Lifestyle

Regulamin Akcji „Bądź piękna każdego dnia”

Redakcja
Redakcja
21 kwietnia 2016
Akcja "Bądź piękna każdego dnia"
Fot. Kaboompics/Kaboompisc / CCO
 

Regulamin Akcji „Bądź piękna każdego dnia”

WEŹ UDZIAŁ Akcji „Bądź piękna każdego dnia”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Akcja „Bądź piękna każdego dnia” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 20.04.2016 do 18.05.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest producent marki BaByliss – zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE: Pod codziennym wpisem dotyczącym naszej akcji zamieść komentarz, w którym napiszesz, co takiego dzisiaj zrobiłaś dla swojej urody. Najciekawsze z komentarzy zostaną nagrodzone.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze portalu społecznościowego Facebook.
 3. Jedna osoba może zamieścić dowolną liczbę zdjęć. Jedna osoba, może wygrać jedną nagrodę.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 27.05. 2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest producent marki BaByliss.
 2. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:

  1.       Depilator IPL G972PE o wartości o wartości 999 zł
  Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody zostanie dodane świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża zgodę aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
  2.       Prostownica ST330E 2 w 1 o wartości 229 zł
  3.       Lokówka 271CE o wartości 69 zł
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora a za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Lifestyle

Hej, to ja, twoje poczucie winy. Kocham cię, nie odejdę!

Katarzyna Troszczyńska
Katarzyna Troszczyńska
21 kwietnia 2016
Hej, to ja, twoje poczucie winy. Kocham cię, nie odejdę!
Fot. iStock / LuckyNastia
 

„Nie powinnaś tak postępować” w słuchawce słychać głos mamy. Głos nie jest toksyczny. Jest ciepły, nawet czuły. No, ale jednak  w treści jest reprymenda. Powinnam inaczej. Chodzi o banalną rzecz, ale już czuję w żołądku skurcz. Nadchodzi, choć już od dawna nie mieszka ze mną na stałe. 

Mówi nawet:

Hej, to ja, twoje poczucie winy,

Przecież się nie wymigasz, tyle razem przeszliśmy. Nie myśl sobie, że puszczę cię wolno. Będę wracać aż się w końcu poddasz i zrozumiesz, że ty  i ja jesteśmy nierozłączni.

Wszyscy mówią ci: „wyluzuj”, „puść”, ale proszę cię, nie bądź głupia. Czy widziałaś, żeby któraś z twoich koleżanek naprawdę puściła. „Nie odchudzaj się” mówi najchudsza. „Nie pracuj tyle” mówi pracoholiczka. „Nie musisz robić wszystkiego” mówi ona, królowa łączenia wszystkiego. Każdy uspokaja cudze demony, żeby tylko nie rozmawiać ze swoimi. Nie bądź naiwna.

Zresztą przecież wiesz. Nieważne co ktoś ci mówi, ważne, że ja jestem. I chcę z tobą być.

Pamiętasz, przyszedłem do ciebie, gdy byłaś dzieckiem…

Brzydko jadłaś przy stole, narysowałaś źle literkę, nie wygrałaś zawodów sportowych, garbiłaś się, byłaś niegrzeczna. No przecież zawsze był jakiś powód. Sama wiesz.

Dorastałem z tobą i mówiłem. O nie, moja miła, nie jesteś wcale taką dobrą uczennicą, nie jesteś najładniejsza w klasie, nie jesteś najchudsza. Chudłaś i starałaś się być „naj”. Niepokoiłem się, gdy byłaś. To było okropnie męczące, ale sama wiesz, że zawsze potrafiłem się do ciebie w końcu dobić. Uderzałem w czułe punkty– dlaczego tak mało uczysz się języków, dlaczego zawody wygrał ktoś inny, a dlaczego nie masz piątki z matematyki. Polski wystarczy? Serio? Co ty taka zadowolona? Lubiłem jak się smuciłaś. Wiedziałem, że się starasz i zacierałem ręce: i tak w końcu przyjdę.

Dorastałaś i wciąż ze mną walczyłaś. Stawałaś się coraz lepsza…

 We wszystkim. Niepokoiłem się, przyznaję. Niepokoiłem się, gdy spotykałaś ludzi, którzy mówili, że jesteś dobra i cudowna. Wkurzałem się, gdy widziałem, że to czujesz. Najgorsze co mogli ci powiedzieć: „Jesteś jaka jesteś. Brr”.

Za pewna byłaś. Potem jeszcze spotkałaś tego dobrego faceta i już serio poczułem, że mnie zdradzasz. Ale na szczęście spotkała mnie nagroda. Urodziłaś dziecko. Och, macierzyństwo kobiety to piękny moment dla mnie. Przecież każda z was chce być matką doskonałą.

Rozpanoszyłem się w tobie jak prawdziwy władca. Nawet czasem żal mi ciebie było. Biedaczka, przez pierwszy rok nie spałaś, latałaś jak w jakimś ukropie. Zacierałem tylko ręce i szeptałem: Naprawdę ten wózek? Czy ten spacer nie powinien być dłuższy? Nie powinnaś już do lekarza? Nie za mało chodzisz do pediatrów? Nie powinnaś dłużej Czy to normalne, że on jeszcze nie siada, nie chodzi, nie mówi? Czy noszę dobrze, tulę dobrze?

Ależ miałem ubaw. Tylko ja wiedziałem co czujesz naprawdę. I tylko ja wiedziałem, że sam ci to funduje. Wybacz, kochana. Lubię być ważny.

A potem wróciłaś do pracy i wciąż miałem wiele do powiedzenia…

Czy nie siedzisz w biurze za długo? Czy na pewno ta niania jest dobra? Czy nie powinnaś jednak wybrać dziecka, a nie siebie? Dołożyłem ci tysiące innych dylematów. Lubiłem atakować cię w nocy. Wciąż zastanawiałaś czy jesteś dobrą matką, czy nie zawodzisz, nie powinnaś inaczej. Uwielbiałem cię taką widzieć. Niepewną i smutną. Wybacz, widziałem jak kochasz dziecko. Jak bardzo się starasz. Jak ci zależy, żeby kiedyś powiedziało: moja matka jest super. Jest cool. Jest dobra.

A przede wszystkim: umie kochać. Więc dręczyłem cię i zacierałem rączki

Potem zaczęłaś dojrzewać, a dojrzałość to dla mnie masakra…

Każda dojrzała kobieta żąda, żebym się wyprowadził. Powiedziałaś: basta, jestem jaka jestem. Trochę wiedziałem, że to są te same sceny co zawsze, ale niepokój jednak był.

Stwierdziłaś, że nie musisz być idealną matką.  Chciałaś się mnie pozbyć. Czasem popijałaś mnie winem, czasem biegałaś za dużo, pracowałaś, czasem rzucałaś wszystko, żeby z dzieckiem.

Wiem, że wiedziałaś, że kochasz po raz pierwszy naprawdę. Bez warunków i oczekiwań. Wyczuwałem twoją siłę.

Uderzyłem więc w twój związek…

Sama wiesz. Czy tak powinno wyglądać małżeństwo? Nie śpicie za mało? On się może za mało stara? Nie ma tej wyjątkowości. No wściekałem się, gdy on ci mówił, że tak cię kocha i żebyś była jaka jesteś. Co za nudna ohyda.

Tłumaczyłem ci więc. Czy tak żyje gospodarna żona? Czy nie powinnaś żyć w większym porządku. Czy odpowiednio dobrze gotujesz? Serio nie powinnaś piec ciast? Jest XXI wiek, dobre sobie. A co babcia mówiła? Och, im bardziej próbowałaś się mnie pozbyć tym bardziej jechałem po bandzie. Tłumaczyłem ci, że jesteś złą przyjaciółką, za mało się starasz, za mało ćwiczysz. Podcinałem ci skrzydła i to było takie miłe. Nawet pracy dotykałem– bo czyż nie powinnaś osiągnąć więcej, być lepsza, doskonalsza?

Na szczęście miałaś rodziców, i czasem mało życzliwe koleżanki. Wspierały mnie.

No a potem nie wiem, kompletnie ci odbiło. Nie krzyczałaś, nie robiłaś scen, powiedziałaś, że rozumiesz, że jestem, ale już nie jest nam po drodze. Tłumaczyłaś, że jestem iluzją,  wymaganiami stawianymi ci w dzieciństwie, że tylko cię krzywdzę i nasz związek już po prostu nie ma sensu. Chciałaś, żebyśmy rozstali się w zgodzie. Czytałaś mądre książki, spotykałaś się z dobrymi ludźmi, odsuwałaś się od tych, którzy chcieli, żebym wciąż z tobą mieszkał. I wciąż mówiłaś do siebie jak jakaś wariatka: wybaczam sobie. Brr.

To wziąłem te cholerne walizki, wyprowadziłem się do młodszej. Dobrze mi u niej, jest taka niepewna siebie. Niedawno urodziła dziecko, łatwiej mi ją urobić. Przychodzę też do wielu innych twoich koleżanek. I nie koleżanek też.

Ale wciąż za tobą tęsknię. I nie mogę zrozumieć– jesteś mniej idealna niż kiedykolwiek i mimo to nie chcesz, żebym wrócił?! A dla mnie kawa raz na jakiś czas to po prostu za mało. Mówisz, że żyje ci się lepiej i jesteś szczęśliwa. Nie ty jedna tak do mnie powiedziałaś. Nie sądzisz, że to okrutne? Tak pozbyć się towarzysza życia?

No dobra, trzymaj się. Jest rano. Idę do mojej młodszej, bo już się stresuje czy dobrze trzyma dziecko, mąż ma focha– coś jej tam poszepczę.

Ale do ciebie będę jeszcze próbował wrócić. Może mamy malutką szansę. Tyle razem przeszliśmy, już niejedna mnie wyrzucała, a potem znów przyjmowała. Wy, kobiety, jesteście takie głupie…

Ściskam (mocnooooo)

Kochające Cię na zawsze Poczucie Winy


Lifestyle

Plebiscyt Statuetka Wrocławskiej Rodzinki Prudential – zagłosuj na swoje ulubione rodzinne miejsce we Wrocławiu!

Redakcja
Redakcja
21 kwietnia 2016

Kto  zdobędzie pierwszą w historii Statuetkę Wrocławskiej Rodzinki Prudential? Wszystko zależy od Ciebie i Twoich najbliższych! Wybierzcie z nami najbardziej rodzinne miejsce Wrocławia!

Statuetka Wrocławskiej Rodzinki Prudential, to plebiscyt przygotowany przez ZwalczNudę.pl. W konkursie mogą brać udział firmy, instytucje i organizacje wrocławskie, które swoją ofertę kierują do rodzin z dziećmi.

Plebiscyt odbywa się w ramach Wrocławskich Dni Rodzinnych Prudential. Do wzięcia udziału w plebiscycie zostały zaproszone firmy, które promują rodzinne, aktywne spędzanie czasu we Wrocławiu. Wrocławskie Dni Rodzinne Prudential to wydarzenie podczas którego,
w weekend, od piątku do niedzieli, organizowanych jest mnóstwo darmowych wydarzeń, takich jak warsztaty, pokazy czy przedstawienia, a to wszystko ku radości dzieci i ich rodziców. ZwalczNude.pl wraz z firmami biorącymi udział w wydarzeniu, tworzy wyjątkowy, trzydniowy program gier, zabaw i innych atrakcji dla najmłodszych.

12 kwietnia 2016 r. rozpoczęło się głosowanie w pierwszej edycji Plebiscytu Wrocławskie Statuetki Prudenital. Przez ponad cztery tygodnie – do 15 maja 2016 r. – rodzice wspierani przez swoje pociechy będą mogli głosować na najpopularniejsze miejsca we Wrocławiu, które skutecznie zwalczają nudę oraz zapewniają naukę i zabawę całej rodzinie. Swoje ulubione miejsca można zgłaszać do plebiscytu już tylko do 26 kwietnia 2016.

Każdy Wrocławski punkt mający rodzinną ofertę może się dołączyć. Plebiscyt jest doskonałą okazją do nagrodzenia tych, którzy na co dzień wspierają rodziców w trzech kategoriach:

 1. Edukacja
 2. Kultura i rozrywka
 3. Sport i zdrowie

Spośród laureatów poszczególnych kategorii, zostanie wyłoniony zwycięzca nagrody Grand Prix, który otrzyma kampanię promocyjną, ufundowaną przez  Partnerów Plebiscytu.

Sponsorem tytularnym wydarzenia jest firma Prudential. Przedstawiciele Prudential podkreślają, że Warszawskie Dni Rodzinne  promując wspólne rodzinne spędzanie czasu, wpisują się w filozofię działania firmy, której ubezpieczenia mają na celu ochronę rodziny
i zabezpieczenie jej przyszłości finansowej.

Więcej o projekcie na http://www.dnirodzinne.pl/wrocław/

Głosowanie przebiega na stronie: www.glosowanie.zwalcznude.pl

Fot. Materiały praswoe

Fot. Materiały praswoe


Zobacz także

Ogród rodzinny. Przyjaciel

Czasem w cudach, na które czekamy więcej jest rozczarowania niż radości. Emocje to najlepsze efekty specjalne, lepszych jeszcze nie wymyślono

’Chłopaki z Instagrama’. Za każdym pięknym zdjęciem kobiety, stoi zakochany i gotowy na wszystko (choć przymuszony) mężczyzna

Bycie wyrachowaną zołzą w związku jest dobre dla twojego zdrowia – to potwierdzone naukowo