Lifestyle

Napisz, co najbardziej lubisz w swojej twarzy i wygraj Serum Immortelle Reset marki L’occatine

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
10 września 2018
Mat. prasowe
 
Twarz jest naszym świadectwem – tego kim jesteśmy, jak się czujemy. To z niej wyczytać można nasze radości, zamartwienia, stres i zmęczenie. Można by było powiedzieć: „Chcesz kogoś poznać, przestudiuj uważnie jego twarz”. I pewnie ktoś spostrzegawczy dostrzegłby wiele istotnych szczegółów.

Często jesteśmy krytyczne wobec naszego wyglądu, także samej twarzy. Cera mogłaby być lepsza, oczy większe, brwi ładniejsze albo pełniejsze usta. Jak polubić siebie, kiedy nie zauważamy w sobie tego, co piękne? Wraz z marką L’occatine chciałybyśmy zachęcić was do tego, żebyście odnalazły w waszej twarzy, to co lubicie najbardziej, co nadaje jej charakteru, wyraża was najbardziej. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy wyjątkowym Serum Immortelle Reset. Osobiście będziecie mogły odkryć jego sekrety. W delikatnej formule serum ukryte są aktywne składniki pochodzące
z ekstraktów z jeżówki i majeranku, a w ponad 3000 złotych „perełek” olej z nieśmiertelnika. Serum pozwoli wam cieszyć się blaskiem waszej skóry każdego ranka. 

Zasady:
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym odpowiedź zostanie zapisana jako komentarz pod tym tekstem (nie na Facebooku).
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszą przesłaną wiadomość.

Zadanie konkursowe:

Odpowiedz na poniższe pytania: Co najbardziej lubisz w swojej twarzy i dlaczego.

Nagrody:

5x Serum Immortelle Reset

Mat prasowe

Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

Konkurs trwa  od 10.09.2018 do 24.09.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 30.09.2018 roku.

TWOJE DANE: Pamiętaj, udział w konkursie jest dobrowolny. Dodając swój komentarz, wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu), w przypadku ewentualnej wygranej, na liście laureatów, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie używamy twoich danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym konkursem.


Lifestyle

Regulamin konkursu „Co najbardziej lubisz w swojej twarzy”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
10 września 2018
Mat. prasowe
 

Regulamin konkursu „Co najbardziej lubisz w swojej twarzy”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Co najbardziej lubisz w swojej twarzy”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „C najbardziej lubisz w swojej twarzy” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 10.09.2018 do 24.09.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 30.09.2018 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka L’occatine zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, odpowiedz na poniższe pytania w komentarzu pod artykułem konkursowym: „Co najbardziej lubisz w swojej twarzy”.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym odpowiedź zostanie zapisana jako komentarz pod tym tekstem (nie na Facebooku).
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszą przesłaną wiadomość.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 30.09.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka L’occatine
 2. Laureatami Konkursu zostaną 5 (pięć) osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  5 x  Serum Immortelle Reset

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Imię i nazwisko laureata (lub pseudonim) zostaną opublikowane podczas ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Lifestyle

Dziewięć rzeczy, które każdy powinien wiedzieć zanim sięgnie po multiwitaminę

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
10 września 2018
Fot. iStock / sasimoto

Pora przeziębień, obniżonej odporności, dlatego często ulegamy pokusie wzbogacenia naszej diety multiwitaminowymi suplementami.  Zgadza się, że przyjmowanie multiwitaminy może być mądrym dodatkiem do codziennej rutyny – ale tylko wtedy, gdy robisz to z głową. W aptece znajdziemy wiele opcji multiwitaminowych. Niektóre są droższe od innych, na jednych czytamy, że chronią przed chorobami, są suplementy reklamowane w telewizji lub polecane przez lekarza. Które są lepsze, skuteczniejsze, jakie ostatecznie wybrać?

Jest dziewięć rzeczy, które musisz wiedzieć zanim sięgniesz po multiwitaminę.

Multiwitaminę możesz przedawkować

Wiemy, że witaminy choćby w formie żelek są smaczne, ale upewnij się, że nie bierzesz ich dużo. Czy wiecie, że przedawkowanie multiwitaminy może uszkodzić niektóre narządy. Na przykład zbyt duża ilość witaminy C lub cynku może powodować mdłości, utratę włosów i uszkodzenie nerwów. Jeśli przewlekle nadużywasz suplementów, możesz zaszkodzić zdrowiu.

Multiwitamina w formie żelek nie posiada niektórych składników odżywczych

Większość żelkowych multiwitamin nie zawiera jednego kluczowego składnika – żelaza. Warto mieć tego świadomość, zwłaszcza, że  żelazo jest niezwykle ważnym składnikiem naszego organizmu.

Być może nie potrzebujesz suplementów multiwitaminy

Istnieje niewiele dowodów na to, że czerpiemy korzyści z przyjmowania multiwitaminy. Prawda jest jednak taka, że większość potrzebnych składników odżywczych powinna być przez nas spożywana w codziennym pożywieniu. Jeśli twoja dieta jest zdrowa, pełna warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych, nie powinnaś raczej sięgać po dodatkowe suplementy.

Multiwitamina nie może być alternatywą dla zdrowej diety

Nasz organizm zdecydowanie lepiej absorbuje składniki odżywcze z prawdziwego jedzenia niż ze skondensowanej witaminy. Warto pamiętać, że owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i inne produkty spożywcze zawierają związki przeciwutleniające i fitoprzyczynne, których brak w większości multiwitamin.

Multiwitamina niekoniecznie zmniejsza ryzyko zachorowań

Multiwitamina nie jest czynnikiem chroniącym twoje zdrowie. Nie ma wystarczających dowodów, że multiwitaminy (lub suplementy witamin i składników mineralnych dowolnego rodzaju) faktycznie zmniejszają ryzyko chorób serca. Przebadanie ponad 160 000 osób dowiodło także, że spożywanie multiwitaminy ma niewielki wpływ lub nie ma żadnego na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka.

Multiwitamina zawiera cukier

Sprawdzasz, czy multiwitamina, którą włączasz do swojej diety, zawiera cukier? Co prawda kilka jego gramów raczej nie wpłynie drastycznie na twoje zdrowie, należy jednak mieć to na uwadze, zwłaszcza, gdy chorujesz na cukrzycę. Zawartość cukru  jest podana na etykiecie.

Zawsze należy czytać etykietę

Oprócz cukru do multiwitaminy dodawane są składniki, na które należy uważać. Wypełniacze, takie jak uwodornione tłuszcze i chemikalia są często stosowane w produkcji multiwitaminy. Przyjrzyj się etykiecie i szukaj tych suplementów, które zawierają składniki, które chcesz uzupełnić. Czy wiesz, że jedna multiwitamina może zawierać witaminę C, a inna już nie?

Nie wszyscy potrzebują tych samych witamin

Ze względu na różnice w DNA, stylu życia i nawykach żywieniowych potrzeby pokarmowe każdego z nas są nieco inne. Jest to po części powodem, dla którego na półkach widzimy multiwitaminy dedykowane osobno mężczyznom, kobietom, dzieciom, kobietom w ciąży.  Witaminy dla kobiet często zawierają więcej witaminy D i żelaza, podczas gdy męskie mają więcej witamin E i C.

Zasięgnij opinii lekarza

Zanim wydasz fortunę na drogie multiwitaminy lub inne suplementy, porozmawiaj z lekarzem pierwszego kontaktu o tym, jakich składników odżywczych możesz potrzebować. W zależności od twojej codziennej diety, wieku, płci możesz z niektórymi witaminami przesadzić, a o innych zapomnieć, dlatego tak ważna jest opinia eksperta, a nie dawkowanie multiwitaminy na własną rękę.


źródło: Healthyeating


Zobacz także

Śniadanie u Tiffany’ego, czyli kiedy Audrey staje się Holly

Naukowcy mówią, że istnieje 7 ciekawych czynników, które panowie uwielbiają w kobietach

„Uważaj, bo porwę ci Fabiana” – takie przysyłał SMS-y. Wszyscy o tym wiedzieli, nikt nic nie zrobił