Lifestyle

Regulamin konkursu #Red Lips Month

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
2 marca 2021
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin konkursu „#Red Lips Month”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE: „#Red Lips Month”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Red Lips Month” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie  od 02.03.2021 do 07.03.2021 roku. Wyniki zostaną opublikowane 08.03.2021 roku.
 2. Sponsorami nagród w Konkursie jest: Mary Kay Polska – zwany dalej Sponsorem.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.

  Zadanie konkursowe:

  W komentarzu do tego artykułu, napisz, co dodaje Ci pewności siebie? Co robisz, by dodać sobie animuszu i z podniesioną głową zdobywać szczyty!

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy zapisany komentarz na platformie do komentowania pod artykułem:

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5. laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do 08.03.2021 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie jest Mary Kay Polska- zwany dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostanie pięć osób, które jury wybierze na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   Do wygrania 5 x zestaw kosmetyków. Zestaw składa się z:

   – Zestawu Satin Lips™ White Tea & Citrus

   – Konturówki do Ust Red

   – Żelowej Szminki Semi-Matte Red Stiletto

   – Nawilżającego UltraBłyszczyku Unlimited™ Iconic Red

   – Nawilżającego UltraBłyszczyku Unlimited™ Pink Ballerina

   – Nawilżającrgo UltraBłyszczyku Unlimited™ Soft Nude

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Lokalne muzea wracają! Otwarcie oddziałów Muzeum Warszawy

Redakcja
Redakcja
2 marca 2021
Fot. Materiały prasowe

Od 4 marca swoje drzwi otworzy 7 oddziałów Muzeum Warszawy. Przez pierwszy tydzień będzie można je odwiedzić bezpłatnie. Czekają oprowadzania na żywo, angażujące wykłady i aktywności dla rodzin. Ponownie otworzą się też wystawy czasowe, m.in.: „Przemiany. Krajobraz Woli po 1989 roku” w Muzeum Woli i „Warszawiacy. Fotografie Mikołaja Grynberga” w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Idealną propozycją na weekendowy spacer jest wyprawa na Rynek Starego Miasta, gdzie w bliskim sąsiedztwie znajdują się Muzeum Warszawy, Muzeum Farmacji i Muzeum Odbudowy Starówki CIZ. Przy okazji wizyty w Muzeum Warszawskiej Pragi, warto odwiedzić Muzeum Drukarstwa. Z kolei w Puszczy Kampinoskiej na odkrycie czeka Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry. Muzeum Woli to adres obowiązkowy dla mieszkańców dzielnicy i osób zainteresowanych przemianami architektonicznymi w mieście. – mówi dr Karolina Ziębińska-Lewandowska, Dyrektorka Muzeum Warszawy.

Dzielnica zachwyca w Muzeum Warszawskiej Pragi

Muzeum Warszawskiej Pragi jest pierwszą placówką muzealną na prawym brzegu Wisły, z siedzibą w jednych z najstarszych zachowanych obiektów mieszkalnych na terenie Pragi. Wewnątrz zachował się unikatowy zespół modlitewni żydowskich i to właśnie opowieść o nich zainauguruje tydzień ponownego otwarcia Muzeum Warszawskiej Pragi. Sale modlitewni wraz z zachowanymi polichromiami są zabytkiem unikatowym w skali Warszawy i województwa mazowieckiego. Ten i inne skarby Muzeum Warszawskiej Pragi odkryją Państwo podczas cotygodniowych spotkań z naszymi ekspertami – zapowiada Patrycja Labus-Sidor, która oprowadzi zwiedzających po modlitewni 4 marca o godzinie 18.00. Podczas kolejnych spotkań poznamy m.in. zaplecza praskich warsztatów i przyjrzymy się z bliska wyjątkowej fotografii Konrada Brandla sprzed 150 lat. W soboty Muzeum zaprasza do wzięcia udziału w aktywnościach dla rodzin, a w każdą niedzielę ekspozycję stałą będzie można zwiedzić z przewodnikiem. Na widzów czeka także wystawa czasowa „Warszawiacy. Fotografie Mikołaja Grynberga”. To dwa cykle fotograficzne – jeden pokazuje młodych ludzi u progu dorosłości, drugi praskich rzemieślników i kupców we wnętrzach ich zakładów i pracowni.

Zobacz przemiany z Muzeum Woli

fot. Teodor Klincewicz

Muzeum Woli nie tylko przypomina przeszłość tej dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, ale także pobudza do dyskusji o jej przyszłości. Zobaczymy tam wystawę „Przemiany. Krajobraz Woli po 1989 roku”, która pokazuje zmiany, jakie w ciągu ostatnich 30 lat przeszła dzielnica. Aby przyjrzeć się im bliżej, zespół Muzeum wraz z kuratorką wystawy Patrycją Jastrzębską przygotował serię oprowadzań na żywo. W Muzeum Woli stawiamy na badanie dzielnicy wielkiego miasta – komentujemy zmiany zachodzące w jej krajobrazie, tkance społecznej i tożsamości. Zapraszamy odwiedzających, by stali się częścią tej dyskusji – mówi Konrad Schiller – kierownik Muzeum Woli. Z kolei na dzieci i ich opiekunów w każdą niedzielę czekają oprowadzania z edukatorem. Muzeum Woli nie rezygnuje także z oferty online – w sobotę 6 marca o godzinie 17.00 na Facebooku Muzeum odbędzie się debata „Traumy transformacji. Społeczeństwo i wizualność” z udziałem dr Magdaleny Szcześniak i prof. Andrzeja Ledera.

Działamy w oddziałach

Oddziały Muzeum Warszawy opowiadają nie tylko historię wybranych dzielnic, lecz pozwalają poznać miasto z wielu perspektyw. Muzeum Farmacji to zrekonstruowane wnętrze apteki, w którym poznamy historię leków, trucizn i narkotyków oraz postać jego patronki – farmaceutki Antoniny Leśniewskiej, która walczyła o równouprawnienie kobiet w nauce. W każdy piątek i niedzielę można zwiedzić je w towarzystwie kuratorów. W Muzeum Drukarstwa czekają oprowadzania po wystawie „Solidarność 1980-1983. Początki”, a w soboty rodzinne warsztaty drukarskie. Z kolei Muzeum Odbudowy Starówki – Centrum Interpretacji Zabytku w tygodniu otwarcia zaprasza na bezpłatne wykłady online prowadzone przez dr. Olafa Kwapisa. Od czwartku do niedzieli odwiedzimy najciekawsze stolice wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Oddziały Muzeum Warszawy będą czynne od czwartku do niedzieli  w nowych godzinach:  Muzeum Woli,  Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Odbudowy Starówki – CIZ 11.00 – 20.00.  Muzeum Farmacji, Muzeum Drukarstwa oraz Muzeum Ordynariatu Polowego 10.00 – 18.00, a Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry 10.00 – 16.00. Korczakianum pozostanie zamknięte do odwołania.

Pełen program otwarcia oddziałów Muzeum Warszawy znajduje się na stronie internetowej: https://muzeumwarszawy.pl/wracamy-w-oddzialach


Zobacz także

A – jak alimenty, czyli alfabet świeżej rozwódki

„Moja dusza lubi domowy, dwudaniowy obiad o stałej porze i przewidywalność zdarzeń”

Dlaczego warto przejść do nju mobile?