Lifestyle

Pięć subiektywnie wybranych najlepszych oskarowych przebojów. Co byście dodali?

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
28 lutego 2016
Screen/You Tube
 

Ja wiem, że to Stany Zjednoczone, że to czerwony dywan i że czasami nas mało obchodzi, kto Oskara dostanie. Ale jakoś tak mi się dziś sentymentalnie zrobiło (może to wiosna nadchodzi) i z ciekawości sięgnęłam do największych oskarowych przebojów.

I tak się wzruszyłam. Właściwie z każdą z tych piosenek mam jakieś wspomnienia. Z czymś mi się kojarzy – osobą, sytuacją.

To zestawieniu pięciu przebojów, zupełnie subiektywne – co wy byście dopisali?

Irene Cara – What a Feeling z filmu Flashdance

Berlin – „Take My Breath Away” z filmu „Top Gun” – kojarzy mi się z pierwszą miłością.

Bill Medley, Jennifer Warnes – „(I’ve Had) The Time of My Life” i oczywiście „Dirty Dancing”

Bruce Springsteen – „Streets of Philadelphia” z filmu „Filadelfia” (jeden z moich ulubionych)

Elton John „Can You Feel The Live Tonight” i „Król Lew” – zawsze płaczę

Eminem „Lose Yourself” z filmu „8 mila” – uwielbiam.


Lifestyle

Regulamin konkursu „Skoncentrowana na kobiecości”

Redakcja
Redakcja
29 lutego 2016
Skoncentrowana na kobiecości
Fot. Pexels / kaboompics / CC0 Public Domain
 

Regulamin konkursu „Skoncentrowana na kobiecości”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Skoncentrowana na kobiecości”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Skoncentrowana na kobiecości” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 29.02.2016 do 14.03.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest KLAPP Cosmetics – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. Odpowiedź na pytanie: „Jak ty koncentrujesz się na swojej kobiecości, co daje ci największą siłę?”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 25.03.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest marka KLAPP Cosmetics
 2. Laureatami Konkursu zostanie 3 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  3 x  zestaw ampułek BI-PHASE ( w skład zestawu wchodzi miks ampułek BI-PHASE).
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Aktualizacja: 21.03.2016


Lifestyle

Babciu, po ci taki samochód? Babcia WRX – to się nazywa pasja

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
28 lutego 2016
Fot. Screen/TVN Turbo

Ma 81 lat i kocha samochody. A najbardziej swoje Subaru WRX STI. Kiedy młodzi kierowcy zaczepiają ją kierując w jej stronę kpiące komentarze, serwuje im ciętą i nie zawsze poprawną politycznie ripostę.  Poznajcie panią Michalinę Borowczyk-Jędrzejek z Katowic, która od zawsze była fanką szybkich samochodów. Na emeryturze również zadbała o to, by móc jeździć najbardziej pasującym do siebie autem.

Fot. Screen tvnturbo.pl

Fot. Screen tvnturbo.pl

– To mi najbardziej odpowiada, bo kanapę mam w domu, a kanapowców w samochodach nie lubię. To auto gra, ma duszę, ma serce, a inne samochody mnie nie rajcują- mówi pani Michalina. Zobaczcie jak radzi sobie za kółkiem.

Dłuższy materiał o pani Michalinie możecie obejrzeć tutaj.


Zobacz także

26 rzeczy, których każda kobieta powinna natychmiast pozbyć się ze swojego domu i życia!

Chcesz mieć cerę idealną? Zacznij golić całą twarz. Azjatki to uwielbiają!

Jak policzyć BMI (Body Mass Index)

Polka na diecie. Dlaczego odchudzanie nam nie wychodzi?