Lifestyle

Regulamin konkursu „Małe, zdrowe rytuały”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
4 kwietnia 2018
fot. iStock / Sjale
 

Regulamin konkursu „Małe, zdrowe rytuały”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Małe, zdrowe rytuały”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Małe, zdrowe rytuały” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 04.04.2018 do 17.04.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 27.04.2018 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Futuremed zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  W komentarzu do tego artykułu napisz nam, czy masz swoje małe, zdrowe rytuały. Jak dbasz o swoje ciało każdego dnia.

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 15 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 27.04.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Futuremed .
 2. Laureatami Konkursu zostanie 15 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  15 x zestaw naturalnej witaminy K2+D3, (2 x 50 kapsułek)

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Chcesz być dobrą synową? Powiem ci, co masz robić

Listy do redakcji
Listy do redakcji
4 kwietnia 2018
Fot. iStock/wundervisuals
Następny

Kiedy 35 lat temu wychodziłam za mąż, zależało mi, żeby mieć dobry kontakt z moją teściową. Miałam to szczęście, że szybko przypadłam jej do gustu. Polubiła mnie, ponieważ się starałam. Szanowałam ją, ponieważ była (i nadal jest) matką mojego męża – mężczyzny, którego kochałam z całego serca. Dziś, kiedy sama jestem teściową dla innej kobiety, widzę, że ten szacunek już nie istnieje. Młodzi ludzie mają dziś zupełnie inne wyobrażenie tego, jak powinny wyglądać relacje rodzinne i szacunek do starszych. Chcesz być dobrą synową? Powiem ci, co masz robić. 

Na początek ustalmy sobie jedną rzecz – ja nie kocham ciebie, ty nie kochasz mnie. Nie oszukujmy się. Dopóki nie macie dzieci, nie łączą nasz żadne więzy krwi. A nawet wtedy, gdy na świecie pojawi się potomstwo, nie staniemy się nagle na tyle sobie bliskie, by łączyła nas bezwarunkowa miłość.

Sukcesem będzie, jeśli się polubimy. Nie chodzi o jakieś tam tolerowanie siebie nawzajem. Chodzi o sympatię, radość ze wspólnych spotkań rodzinnych, świadomość, że jest na kogo liczyć w trudnych chwilach. Aby to jednak osiągnąć, niezbędny jest szacunek. To słowo przewinie się jeszcze kilka razy, więc przestań już na wstępie wywracać oczami.

Znam twoje myśli

Posłuchaj, ja też byłam młodą synową i doskonale znam te wszystkie mechanizmy, wymuszone uśmiechy, spóźnienia na świąteczne spotkania, dogryzanie i udawanie, że ktoś dzwoni do drzwi. Wiem, że jestem dla ciebie złem koniecznym i nawet jak urodzisz dziecko, pod moja opiekę będzie trafiało z premedytacją. Twoja matka zawsze będzie tą pierwszą babcią. Wiesz, jak trudno się z tym pogodzić? Kobiecie kobietę zawsze łatwiej będzie zrozumieć, a już na pewno matce córkę. Nawet nie ma sensu, bym startowała w tych zawodach, bo z góry jestem skazana na porażkę. Zawsze będę dla was tą „gorszą babcią”, do której rzadziej się przyjeżdża czy dzwoni.

Dlatego chcę, żebyś wiedziała, jak bardzo jest mi z tego powodu przykro. Jeśli chcesz być dobrą synową, miej to na względzie. Traktuj mnie choć w połowie tak, jak traktujesz swoją matkę.

Przestań być zaprzeczeniem mnie

Wiem, że tworzysz teraz swój dom, swoje tradycje. Wiem, że wzorujesz się na tym, co wyniosłaś ze swojego domu, od swojej matki. Wiem też, że najchętniej zrobiłabyś wszystko inaczej niż ja. Dlaczego ze mną rywalizujesz? Mój syn kocha nas inaczej. To nie czas i miejsce, żeby teraz udowadniać mu, że wszystko powinno wyglądać inaczej, że ty zrobisz to lepiej. Korona ci z głowy nie spadnie, jeśli choć raz mnie posłuchasz.

strona 1 z 2
druga część artykułu na następnej stronie

Lifestyle

Konkurs „Małe, zdrowe rytuały”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
4 kwietnia 2018
fot. iStock / Sjale

Cześć! Co dzisiaj zrobiłaś dla swojego zdrowia? Wypiłaś po wstaniu z łóżka szklankę wody z cytryną, a może poszłaś pobiegać? Bez obaw, być może zupełnie inaczej zadbałaś o swoje zdrowie. Każdy z nas codziennie może o zdrowie i kondycję zadbać i nawet tego nie zauważyć. To może być 10 minut medytacji, naprzemienny zimny i ciepły prysznic, zdrowy koktajl, wypicie o jedną kawę mniej po południu lub spacer po pracy do następnego przystanku autobusowego. To może być uśmiech do nieznajomej osoby albo uzupełnienie niedoborów witamin. Możecie to robić na setki sposobów, jeśli tylko zechcecie. Im więcej małych, zdrowych rytuałów, tym lepiej.

Z pewnością macie kilka swoich ulubionych sposobów na zdrowsze życie. Podzielcie się nimi z nami i weźcie udział w naszym konkursie. Do wygrania fenomenalna naturalna witamina K2+D3 FORTE, żeby było jeszcze zdrowiej. Bo my, kobiety potrzebujemy wyjątkowej troski o zdrowie.

Kochani odwiedźcie koniecznie profil Futuremed na Facebooku – na pewno się ucieszy! Będzie nam miło, jeśli do wspólnej zabawy zaprosicie swoich przyjaciół i znajomych.

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz nam, czy masz swoje małe, zdrowe rytuały. Jak dbasz o swoje ciało każdego dnia.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

W komentarzu do tego artykułu napisz nam, czy masz swoje małe, zdrowe rytuały. Jak dbasz o swoje ciało każdego dnia.

Nagrody:

15 x zestaw naturalnej witaminy K2+D3, (2 x 50 kapsułek)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

 

Preparat Naturalna Witamina K2 MK-7 + D3, gwarantuje optymalne połączenie dwóch dobroczynnych składników aktywnych. Witaminy K2 MK-7 pochodzącej z natto oraz Witaminy D3 pochodzenia naturalnego.

Naturalne pochodzenie składników, brak konserwantów, bez GMO plasują produkty marki FUTUREMED w czołówce produktów tego typu na świecie.

1 kapsułka zawiera:

100 μg witaminy K2 MK-7 (menachinon 7) z ekstraktu natto (certyfikowane pochodzenie) oraz witaminę D3 (cholecalcyferol) w dawce 25 μg (1000 jednostek), nośnik (oliwa z oliwek), substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), żelatyna (składnik kapsułki) (pochodzenia roślinnego)

Łatwa do połknięcia, bezwonna kapsułka żelowa. Nośnik: oliwa z oliwek

Konkurs trwa od 04.04.2018 do 17.04.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 27.04.2018 roku. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.


Zobacz także

Nabroiłaś i nie wiesz jak z tego wybrnąć? Postaw się w roli ofiary, to działa!

6 rzeczy, których możesz nauczyć się od optymistów

Wiosenne przebudzenie. 10 sposobów na dobre samopoczucie!