Lifestyle

Regulamin konkursu „Puść sobie oko”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
6 czerwca 2017
Fot. iStock / g-stockstudio
 

Regulamin konkursu  „Puść sobie oko”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Puść sobie oko”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs  „Puść sobie oko” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie  od 06.06.2017 r. do 19.06.2017 r. . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 29.06.2017 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Delia Cosmetics – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe: „Napisz nam, za co dziś puszczasz sobie oko! Za co, sama siebie podziwiasz/lubisz/cenisz!”.
 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 29.06.2017 roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Delia Cosmetics.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.

  5 x zestaw do pielęgnacji brwi i rzęs marki Delia Cosmetics, składający się z:

  żelowa henna do brwi i rzęs  (brązowa, grafitowa i czarna)
  henna tradycyjna (brązowa, grafitowa i czarna)
  Pęseta Eyebrow ExperZestaw do stylizacji brwi
  Żelowy korektor do brwi (czarny i brązowy)
  Eyelash Creator – serum na wzrost rzęs i brwi

 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Puść sobie oko”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
6 czerwca 2017
Fot. iStock / g-stockstudio
 

Hej,

kobieto, taka jak ja, a jednocześnie tak bardzo wyjątkowa i inna. Kim jesteś?

 • Masz lat dwadzieścia, trzydzieści, czy pięćdziesiąt? – nieważne!
 • Masz jasne, rude lub ciemne włosy? – nieważne!
 • Niebieskie lub zielone oczy, a może piwne – to też nieważne!
 • Jesteś matką, siostrą, przyjaciółką, szefową lub podwładną, romantyczką lub twardo stąpającą po ziemi realistką?
 • Jesteś szaleństwem, marzeniem, chwilą… innym razem spokojem, bezpieczeństwem, organizacją?

… kimkolwiek jesteś, jesteś sobą. O wielu barwach, nastrojach, emocjach. Mistrzynią wielu ról. I wiesz co? Jesteś w tym cholernie dobra!

Tak, my wszystkie jesteśmy kobietami, wiemy, co mówimy! Zasługujesz na wiele więcej, niż ci się wydaje.

Dlatego dziś, stań przed lustrem i puść do siebie oko! A potem rób to za każdym razem, gdy:

 • poczujesz, że robisz coś wyjątkowego,
 • przeżywasz ważną chwilę,
 • dzielisz się sobą z innymi,
 • uczysz się czegoś nowego,
 • wierzysz w siebie,
 • jesteś sobie wdzięczna…

… gdy tylko poczujesz ochotę! Bo świat bardzo często puszcza do ciebie oko, tylko TY wciąż nie możesz w to uwierzyć.

Kochane, puśćcie dziś oko, a my razem z Delia Cosmetics zadbamy o to, by to „oko” było wyjątkowe!

Serdecznie zapraszamy was do udziału w naszej zabawie, do odkrycia swoich zasług przed samą sobą i do zadbania o siebie, by te parę minut przed lustrem nie tylko motywowało wasze psyche, ale i ładowało wasze baterie na każdej (również tej fizycznej) płaszczyźnie. Laureatki naszej zabawy nagrodzimy fantastycznymi nagrodami do pielęgnacji brwi i rzęs, żeby każde „puszczone oko” nie pozostało niezauważone!

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe.„W komentarzu do tego artykułu napisz nam, za co dziś puszczasz sobie oko! Za co, sama siebie podziwiasz/lubisz/cenisz!”.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

„W komentarzu do tego artykułu napisz nam, za co dziś puszczasz sobie oko! Za co, sama siebie podziwiasz/lubisz/cenisz!”.

Nagrody:

5 x zestaw do pielęgnacji brwi i rzęs marki Delia Cosmetics, składający się z:

żelowa henna do brwi i rzęs  (brązowa, grafitowa i czarna)

Henna-żelowa-Black-PL-MINI Henna-żelowa-DarkBrown-PL+gratis-MINI Henna-żelowa-Gray-PL-MINI

henna tradycyjna (brązowa, grafitowa i czarna)

W-002457-001-PL dc henna tradycyjna dbrwi 1-1 GRAFIT 2g z eurozawieszką PL k80 MINI W-002455-001-PL dc henna tradycyjna dbrwi 1-0 CZERŃ 2g z eurozawieszką PL k80 MINI W-002456-001-PL dc henna tradycyjna dbrwi 4-0 BRĄZ 2g z eurozawieszką PL k80 MINI

Zestaw do stylizacji brwi

W-002706-000-PL dc eyebrow set cienie wosk w kasetce pl k12 MINI

Pęseta Eyebrow Expert

W-002705-000-PL pęseta czarna ze złotym logo delia torebka z zawieszką kartonik reklamowy pl k12 MINI

Żelowy korektor do brwi (czarny i brązowy)

Creator korektor do brwi czarny zbio2 MINI Creator korektor do brwi braz zbio MINI

Eyelash Creator – serum na wzrost rzęs i brwi

382_creator-serum-do-brwi-i-rzes-kartonik-mini_thb

 

Konkurs trwa  od 06.06.2017 r. do 19.06.2017 r. . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 29.06.2017 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.


Lifestyle

Jak dobrze znasz swojego partnera? Sprawdź to odpowiadając na te 50 pytań

Agnieszka Dyniakowska
Agnieszka Dyniakowska
6 czerwca 2017
Fot. iStock / filadendron

Jedni twierdzą, że by kogoś dobrze poznać trzeba zjeść z nim beczkę soli. Inni są zdania, że tak naprawdę to nigdy nie jesteśmy w stanie poznać drugiej osoby w stu procentach. Bez względu na podejście, warto jednak próbować, zwłaszcza, gdy chodzi o naszego partnera, z którym zamierzamy spędzić całe życie (a przynajmniej jego zdecydowaną większość).

Choć takie listy pytań i rozmaite testy dla partnerów mogą wydawać się zwykłą zabawą, to prowadzą do czegoś niezwykle istotnego w relacji między partnerami – do powstania intymności. Według jednej z najbardziej znanych koncepcji miłości, intymność, obok namiętności i zaangażowania, jest podstawowym składnikiem miłości i nazywana jest przez niektórych „spójnością dusz”. Im większa intymność, tym większe zaufanie, wsparcie, zrozumienie i tolerancja w relacji, a tym samym większe prawdopodobieństwo jej trwałości i szczęścia. Zatem nie ma co czekać – oto 50 pytań, dzięki którym sprawdzicie, jak dobrze znacie swojego partnera i które zainspirują was do lepszego, wzajemnego poznania. Nie macie nic do stracenia, za to do zyskania bardzo wiele – powodzenia!

 1. Jak ma na imię jej/ jego przyjaciel z dzieciństwa?

 2. Czy miał/a kiedyś świadectwo z czerwonym paskiem?

 3. Jakiego przedmiotu w szkole nie cierpiał/a?

 4. Wakacje all inclusive czy spontanicznie, z plecakiem i bez planu?

 5. Co robi zaraz po obudzeniu się?

 6. Jaka książkę przeczytał/a więcej niż raz?

 7. Kto był jej/ jego idolem z dzieciństwa?

 8. Jak zdrobniale mówili do niej/niego rodzice?

 9. Ulubione śniadanie to…

 10. Na film z jakim aktorem/ aktorką pójdzie do kina najchętniej?

 11. Jakiej piosenki nie znosi?

 12. Czy chorował/a na ospę, świnkę i inne choroby zakaźne wieku dziecięcego?

 13. Jakie jest jego największe niespełnione marzenie?

 14. Kim chciał/a zostać w dzieciństwie?

 15. Kogo ze swojej rodziny omija szerokim łukiem?

 16. Jak zareagowałby / zareagowałaby na złośliwą plotkę na swój temat?

 17. Co robi, gdy aż kipi od złości?

 18. Po czym poznasz, że się wzruszył/a?

 19. Ulubiony kolor to…

 20. Czego za nic w świecie na siebie nie założy?

 21. W jakim ubraniu czuje się najswobodniej?

 22. Idealny sposób na odpoczynek to…

 23. Pies czy kot?

 24. Jest świadkiem znęcania się nad kimś – jak reaguje?

 25. Czego w sobie najbardziej nie lubi?

 26. Jaką część ciała prezentuje chętnie i bez skrępowania?

 27. Znajduje portfel z mnóstwem pieniędzy – co robi?

 28. Jak reaguje, gdy jest spóźniony/ spóźniona?

 29. Jaką kawę pije?

 30. Wstaje zaraz po budziku, czy włącza jeszcze drzemkę?

 31. Co ma na tapecie w swoim komputerze?

 32. Z kim najczęściej rozmawia przez telefon?

 33. Jaka partię polityczną popiera?

 34. Jak zareagowałby/ zareagowałaby na propozycję wyjścia na plażę nudystów?

 35. Co wybierze: koncert czy maraton filmowy w kinie?

 36. Co najlepiej poprawia jej/ mu nastrój w zły dzień?

 37. Pocałunki w jaką część ciała nakręcają go / ją najszybciej?

 38. Jaka jest jej/ jego największa fantazja erotyczna?

 39. Gdzie ma najwięcej łaskotek?

 40. Jaki jest jego/ jej stosunek wobec osób homoseksualnych?

 41. Czy jest za pomocą imigrantom?

 42. Czy kiedykolwiek popełnił/a przestępstwo?

 43. Czy ma jakieś blizny? (a jeśli tak, to skąd?)

 44. Czego nigdy nie zrobiłby/ zrobiłaby nawet dla ukochanej osoby?

 45. Czego najbardziej żałuje w swoim życiu?

 46. Najgorsze wspomnienie z dzieciństwa to…

 47. Z czego nie lubi i nie potrafi żartować?

 48. Jakie tiki, gesty, miny wykonuje nieświadomie?

 49. Na co najczęściej narzeka?

 50. Z czego cieszy się zawsze jak dziecko?

Jeśli znasz poniżej 25 odpowiedzi….

Jeżeli jesteście dopiero na początku wspólnej drogi i zaczynacie wzajemne odkrywanie, ten test z pewnością pomoże wam poznać się lepiej i zainspiruje do rozmowy i zwierzeń na różne tematy! Jeśli wasz związek nie jest już „świeży” i wydawało się wam, że znacie się o wiele lepiej, to pierwszy krok ku poprawie komunikacji i większej intymności macie już za sobą! Może warto nieco bardziej się otworzyć i podzielić swoimi myślami, tajemnicami, wspomnieniami? Bez tego trudno o trwały i szczęśliwy związek!

Jeśli znasz od 25 do 45 odpowiedzi…

Przed wami jeszcze kilka rozmów do białego rana i ekscytacja związana z odkrywaniem tajemnic partnera, ale znacie się już całkiem nieźle! Wasz związek jest na dobrej drodze do stworzenia atmosfery intymności i bliskości, tak niezbędnej do jego trwania. Nie bójcie się zadawania pytań i odpowiadania na nie – każde z nich zbliża was do siebie, a wzajemne poznawanie może być niezwykle fascynującym zajęciem. Jeszcze nie raz partner zadziwi cię swoimi wspomnieniami i opiniami!

Jeśli znasz więcej niż 45 odpowiedzi…

Można o was śmiało powiedzieć, że znacie się niczym łyse konie! Niewiele rzeczy dotyczących partnera jest dla ciebie tajemnicą – czasami on sam jest zaskoczony, jak dobrze go znasz i jak wiele o nim wiesz. Ta wiedza jest jednym z filarów waszego związku, czymś, co sprawia, że czujecie się ze sobą swobodnie i bezpiecznie. Nie zgubcie tego w codziennym pędzie przez życie, utrzymujcie wzajemne zainteresowanie i fascynację, dbajcie o waszą miłość – taka relacja jest wyjątkowa i nie zdarza się każdemu!


Zobacz także

„10 lat leczenia się z eks. Nie można być większą idiotką!”

Trzy ulubione zwierzaki powiedzą wszystko o twoim charakterze. Wybierz i sprawdź! 🐾

Żałuję, że nie znam lepszych słów niż „Kocham Cię” by opisać to co czuję naprawdę. Akcja #ListdoNiego