Uroda

Regulamin konkursu „Podejmij wyzwanie – trzy dni bez makijażu, za to z pełną pielęgnacją!”

Redakcja
Redakcja
4 października 2016
Fot. iStock / AJ_Watt
 

Regulamin konkursu „Podejmij wyzwanie – trzy dni bez makijażu, za to z pełną pielęgnacją!”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Podejmij wyzwanie – trzy dni bez makijażu, za to z pełną pielęgnacją!”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Podejmij wyzwanie – trzy dni bez makijażu, za to z pełną pielęgnacją!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 04.10.2016 do 17.09.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 24.10.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka Dermedic – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe:Pokażcie nam się saute! Przez trzy dni zamiast na makijaż – postawcie na porządną pielęgnację twarzy i poczujcie różnice! Swoje zdjęcia bez makijażu wykonane na zakończenie mini-eksperymentu oraz  informację jaki typ skóry macie i jak ją pielęgnowałyście przesyłajcie do nas mailem. Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „3 dni bez makijażu”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 24.10.2016 roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  marka Dermedic.
 2. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  1 x zestaw kosmetyków do skóry suchej, składający się z: Płyn micelarny H2O oraz Krem-żel ultranawilżający,
  1 x zestaw kosmetyków do skóry trądzikowej, składający się z: Antybakteryjny żel do mycia oraz Matujący krem na dzień,
  1 x zestaw kosmetyków do skóry naczynkowej, składający się z: Płyn micelarny H2O oraz Krem na noc minimalizujący rumień,
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Uroda

Wyrzuć swój ideał do kosza! To geny zdecydują z kim się zwiążesz!

Agnieszka Sierotnik
Agnieszka Sierotnik
4 października 2016
fot. iStock/Oleh_Slobodeniuk
 

Może ci się wydawać, że masz swój wymarzony typ faceta. Blondyn o niebieskich oczach czy może bardziej brunet o ciemnej karnacji? Okazuje się jednak, że nie ma to większego znaczenia. Liczy się wnętrze! Tylko tym razem wcale nie chodzi o charakter, a o geny! I o to, jak geny twojego potencjalnego partnera komponują się z twoimi.

Każdy z nas posiada swój własny, niepowtarzalny układ HLA – główny układ zgodności tkankowej. Głównym zadaniem HLA jest odróżnianie tkanek własnych od tych obcego pochodzenia. I choć największe znaczenie ma on na przykład w czasie przeszczepów, okazuje się, że może nam także pomóc w bardziej optymistycznych momentach życia. Według badań opublikowanych w magazynie „Nature”, HLA odpowiada także za atrakcyjność seksualną dla drugiej osoby.

Naukowcy przez dziewięć miesięcy przepytywali 254 heteroseksualne pary. Każda para musiała odpowiedzieć na serię pytań dotyczących swojego partnera. Wnioski? Osoby z odmiennym HLA były dla siebie bardziej atrakcyjne. Co więcej, były gotowe na założenie rodziny i spłodzenie potomka! Badacze zaznaczają, że to może być przełom w badaniach nad związkami. Im większa odmienność HLA, tym większe prawdopodobieństwo, że para stworzy szczęśliwą i zgodną parę, a ich dziecko będzie miało bardzo silny układ odpornościowy.

Jak widać na wybór „tego jedynego” wpływa o wiele więcej czynników, niż myślałyśmy!


 

źródło: Bustle.com


Uroda

5 sygnałów, które wysyłasz w czasie pierwszej randki

Agnieszka Sierotnik
Agnieszka Sierotnik
4 października 2016
5 sygnałów, które wysyłasz w czasie pierwszej randki

Randkowanie w XXI wieku stało się przerażająco proste. Przynajmniej do momentu, w którym wszystko odbywa się w wirtualnym świecie. Zazwyczaj przychodzi chwila, w której decydujemy się na pierwsze spotkanie w „realu” i co wtedy? Takie spotkania stają się niezwykle stresujące, szczególnie dla kobiet. Okazuje się jednak, że przez wieki nic się nie zmieniło. Ciągle najważniejsza jest mowa ciała, która wyraża więcej niż nasze słowa.

1. Gestykulujący wypadają lepiej!

W artykule na temat odpowiedniej postawy ciała podczas randkowania, autorstwa Erike’a Ettina – coacha randkowania, wzięto pod uwagę 144 godziny nagrań tzw. speed datingu. Na czym to polega? Pary mają kilka minut, żeby ze sobą porozmawiać. Kiedy dzwoni dzwonek, zmienia się partnera. Badając ten materiał, zwracano uwagę na ruchy dłoni i ramion oraz na to, jak reagowała druga osoba. Okazało się, że osoby które nie bały się gestykulacji, częściej dostawały zaproszenie na drugą randkę. Nie chodzi o to, żebyś od razu zaczynała wywijać rękami przed facetem, z którym się umówiłaś. Wystarczy drobny gest dłonią, czy ruch ramion, który wprowadzi do waszej rozmowy więcej energii i pokaże twoje zaangażowanie.

2. Pełna pewności siebie otwarta postawa

Najbardziej pewni siebie jesteśmy w zaciszu własnego domu. To właśnie wtedy bez skrępowania przybieramy otwartą postawę ciała, która świadczy o naszym komforcie. Jak dobrze wiemy, pewność siebie jest seksi, dlatego warto wykorzystać wszystkie możliwości, żeby odnaleźć poczucie własnej wartości.

Amy Cuddy, psycholog społeczny, wystąpiła na Ted Talks opowiadając o swoim poszukiwaniu pewności siebie. Udało jej się znaleźć uniwersalną drogę do bycia postrzeganym jako pewna siebie osoba, a w konsekwencji do stania się nią. Co zrobić? Wystarczy otworzyć swoją postawę – przestać się garbić, rozciągnąć i rozluźnić ręce. Nawet jeżeli nie masz w sobie pewności siebie, przybierając taką postawę, twój mózg dostanie sygnał, by właśnie tak się poczuć. Jeżeli boisz się próbować publicznie, poświęć na to kilka minut sam na sam ze swoim lustrem.

3. Ciało kierowane sercem, zwraca się ku potencjalnemu partnerowi

Serce zawsze wie, czego chce i na swój własny sposób nakierowuje nas na obiekty pożądania. Jeżeli spotykasz się z osobą, którą jesteś naprawdę zainteresowana, twoje ciało nieświadomie zwraca się ku niemu. W pewnym momencie twoja „strefa bezpieczeństwa” zostaje przekroczona. Nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie! Kiedy nauczysz się zwracać na to uwagę, będziesz mogła zauważyć, czy twój potencjalny partner jest tobą naprawdę zainteresowany! Alarmujący może okazać się moment, w którym ty lub twój rozmówca zaczynacie się wiercić i nie jesteście zwróceni to sobie face-to-face. Jasne, to może być przypadek, ale lepiej mieć to na uwadze i samemu także nie wysyłać takich sygnałów.

4. Legendarne dotykanie głowy

W ilu filmach usłyszałyśmy, że facet jest nami zainteresowany, kiedy przeczesuje włosy ręką w naszym towarzystwie? Choć kinematografia i prawdy dotyczące randkowania nie mają ze sobą wiele wspólnego, tym razem trzeba się z tym zgodzić! Występuje kilka sygnałów, które są bezpośrednio związane z ruchem głowy czy dotykaniem włosów:

 • delikatne dotykanie włosów – znak, że rozmówca jest zainteresowany konwersacją i twoją osobą
 • przechylanie głowy na bok – oznaka dużego zainteresowania wypowiedzią
 • twarz skierowana prosto w twoją stronę – interesująca konwersacja, która dopiero nabiera tempa

Dokładnie tak samo jak w przypadku gestykulacji czy poruszania ramionami, dotykanie twarzy, włosów i ruchy głową to doskonały znak, że zaczynasz czuć więź z drugą osobą.

5. Kontakt wzrokowy i „przypadkowe” dotknięcie

Przyznajcie się, która choć raz wykorzystała dobrą radę z magazynów dla kobiet, żeby „przypadkowo dotknąć faceta w ramię lub nogę”? Nie ma w tym nic złego! To po prostu kolejny sygnał na tak. Kontakt fizyczny, nawet ten najmniejszy, to doskonały początek budowania zaufania i połączenia między wami. Szukaj wymówek do bliskości przy każdej okazji! Niezależnie czy będzie to przytulenie po długiej rozmowie czy dotknięcie jego twarzy, bo ma na policzku rzęsę. Kontakt fizyczny symbolizuje przełamanie barier. To moment, w którym dwie indywidualności na sekundy stają się jednością.

Zanim jednak nadejdzie moment przytulania i bliskości fizycznej, ważnym elementem jest kontakt wzrokowy. Szekspir pisał, że „oczy to zwierciadło duszy człowieka” i faktycznie, wiele można z nich wyczytać! Trzeba jednak znać granicę pomiędzy irytującym wgapianiem się w czyjeś oczy, a intrygującym spojrzeniem. Dobra wskazówka? Co jakiś czas przenieś wzrok na coś zupełnie innego. Dzięki temu sama poczujesz się bardziej zrelaksowana.


źródło: LifeHack.org


Zobacz także

4 błędy, które popełniamy latem

Przygotuj skórę dziecka na lato. Czyli, o czym pamiętać przed słoneczną kąpielą

wiosenny makijaż

Makijaż wiosenny – jak go wykonać? Co w trendach piszczy?