Lifestyle

Regulamin akcji „Mama, znaczy piękna”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
29 września 2017
Fot. iStock / knape
 

Regulamin akcji „Mama, znaczy piękna”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Mama, znaczy piękna”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Mama, znaczy piękna” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie Czas trwania akcji: 28.09.2017 do 19.10.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na www.ohme.pl do dnia 29.10.2017.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Klinika Kobiet Medifem – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE:

  Napisz do nas o tym, co ty myślisz i czujesz. Pracę konkursową na temat: Świat kobiecości, seksualności i macierzyństwa moimi oczami. Prześlij na adres: [email protected] w tytule wpisując „Bella mama”.

  Wysłanie tekstu jest równoważne ze zgodą na jego publikację oraz kontakt ze strony kliniki w celu odbioru nagrody. Tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem. Publikacja pojawi się pod wybranym przez autora pseudonimem bądź inicjałami. Prosimy o dołączenie informacji, jak chcecie zostać podpisani lub wyraźną informację, że chcecie by tekst pojawił się pod waszym imieniem i nazwiskiem.

  Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me oraz przez Sponsora akcji – Klinikę Kobiet Medifem (na stronie www sponsora www.medifem.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych).
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora i Sponsora konkursu swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze pocztowym organizatora.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 29.10.2017. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Klinika Kobiet Medifem – zwana dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 6 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   5 x voucher na zabieg HIFU i laseroterapia stref intymnych w Klinice Kobiet Medifem, o wartości 3.500 zł*
   1 x voucher na zabieg 0!shot w Klinice Kobiet Medifem, zabieg poprawiający doznania seksualne*

   Dla wszystkich uczestniczek  zabawy specjalna oferta:
   Konsultacja lekarska z cytologią w cenie 120 zł (regularna cena 250 zł) oraz 10% zniżki na zabieg  HIFU i laseroterapia stref intymnych – do zrealizowania w Klinice Kobiet Medifem.

   *Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek podatkowy ciąży na Laureacie, wygrywającym nagrodę. W celu dopełnienia formalności, należy skontaktować się z organizatorem. Warunkiem wydania nagrody jest uregulowanie zaliczki na podatek dochodowy.

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Każda mama jest kobietą, każda jest piękna – jeśli tylko pozwolimy temu pięknu rozkwitnąć. Akcja „Mama, znaczy piękna”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
29 września 2017
Fot. iStock / knape
 

Mama – to najbardziej pojemne słowo świata. Pomieści w sobie miłość, troskę, siłę, aktywność, kobiecość, wolę walki…  każdego dnia rośnie jak nieskończenie duży balon. Tylko od nas zależy, czym nasz balon wypełnimy. Bo oprócz pięknej i różowej rzeczywistości, laurek na urodziny, bycie mamą to również ból, strach, często kompleksy. Rezygnacja z kilku drobiazgów i paru nie tak małych przyzwyczajeń. To wreszcie nie tylko „oddawanie”, ale i wzrastanie. Bo może otworzyć przed nami zupełnie nowe drzwi, wypełnić nas nową, dotychczas nieznaną kobiecością, szacunkiem do swojego ciała, podziwem dla niego.

„Mama, znaczy piękna”. A jakie piękno wy w sobie odkrywacie? Ruszmy z nową akcją, w której chcemy pokazać wam, jak wiele intymności, kobiecości, piękna i siły kryje się w nas samych. Nie w okładkowych matkach, a w tobie i we mnie. Piszcie do nas, opowiadajcie o swoim pięknie i przede wszystkim wyzwólcie się z kompleksów, które w pełni nie pozwalają wam się cieszyć tą nową częścią życia.

Akcja „Mama, znaczy piękna”

Napisz, jakie piękno w sobie odkryłaś, co jest dla ciebie inspirujące i dodaje ci skrzydeł, a co je podcina? Piszcie o swoich kompleksach, z którymi walczycie, o akceptacji, o tym, za co swojemu ciału jesteście dziś wdzięczne. Uwolnijmy swoją kobiecość i intymność. Bo każda mama jest kobietą, każda jest piękna – jeśli tylko pozwolimy temu pięknu rozkwitnąć. Właśnie dlatego chciałyśmy was zachęcić, do odszukania swojej kobiecości, piękna, seksapilu… tego samego, który cały czas jest w was – tylko czasami skryty głęboko pod warstwą spraw do załatwienia, uśpiony – często kompleksami. Najciekawsze z listów opublikujemy na łamach portalu, a najlepsze z nich nagrodzimy. Nagrody są bardzo kuszące, ufundowane przez Klinikę Kobiet Medifem. Wszystko po  to, byście znów mogły czuć się pewnie, kobieco, bez żadnego „ale”…

Zadanie konkursowe:

Napisz do nas o tym, co ty myślisz i czujesz. Pracę konkursową na temat: Świat kobiecości, seksualności i macierzyństwa moimi oczami. Prześlij na adres: [email protected] w tytule wpisując „Bella mama”.

Wysłanie tekstu jest równoważne ze zgodą na jego publikację oraz kontakt ze strony kliniki w celu odbioru nagrody. Tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem. Publikacja pojawi się pod wybranym przez autora pseudonimem bądź inicjałami. Prosimy o dołączenie informacji, jak chcecie zostać podpisani lub wyraźną informację, że chcecie by tekst pojawił się pod waszym imieniem i nazwiskiem.

Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me oraz przez Sponsora akcji – Klinikę Kobiet Medifem (na stronie www sponsora www.medifem.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora i Sponsora konkursu swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Nagrody:

5 x voucher na zabieg HIFU i laseroterapia stref intymnych w Klinice Kobiet Medifem, o wartości 3.500 zł*

03FDA6F8-F77F-4207-A273-3F3BB774E031

1 x voucher na zabieg 0!shot w Klinice Kobiet Medifem, zabieg poprawiający doznania seksualne*

Dla wszystkich uczestniczek  zabawy specjalna oferta:

Konsultacja lekarska z cytologią w cenie 120 zł (regularna cena 250 zł) oraz 10% zniżki na zabieg  HIFU i laseroterapia stref intymnych – do zrealizowania w Klinice Kobiet Medifem.

*Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek podatkowy ciąży na Laureacie, wygrywającym nagrodę. W celu dopełnienia formalności, należy skontaktować się z organizatorem. Warunkiem wydania nagrody jest uregulowanie zaliczki na podatek dochodowy.

Akcja trwa od 28.09.2017 do 19.10.2017 roku.

Regulamin zabawy jest dostępny tutaj.


Lifestyle

Czarne mydło – 11 rzeczy, o których nie miałaś pojęcia… a szkoda!

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
29 września 2017
OCM
Fot. iStock / shironosov

– Czarne mydło? Tak, słyszałam coś, chyba kiedyś nawet dostałam takie pod choinkę, w kostce, tak? – powiedziała moja koleżanka, gdy spytałam, co o nim sądzi. Stare jak świat, a przynajmniej jak Maroko, a jednak okazuje się, że wciąż niewiele o nim wiemy… A szkoda, bo czarne mydło bywa dla kobiet kosmetycznym wybawieniem, a jeszcze częściej odkryciem na miarę Oskara. Zainteresowane „z czym to się je”?

Czarne mydło - 11 rzeczy, o których nie miałaś pojęcia... a szkoda!

Czarne mydło, to nie tylko peeling enzymatyczny

Kto kiedykolwiek o nim słyszał lub czytał, najczęściej spotykał się z łatką „peeling”. Faktycznie, nie bez powodu jest nazywany peelingiem enzymatycznym, bo wręcz doskonale sprawdza się w tej roli – i jest dużo delikatniejszy dla skóry niż chemiczne peelingi tego typu. Savon noir posiada również wiele innych właściwości, ale skoro jesteśmy przy temacie złuszczania, warto dodać kilka istotnych kwestii.

To nie tylko peeling, to:

– nawilżenie 

Ponieważ czarne mydło wytwarzane jest z oliwek oraz oliwy nikogo nie powinny zaskoczyć jego nawilżające właściwości. Jest produktem naturalnym – dzięki czemu nie zatyka porów i reguluje wydzielanie sebum przez skórę

– wygładzenie i zmiękczenie skóry

Swoim działaniem przypomina peeling enzymatyczny. Pomaga w usunięciu martwych komórek naskórka. Doskonała alternatywa dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie lubią (lub nie mogą) stosować peelingów mechanicznych.

Kosmetyk należy nanieść na mokrą skórę i pozostawić na kilka minut. Najlepiej wykonać masaż rękawicą Kessa (ale możecie użyć do tego również gąbki czy szczotki kąpielowej).

To jak zmiękcza skórę, najłatwiej dostrzec w szczegółach – przy regularnym stosowaniu, nie tylko poczujecie, że wasza skóra jest gładsza, ale i dostrzeżecie różnicę w kondycji chociażby skórek przy paznokciach.

To prawdziwe, nadal wytwarzane jest w tradycyjny sposób

Proces wytwarzania tego kosmetyku to klucz do jego naturalności. Od wieków  wykonywane jest ręcznie. Powstaje z połączenia zmiażdżonych czarnych oliwek oraz oliwy. Składniki gotowane są w kadziach aż do odparowania. Kolor czarnego mydła zależy od gatunku oliwek, z którego zostało wykonane.

Fot. iStock / Bartosz Hadyniak

Fot. iStock / Bartosz Hadyniak

Czarne mydło nie wygląda jak mydło

Nie wygląda tak…

Fot. iStock

Fot. iStock

Wygląda tak…

Czarne mydło - 11 rzeczy, o których nie miałaś pojęcia

Fot. Archiwum prywatne

Tak, to prawdziwe zdjęcie. Czarne mydło przypomina nieco krem lub pastę, niektórzy przyrównują  je do galaretki. Swoją konsystencję zmienia pod wpływem ciepła. Dosłownie rozpływa się na dłoni. I to jedna z jego zalet. Dzięki temu tak dobrze sprawdza się jako kosmetyk. Ma ciemny, lekko zielonkawy kolor.

Czarne mydło, to dwa składniki

Oliwa z oliwek i czarne oliwki… oczywiście mówimy o wariancie podstawowym, czyli naturalnym savon noir. To eliminuje wiele niepożądanych działań. Jest to produkt naturalny, roślinny.

Czarne mydło robi się z oliwek i oliwy

Fot. iStock / Guenter Guni

Nadaje się do każdego typu cery i mogą go używać alergicy

Bo jest naturalne i nie zawiera żadnych alergizujących składników. Jedynym wyjątkiem będą osoby uczulone na oliwki – ale to zdarza się niezwykle rzadko. Z powodzeniem mogą je stosować osoby o wrażliwej skórze, alergicy. Nadaje się się również do pielęgnacji skóry trądzikowej, doskonale pomaga oczyszczać i regulować wydzielanie sebum.

Czarne mydło nawilża

Pomaga przywrócić skórze naturalną równowagę lipidową, dzięki czemu nie tylko odżywia, ale i nawilża. Jest bogate w witaminę E, więc działa również przeciwzmarszczkowo. Dobrze nawilżona i zabezpieczona skóra jest bardziej jędrna i elastyna.

Savon Noir możesz użyć do demakijażu

Na pewno słyszałaś o oczyszczaniu olejami. Ten kosmetyk również może posłużyć do demakijażu czy pielęgnacji twarzy. Wystarczy zwilżoną skórę przez około dwie minuty delikatnie masować z użyciem czarnego mydła. Pamiętajcie, by omijać okolice oczu.

Czarne mydło przyspiesza gojenie

Stosowane miejscowo pomaga „wyciągnąć” zanieczyszczenia oraz nagromadzone toksyny, co przyspiesza proces gojenia i regeneracji.

Można go używać jako kremu do golenia

Zaskoczone? Prawda, że kapitalny pomysł! Zmiękcza zarost i ułatwia golenie.

Może pomóc cukrzykowi!

To największa niespodzianka. Ponieważ osoby chorujące na cukrzycę często zmagają się z bardzo niebezpiecznym syndromem stopy cukrzycowej, muszą wyjątkowo pilnie dbać o stan swoich stóp. Wszelkie urazy, z pozoru błahe, zaczynające się chociażby od zaniedbanych pękających pięt czy zadartych skórek przy paznokciach, mogą bardzo szybko zamienić się w trudne do wyleczenia stany zapalne.

Prawidłowa pielęgnacja to element bardzo ważny. Kąpiel do stóp z dodatkiem savon noir jest rozwiązaniem genialnym – zmiękcza, nawilża, pomaga utrzymać skórę w dobrej kondycji i pozbyć się martwych komórek naskórka. Wystarczy miska z wodą z dodatkiem 1-2 łyżeczek czarnego mydła.

Czarne mydło może mieć wiele wspólnego z różami albo ekaliptusem, a to nie wszystko…

Najczęstszym zarzutem wobec czarnego mydła jest… brak pięknego zapachu. Bądźmy szczerzy, niektórym osobom jego zapach przeszkadza, ja osobiście uważam, że jest na tyle delikatny (jeśli mowa o intensywności), że absolutnie nieznaczący. Trudno nawet mi go opisać. Jest naturalny, ma w sobie oliwkową nutę, ale w porównaniu z oliwą to jedynie lekki ślad po zapachu. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli faktycznie drażni was ten typ zapachu, dostępne są mydła z dodatkiem innych olejów naturalnych, które nadają czarnemu mydłu dodatkowy atut. Nadal jest to produkt roślinny odpowiedni dla wegetarian i wegan – i co najważniejsze nie traci swoich pierwotnych właściwości – ale pachnie zdecydowanie przyjemniej.

Sprawdzamy u źródła, bo nikt nie zna się na marokańskich kosmetykach lepiej niż Maroko Sklep. Do wyboru macie (oprócz wersji naturalnej):

 

MYDŁO CZARNE Z OLEJEM RÓŻANYM

MYDŁO CZARNE Z OLEJEM RÓŻANYM

 

CZARNE MYDŁO NATURALNE SAVON NOIR EUKALIPTUSOWE

CZARNE MYDŁO NATURALNE SAVON NOIR EUKALIPTUSOWE

 CZARNE MYDŁO NATURALNE SAVON NOIR LAWENDOWE

CZARNE MYDŁO NATURALNE SAVON NOIR LAWENDOWE

 

MYDŁO CZARNE Z OLEJEM Z WERBENY

CZARNE MYDŁO NATURALNE SAVON NOIR MIĘTOWE

CZARNE MYDŁO NATURALNE SAVON NOIR MIĘTOWE

CZARNE MYDŁO NATURALNE SAVON NOIR ARGANOWE

CZARNE MYDŁO NATURALNE SAVON NOIR ARGANOWE

CZARNE MYDŁO ZIOŁOWE

CZARNE MYDŁO ZIOŁOWE

 To co, dasz się namówić na wypróbowanie?


Artykuł powstał we współpracy z MarokoSklep.com


Zobacz także

6 błędów jakie mężczyźni popełniają w związku. Gdyby udało się ich uniknąć…

25 cytatów o przyjaźni

25 cytatów o przyjaźni, które oddają jej wyjątkowe piękno

Przepisy na domowe maseczki

Przepisy na domowe maseczki. Akcja „Bądź piękna każdego dnia”. Dzień #10 [30.04.]