Lifestyle

Regulamin akcji „Lekcja przetrwania”

Redakcja
Redakcja
29 sierpnia 2018
Fot. iStock/LightFieldStudios
 

Regulamin akcji „Lekcja przetrwania”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Lekcja przetrwania”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Lekcja przetrwania” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie od 29.08.2018 do 28.09.2018 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 05.10.2018 roku
 2. Sponsorem nagród w Konkursie są Befado, SmartKidBelt, WPC obecni z markami: Pilot  i Mystrigo, 5.10.15., Wola, Good Food – zwani dalej Sponsorem.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE
  Chcesz wziąć udział w naszej akcji? Nic prostszego – pod każdym z artykułów dedykowanych naszej akcji znajdziesz pewne zdanie do wykonania. W komentarzu napisz, jak sobie z nim poradziłeś, co zrobiłeś, pomyślałeś, poczułeś. Podczas oceny Jury, weźmie również pod uwagę aktywność i częstotliwość dodawania komentarzy.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 40 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 05.10.2018 roku

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorem nagród w Konkursie są Befado, SmartKidBelt, WPC obecni z markami: Pilot  i Mystrigo, 5.10.15., Wola, Good Food- zwani dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 40 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   5 x para butów tekstylnych (do wyboru w sklepie) + torba bawełniana z logo firmy Befado

   10 x zestaw składający się z:

   – limitowanego zestawu długopisów Pilot, w tym wymazywalna kolekcja FriXion

   – plecaka z oddychającymi plecami marki Strigo

   10 x pasy bezpieczeństwa SmartKidBelt

    5 x karta podarunkowa o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych 5.10.15

   5 x voucher do sklepu internetowego Wola o wartości 100 zł

   5 x zestaw  Wafli Cienkich. Chia smak składających się z:

   – 44 opakowań produktu (smaki gryczane plus jaglane)

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

6 subtelnych cech patologicznego kłamcy

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
29 sierpnia 2018
Fot. iStock
 

Czy kiedykolwiek komunikowałeś się z osobą, która wydawała się żyć w świecie fantasy? W świecie,  w którym wszystko, co mówiła, było dla ciebie fałszywe lub przesadzone? A może masz wokół siebie ludzi, którzy notorycznie obiecują ci gruszki na wierzbie, w dodatku robią tak, że przez chwilę znów wierzysz we wszystkie obietnice bez pokrycia? Zastanawiasz się, jak to możliwe?

Cóż … jeśli tak jest, być może masz do czynienia z socjopatą, narcyzem lub nawet patologicznym kłamcą. Ci ostatni bywają wyjątkowo paskudnym typem człowieka. Jak ich zdemaskować?

To niezwykle trudne, szczególnie na początku znajomości lub gdy nasza relacja ma charakter romantyczny  –  bo zakochany mózg, brzydko mówiąc, „łyka jak pelikan” nawet najbardziej absurdalne kłamstwa i bajeczki.

Kłamstwo patologiczne (PL – Pathological lying) zostało zdefiniowane przez czasopismo ” Psychiatric Times”, jako „długa historia (być może nawet dożywotnia) częstego i powtarzanego kłamstwa, dla którego nie można dostrzec żadnego pozornego motywu psychologicznego lub korzyści zewnętrznych”. Czyli sytuacji, w której kłamca nie może powstrzymać się od opowiadania bajek, bez logicznego powodu czy z potrzeby. Niektórzy patologiczni kłamcy też mogą być psychopatami.

Dlaczego patologiczny kłamczuch jest tak „trudny”?

Ponieważ jest absolutnie niezrażony, doprowadzając do białej gorączki swoje otoczenie. Sam fakt zdemaskowania kłamstwa nie wpływa w żaden sposób na jego zachowania – nie poczuje zakłopotania, wstydu, a już na pewno się nie przyzna, jeśli ktoś na to liczył. Mógłby zostać nagrany, a i tak z całą pewnością siebie wyprze się wszystkiego lub będzie opowiadał te same bajki.

Nie są w stanie rozważyć konsekwencji swoich oszustw i nie czują strachu przed zdemaskowaniem. To tak, jakby patologiczny kłamca wierzył, że jest mądrzejszy od wszystkich ludzi tego świata i nikt nie jest w stanie go na kłamstwie przyłapać.

Terapeutka Tamara Hill, Opierając się na swoim doświadczeniu klinicznym i ogólnych badaniach, stworzyła listę 6 subtelnych cech patologicznego kłamczucha.

6 subtelnych cech patologicznego kłamcy

#1 Patologiczny kłamczuch cię obserwuje

Cel kłamcy może być ukryty, ale możesz być pewien, że nie chce, abyś poznał prawdę. Aby kogoś uniknąć lub zmanipulować, trzeba dobrze go „poznać”. To gwarancja zbadania, w co ta osoba może lub nie może uwierzyć. Kłamcy, często socjopaci, znani są z tego, że „studiują” osobę, z której mają nadzieję „skorzystać”. Innymi słowy, szukają słabości.

#2 Patologiczny kłamczuch nie zna empatii

Kłamca nie ma żadnej moralnej świadomości tego, jak jego kłamstwa wpływają na emocje innych osób. Kłamca nie pomyśli przed kłamstwem: „och, lepiej nie tego nie powiem, mógłbym skrzywdzić tę osobę lub wprowadzić ją w błąd”. Kłamca nie dba o twoje uczucia i nigdy nie będzie tego robił.

#3 Normalni ludzie odczuwają winę z powodu kłamstwa (i ulgę, gdy przestają kłamać), patologiczny kłamca – nie

Podczas pracy z młodocianymi przestępcami Tamara Hill odkryła, że patologiczny kłamca nie okazuje emocji podczas kłamstwa, co czyni go wyjątkowo wiarygodnym dla innych.

Osoba, która kłamie i ma normalny poziom empatii i troski o innych, często okazuje ulgę, gdy omawiany temat ulega zmianie.,  ponieważ są świadomi konsekwencji ich kłamstwa. Większość z nas zrelaksuje się, gdy inni przestaną zadawać zbyt wiele pytań na temat, o którym mówimy naciągając fakty. Patologiczny kłamca nie jest speszony. Rzadko, jeśli w ogóle zobaczysz, że okazuje jakiekolwiek emocje.

#4 Nie wszyscy kłamcy robią rzeczy, które przypisujemy kłamczuchom

Uwierzcie lub nie, kłamcy nie zawsze dotykają nosa, przesuwają się w fotelach, nie patrzą w do góry czy wyglądają podejrzanie.

Niektórzy naprawdę doświadczeni kłamcy zasługują na Oskara za grę aktorką i bezpośredni kontakt wzrokowy. Są pozornie zrelaksowani lub „wyluzowani” i mogą wydawać się bardzo towarzyscy. Rzeczą, na której warto się skupić, jest kontakt wzrokowy, który wydaje się przenikliwy, dziwnie nienaturalny.

Niektórzy socjopaci stosują technikę, która ma pomóc uniknąć takich wzrokowych spotkań, ich broń to odwracanie uwagi za pomocą towarzyskiego uśmiechem i humoru. Zaufaj swoim instynktom. Co mówią ci oczy rozmówcy? Co mówi jego zachowanie lub śmiech?

#5 Kłamczuch jest manipulatorem

Do pewnego stopnia prawdą jest stwierdzenie, że „wszyscy manipulujemy”. Ale kłamca ma skłonność do manipulowania bardziej niż ktokolwiek inny i nauczył się, jak robić to po mistrzowsku.

Wiedzą dokładnie, co mają do powiedzieć i zrobić, wiedzą, czego chcesz, potrzebujesz i co zbije cię z tropu.

Wielu patologicznych kłamców (i socjopatów) używa podniecenia seksualnego lub emocjonalnego, aby odciągnąć cię od prawdy. Zachowaj ostrożność w kontaktach z osobą, która wydaje się zwracać na ciebie uwagę w taki sposób, aby cię rozproszyć. To „podniecenie” może być:

 • psychologiczne (wzbudzające zainteresowanie),
 • emocjonalne (powodujące, że czujesz się z nim związany)
 • lub seksualne.

#6 Patologiczny kłamca może być agresywny

Patologiczni kłamcy wykazują dziwne zachowania. Normalny człowiek podczas kłamstwa odczuwa różne emocje: wstyd, strach, poczucie winy. Czy pamiętasz, jak się czułeś, być może jako dziecko lub Choć patologiczni kłamcy biorą kłamstwo, jak chleb powszedni, istnieją badania, według których „zawodowi kłamcy: mogą stawać się agresywni i wpadać w złość

Jak napisała Tamara Hill: „próba zrozumienia kłamcy jest równie trudna, jak próba zrozumienia, jak powstał świat”. Psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego nadal badają „kłamcę”, aby zrozumieć, dlaczego robią to, co robią i jak możemy chronić ich ofiary, ale każdy kłamca jest inny. Więc jak z nim sobie poradzić? Najlepiej nie walczyć z wiatrakami i zwyczajnie unikać, gdzie pieprz rośnie, gdy taki kłamczuszek się do nas przyklei.


Na podstawie: psychcentral.com, Psychiatric Times


Lifestyle

Nietypowe objawy chorób, które znacząco utrudniają właściwą diagnozę

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
29 sierpnia 2018
Nietypowe objawy chorób, które znacząco utrudniają właściwą diagnozę
Fot. iStock / fizkes

Zdarza się, że twoje ciało wysyła dziwne sygnały, które nie tak łatwo dopasować do jakiejś choroby. Nie czujesz się za dobrze, a kolejne próby rozwiązania zdrowotnej zagadki kończą się fiaskiem. Klasyczne badania twierdzą uparcie, że jesteś okazem zdrowia, a ty jak czułaś się marnie, tak nadal się czujesz. Nietypowe objawy chorób mogą bardzo utrudnić postawienie diagnozy.

Szukasz ratunku u okulisty z powodu suchości oczu, a twoje ciało zmaga się z reumatyzmem… Postawienie właściwego rozpoznania bywa nie lada wyzwaniem, zwłaszcza, że niektóre poważne choroby czy nowotwory mają zaskakujące i nietypowe objawy.

Nietypowe objawy chorób, które kradną czas

Bywa, że różne choroby objawiają się w bardzo nietypowy sposób, znacznie opóźniając zdiagnozowanie. Biegamy od lekarza do lekarza lub leczymy zupełnie inne przypadłości, a w tym czasie choroba podstępnie i niezauważenie się rozwija.

Nie dajmy się zwariować, ale jeśli czujesz się źle, a twój lekarz nie jest skory do szukania prawdziwej przyczyny – nie rezygnuj z szukania pomocy. Zobacz, jak w zaskakujący sposób mogą objawiać się różne popularne choroby.

Nietypowe objawy Hashimoto

Choroba Hashimoto jest bardzo podstępna i zmaga się z nią coraz więcej osób. Zazwyczaj trwa w najlepsze, nim lekarz postawi właściwą diagnozę. Zanim wystąpią typowe objawy niedoczynności tarczycy, bardzo często chory zmaga się z szeregiem, dziwnych objawów ze strony skóry, układu trawiennego czy obniżonym nastrojem. Choroba często jest diagnozowana przypadkowo. Jak jeszcze objawia się Hashimoto? Najczęstszymi, choć trudnymi do powiązania z chorobą podstawową objawami są:

 • ból mięśni,
 • sucha i swędząca skóra,
 • suchość błon śluzowych,
 • nudności,
 • wymioty,
 • problemy z trawieniem,
 • anemia,
 • podatność na zakażenie (wirusowe, bakteryjne, grzybicze, drożdżakowe),
 • zmienny nastrój.

Nietypowe objawy nowotworów

Myślisz, że zmiany na skórze mogą zapowiadać tylko raka skóry czy czerniaka? Nic z tych rzeczy, niektóre nowotwory często dają skórne objawy, choć choroba zlokalizowana jest w zupełnie innym narządzie. W przypadku raka żołądka zmiany skórne wyprzedzają właściwą diagnozę aż w 20-tu proc. przypadków.

Najczęstszym objawem jest rogowacenie ciemne złośliwe, czyli ciemnobrunatne, grudkowate zmiany skórne, najczęściej zlokalizowane na karku i w okolicach pachwin. Zmiany są swędzące i nasilają się w przypadku nieleczonego nowotworu. Po usunięcia guza z czasem ustępują.

Bywa, że podobne zmiany skórne towarzyszą innym, nienowotworowym chorobom przewodu pokarmowego.

Nietypowe objawy chorób reumatycznych

Zazwyczaj objawiają się bardzo dosłownie. Bóle stawów, sztywność, ograniczenia w ruchu – pierwsze sygnały świadczące o możliwej chorobie reumatycznej. Okazuje się jednak, że istnieje całkiem sporo objawów, zupełnie nie przypominających tych „klasycznych”. Bardzo trudno powiązać je z chorobami reumatoidalnymi, a to właśnie one mogą pojawiać się wcześniej niż ból w obrębie stawów.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS):

 • zlewne poty,
 • rumień na kłębie dłoni,
 • osutki skórne,
 • przebarwienia o brązowym zabarwieniu,
 • przekrwienie skóry,
 • rozszerzone naczynia żylne

W przypadku zespołu Sjögrena

 • suchość śluzówek oczu,
 • suchość śluzówek jamy ustnej,
 • suchość sromu u kobiet,
 • silny świąd skóry,
 • pokrzywka,
 • zmiany krwotoczne.

Nietypowe objawy choroby refleksowej żołądka

Bywa, że nietypowe objawy refluksu są mylone z chorobą wieńcową, a wszystko przez charakterystyczny ból za mostkowy. Refluks może również powodować stany zapalne i nawracające infekcje. Cofająca się treść żołądkowa powoduje wiele podrażnień i sprzyja infekcjom w obrębie układu oddechowego. Jak jeszcze manifestuje się choroba refleksowa?

 • Ból w klatce piersiowej – ból jest tępy i rozchodzi się w stronę barków i szyi,
 • ból w nadbrzuszu – tępy promieniujący do pleców,
 • uszkodzenia szkliwa zębów,
 • zapalenie dziąseł,
 • podrażnienie krtani i gardła,
 • objawy płucne:
  • astma oskrzelowa,
  • zapalenie oskrzeli,
  • przewlekły, męczący kaszel,
  • chrząkanie i odkrztuszanie (bardzo mylące u palaczy),
  • powtarzające się zapalenia płuc.

Nietypowe objawy nerwicy i depresji

Przede wszystkim kojarzymy te choroby ze smutkiem, stresem, rezygnacja lub wewnętrznym lękiem. Okazuje się jednak, że zarówno depresja, jak i nerwica mogą dawać wiele fizycznych objawów. Jakie niepokojące sygnały wysyła ciała, gdy jego dusza jest udręczona?

 • kołatanie serca,
 • drętwienie rąk lub nóg,
 • szybka męczliwość,
 • duszności,
 • częste oddawanie moczu,
 • osłabienie organizmu,
 • tycie lub utrata masy ciała,
 • zawroty głowy,
 • bóle głowy,
 • nudności,
 • szumy w uszach,
 • świąd skóry.

Czy jest niezawodny sposób na podstępne choroby? Na pewno nie ma gwarancji na ich uniknięcie, ale regularne badania profilaktyczne, odrobina zdrowego rozsądku i zaufanie swojej intuicji bardzo pomogą. Przede wszystkim przestańmy myśleć „tak musi być” i „samo przejdzie”, bo czasem za dziwnym dyskomfortem skrywa się walka o zdrowie i życie. Dbajcie o siebie!


Na podstawie: poradnikzdrowie.pl


Zobacz także

Tata pisze poruszający post o swojej żonie, która urodzi śmiertelnie chorą córkę, by dać szansę żyć innym dzieciom

Co ty mówisz, a co ja rozumiem. Są rzeczy, których nigdy nie powinniśmy ani usłyszeć, ani mówić

Co ty mówisz, a co ja rozumiem. Są rzeczy, których nigdy nie powinniśmy ani usłyszeć, ani mówić

5 twarzy narcyza. Typy osobowości, od których bezpieczniej się trzymać z daleka