Lifestyle

Regulamin akcji „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię”

Redakcja
Redakcja
12 kwietnia 2017
Fot. iStock / pixitive
 

Regulamin akcji „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie Czas trwania akcji: 12.04.2017 – 08.04.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na www.ohme.pl do dnia 18 maja 2017.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są GW Foksal, Noble Health  – zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE:
  Jeśli chcesz wziąć udział w akcji „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię” prześlij do nas swoje opowiadanie, nie narzucamy formy, tematyki – napiszcie o tym, co wam w duszy od dawna, a może właśnie w kwietniu gra. Na wasze prace czekamy pod adresem: [email protected]. Najciekawsze z nich opublikujemy i nagrodzimy.

  Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze pocztowym organizatora.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 20 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 18.05.2017. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są GW Foksal, Noble Health – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostaną 20 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   10 x zestaw książek, składający się z: Steczkowscy. Miłość wbrew regule oraz Costello. Przebudzenie
   3 x Class A Collagen Complex
   4 x Detox na Maxa
   2 x Detox Tea + kubek
   1 x Żelkowe love

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

10 największych błędów, które w związkach popełniają mężczyźni, nawet tego nie dostrzegając

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
13 kwietnia 2017
Fot. iStock/Geber86
 

Wszyscy popełniamy w miłości błędy, a kiedy związek zaczyna przechodzić kryzys, często żałujemy, że nie byliśmy tacy, jak powinniśmy, w relacji z naszym partnerem. Pewnie w równie wielu przypadkach, dużo trudniej nam dostrzec swoje przewinienia niż zaniedbania i słabości drugiej strony. Mężczyźni popełniają najczęściej te związkowe „grzeszki”, o których nigdy nie powiedzieliby, że mogą zniszczyć związek z ukochaną, dopóki nie uświadomią sobie, że ich partnerka naprawdę cierpi z powodu tych właśnie „błahostek”.

10 największych, męskich błędów z związkach:

1. Brak obecności

– „No, ale o co ci chodzi, przecież jestem” – mówi on, a ona w milczeniu zagryza wargi. Trudno jej wytłumaczyć ci to bardziej dosadnie, skoro wiele razy mówiła o tym, że chciałaby spędzić z tobą czas inaczej niż siedząc obok na kanapie i patrząc na to jak chrapiesz, gapisz się na SWÓJ ulubiony film, albo zawieszasz wzrok na ekranie smartfona. Jasne, każdy potrzebuje odpoczynku, przestrzeni. Ale, w przypadku wielu par –  tak wygląda codzienność. To NIE JEST obecność, to przebywanie w tym samym pomieszczeniu.

2. Brak chęci zrozumienia partnerki

„Wyłączasz się”, kiedy ona mówi do ciebie o rzeczach dla niej ważnych, bo wydaje ci się, że nie musisz tego „wszystkiego” wiedzieć. Jej zaangażowanie w wasz związek, emocjonalne podejście do wielu spraw, w tym – waszych problemów – nazywasz lekceważąco „histeryzowaniem” i nie starasz się zrozumieć jej uczuć, obaw, lęków, jej punktu widzenia. Czas mija, a ty nawet nie zauważasz jak się od siebie oddalacie, a ona już nie próbuje zaczynać z tobą rozmowy, która mogłaby doprowadzić do lepszego zrozumienia.

3. Strach przed tym, że ona przejmie kontrolę nad twoim życiem

Związek to zaangażowanie, kompromisy, czasem rezygnacja z czegoś, co było dla nas długo bardzo istotne, na rzecz budowania wspólnego świata. Związek to również w jakimś stopniu „powierzenie siebie” drugiej osobie. Nie można być „trochę z związku”. Jeśli się na niego decydujesz – dajesz drugiej osobie siebie. Ale to nie oznacza wcale, że ktoś przejmuje kontrolę nad twoim życiem. W dobrej, zdrowej relacji pozostajemy autentyczni, a wybory podejmujemy zazwyczaj wspólnie, mając na uwadze dobro jednej i drugiej strony.

4. Lekceważenie

Jeśli jesteś z związku, ale notorycznie nad szczęście i dobro swojej partnerki stawiasz inne, własne priorytety, co innego czynisz ważniejszym, albo szybko dojrzej do tej relacji, albo odejdź. Zamiast sprawiać, by czuła się kimś wyjątkowym, dołujesz ją i dajesz do zrozumienia, że nie jest najważniejszą osobą w twoim życiu. I prawdopodobnie to właśnie zrozumiesz, jeśli spróbujesz być ze sobą szczery.

5. Nieświadomość uczuć partnerki

One nie muszą być stałe, mogą się zmieniać pod wpływem różnych przeżyć, wydarzeń, codziennych doświadczeń. Jeśli przechodzisz obojętnie obok jej smutku, dajesz jej do zrozumienia, że jej emocje nie są dla ciebie ważne. Być z kimś blisko i nie zauważyć, że cierpi? Trzeba się naprawdę postarać, by nie mieć świadomości, że z drugą osobą dzieje się coś niepokojącego. Nie dając jej wsparcia w trudnych momentach, pokazujesz, że nie może na ciebie liczyć. Nie bój się, ona nie wymaga od ciebie nie wiadomo jakiego poświęcenia ani heroicznych czynów. Wystarczy obecność, rozmowa i troska, którą umiesz okazać.

6. Brak zaufania

Drobne kłamstwa niszczą związek powoli, ale bardzo systematycznie. Jeśli mijasz się z prawdą, bo wydaje ci się, że ona „nie musi wiedzieć wszystkiego”, nie traktujesz jej po partnersku, jak kogoś równego sobie. Z pewnością wymagasz, by była wobec ciebie uczciwa. Dlaczego nie potrafisz jej dać tego samego? Jeśli sprawiasz, że nie można ci zaufać, burzysz jej poczucie bezpieczeństwa, a więc jedną z podstawowych wartości udanego związku.

7. Brak zaangażowania

Trudno być szczęśliwym i spełnionym w związku z kimś, kto jedynie przyjmuje to, co zechcesz mu dać. Jeśli uważasz, że wystarczy jej to, że jesteś, zdecydowanie nie doceniasz swojej partnerki. Jesteście już ze sobą tyle czasu, że nie musisz się o nią starać, i tak będzie zawsze z tobą. Czy tak właśnie myślisz? Popełniasz błąd. Ludzie się zmieniają, kiedy uświadamiają sobie, że ich potrzeby nie są zaspokajane. Każdy z nas chce być szczęśliwy w miłości i jest w stanie zmienić swoje życie o 180 stopni, by to osiągnąć.

8. Brak czasu

Uważasz, że najlepsze, co możesz dać swojej partnerce i rodzinie, to bezpieczeństwo materialne. Wydaje ci się nawet, że to jedyny twój obowiązek z w tej relacji, a ponieważ świetnie się z niego wywiązujesz, jej prośby o wspólne wyjście, o telefon w ciągu dnia, o rozmowę przed zaśnięciem, traktujesz jako „fanaberię”. Właśnie tracisz miłość swojego życia.

9. Nieumiejętność docenienia drugiej strony

Może nie traktujesz tego, co robi (zawodowo i prywatnie) z lekceważeniem, ale rzadko kiedy dostrzegasz jej wysiłek i zaangażowanie w pracę. Nie uważasz, że musisz okazywać radość z jej sukcesów, ani mówić jej miłych słów uznania. „Przecież wie, że dobrze je poszło” – myślisz. Wie, ale czeka, aż i ty to dostrzeżesz. To dla niej ważne.

10. Niezdecydowanie

Nie wiesz, czego właściwie chcesz od życia i oczekujesz, że twoja partnerka tym życiem pokieruje. Nie potrafisz samodzielnie podjąć decyzji, nie umiesz określić, czy jesteś szczęśliwy w swoim związku, ani jakie są twoje potrzeby. Trudno z tobą dojść do ładu, trudno z tobą zbudować coś pewnego i trwałego. Partnerka to nie matka, do związku trzeba dorosnąć.


Na podstawie: yourtango.com


Lifestyle

Odkryj w sobie talent! Akcja „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
12 kwietnia 2017
Fot. iStock / pixitive

Pomyślałyśmy sobie, że kwiecień, który przeplata i zimę i lato, w którym wiosna wybucha zielenią, to idealny moment na znalezienie swojej muzy. To czas, kiedy nasza kreatywność wychodzi spod ciepłego koca, kiedy wyobraźnia wraz z wiosną podsuwa nam wiele zabawnych historii, anegdot, kiedy puszczamy wodze fantazji wyciągając głowę do słońca. 

Dostajemy od was wiele listów, w których opisujecie różne historie – od tych zabawnych po te tragiczne. Trudno nie wykorzystać takiego potencjału, dlatego mamy dla was propozycję nie do odrzucenia – napiszcie do nas. Napiszcie ciekawą historię, która gdzieś wam w duszy gra. Mogą to być wasze wspomnienia, może to być historia, którą od wielu lat w sobie nosicie i czujecie, że w końcu nadszedł czas, by ujrzała ona światło dzienne, choćby w anonimowej formie, by inni ją poznali – wzruszyli się, zainspirowali.

Każdy z nas nosi w sobie taką historię, prawdziwą lub zbudowaną siłą naszej wyobraźni. Wiele chciałoby spróbować swoich sił pisarskich, ale się wstydzi, pisze do szuflady i nie wie, gdzie właściwie z tym, co w sercu i w duszy gra, się udać. A my powiemy wam gdzie – oczywiście do nas!

Od dziś zaczynamy naszą akcję: „Kwiecień-plecień, czyli utkaj nam ciekawą historię”, w które zachęcać was będziemy do przesyłania nam swoich opowiadań, listów – forma jest dowolna. My opublikujemy najciekawsze z nich oraz nagrodzimy te najlepsze! To jak pióra, a raczej klawiatury w ręce?

Zadanie konkursowe: jeśli chcesz wziąć udział w akcji „Kwiecień-plecień, czyli upleć nam ciekawą historię” prześlij do nas swoje opowiadanie, nie narzucamy formy, tematyki – napiszcie o tym, co wam w duszy od dawna, a może właśnie w kwietniu gra. Na wasze prace czekamy pod adresem: k[email protected]. Najciekawsze z nich opublikujemy i nagrodzimy.

Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Akcja potrwa od 12 kwietnia do 8 maja. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 18 maja 2017 roku na stronie www.ohme.pl

Nagrody:

Foksal_logo WAB-nowe-logo_wab

10 x zestaw książek, skłądający się z:

Steczkowscy. Miłość wbrew regule

SteczkowskaSteczkowscy

Postawili wszystko na jedną kartę – sprzeciwili się tradycji, zasadom i kościelnej regule. Wybrali siebie i miłość. Nikt ich nie wspierał, wszyscy się odwrócili. Było ciężko, ale wygrali swoje życie.

W latach sześćdziesiątych młody Stanisław Steczkowski jest księdzem w Duląbce, niewielkiej wsi w województwie podkarpackim. Charyzmatycznym, tryskającym energią, uwielbianym przez wiernych, dyrygentem chóru przykościelnego aktywizującego parafian. Danusia Wyżkiewicz, młodsza od niego o siedem lat, mieszka w tej samej wsi i śpiewa w chórze przykościelnym. Od dawna jest zakochana w Stanisławie, okazuje się, że z wzajemnością.

Ta książka mówi o pięknej miłości, ale też o borykaniu się przez całe życie z bytem, akceptacją społeczną, Kościołem i aparatem władzy, o nieustannym życiu poza nawiasem. Jest to też opowieść o bezprzykładnej walce o uznanie tej miłości przez Kościół, o dyspensę od ślubów kapłańskich i ślub kościelny. Walce wygranej na trzy lata przed śmiercią Stanisława.

Costello. Przebudzenie

Hermez_Costello

Drapieżna, bardzo zmysłowa próba zmierzenia się z cielesnością. 

Czy w obecnych czasach możliwe jest pełna akceptacja własnego ciała? Czy przyjemność z własnej cielesności zarezerwowana jest dla pięknych i młodych? Co z ciałami ułomnymi, niedoskonałymi, starzejącymi się, które nasza kultura skazuje na niebyt?

Elizabeth Costello, postać wykreowana przez J.M. Coetzeego, jest znaną pisarką. Do tej pory w swoich wykładach, wygłaszanych w uniwersyteckich aulach i podczas spotkań autorskich koncentrowała się na prawach uciskanych mniejszości, słowa służyły jej do stawania w obronie Innego. Żarliwie walczyła również z zabijaniem zwierząt.

Teraz, gdy odbywa serię spotkań w Europie, odkrywa zupełnie nowy rys swojej osobowości. Zaczyna na nowo doświadczać własnej cielesności, emanuje erotyzmem, zaraża nim. Prowokuje i buntuje się przeciwko ograniczeniom, jakie w tej sferze narzuca ludziom kultura, religia, ale i język, zazwyczaj tak giętki i bogaty, a tak ubogi w opisywaniu ludzkiej seksualności.

Noble Health logotyp kolor_jasne tło_CMYK

3 x Class A Collagen Complex

Zestaw Collagen COMPLEX

4 x Detox na Maxa 

zestaw Detox na Maxa

2 x Detox Tea + kubek

NH_zestaw_herbata+kubek

1 x Żelkowe love

NH_żelki

Regulamin akcji znajduje się tutaj.


Zobacz także

Dzisiaj też będzie padać, więc warto wziąć parasolki. „Zadecydujemy według własnych, a nie czyichś sumień. Tylko tego chcę”

"Wczoraj chciałam odebrać sobie życie, jutro je komuś uratuję"

10 lekcji, które powinien odrobić każdy z nas, by dobrze żyć

Zakaz handlu w niedzielę – od kiedy obowiązuje i gdzie zrobisz zakupy?