Go to content

Regulamin akcji #CelebrujeSiebie – czyli kobiecość po swojemu. Zadanie I

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji pod nazwą #CelebrujeSiebie – czyli kobiecość po swojemu zwanego dalej „konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
2. Akcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie od 08.03.2023 r. do 13.04.2023 r. do godziny 23:59. Wyniki zostaną opublikowane do 14.03.2023 roku.
3. Sponsorem nagród w Akcji jest Oceansapart – zwany dalej Sponsorem.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

§2. Uczestnictwo w Akcji

1. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§3. Przebieg i warunki udziału w Akcji

1. Aby wziąć udział w Akcji, należy wykonać zadanie konkursowe.

Co tydzień publikować będziemy wyzwania, żebyśmy mogły wspólnie dzielić się doświadczeniami, inspiracjami w tym, co dla nas, kobiet, najlepsze ale i najtrudniejsze w celebrowaniu kobiecości.

Co zrobić, by wygrać?

  • Zaobserwować profil @ohme.pl oraz @oceansapart.pl
  • W komentarzu pod postem odpowiedzieć na wyzwanie: Podziel się z nami rzeczami, które robisz naprawdę tylko dla siebie, które sprawiają Ci radość. Może to być spacer po lesie, taniec, a może spotkanie z przyjaciółmi – napisz, co jest Ci najbliższe.
  • Można dodać tylko jeden komentarz

Nagrody:

3 najbardziej inspirujące odpowiedzi nagrodzimy zestawami od @oceansapart

1 miejsce: Dwuczęściowy zestaw Sydney oraz bluzę Soho, 

2 miejsce: Dwuczęściowy zestaw Sydney oraz bluzę Soho oraz czapkę z daszkiem 

3 miejsce: Dwuczęściowy zestaw Sydney 

Wyniki konkursu ogłosimy na InstagramStory oraz FacebookStory w dniu 14.03.2023r.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów konkursu

1. Zwycięzcy  zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie najciekawszego listu wybranego przez jury, w skład którego wchodzą redaktorzy portalu www.ohme.pl

 §5. Nagrody w akcji i sposób ich przekazania

1. Sponsorem nagród jest Oceansapart.
2. Laureatami konkursu zostaną osoby, które wybierze jury.
3. Nagrody zostaną wysłane bezpośrednio od Sponsorów w terminie do 15.04.2023 r.
4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
5. O wynikach laureat zostanie poinformowany przez profil Oh!Me za pośrednictwem prywatnej wiadomości. Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem za pośrednictwem prywatnej wiadomości. W przypadku braku zgłoszenia się Laureata w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przechodzi na osobę kolejną wg. ocen redakcji.