Lifestyle

Regulamin konkursu „Pokaż swojego pupila i napisz, dlaczego jest dla ciebie ważny!”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
27 marca 2017
Fot. iStock / M_a_y_a
 

Regulamin konkursu „Pokaż swojego pupila i napisz, dlaczego jest dla ciebie ważny!”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Pokaż swojego pupila i napisz, dlaczego jest dla ciebie ważny!”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Pokaż swojego pupila i napisz, dlaczego jest dla ciebie ważny!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 27.03.2017 do 09.04.2017 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 19.04.2017 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest TOZ w Polsce – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe:

  „Pokaż swojego pupila i napisz, dlaczego jest dla ciebie ważny!”

  Zdjęcia* w formie elektronicznej z  opisami przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs TOZ. Nie zapomnijcie się podpisać.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 19.04.2017 roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  TOZ w Polsce.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  1 x Indywidualne zaproszenie do Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie oraz szklanki okolicznościowe na 150-lecie TOZ w Polsce, opaska i długopis.
  To niepowtarzalna okazja, by zwiedzić schronisko „od kuchni”, ramię w ramię z tymi, którzy na co dzień pomagają porzuconym zwierzętom. Okazja by zobaczyć i zrozumieć więcej, usłyszeć te wszystkie ważne historie, które zostają za bramą przytuliska dla zwierząt. Pogłaskać, dać z siebie trochę miłości – a w zamian otrzymać jeszcze więcej!
  PS: To oczywiście niezwykłe doświadczenie dla młodzieży.9 x szklanki okolicznościowe na 150-lecie TOZ w Polsce, opaska oraz długopis.
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Są trzy rodzaje poczucia własnej wartości. Który pasuje do ciebie?

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
27 marca 2017
Fot. iStock/Vizerskaya
 

Gdybym spytała każdego z nas o poczucie własne wartości, co byście odpowiedzieli? Jesteście pewni siebie? Znacie swoje mocne i słabe strony? Umiecie powiedzieć: „Tak, w tym jestem dobra, z tym na pewno sobie poradzę”? 

Miewam poczucie, że nasza pewność siebie to taka wielka pięta achillesowa. Wszyscy wiedzą, że istnieje i że jest ważna w życiu, ale z drugiej strony większość z nas ją ignoruje, nie pracuje kompletnie nad tym, by myśleć o sobie dobrze. Dlaczego? Wydaje mi się, że z jednego prostego powodu: boimy się, że ktoś o nas powie, że zadzieramy nosa, że jesteśmy aroganccy. Niestety wychowani zostaliśmy w zakompleksionym kraju, gdzie kilkadziesiąt lat temu nie można było mówić, co się naprawdę myśli i czego się chce. Pokutuje to w nas do dziś. Ale przecież wszystko można zmienić!

Warto zapamiętać, że miarą poczucia własnej wartości jest to, co ty myślisz o sobie, a nie co myślą o tobie inni. Poza tym pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, co więcej ma zasadnicze znaczenie przy tworzeniu dobrych i zdrowych relacji z innymi ludźmi.

Są trzy rodzaje poczucia własnej wartości. Oczywiście nie każdemu da się sztywno przypisać dany rodzaj, wszystko zależy od tego, co dzieje się w naszym życiu.

Ale możesz dowiedzieć, jaki typ poczucia własnej wartości przeważa w tobie. Który jest najbardziej widoczny?

1. Przerośnięte poczucie własnej wartości

Ludzie z nadętym poczuciem własnej wartości myślą, że są lepsi od innych i nie mają właściwie co do tego żadnych wątpliwości. To jest ta pewność siebie, której się obawiamy – to znaczny obawiamy się, że o właśnie taką zostaniemy posądzeni. Ale pamiętając – że ważne jest to, co my myślimy o sobie, a nie, co inni o nas sądzą, trzeba wiedzieć, że ludzie z przerośniętym ego mają problem z budowaniem zdrowych relacji, a także trwałego związku, gdyż drugiego człowieka postrzegają jako rywala. A oni zawsze chcą być na górze, za wszelką cenę chcą wygrywać. Dla nich szczęście jest równoznaczne z osiągnięciem sukcesu, ale paradoksalnie nie są szczęśliwi, gdy go osiągają…

Obawiasz się, że gdy pomyślisz o sobie dobrze, ktoś powie, że jesteś arogancka? Zapamiętaj, że ludzie z przerośniętym poczuciem własnej wartości nie słuchają innych i nie przyjmują krytyki na swój temat. Nie dostrzegają swoich błędów, więc nie są w stanie nad nimi pracować i je naprawiać. Winę swoich pomyłek zawsze postrzegają w innych. Ponadto mają tendencję do lekceważenia innych lub zachowują się agresywnie.

I jak? Nadęte poczucie własnej wartości, to ten rodzaj, który tobie można przypisać?

2. Wysokie poczucie własnej wartości

I to jest ten rodzaj poczucia własnej wartości, który sprawia, że jesteśmy zadowoleni z naszego życia – i nie widzimy w tym nic złego. Osoby z wysokim poczuciem własnej wartości akceptują siebie ze swoimi mocnymi, ale też słabymi stronami, nie oceniają samych siebie. Czy przez to mają łatwe życie? Oczywiście, że nie, ale ta wzmacniająca pewność siebie pozwala im zaufać sobie i mieć odwagę stawić czoło problemom, z takim podejściem wszystko staje się łatwiejsze.

Wysokie poczucie własnej wartości, to jedna z najlepszych rzeczy, jaką możemy sobie dać, bo daje nam radość z bycia sobą – po prostu. Nie mamy potrzeby udowadniania, że jesteśmy lepsi od innych. Wierzymy w siebie, co wcale nie jest arogancją.

Ale uwaga, nawet wśród tych, którzy mają wysokie poczucie własnej wartości, są ci którzy postrzegani są jako rozchwiani w tej pewności siebie, brak im równowagi. Oni nie są w stanie utrzymać wysokiej samooceny, dlatego bywa, że zachowują się pasywnie, agresywnie, mają negatywne nastawienie do innego punktu widzenia niż ich własny. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy brak im poczucia bezpieczeństwa, kiedy nie czują się pewni w danej sytuacji.

3. Niskie poczucie własnej wartości

Ludzie, którzy mają niską samoocenę, są przeciwieństwem tych z wysokim poczuciem własnej wartości. Nie cenią siebie, nie ufają swoim możliwościom, a niepewność, którą czują, przenoszą na niemal każdą sytuację. Strach przed porażką to coś, co ich dręczy i sprawia, że nie wierzą w siebie. To ci z niską samooceną są modelem nieszczęśliwych ludzi. Warto jednak zwrócić uwagę, że właśnie te osoby często mówią źle o innych: „jeśli pokażę, że inni są beznadziejni, to może nikt nie zauważy, jak beznadziejny jestem ja”.

Ludzie z niskim poczuciem własnej wartości są w euforii, gdy wszystko układa się po ich myśli. Ale gdy tylko pojawiają się problemy, ich pewność drastycznie spada. Są wrażliwymi ludźmi, którzy bardzo łatwo ulegają wpływowi innych.

To co charakterystyczne dla osób z niską samoocenę, to niestabilność i niezdecydowanie. Mają tak małe zaufanie do siebie, że nieustannie się boją, że źle oceniają okoliczności, że przeceniają własne możliwości.

I jak? Który rodzaj pewności siebie pasuje do ciebie? Jasne, że często trudno uniknąć tego nadętego, ale też niskiego poczucia własnej wartości. Warto jednak dążyć do adekwatnej oceny siebie, pracować nad wiarą w swoje siły, poznawać siebie i budować w ten sposób wysokie poczucie własnej wartości. Bez obaw, że ktoś posądzi cię o arogancję.


źródło: explorignyourminde.com

 


Lifestyle

Konkurs „Pokaż swojego pupila i napisz, dlaczego jest dla ciebie ważny!”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
27 marca 2017
Fot. iStock / M_a_y_a

Kochasz te poranki, kiedy ON wskakuje na twoje łóżko i budzi lepiej niż najdroższa kawa? A może wolisz, gdy wieczorem leżycie razem pod kocem i widzisz w JEGO oczach tą bezgraniczną ufność, radość, wdzięczność?

Mieć zwierzaka, to nie tylko odpowiedzialność, to również całe morze wspaniałych emocji, które wynagradzają nam cały trud. Nie bez powodu mówi się, że nasi pupile są członkami naszych rodzin. Czują, kochają i dają z siebie zawsze 120% miłości – a my możemy im się po prostu odwdzięczyć.

Serdecznie zapraszamy was do wspólnej zabawy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce, pokażcie nam swoich pupili i napiszcie, dlaczego są tak wyjątkowi i ważni w waszym życiu.

Nagroda w konkursie będzie wyjątkowa, tak, jak wierne oczy waszych psiaków, kotów i króliczków 😉 .

Zanim przejdziemy dno sedna… Koniecznie udostępnijcie ten konkurs swoim znajomym, zaproście ich do wspólnej zabawy. Dlaczego? Bo można wygrać znacznie więcej niż nagrody! Można wygrać dobry uczynek do spełnienia, podać dalej trochę ciepła dla tych psiaków, które straciły swój dom.

Pomóżmy pomagać zwierzakom!  

Możesz nam pomóc zrobić jeszcze więcej przekazując 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce – KRS 0000154454 (po szczegóły kliknij TUTAJ) lub przekazując darowiznę (kliknij TUTAJ)  na rzecz TOZ w Polsce.
Każda wpłata pomaga zwierzętom. Zaproś znajomych, udostępnij – podaj dalej! Tak też pomagasz!

 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

Zasady:

  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać do nas zdjęcie swojego pupila i napisać, dlaczego jest dla ciebie ważny!
  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
  3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszą nadesłaną wiadomość.

Zadanie konkursowe:

„Pokaż swojego pupila i napisz, dlaczego jest dla ciebie ważny!”

Zdjęcia* w formie elektronicznej z  opisami przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs TOZ. Nie zapomnijcie się podpisać.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

*Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

Nagrody:

1 x Indywidualne zaproszenie do Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie oraz szklanki okolicznościowe na 150-lecie TOZ w Polsce, opaska i długopis

To niepowtarzalna okazja, by zwiedzić schronisko „od kuchni”, ramię w ramię z tymi, którzy na co dzień pomagają porzuconym zwierzętom. Okazja by zobaczyć i zrozumieć więcej, usłyszeć te wszystkie ważne historie, które zostają za bramą przytuliska dla zwierząt. Pogłaskać, dać z siebie trochę miłości – a w zamian otrzymać jeszcze więcej!

 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

 

9 x szklanki okolicznościowe na 150-lecie TOZ w Polsce, opaska oraz długopis

 

Konkurs trwa od 27.03.2017 do 09.04.2017 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 19.04.2017 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.


 

Pies Pędzel/ Kinga Stefańska

Pies Pędzel/ Kinga Stefańska

Pędzel – bo tak na imię ma mój futrzak, jest członkiem mojej rodziny odkąd się urodził 🙂 wzięłam go do siebie jak tylko skończył 2 miesiące, ale znaliśmy się już wcześniej. Wiem jak wygląda kiedy chce się bawić, jak patrzy kiedy chce wyjść na dwór, jak się zachowuje kiedy jest wystraszony. Znam go „na wylot”. Kiedy przychodzę do mieszkania po kilku godzinach i kładę się na łóżku, on wskakuje, udreptuje sobie miejsce i kładzie się tak blisko mnie, aby przylegać największą powierzchnią ciała 🙂 jest nam wtedy najfajniej, najcieplej. Czuję zapach jego sierści, który pomimo tego, że nieraz śmierdzi, dla mnie zawsze pachnie najpiękniej – bo pachnie nim! Bardzo lubi członków mojej rodziny, zwłaszcza tatę, który często zabiera go na działkę i tam może robić co chce – biegać po zielonym, dużym terenie, jeść maliny i winogrona prosto z krzaka, kopać w kretówkach, ganiać za patykiem, szczekać na wszystko co się rusza i wreszcie położyć się w plamie słońca na ciepłej ziemi. Kocham tego czworonoga, za to, że jest. Za to, że macha ogonem na mój widok, że razem ze mną cieszy się jak dziecko ze spacerów, że do upadłego przynosi mi tę zabawkę. Kocham go za to, że leży przy mnie, za to, że czeka rano, aż budzik mnie obudzi i od razu biegnie do łóżka dać przywitalnego buziaka i wystawiać brzuszek do głaskania. Za to, że asystuje mi w kuchni i spożywaniu posiłków, będąc czujnym na każdy upuszczony okruch. Kocham go w końcu za gryzienie ściany gdy wychodzimy, bo widzę jak bardzo mu źle, gdy zostaje sam, za ciągnięcie na smyczy gdy coś go zafascynuje i za machanie ogonem do wszystkich obcych ludzi. To jest takie moje psie dziecko, na które patrzę z czułością i z przekonaniem, że będziemy ze sobą szczęśliwi do końca jego dni.


17820710_1477896325565149_816771688_o

Pies Puszek/Monika Baj

Moj pupil wabi się Puszek. Ma 3,5 roku i jest cudnym psiakiem. Za co go uwielbiam….za jego różowy nosek! Uwierzcie mi że nie ma takiego psiaka, który mialby wlasnie taki specyficzny kolor noska. A choc jest mały i różowiutki to potrafi wywęszyć nawewt najmniejszy smakołyk schowany w domu i ładnie poprosić o niego. A jest dla mnie ważny bo w chwilach samotności potrafi przyjść i wskoczyć mi na kolana i mocno wtulić jakby chciał powiedzieć że nie jestem sama i ze wszystko bedzie dobrze. A czasem lepiej jest mieć milczącego przyjaciela niż rozgadanego i gadającego o niczym.


Pies Karat

Pies Karat

Karat nie jest dla mnie tylko psem, jest moim PRZYJACIELEM na dobre i złe. Kocham jego wady oraz zalety. Jest dla mnie bardzo ważny, rozumie mnie jak nikt inny. Każdego dnia udowadnia mi, że decyzja o zabraniu go ze schroniska była najlepszą jaką mogłam podjąć. Daje mi szczęście, choć czasem podrapie, poślini spodnie, które dopiero wyciągnęłam z prania.  Wiem, że zawsze mnie obroni i kiedy przyjdę do domu z pochmurną miną, on pomacha ogonkiem, uśmiechnie się i poliże mnie po buzi. Wtedy rozmiękcza moje serce i od razu życie staje się lepsze. Nie wiem jak ludzie mogą mówić, że to tylko pies. Dla mnie jest moją rodziną, przyjacielem, wszystkim czego chcę od życia. Jest dla mnie ważny bo jest całym moim światem.


Pies Paco

Pies Paco

Pytacie dlaczego mój pupil jest dla mnie ważny?
Cóż za banalne pytanie, po którym nasuwają się same truizmy, brzmiące nie inaczej jak; bo on mnie kocha, bo mnie rozumie. Żeby zrozumieć sens tej przyjaźni trzeba jednak wyjaśnić sobie uczucie jakim darzymy swoich podopiecznych. W przypadku mojego psiaka nie mam wątpliwości, że jest to miłość bezgraniczna i odwzajemniona, nikt inny nie jest w stanie dostrzec w naszych krzyżujących się spojrzeniach takiej magii, jaka wtedy występuje. Mój Paco sprawił, że jestem dużo bardziej wrażliwa i cierpliwa, kiedy patrzył na mnie zza krat nie byłam w stanie mu odmówić i szepnąć „pokocha Cię ktoś inny”, wiedziałam, że od tamtego momentu stajemy się nierozłączni. Chociaż Paco na początku, z racji na swoją przerażającą przeszłość, nie chciał się do mnie zbliżyć, to ja byłam pewna, że nie jest to niechęć, ale strach. Paco jest dla mnie synonimem szczęścia, przyjaźni takiej do grobowej deski. Nie ma człowieka, który aż tak jak on cieszyłby się z mojego przybycia do domu. Jednak, żeby wiedzieć ile dla siebie znaczymy warto byłoby spytać właśnie jego, kim dla niego jestem. Wtedy, kiedy coś do niego mówię patrzy tak, jakby mówił to najmądrzejszy człowiek na świecie, kiedy mam gorszy dzień i wszystko jest nie tak on patrzy i spojrzeniem szepcze  „Mamo, będzie dobrze! Zobaczysz! Tylko musimy być razem!”…

I będziemy…. Bianka&Paco


Pies Rex

Pies Rex

Dlaczego mój Pupil jest dla mnie ważny? Bo to dzięki niemu jestem właśnie w tym miejscu mojego życia w którym chcę być.Ciężko mi opisać w kilku zdaniach jak wiele mu zawdzięczam i jaką metamorfozę przeszłam dzięki niemu. Gdyby nie Rex i wspólne bieganie w życiu nie zdecydowałabym się na wzięcie udziału w zawodach biegowych o dystansie 10 km. Gdyby nie jego problemy behawioralne nie odważyłabym się na samodzielne kilkukrotne pokonanie trasy z Olsztyna do Opola jako kierowca, a w ostateczności nie uzyskałabym tytułu Tresera Psów z którego teraz jestem tak dumna. To dzięki niemu poznałam wielu wspaniałych ludzi na których w każdej chwili mogę liczyć.

W tym miesiącu minął 3 lata od adopcji Rexa, który umownie skończy wtedy 11 lat. W sierpniu jego zdrowie zaczęło się sypać… W listopadzie Rex stracił wzrok i popadł w silny lęk separacyjny. Często słyszę, że bez niego byłoby mi łatwiej. Że przecież nie dam rady funkcjonować mając go cały czas przy sobie. To nie jest mały piesek a prawie 30 kg silny pies. Ja jednak daję radę – jestem mu to winna. Miałam to szczęście, że znalazłam pracę do której Rex jeździ ze mną, Nie zawsze jest łatwo i kolorowo ale patrząc w jego ufne, psie oczy wiem, że to wszystko ma sens.


Pies Stasiu

Pies Stasiu

Stasiu to mój słodki psiak,
jego krótkie łapki to rozpoznawalny znak.
Dopiero co poznajemy wspólne życie,
Już wiem, że jest to piękne przeżycie.
Stasiu ze wsi pochodzi,
Ale życie w mieście mu pasuje – dowodzi.
Zjadłby wszystko co mu się podsuwa pod nos,
Wczoraj nie zjadł czekolady o mały włos.
Psiak z niego grzeczny, posłuszny,
Choć czasem jest od aniołka różny.
Diabeł z niego wychodzi czasem,
Ale nigdy, gdy nie jesteśmy razem.
Sam potrafi zostawać w domu,
Nie uprzykrzając tym sąsiadom, nikomu.
Dla niego każdy dzień to święto jego,
Bo jest miłością serca mego.
Jestem w nim zakochana,
Bo to on wita mój dzień od rana.
Bawimy się, trochę sobie dokuczamy,
Dziś niezły ubaw z tego mamy.


Pies Armi

Pies Armi

Ami bo tak ma na imię jest dla mnie bardzo ważna ponieważ jest tak na prawdę całym moim światem wszystko robimy razem, a jeśli nie można z psem to wcale. Jestem wolontariuszką i chodziłam do schroniska właśnie tam poznałam ami na początku była po prostu jak inne psiaki, jednak potem pokazała mi swój urok i od razu się zakochałam. W schronisku prawie codziennie wychodziłyśmy razem na spacery aż w końcu pewnego dnia pojechałyśmy razem do mojego domu. Nie wszystkie moje psy ją od razu zaakceptowały jednak jakoś radzimy sobie z tym. To z ami zaczęłam poznawać agility i inne psioludzkie sporty. To ami zawsze ze mną podróżuje samochodem. Codziennie uczymy się od siebie nowych rzeczy. Ami to najcudowniejszy pies w świecie.

Właścicielka i najlepsza przyjaciółka mojego psa Marysia Chmielewska

Zobacz także

10 trendów na lato. Sprawdź, co powinno znaleźć się w twojej szafie niezależnie od wieku

11 najczęstszych powodów zaburzeń miesiączkowania

11 najczęstszych powodów zaburzeń miesiączkowania

„Nie jesteśmy już w stanie rozwijać się dłużej jako para” – najdroższy rozwód świata