiszcie do nas o waszych marzeniach, planach na nowy rok – skąd się wzięły, jak chcecie je zrealizować i kiedy.Najciekawsze listy opublikujemy, nagrodzimy i będziemy mocno trzymać kciuki, byście w nowym roku osiągnęli to, co zaplanujecie.

  1. List przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem  „Akcja noworoczna” oraz informacją, jak chcecie zostać podpisani.

   Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
   Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
   Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora
  3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 36 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 22.01.2017 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są COLLAGEN, AVENE, GABINET KOSMETYCZNY „Lakier do paznokci”, NOBLEMEDICA, Marka Wierzbicki & Schmidt, Davidoff, Wybrana firma, Design 24, Silky way, Miraflores, Tulilo.pl  – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 36 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   COLLAGEN

   2 x  COLLAGEN NUTRI CLINIC

   AVENE

   2 x zestaw X- MASS

   GABINET KOSMETYCZNY „Lakier do paznokci”

   2 x  komplet manicure i pedicure, czyli wykonanie zabiegów manicure i pedicure z dowolnie wybranym lakierem (lakier zwykły albo utwardzany w lampie) oraz kosmetyki  i lakiery niespodzianka, jako upominek.

   NOBLEMEDICA

   2 x zestaw ACEROLA plus ACEROLINKI

   Marka Wierzbicki & Schmidt

   1 x voucher na strzyżenie i koloryzację w wybranym salonie (lista salonów na http://wierzbicki-schmidt.pl/category/salony/ ).

   12 x zestaw kosmetyków (esencja i eliksir) (więcej o kosmetykach na http://wierzbicki-schmidt.pl/kosmetyki/).

   Davidoff

   1 x zestaw Davidoff Cafe Creation Superieure Horizon, składający się z trzech kaw (rozpuszczalnej i mielonej).

   Wybranafirma.pl – Kolagen SOUVRE

   3 x  Kuracja „Zdrowe włosy”

   Design 24

   (www.design24.com.pl)

   1 x Krzesło Teddy Black (o wartości 529 zł)

   1 x  Bollard lampa czarna ( o wartości 340 zł)

   Silky way

   (www.silky-way.pl)

   1 x Serum Nawilżające z Koenzymem Q10 do Głębokich Zmarszczek – Organic Tea Moisture Essence Q. Pojemność 35ml, cena: 298 zł. W skład wchodzi 26 aktywnych składników.

   1 x  zestaw kosmetyków składający się z :

   – KREM NA NOC – Uji Organic Catechin Cream. Pojemność  180g, cena 199 zł. W skład wchodzą 33 aktywne składniki.
   – MASECZKA DO TWARZY – Ujino-Hana. Pojemność. 5g , cena: 10 zł. W skład wchodzi 21 aktywnych składników.

   Miraflores
   (www.miraflores.pl)

   1 x zestaw NATURIGIN, składający się z:
   – dowolna organiczna farba do włosów,
   – certyfikowany organiczny szampon do włosów
   – certyfikowana organiczna odżywka do włosów
   Tulilo.pl
   1 x Miś Beniamin
   1 x Kot Figuś
   1 x Myszka Figusia
   1 x Piesek Arek
   1 x Owieczka Blanka
   1 x Miś Maksym

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Aktualizacja 16.01.2017: Uwaga specjalnie dla was postanowiliśmy przedłużyć czas na wysyłanie zgłoszeń do 17.01 włącznie 🙂


Lifestyle

Przepis na krem z czerwonych warzyw z aioli. Proste historie

Redakcja
Redakcja
21 grudnia 2016
Fot. Materiały prasowe
 

Czerwień to ognisty kolor, który dodaje energii i pobudza do działania. Ta zasada sprawdza się również na talerzu. Nowość marki PROSTE HISTORIE, czyli Zupa Krem z czerwonych warzyw, to rozgrzewająca i pyszna propozycja na smaczny, domowy obiad.

Kiedy na zewnątrz jest zimno w menu coraz częściej pojawiają się zupy. Modne, sycące i szybkie w przygotowaniu, są świetnym pomysłem na obiad czy podwieczorek po długim dniu pracy. Nowa Zupa Krem z czerwonych warzyw marki PROSTE HISTORIE, to pełna wartościowych składników kompozycja pomidora, marchwi, czerwonej papryki, ziemniaczków i buraków. W opakowaniu znajdują się całe warzywa gotowe do zmiksowania, a także saszetka aromatycznej przyprawy z koperkiem, która dodatkowo wzbogaci smak zupy.

Warzywa wzmacniają odporność, a czerwień od razu dodaje kolorytu ponurym i chłodnym wieczorom! Ciekawe połączenie smaków jest sekretem pysznych zup, ale Zupa Krem z czerwonych warzyw może być także bazą dla kulinarnych eksperymentów. To Prosta Historia pisana kolorem miłości – warto ją skosztować!

Zupa krem z czerwonych warzyw PROSTE HISTORIE

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Cena: 4,89 zł

Przepis na krem z czerwonych warzyw z aioli

Składniki:

 • Zupa krem z czerwonych warzyw PROSTE HISTORIE
 • 2 żółtka
 • 4 ząbki czosnku
 • Sok z ½ cytryny
 • 180 ml oleju (z temp. pokojowej)
 • szczypta soli
 • 1 łyżka pasty czerwonego curry
 • ½ łyżeczki czarnuszki
 • 100 ml soku jabłkowego
 • kilka suszonych pomidorów

Sposób przygotowania:

Wbij do wysokiego naczynia żółtka, dodaj posiekane ząbki czosnku, sok z cytryny i szczyptę soli. Miksując blenderem wlej powoli olej małą strużką. Gęsty sos wstaw do lodówki. Przygotuj Zupę krem z czerwonych warzyw PROSTE HISTORIE zgodnie z przepisem na opakowaniu dodając łyżeczkę pasty czerwonego curry i czarnuszkę. Zmiksuj krem dolewając sok jabłkowy. Dopraw solą. Serwuj z kroplami czosnkowego sosu i posiekanymi w drobną kostkę suszonymi pomidorami.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe


PROSTE HISTORIE to gotowanie z kliku składników połączonych w pyszne, domowe danie. To filozofia marki kulinarnej opartej na prostych wartościach i prostych zasadach, to proste składniki i mnóstwo inspiracji kulinarnych. Marka oferuje szeroki wybór produktów mrożonych: warzywa, zupy, owoce, dania mączne i ziemniaczane, z których można przygotować 3-daniowy obiad. Proste Historie – dom, w którym pachnie dobrym jedzeniem.

Artykuł powstał we współpracy z marką PROSTE HISTORIE


Lifestyle

Nie jest łatwo tak po prostu zacząć żyć, kiedy do tej pory ktoś robił to za ciebie. Nawet słowo „szczególne” ma dla nas zupełnie inne znaczenie

Listy do redakcji
Listy do redakcji
21 grudnia 2016
Fot. iStock/praetorianphoto

W te święta będzie inaczej. Tak bardzo inaczej niż to, do czego mnie przyzwyczaiłeś, że tak naprawdę nie wiem jak sobie z tym wszystkim poradzę. Co zrobię z tą całą wolnością, jakie decyzję podejmę? Nie jest łatwo tak po prostu zacząć żyć, kiedy przez ostanie kilkanaście lat ktoś robi to za ciebie. Kiedy nieomal połowę życia trwasz obok kogoś, kto wie lepiej. Wszystko.

Ale wiesz co?

Tym razem nie kupię karpia. Nigdy nie lubiłam jego smaku, nie umiałam go dobrze przyrządzić – sam mówiłeś nie raz: „kiedy się wreszcie nauczysz?”. Chyba już nigdy, mój drogi. Ty i tak już go raczej nie spróbujesz w moim domu, a ja nie będę się denerwować, że znowu mi nie wyszło, że byłbyś niezadowolony. Boże, czy kiedykolwiek w ogóle byłeś ze mnie zadowolony? Nawet w dniu ślubu, kiedy szłam do ciebie szczęśliwa, rozedrgana emocjami, zgasiłeś to moje szczęście kilkoma chłodnymi słowami. Bo twoim zdaniem, źle dobrałam kolczyki. Zobacz, jaka ślepa jest miłość. Tyle znaków ostrzegawczych minęłam, biegnąc wtedy do ciebie. Żadnego nie zauważyłam. Liczyłeś się tylko ty.

Nie podzielę się opłatkiem z naszymi dziećmi i z moją mamą. Po prostu przytulę je mocno, z całych sił i powiem jak bardzo je kocham, jak bardzo się cieszę, że ten wieczór możemy spędzić razem. Zawsze o tym marzyłam. W moim domu rodzinnym, wolnym, radosnym, wigilijny opłatek zawsze zastępowała rozmowa. Szczera, autentyczna. Kilka, kilkanaście zdań, zamienionych z kimś ważnym, od serca.

Twoim rodzicom pewnie życzenia złożę przez telefon. Szanuję ich, są dziadkami naszych córek. Ale nigdy nie czułam się dobrze, słysząc co roku tę samą formułkę z ust twojej mamy: „No, żeby się te plany WAM poukładały, jak tam Piotrek wymyślił. Dbaj o niego”. Nigdy nie wierzyłam w szczerość jej pocałunków, wiedząc ile złych słów mówiła o mnie Tobie, naszym przyjaciołom, rodzinie. Ile niepewności co do mnie zasiewała w Tobie przy każdej okazji. Czuję, że mimo kilkunastu lat naszego małżeństwa, nie jestem ciągle członkiem TEJ rodziny. Tej WASZEJ rodziny.

Opłatek z teściami – Boże, jaki to był stres. Jak bardzo się bałam, że ktoś zauważy jak trzęsą mi się ręce, kiedy w tej głuchej, szalenie uroczystej ciszy podchodziłam do każdego z was. I sucho mi było w gardle, bo choć życzenia ułożyłam już dawno, w głowie miałam nagle pustkę. I niedobrze mi  było od tej waszej obłudy.

Ty i twoja mama. W tym roku, będziesz mógł usiąść obok niej i powiedzieć: Miałaś rację, mamo. Ona nie była dobrą żoną. Pokiwacie smutno głowami, ułożycie (jak zawsze razem) „jakiś” plan. I usiądziecie do karpia, przy pięknie wyprasowanym, białym obrusie. Ja nigdy nie potrafiłam tak dokładnie wyprasować obrusa na Wigilię, pamiętasz?

Nie będę szorować podłogi do upadłego, ani kafelków w kuchni, do ostatniej chwili. Będzie czysto i przytulnie, domowo. Przystroję stół kilkoma gałązkami, a przy każdym nakryciu położę lukrowany pierniczek, ozdobiony przeze mnie dla każdego inaczej. Ty uznałbyś to za śmieszny, niepotrzebny gest. Dla mnie to gest miłości, a tych nam potrzeba najbardziej. Nie wiedziałeś tego. Nadal nie chcesz wiedzieć.

Nie włączymy znienawidzonej przeze mnie płyty z kolędami Mazowsza. Na dźwięk „Lulajże Jezuniu”, nasze dzieci tak bardzo płakały, pamiętasz? Zaśpiewamy razem, bo nikt już nie powie nam, że kolędy można śpiewać tylko wtedy, kiedy się umie zrobić to idealnie, w tempie, pamiętając każde słowo. A potem  dom zaleją świąteczne piosenki, w tym, moje ukochane, „amerykańskie” White Christmas.

Na choince powieszę kolorowe bombki, „zaśmiecę” ją zabawkami papierowymi, które nasze córki robiły „do szuflady” przez tyle lat, bo zawsze twierdziłeś, że „tego nie można powiesić”. I w nosie będę miała tę, uwielbianą przez ciebie, symetrię.

W pierwszy dzień świąt, pozwolę dziewczynkom do woli cieszyć się prezentami i chichotać w piżamach pod choinką, czytając książki, które ja w ich wieku pochłaniałam z zapartym tchem. Ty nigdy nie pozwalałeś nam w święta poleżeć na dywanie pod choinką. A o piżamie do południa, w ogóle nie było mowy. Mówiłeś, że to szczególne dni, że „trzeba”…

Widzisz, nawet słowo „szczególne” ma dla nas zupełnie inne znaczenie.

Jeśli zabraknie nam dwunastu potraw, doliczę do nich bezczelnie pomarańcze i orzechy, by tradycji stało się zadość.

Zostawię puste miejsce przy stole. W tym roku usiądzie przy nim moja nadzieja. Że odtąd już będę szczęśliwa. Że mogę oddychać swobodnie i patrzeć sobie w oczy z przekonaniem, że moje życie należy do mnie, że żyję jak najlepiej potrafię.

Jeszcze jedno się zmieni, wiesz? Pod choinką położę prezent dla siebie. To będzie coś bardzo niepraktycznego i pięknego. Coś, czego nigdy nie dostałabym od ciebie.

A w drugi dzień świąt zaproszę do nas przyjaciół. Bo święta chcę spędzić z tymi, którch obecność ma dla mnie znaczenie, wartość, jest radością.

Tylko czasem, gdzieś tam w głowie kołacze mi się myśl, zagubiona i nieśmiała. Że może jednak… Że gdyby… Wszystko jeszcze mogłoby się wyprostować. Że może  wspólnie, przy jednym, wigilijnym stole… Że tyle lat razem, że dzieci, znajomi i kot… Zagłuszam ją szybko, odkładam na sam spód. Niech tam sobie leży, w zapomnieniu. Przykryję ją innymi, lepszymi myślami, bo zupełnie mi ona teraz niepotrzebna. Wyłączam telefon, moi najbliżsi są tuż obok. Teraz chcę tylko czuć radość spokojnych świąt.

P.S. Nie położę na stole białego obrusa. Będzie ten z serduszkami i reniferami , z IKEI. Taki, jak lubię.


Zobacz także

20 rzeczy, które musi zrobić 30-latka, by być szczęśliwą po pięćdziesiątce

Napisz list do swojej mamy, my wyślemy go do niej z upominkiem. Nasza nowa akcja na Dzień Matki

Regulamin akcji „List do mamy”

Dziś najbardziej brakuje nam uścisku ręki, poklepiania po plecach. Gdy wszystko się skończy, będziemy już innymi ludźmi