Lifestyle

Konkurs „Jakim typem słodyczy jesteś?”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
3 sierpnia 2017
Fot. iStock / g-stockstudio
 

Creme Brulee, gorąca czekolada, lekkie pianki, a może beztroskie i kolorowe żelki? Gdybyś była słodkością, to jaką?

Masz ochotę odwiedzić „sklep ze słodyczami”? Serdecznie zapraszamy was do wzięcia udziału w naszej zabawie.Wejdźcie na www.axami24.pl, gdzie znajdziecie smakowite modele z najnowszej kolekcji „Candy Shop”, zainspirujcie się i napiszcie nam, jakim typem słodkości jesteście. Nie ograniczajcie swojej wyobraźni, puśćcie wodze fantazji i pamiętajcie, nawet czekolada nie musi być tylko słodka… 😉

Na laureatów naszego konkursu czekają wspaniałe nagrody od axami24.pl!

KONKURS

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz: „Jakim typem słodyczy jesteś?”.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

„Gdybyś miała opisać siebie w roli słodkości, byłabyś słodką landrynką, czekoladą z chilli, czy kandyzowaną wiśnią na eleganckim torcie? A może drzemie w tobie zupełnie inna i tajemnicza słodycz? Napisz nam o tym! W komentarzu do tego artykułu napisz: „Jakim typem słodyczy jesteś?”.

Nagrody:

Logo Axami1

 

1 x komplet  Creme Brulee V-7870 top + V-7878 stringi marki AXAMI z najnowszej kolekcji Candy Shop

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Wyróżnienie:

1 x zmysłowe pończochy V-7834 AXAMI z najnowszej kolekcji Candy Shop

 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Konkurs trwa od 03.08.2017 r. do 17.08.2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 21.08.2017 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.


Lifestyle

Regulamin konkursu „Jakim typem słodyczy jesteś?”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
3 sierpnia 2017
Fot. iStock / g-stockstudio
 

Regulamin konkursu „Jakim typem słodyczy jesteś?”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Jakim typem słodyczy jesteś?”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Jakim typem słodyczy jesteś?” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie  od 03.08.2017 r. do 17.08.2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 21.08.2017 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest axami24.pl – zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  „Gdybyś miała opisać siebie w roli słodkości, byłabyś słodką landrynką, czekoladą z chilli, czy kandyzowaną wiśnią na eleganckim torcie? A może drzemie w tobie zupełnie inna i tajemnicza słodycz? Napisz nam o tym! W komentarzu do tego artykułu napisz: „Jakim typem słodyczy jesteś?”.

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 2 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 21.08.2017 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest axami24.pl.
 2. Laureatami Konkursu zostaną 2 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.

  1 x komplet  Creme Brulee V-7870 top + V-7878 stringi marki AXAMI z najnowszej kolekcji Candy Shop

  1 x zmysłowe pończochy V-7834 AXAMI z najnowszej kolekcji Candy ShopWyróżnienie:

 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Brąz z samoopalacza – samo zło, czy dobra alternatywa dla szkodliwego opalania?

Redakcja
Redakcja
3 sierpnia 2017
Fot. iStock / courtneyk

Świadomość zagrożeń wynikających z nadmiernego opalania jest coraz bardziej powszechna. Wiadomo, że promienie słoneczne niszczą kolagen, elastynę i kwas hialuronowy, który utrzymuje skórę w dobrej kondycji, przez co powodują zmarszczki oraz nowotwory skóry. W takiej sytuacji wiele z nas sięga po samoopalacz, który wydaje się sensowną alternatywą dla solarium i słońca.

Na czym polega działanie samoopalaczy?

Samoopalacze składzie zawierają DHA, czyli dihydroksyaceton, który wchodzi w reakcję z aminokwasami zawartymi w skórze, powodując zmiany koloru. Ostateczne zabarwienie zależy od grubości naskórka oraz ilości nałożonego preparatu. Składniki samoopalacza nie docierają do skóry właściwej, więc zmiany zachodzą jedynie w zewnętrznych jej warstwach, które z czasem i tak ulegają złuszczeniu. Opalenizna z samoopalacza jest nietrwała, ale bardziej bezpieczna od seansu w solarium.

Należy jednak uważać na sposób przechowywania samoopalaczy. DHA zawarty w kosmetykach, poddawany działaniu wysokich temperatur oraz promieni słonecznych, może rozkładać się na rakotwórczy formaldehyd. Ponadto formaldehyd jest drażniący, może powodować alergię skórną, podrażnienia oraz wysuszenie naskórka, najlepiej więc nie przetrzymywać zbyt długo samoopalaczy oraz nie stosować ich po terminie użycia.

Różne metody na osiągnięcie opalonej skóry

Samoopalacze pozwalają osiągnąć efekt opalonej skóry już po pierwszym zastosowaniu. Zaliczamy do nich:

 • kosmetyki brązujące — działają szybko, jednak efekt jest nietrwały, zazwyczaj trzeba używać ich przez kilka dni, aby osiągnąć zamierzony kolor,
 • naturalne preparaty przyciemniające skórę — w tym przypadku rezultatu można spodziewać się po kilku tygodniach stosowania,
 • opalanie natryskowe — daje natychmiastowy i trwalszy efekt. Opaleniznę wspomagają wyciągi z aloesu, granatu i witaminy, które odżywiają skórę. Natryskowo nie mogą opalać się osoby z alergiami skórnymi, skaleczeniami, świeżymi ranami i nadmierną potliwością. Przed zabiegiem dokładnie zmyj makijaż, usuń pozostałości perfum i antyperspirantu.

Niebezpieczne zastrzyki

Zawierają one syntetyczny hormon, melaninę, która wstrzykiwana jest pod skórę. Ta metoda zakazana jest i w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Zdarzył się przypadek ataku serca u młodej dziewczyny, która stosowała właśnie ten rodzaj przyspieszenia opalania. Inne efekty uboczne również powinny odstraszać od stosowania tej metody: powiększanie pieprzyków, sińce pod oczami, zmieniony kolor skóry, wysypka. Przyjmowanie tego typu zastrzyków może powodować przyspieszenie powstania czerniaka, właśnie poprzez nagromadzenie barwnika w skórze. Ponieważ syntetyczny hormon podawany jest poprzez wkłucie, obawiać się można również infekcji, takich jak żółtaczka czy zakażenie wirusem HIV.

Czym pachnie samoopalacz?

Charakterystyczny zapach to efekt reakcji DHA z aminokwasami skóry. Podobną reakcję możemy zaobserwować podczas obsmażania mięsa na patelni. Nawet dodatki zapachowe w samoopalaczach nie poprawiają zapachu, bo pojawia się on na skórze, a nie w tubce i jest oznaką działania kosmetyku. Są również samoopalacze z erytrulozą, bardziej stabilną od DHA. Erytruloza nie rozkłada się do formaldehydu, jednak działa wolniej i jest droższa, więc rzadziej spotykana w kosmetykach samoopalających. Najczęściej można spotkać preparaty z mieszanką DHA i erytrulozy.

Prosty i naturalny domowy samoopalacz 

Aby zrobić własny samoopalacz, bez zbędnej chemii, możesz wykorzystać dwa sposoby:

1. Olej z nasion marchwi dodaj do balsamu nawilżającego lub do masła Shea. Takim specyfikiem smaruj skórę codziennie.

2. Do szczelnego słoika włóż i zmieszaj dokładnie:

 • 1 łyżkę płynnego oleju kokosowego,
 • 1 łyżeczkę kakao,
 • 4 łyżeczki startej gałki muszkatołowej,
 • 1 łyżeczkę cynamonu,

Smaruj się tym codziennie po kąpieli. Po kilku tygodniach otrzymasz efekt naturalny i zdrowszy dla skóry. Pamiętaj, by przed nałożeniem kosmetyku przeprowadzić peeling (depilację co najmniej dobę przed użyciem kosmetyku). Samoopalacz nakładaj równomiernie, aby uniknąć brzydkich smug i niejednolitego koloru skóry.

 

źródło: Program „Wiem, co jem i wiem, co kupuję”, sezon 8, odc. 5.

 

 


Zobacz także

Skuś się na wyjątkowe książki, które poruszą wyobraźnię i głęboko zapadną w pamięć

Każdy z nas jest w pewnej części Exterminatorem, ale mało kto jest gotowy na wszystko

11 rzeczy, których powinnaś natychmiast pozbyć się ze swojego domu