Lifestyle

Regulamin konkursu „Co najbardziej lubisz w swojej twarzy”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
10 września 2018
Mat. prasowe
 

Regulamin konkursu „Co najbardziej lubisz w swojej twarzy”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Co najbardziej lubisz w swojej twarzy”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „C najbardziej lubisz w swojej twarzy” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 10.09.2018 do 24.09.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 30.09.2018 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka L’occatine zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, odpowiedz na poniższe pytania w komentarzu pod artykułem konkursowym: „Co najbardziej lubisz w swojej twarzy”.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym odpowiedź zostanie zapisana jako komentarz pod tym tekstem (nie na Facebooku).
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszą przesłaną wiadomość.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 30.09.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka L’occatine
 2. Laureatami Konkursu zostaną 5 (pięć) osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  5 x  Serum Immortelle Reset

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Imię i nazwisko laureata (lub pseudonim) zostaną opublikowane podczas ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Lifestyle

Jak odzyskać pewność siebie w związkach współzależnych?

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
10 września 2018
Fot. iStock / Tamonwan Amornpornhaemahiran
 

Wszyscy chcemy być kochani, ale kiedy ignorujemy nasze potrzeby, uczymy innych, aby robili to samo. Wchodzimy w związki współzależne, ponieważ nie czujemy się dobrze z samym sobą – brakuje nam poczucia własnej wartości i pewności siebie. A potem nasze niezrównoważone relacje jeszcze bardziej wysysają z nas energię. Zjadają od środka resztki tego, co dobrego jeszcze w sobie widzimy.

Czujemy się uwięzieni, zaklęci w tym cyklu, dopóki nie odzyskamy naszej pewności siebie i nie dowiemy się, jak ufać i polegać na sobie. Jak przerwać zły czar?

Kiedy jesteś współzależny od drugiej  osoby, powiedzenie „bądź swoim najlepszym przyjacielem” wydaje się być abstrakcją. Relacje oparte na współzależności opierają się na niezdrowej zależności, która zamienia relacje w obowiązki. Tworzysz silną więź z innymi, ale w tym procesie twoja samoocena i pewność siebie stają się całkowicie zależne od intensywności tych relacji. Widzisz siebie i swoją wartość tylko przez pryzmat wywiązywania się z oczekiwań partnera w relacji.

Budowanie wtedy poczucia własnej wartości jest szczególnie trudne.

Jak rozpoznać współzależność – lista kontrolna:

 1. Budujesz poczucie własnej wartości w oparciu o to, co robisz, a nie kim jesteś.
 2. Masz trudności z pytaniem o to, czego potrzebujesz.
 3. Zależy od innych, czy czujesz się szczęśliwy.
 4. Czujesz radość tylko wtedy, gdy bliscy są również szczęśliwi.
 5. Szukasz akceptacji na swoje wybory i odpowiedzi, ponieważ nie ufasz sobie.

Chociaż istnieje kilka różnych definicji współzależności, oto wersja uproszczona:

Współzależność jest wzorem skupiania się na innych własnym kosztem. Ich problemy stają się twoimi problemami, ich potrzeby przyćmiewają wszystkie inne. W końcu relacje i związki stają się jednostronne, gdy zaniedbujesz siebie na rzecz innych. Z tego powodu niektórzy uważają współzależność za „uzależnienie od relacji” podobne do alkoholizmu.

Życie w zależności

Kiedy polegasz na kimś innym, aby cię uszczęśliwił, zaczynasz tej osoby bardzo potrzebować. Sam nie czujesz się kompletny. Możesz nie widzieć własnej zależności, dopóki relacja się nie skończy lub nie zacznie boleśnie ci doskwierać. A wtedy przyjmujesz to, jak ogromny cios.

W sercu współzależności leży nieświadoma potrzeba uczynienia kogoś innego twoją siłą, tarczą, mocą wyższą. Ten ktoś, staje się kołem ratunkowym do zatwierdzania twoich wyborów i codziennego wsparcia. Być współzależnym, to czekać, aż twój książę z bajki cię uratuje – jednak współzależność nie musi dotyczyć miłości romantycznej.

Współzależność może rozwijać się wraz z przyjacielem, dzieckiem, mentorem, rodzicem… z każdym.

Kiedy są z ciebie dumni i szczęśliwi, czujesz się jak bohater, ale jeśli są zdenerwowani lub niezadowoleni, załamujesz się. Twoje uczucia są dyktowane przez ich nastroje. To emocjonalny rollercoaster, który nigdy się nie zatrzymuje. Żeby z niego zsiąść, trzeba nauczyć się znów kochać siebie i być pewnym, że jesteś warto o wiele więcej, niż być czyimś cieniem.

Jak to zrobić? Jak odzyskać pewność siebie w związkach współzależnych?

Według Michelle Farris, terapeutki par i rodzin, specjalizującej się w leczeniu współzależności, do samodzielności i uwolnienia z więzów jednostronnych relacji niezbędne jest wykonanie trzech ważnych kroków:

Powiedz sobie, że to nie działa

Niestety osoba współzależna nie trafia łatwo na dno, żeby się od niego odbić. Podczas gdy partner-lider może również zmagać się z problemami współzależności,  sam „współzależny” ma problemy z postrzeganiem swojego zachowania, jako uzależnienia od naprawiania, pomagania i uzależniania się od innych.

Troska o „zbyt wiele” dla innych jest barierą dla satysfakcjonujących relacji  z samym sobą i z innymi osobami, które nie pasują do tego schematu. Wszyscy chcemy być kochani, ale kiedy ignorujemy nasze potrzeby, uczymy innych, aby robili to samo. A relacje nie jest „udana”, „dobra”, „zdrowa”, gdy twoje potrzeby są zaniedbywane.

Pierwszym krokiem w odzyskaniu poczucia własnej wartości jest uznanie, że coś nie działa tu jak należy.

Zostań swoim własnym najlepszym przyjacielem

W zależności od rodzaju relacji doznajemy różnych rozczarowań. Kobiece przyjaźnie przebiegają głęboko, nierzadko przyjaciółka, jest dla nas jak siostra. Kiedy kończy się bliska przyjaźń, dochodzi do trzęsienia ziemi. Mimo pracy nad swoją współzależnością, trudno utrzymać równowagę, szczególnie, jeśli sam na sobie nie chcesz lub nie umiesz polegać.

Jeśli nie jesteś pewny siebie, inni mogą dyktować ci poczucie własnej wartości. Żadna osoba – nawet twój życiowy partner – nie powinna określać twojej wartości. Koncepcja, że ​​nie możesz kochać innych bez kochania siebie, jest boleśnie prawdziwa.

Relacja, którą masz ze samym sobą, będzie najdłuższą i najważniejszą relacją, jakiej kiedykolwiek doświadczysz. Ale nie pozwoli ci się zagubić i stracić nadzieję i wiarę w dobre związki z innymi ludźmi.

Budowanie relacji z wyższą siłą lub życiowy kierunkowskaz

Istotną częścią odzyskiwania siebie, jest znalezienie nowego źródła wsparcia. Podczas gdy niektórzy mogą wybrać religię, inni wzdragają się na samą myśl o Bogu. Dobrze jest jednak mieć swoją własną prywatną duchowość. Filozofię, sposób na życie czy chociażby inspirujące hobby. Mały kierunkowskaz w życiu, kotwicę. Joga czy Tai Chi są również popularnymi wyborami, aby się odstresować i wyciszyć.

 Epilog

Wspieranie się na innych, aby poczuć się kompletnymi istotami, jest jednym z najbardziej bolesnych aspektów współzależności. Wracanie z tego miejsca, oznacza gotowość do skonfrontowania z rzeczywistością, gotowość do nauczenia się samodzielności. Uwolnienie się z łańcuchów zależności oznacza, że ​​twoje relacje z innymi zajmą należne im miejsce, zupełnie inne niż dotychczas.


źródło: psychcentral.com


Lifestyle

Napisz, co najbardziej lubisz w swojej twarzy i wygraj Serum Immortelle Reset marki L’occatine

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
10 września 2018
Mat. prasowe
Twarz jest naszym świadectwem – tego kim jesteśmy, jak się czujemy. To z niej wyczytać można nasze radości, zamartwienia, stres i zmęczenie. Można by było powiedzieć: „Chcesz kogoś poznać, przestudiuj uważnie jego twarz”. I pewnie ktoś spostrzegawczy dostrzegłby wiele istotnych szczegółów.

Często jesteśmy krytyczne wobec naszego wyglądu, także samej twarzy. Cera mogłaby być lepsza, oczy większe, brwi ładniejsze albo pełniejsze usta. Jak polubić siebie, kiedy nie zauważamy w sobie tego, co piękne? Wraz z marką L’occatine chciałybyśmy zachęcić was do tego, żebyście odnalazły w waszej twarzy, to co lubicie najbardziej, co nadaje jej charakteru, wyraża was najbardziej. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy wyjątkowym Serum Immortelle Reset. Osobiście będziecie mogły odkryć jego sekrety. W delikatnej formule serum ukryte są aktywne składniki pochodzące
z ekstraktów z jeżówki i majeranku, a w ponad 3000 złotych „perełek” olej z nieśmiertelnika. Serum pozwoli wam cieszyć się blaskiem waszej skóry każdego ranka. 

Zasady:
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym odpowiedź zostanie zapisana jako komentarz pod tym tekstem (nie na Facebooku).
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszą przesłaną wiadomość.

Zadanie konkursowe:

Odpowiedz na poniższe pytania: Co najbardziej lubisz w swojej twarzy i dlaczego.

Nagrody:

5x Serum Immortelle Reset

Mat prasowe

Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

Konkurs trwa  od 10.09.2018 do 24.09.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 30.09.2018 roku.

TWOJE DANE: Pamiętaj, udział w konkursie jest dobrowolny. Dodając swój komentarz, wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu), w przypadku ewentualnej wygranej, na liście laureatów, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie używamy twoich danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym konkursem.


Zobacz także

„Mamo, ja nie chcę żyć. Po co?” Jak pandemia krzywdzi nasze dzieci

Ewolucja Dnia Kobiet. Od „dobrotliwego seksizmu” i pustych gestów do kobiecej solidarności

Hej, odpuść dziś sobie. Pomyśl, co chciałabyś zrobić? Co sprawiłoby ci prawdziwą przyjemność?