Lifestyle

Regulamin konkursu: „Jak zamierzasz zadbać o swoje zdrowie w nowym roku”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
16 grudnia 2016
Fot. iStock/filadendron
 

Regulamin konkursu „Jak zamierzasz zadbać o swoje zdrowie w nowym roku”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE  „Jak zamierzasz zadbać o swoje zdrowie w nowym roku”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Jak zamierzasz zadbać o swoje zdrowie w nowym roku” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 16.12.2016 do 23.12.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 28.12.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Ogólnopolska Organizacja „Kwiat Kobiecości” – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS odpowiedz na zadanie konkursowe: „Jak zamierzasz zadbać o swoje zdrowie w nowym roku”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 28.12. 2016roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Ogólnopolska Organizacja „Kwiat Kobiecości”.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.

  2 x koszulkę – symbol II odsłony Ogólnopolskiej Kampanii Diagnostyka jajnika zaprojektowanej przez Dorotę Goldpoint

  8 x zestaw kosmetyków naturalnych ufundowanych przez Partnera kampanii – firmę Nacomi

 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

„Jak zamierzasz zadbać o swoje zdrowie w nowym roku” – zapraszamy do konkursu

Redakcja
Redakcja
16 grudnia 2016
Fot. iStock/filadendron
 

Co jest najcenniejszego, co możemy sobie podarować? Bez czego wszystkie nasze starania, dostępne rzeczy, przestają mieć znaczenie?

Nie ma nic bardziej cennego dla człowieka niż zdrowie. I choć wiemy, jak ważne jest ono w naszym życiu, to jednak bardzo rzadko o nim myślimy i o nie dbamy. Chciałybyśmy to zmienić, chciałybyśmy powiedzieć wam, jak ważne są badania, jak istotne są regularne wizyty u lekarzy. W Polsce tysiące kobiet umiera z powodu zbyt późno wykrytego nowotowru, w tym nowotworu jajnika.

62% kobiet bardzo rzadko lub w ogóle nie rozmawia w rodzinie o chorobach kobiecych     

Dla więcej, niż co drugiej Polki, rozmowy są krępujące. Co czwarta wstydzi się rozmawiać na temat chorób kobiecych nawet z lekarzem. Taką rozmowę najczęściej prowokuje przypadek zachorowania w najbliższym otoczeniu, bądź choroba znanej osoby. Brak wiedzy oraz poczucie „mnie to nie dotyczy” – to jeden  z głównych powodów niepodejmowania rozmów (…)”. To fragment wyników badań pt. „Zmowa milczenia”*, jakie przeprowadziła na zlecenie Kwiatu Kobiecości firma IQS. Kwiat Kobiecości przeprowadza już po raz drugi kampanię na rzecz diagnostyki raka jajnika.

A my mamy dla was konkurs, który być może sprawi, że pomyślicie cieplej o was samych, że przypomnicie sobie, jak ważne jest wasze zdrowie – i dla was i dla waszych najbliższych.

ZADANIE KONKURSOWE:

W komentarzu pod artykułem napisz, jak zamierzasz zadbać o swoje zdrowie w nowym roku. Dość już odkładania badań, chowania głowy w piasek. To nasze życie i nasze zdrowie – co dla siebie w tej kwestii zrobisz?

NAGRODY:

Autorzy 10 najciekawszych komentarzy otrzymają:

2 x koszulkę – symbol II odsłony Ogólnopolskiej Kampanii Diagnostyka Jajnika zaprojektowanej przez Dorotę Goldpoint

Mat prasowe

Mat prasowe

8 x zestaw kosmetyków naturalnych ufundowanych przez Partnera kampanii – firmę Nacomi

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Czas trwania konkursu od 16.12.2016 do 23.12.2016  – wyniki zostaną opubilkowane na naszej stronie do 28.12.1016.
Regulamin konkursu znajdziecie TUTAJ.
key visual dobry

Lifestyle

Ten krótki, tybetański test podpowie ci, kim naprawdę jesteś. Wystarczy, że odpowiesz na trzy pytania

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
16 grudnia 2016
Ten krótki, tybetański test podpowie ci, kim naprawdę jesteś. Wystarczy, że odpowiesz na trzy pytania
Fot. iStock/gilaxia

Wyłączcie na chwilę „logiczne myślenie”, przestańcie analizować. Na luzie, w formie zabawy, odetchnijcie, zrelaksujcie się i spróbujcie odpowiedzieć na trzy, proste pytania. Ważne, by odpowiedzi wypływały automatycznie, z waszej podświadomości. Dlatego starajcie się nie myśleć nad nimi zbyt  dlugo – najlepiej zapisać to, co przychodzi wam do głowy w pierwszej kolejności. Na samym końcu dowiecie się czegoś o sobie :).

1. Wyobraź sobie te pięć zwierząt stojących przed tobą. Umieść je w kolejności, zaczynając od tego, które cenisz, lubisz najbardziej:

Krowa, tygrys, owca, koń, świnia

2. Do każdego z poniższych wyrazów dodaj jeden, wybrany przez ciebie przymiotnik.

Pies jest …

Kot jest …

Szczur jest …

Kawa jest …

Morze jest …

3. Pomyśl o pięciu osobach, które są dla ciebie ważne. Z poniższej listy wybierz kolor dla każdej z nich. Można wybrać tylko jeden kolor dla każdej osoby.

Żółty

Pomarańczowy

Czerwony

Biały

Zielony

Teraz pora na twój wynik!

1. Kolejność, w jakiej umieściłeś zwierzęta odpowiada priotytetom w twoim życiu:

Krowa oznacza karierę.

Tygrys to poczucie własnej wartości.

Owca oznacza miłość.

Koń reprezentuje rodzinę.

Świnia reprezentuje pieniądze.

2.Twoje odpowiedzi na drugie pytanie wskazują, jak naprawdę postrzegasz swoje życie i siebie samego:

Skojarzenie, które umieściłeś przy wyrazie „pies” wskazuje, jak widzisz swoją osobowość.

Skojarzenie, które umieściłeś przy wyrazie „kot” symbolizuje osobowość twojego partnera (według ciebie).

Skojarzenie, które umieściłeś przy wyrazie „szczur” wskazuje, jak postrzegasz swoich wrogów.

Skojarzenie, które umieściłeś przy wyrazie „kawa” wskazuje, jaki jest Twój stosunek do seksu.

Skojarzenie, które umieściłeś przy wyrazie „morza” wskazuje, jak widzisz swoje życie.

3. Kolory obnażają twój stosunek do każdej z wymienionych przez ciebie osób:

Żółty jest dla osoby, której nigdy nie zapomnisz, która miała istotny wpływ na twoje życie.

Pomarańczowy jest dla osoby, którą uznajesz za prawdziwego przyjaciela.

Czerwony jest dla osoby, którą kochasz z całego serca.

Biały jest dla osoby, którą uznajesz za pokrewną duszę.

Zielony jest dla osoby, będziesz pamiętać do końca swojego życia.

P.S. Podobno sprawdzalność tego testu wynosi 97%. 😉


Źródło: brightside.me


Zobacz także

"Mama zamieszkała w osobnym pokoju, ojciec i tak gwałci ją raz w miesiącu. Kiedy miałam sześć lat mówiłam, że nie chcę ojca alkoholika"

„Mama zamieszkała w osobnym pokoju, ojciec i tak gwałci ją raz w miesiącu. Kiedy miałam sześć lat mówiłam, że nie chcę ojca alkoholika”

Zgoda, idą święta, ale w tym roku nie obżerajmy się bez opamiętania, bo inaczej… Koniecznie obejrzyjcie ten filmik!

Oscary 2022: najpiękniejsze kreacje i najgłośniejsze wydarzenie tegorocznej gali