Lifestyle

Regulamin akcji #Bliżej natury

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
7 lutego 2020
Fot. iStock
 

Regulamin akcji „#Bliżej natury”

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI „#Bliżej natury

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą „#Bliżej natury”  zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie 07.02.2020 do 31.03.2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 10.04.2020 roku*
 2. Sponsorami nagród w Konkursie są Columna Medica,  Samarité, Dager – zwany dalej Partnerami.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Partnera, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE – dołącz do akcji tutaj.

  Akcja #Bliżej natury

  Dwa razy w tygodniu będziemy publikować dla was wyzwania na naszym facebookowym profilu Oh!me (FB/ohmepl). Podejmijcie i zostawcie swoje komentarze. Napiszcie, co udało się wam zrobić, zmienić czy odkryć w sobie, by być bliżej natury – a tym samym lepiej poznać siebie i swoje ciało. Niech to będzie wyjątkowy czas. Pierwsze wyzwanie pojawi się już dziś.

  W ramach naszej akcji będziemy publikować dla was na łamach magazynu Oh!me artykuły, porady i rozmowy z ekspertami. Wśród komentarzy Jury wybierze Laureatów akcji.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 21 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl.
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 10.04.2020 roku

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Fundatorem nagród w Konkursie są Columna Medica,  Samarité, Dager – zwani dalej Partnerami.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 21 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:
   Nagroda główna – weekend w Columna Medica dla 2 osób (2 noclegi, wyżywienie, zabieg Hanakasumi, dostep do wszystkich atrakcji hotelowych)*
   *Wartość nagrody: 3.000 PLN Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem wydania nagrody jest uregulowanie zaliczki na podatek dochodowy przez laureata konkursu.

10  x zestaw kosmetyków Samarité, składający się z:

    • 1 x Divine Elixir
    • 1 x Divine Cream  
    • 1 x Supreme Balm 

10 x książka Doroty Mirskiej-Królikowskiej – „9 cudownych miesięcy”

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora i Partnerów swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
*aktualizacja 16.03.2020, 20.03.2020: akcja przedłużona

Lifestyle

Akcja #Bliżej Natury

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
7 lutego 2020
Fot. iStock

Zastanawiałaś się kiedyś, jak działa Twoje ciało? Nie jak działa serce czy mózg, ale jak działasz cała Ty! Twoje ciało i emocje. Jak to, co jesz, pijesz, czy jak śpisz albo jak się leczysz wpływa na Twoje zdrowie lub samopoczucie?

„Chcemy być bardziej wydajni, by móc sprawdzić się w pracy, w życiu rodzinnym. Dajemy z siebie sto procent nie licząc się zupełnie z konsekwencjami naszego stylu życia. Aż przychodzi załamanie. Opadamy z siły, nie chce się nam wstać z łóżka. Albo zaczynamy chorować, odwiedzać lekarzy, którzy nie wiedzą, co nam dolega”. Wyciskamy nasze ciała, jak przysłowiową cytrynę, byleby dotrwać do weekendu, do wakacji, do kolejnej mety. Wciąż „musimy” więcej, lepiej, szybciej. I wciąż brakuje nam miłości do siebie, wdzięczności za to, co od swojego ciała dostajemy. Koszty przychodzi nam płacić po latach.

Zamiast niezrealizowanych postanowień noworocznych, zróbmy wspólnie kawał dobrej roboty! Odpowiedzmy sobie na pytanie: czy mamy pewność, że nasze ciało dobrze nam służy, a my dbamy o nie właściwie? Serdecznie zapraszamy Was do udziału w naszej nowej akcji, do bycia #bliżej natury.

Akcja #Bliżej Natury

Dwa razy w tygodniu będziemy publikować dla was wyzwania na naszym facebookowym profilu Oh!me (FB/ohmepl). Podejmijcie je i zostawcie swoje komentarze. Napiszcie, co udało się wam zrobić, zmienić czy odkryć w sobie, by być bliżej natury – a tym samym lepiej poznać siebie i swoje ciało. Niech to będzie wyjątkowy czas. Pierwsze wyzwanie pojawi się już dziś.

W ramach naszej akcji będziemy publikować dla was na łamach magazynu Oh!me artykuły, porady i rozmowy z ekspertami. Przeczytajcie koniecznie, co o holistycznym podejściu do zdrowia sądzi lekarz – dr Małgorzata Drabek.

Czas przestać leczyć objawy choroby, tylko szukać przyczyn naszego słabszego samopoczucia. Na czym polega holistyczne podejście do zdrowia?

Jesteście gotowe?

Oczywiście na laureatów naszej akcji czekają wspaniałe nagrody!

Nagrody:
Nagroda główna – weekend w Columna Medica dla 2 osób (2 noclegi, wyżywienie, zabieg Hanakasumi, dostęp do wszystkich atrakcji hotelowych)*

Fot. Materiały prasowe

Columna Medica to nowoczesna klinika rehabilitacji i leczenia schorzeń narządu ruchu, położona w otoczeniu sosnowego lasu, w pobliżu Łodzi. Rehabilitacja w klinice to przede wszystkim dbałość o jakość usług, dlatego oferta tworzona jest według indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Metody leczenia, w których się specjalizuje to: ortopedyczna terapia manualna i nieoperacyjne leczenie kręgosłupa. Oferta Columna Medica to m.in. rehabilitacja po udarze, rehabilitacja kręgosłupa, rehabilitacja kolana, stawu biodrowego oraz barku. Najważniejszym elementem każdego planu terapeutycznego jest systematyczna praca z fizjoterapeutą. Indywidualnie dobrane techniki dają możliwość szybszej redukcji bólu, normalizacji napięcia mięśniowego, poprawy elastyczności tkanek oraz zwiększenia zakresu ruchomości stawów, a w rezultacie poprawę funkcji życia codziennego.

W ofercie Columna Medica znajdują się także wczasy odchudzające i oczyszczające, medycyna estetyczna oraz szeroki zakres zabiegów Wellness & Spa.

Fot. Materiały prasowe

www.columnamedica.pl

ColumnaMedica

*Wartość nagrody: 3.000 PLN Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem wydania nagrody jest uregulowanie zaliczki na podatek dochodowy przez laureata konkursu.

10  x zestaw kosmetyków Samarité, składający się z:

Fot. Materiały prasowe

1 x Divine Elixir

Serum, preparat nawilżający, esencja i tonik w jednym. Zawiera 0% olejów, 96% składników naturalnych i 0% kontrowersyjnych składników. Dzięki bezolejowej formule może być stosowany przez każdy rodzaj cery.  Receptura oparta na 26 ekstraktach z najpotężniejszych ziół i zaawansowanych biotechnologicznie składnikach sprawia, że skóra odradza się już w 30 sekund od aplikacji. Ten elixir, natychmiastowo niweluje oznaki zmęczenia,  szarość i zaczerwienienia. Wyrównuje koloryt skóry, silnie liftinguje i nawilża, zwęża pory i doskonale reguluje wydzielanie sebum. Doskonale sprawdza się również w pielęgnacji skóry wokół oczu, niwelując obrzęki. Można z powodzeniem stosować go jako bazę pod makijaż.

 1 x Divine Cream 

Krem na dzień, na noc i pod oczy w jednym. Zawiera 0% olejów, 93% składników naturalnych i 0% kontrowersyjnych składników. Dzięki bezolejowej formule może być stosowany do każdego typu cery. Receptura oparta na 33 ekstraktach z najpotężniejszych ziół i zaawansowanych biotechnologicznie składnikach odpowiada na absolutnie wszystkie potrzeby skóry. Dzięki wysokiemu stężeniu niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego stosowanego w zabiegach medycyny estetycznej, jest istnym remedium na zmarszczki, dogłębnie nawilża i zagęszcza skórę, utrzymując się w niej aż 48h. Dodatkowo łagodzi, wzmacnia naczynka i wyrównuje koloryt. Dzięki swoim właściwościom spełni oczekiwania każdej skóry i sprawdza się idealnie jako baza pod makijaż.

1 x Supreme Balm

Preparat do stosowania na wszystkie części ciała o aż 33 zastosowaniach. Zawiera 0% olejów, 99% składników naturalnych i 0% kontrowersyjnych składników. Ta skoncentrowana formuła bez wody, której miejsce zastąpiło bogactwo olejków, maseł wosków i lanoliny, to kosmetyk pielęgnacyjny i leczniczy w jednym. Idealnie sprawdza się jako balsam do ciała, stóp, dłoni, ust, twarzy, włosów, ale także jako remedium na problemy skórne takie jak egzemy, AZS, rybia łuska itp. Ultrawydajna formuła dogłębnie nawilża, natychmiastowo regeneruje i chroni skórę aż przez 48 h od użycia. Jest również bezpieczny dla kobiet w ciąży, doskonale sprawdza się w walce z rozstępami.

Samarité to unikatowy, międzynarodowy koncept produktów do pielęgnacji twarzy i ciała. Został on przygotowany w ścisłej tajemnicy przez najlepszych ekspertów kosmetycznych. Stworzyli oni inteligentne, naturalne formuły, których podstawą są pradawne receptury oparte na najpotężniejszych składnikach przyrody.

Receptury Samarite potrafią wielowymiarowo zestroić się ze skórą i działać wyłącznie tam, gdzie są potrzebne, uzupełniając wszelkie jej braki i niedoskonałości. Odpowiadają na wszystkie problemy skóry: silnie nawilżają, regenerują, redukują zmarszczki, liftingują, zagęszczają, niwelują przebarwienia, wzmacniają naczynka, działają antyoksydacyjnie, łagodzą podrażnienia, zmniejszają pory oraz regulują wydzielanie sebum.

Marka Samarité na zawsze zmieni postrzeganie kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, gdyż jest obietnicą, która zawsze się spełnia.

www.samarite.eu

Samariteoriginal

samariteoriginal

10 x książka Doroty Mirskiej-Królikowskiej – „9 cudownych miesięcy”

Fot. Materiały prasowe

Akcja trwa od 07.02.2020 do 31.03.2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 10.04.2020 roku*

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.


*aktualizacja 16.03.2020, 20.03.2020: akcja przedłużona

Lifestyle

Wakacje dla singli. Wyjazdy dla singli zyskują popularność

Redakcja travelduck.pl
Redakcja travelduck.pl
7 lutego 2020
Fot. Materiały prasowe

Solo na wakacje? Brzmi jak szaleństwo, ale właściwie dlaczego nie? Nie masz drugiej połówki lub po prostu potrzebujesz chwili tylko dla siebie – ruszaj w świat!

Singiel na wakacjach

W ostatnim czasie dużą popularnością zaczęły cieszyć się wyjazdy dla singli. A przecież jeszcze do niedawna normą były znacznie wyższe ceny dla osób wyjeżdżających solo. Dodatkowe opłaty wynikają co prawda z wyższych cen pokoi jednoosobowych, ale raczej żadnemu singlowi nie jest miło, gdy za tę samą wycieczkę musi płacić więcej niż para.

W konsekwencji single zaczęli stanowić silną grupę freelancerów turystycznych, korzystających z lotów rejsowych i krótkoterminowego najmu mieszkań. Nie trzeba było długo czekać na reakcję branży. Wakacje dla singli stały się jednym z priorytetów touroperatorów. W ofercie biur podróży coraz łatwiej o atrakcyjny cenowo pobyt w hotelu w rajskim kurorcie i udział w wycieczkach zorganizowanych dla singli. Jak grzyby po deszczu na rynku wyrastają biura, które organizują wyłącznie wyjazdy dla osób podróżujących w pojedynkę.

Zalety i wady samotnego podróżowania

Pojawia się istotne pytanie, czy warto jechać samemu na wakacje? Z jednej strony samotne podróże dają dużo swobody. Można według własnego uznania zmieniać plan wycieczki, iść, dokąd się chce czy jeść w knajpie, która serwuje subiektywnie najlepszą kuchnię.

Z drugiej strony zawsze fajnie się do kogoś odezwać, podyskutować i mieć wsparcie w niespodziewanych nieprzyjemnych sytuacjach. Ale wyjazdy solo wcale nie zamykają na innych ludzi. Wręcz przeciwnie!

Fot. Materiały prasowe

Wycieczki dla singla – gdzie jechać?

Wybór destynacji zależy oczywiście od oczekiwań, wieku i zainteresowań uczestnika. Osoby nastawione na poznanie kogoś wybiorą najpewniej wycieczki integracyjne dla singli, podczas których organizowane są wieczorki zapoznawcze, a niekiedy również speed datingi. Najlepszym celem są popularne europejskie kurorty nadmorskie – miejsca spotkań wielu narodowości i kultur z szeroką ofertą barów i restauracji.

Fot. Materiały prasowe

Należą do nich miasta u wybrzeża Chorwacji, Włoch czy Hiszpanii. To także miejsca, do których dotrzeć można na kilka sposobów. Dużą popularnością cieszą się wycieczki autokarowe dla singli. Ich ogromnym atutem jest możliwość poznania się z innymi uczestnikami jeszcze w drodze, a także odwiedzenia mijanych miasteczek i zabytków.

W tym miejscu warto wspomnieć o wycieczkach objazdowych dla singli. To najlepsza opcja dla ciekawych świata! Można wybierać wśród wielu miejsc na ziemi – od krajów południowo-wschodniej Azji, przez wyprawę bezdrożami afrykańskiej sawanny, po tradycyjny city break w Europie.

Samotnicy zapracowani lub dozujący emocje związane z podróżowaniem powinni pomyśleć o wycieczkach jednodniowych lub nieco dłuższych miejskich eskapadach. Szybki wypad do jednego z polskich miast lub wybranej europejskiej stolicy to okazja do świetnej zabawy i poznania świata choćby w niewielkim stopniu. Najciekawsze miejsca na krótkie wczasy dla singli? Barcelona, Berlin, Lwów albo Lizbona.

Wycieczki dla aktywnych

Osoby łaknące adrenaliny powinny pomyśleć o aktywnych wyjazdach. To świetne rozwiązanie również dla wszystkich tych, którzy nad swoim stanem towarzyskim ubolewają, bo nawet jeśli są jedynymi singlami na wyjeździe, nikt nie ma czasu, żeby się tym przejmować. Podczas wspinaczki, raftingu czy żeglowania ważna jest praca zespołowa. Prywatne zażyłości uczestników zdecydowanie schodzą na dalszy plan.

Fot. Materiały prasowe

Dodatkowe profity to możliwość przeżycia niesamowitej przygody i poznania energicznych ludzi z pasją. Co oferują biura podróży singlom? Między innymi wycieczki egzotyczne – trekkingi w Azji, nurkowanie w Morzu Czerwonym, kitesurfing u wybrzeży Ameryki Południowej, a także bliższe nam geograficznie piesze wycieczki górskie pasmami Karpat czy wycieczki rowerowe dolinami rzek. A to tylko kilka z wielu propozycji.


Zobacz także

9 rzeczy, które mogą zniszczyć twój seks

Co widzisz jako pierwsze? Zrób szybki test i dowiedz się, co mówi o tobie podświadomość

Księżniczki mogą być, kim chcą! Reklama, która łamie stereotypy. Zobaczcie, koniecznie z córkami!