Lifestyle Związek

Kobiety wolą altruistów

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
21 stycznia 2016
Fot. Pexels / Binyamin Mellish / stock tookapic / gratisography.com / CC0 Public Domain
 

Co najbardziej pociąga nas w panach? Ile pań, tyle odpowiedzi… Niektóre kobiety najbardziej cenią dobry wygląd, inne intelekt i zaradność, a jeszcze inne… altruizm. Naukowcy twierdzą nawet, że ta ostatnia cecha jest zdecydowanie najbardziej pożądana :). 
Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych na grupie 202 kobiet mówią o tym, że dobre serce to atut stawiany nawet przed powalającą na kolana aparycją. W trakcie eksperymentu paniom pokazywano zdjęcia mniej lub bardziej atrakcyjnych mężczyzn wraz z krótkim opisem jego cech wewnętrznych oraz sytuacji, w których panowie mieli okazję wykazać się pozytywnym zachowaniem.

Okazało się, że panie, które rozważały dłuższy związek z partnerem, świadomie wybierały przede wszystkim tych „pozytywnych” bohaterów. Dobry wygląd zaś okazał się cechą numer jeden w przypadku panów rozpatrywanych jako kandydatów, z którymi można nawiązać  krótki romans. Cóż, prawdziwą sztuką jest dokonanie wyboru zgodnego z  aktualną potrzebą ;).


Źródło: Independent


Lifestyle Związek

Regulamin konkursu „Kreatywnie od kołyski”

Redakcja
Redakcja
21 stycznia 2016
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin konkursu „Kreatywnie od kołyski”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Kreatywnie od kołyski”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Sposób na jesień”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 21.01.2016 do 03.02.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Da Vinci Media GmbH – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe: Pokażcie nam jak kreatywnie spędzacie czas z dziećmi! Niech inspiracją do działań będą programy Da Vinci Learning. Wysyłajcie nam zdjęcia z efektów Waszych kreatywnych zabaw, które łączycie z edukacją swoich pociech.  Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Kreatywnie od kołyski”.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 10.02.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Da Vinci Media GmbH.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  I stopnia:
  1 x Teleskop (o wartości 400 PLN)II stopnia:
  4 x zestaw Młodego Odkrywcy (każdy wartości 100 PLN)III stopnia:
  5 x kubków Da Vinci Learning (każdy wartości 20 PLN)
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle Związek

Konkurs „Kreatywnie od kołyski”

Redakcja
Redakcja
21 stycznia 2016
Fot. Materiały prasowe

Pokażcie nam jak kreatywnie spędzacie czas z dziećmi! Niech inspiracją do działań będą programy telewizji Da Vinci Learning. Wysyłajcie nam zdjęcia z efektów Waszych kreatywnych zabaw, które łączycie z edukacją swoich pociech.  Do wygrania między innymi profesjonalny teleskop, dzięki któremu będziecie mogli pokazać swoim dzieciom co kryje się nad ich głowami i wiele innych edukacyjnych gadgetów.

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe, czyli przesłać zdjęcie ilustrujące waszą kreatywną naukę przez zabawę.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

Zadanie konkursowe:

Pokażcie nam jak kreatywnie spędzacie czas z dziećmi! Niech inspiracją do działań będą programy Da Vinci Learning. Wysyłajcie nam zdjęcia z efektów Waszych kreatywnych zabaw, które łączycie z edukacją swoich pociech.  Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Kreatywnie od kołyski”.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

*Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

Nagrody

I stopnia:
1 x Teleskop (o wartości 400 PLN)

II stopnia:
4 x zestaw Młodego Odkrywcy (każdy wartości 100 PLN)

III stopnia:
5 x kubków Da Vinci Learning (każdy wartości 20 PLN)

Konkurs trwa 21.01.2016 do 03.02.2016. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 10.02.2016 roku.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Galeria prac konkursowych

Ewa Grzelak

Ewa Grzelak

Sylwia Dengusiak

Sylwia Dengusiak

 froteczkab

froteczkab

Ewa Wawer

Ewa Wawer

Kamila Łabutka

Kamila Łabutka

Joanna Pyzik

Joanna Pyzik

 Anna Radzikowska

Anna Radzikowska

Karolina Kaźmierczak

Karolina Kaźmierczak

Marek Smarzewski

Marek Smarzewski

Barbara Ilecka

Barbara Ilecka

Katarzyna Truszyńska

Katarzyna Truszyńska

Piotr Stawowy

Piotr Stawowy

Joanna Matczak

Joanna Matczak

Anita Kal

Anita Kal

 Monika Bińkowska

Monika Bińkowska

Danuta M.

Danuta M.

 

 Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

 

Agnieszka Tyc

Agnieszka Tyc

 

Monika Folcik

Monika Folcik


Zobacz także

Chociaż porzucone, nie tracą nadziei na lepsze i piękniejsze życie. Nie tracą wiary w dobroć człowieka

Filozofia swobody, czyli dlaczego warto spędzić wakacje „bez ciśnienia”? Akcja „Kocham podróże, kocham swobodę”. Dzień #2 [17.05]

Prawdziwe oblicze matki, która postanowiła mieć własny biznes

Prawdziwe oblicze matki, która postanowiła mieć własny biznes