Lifestyle

Regulamin Akcji „Uporządkuj swoje życie. Zacznij od rzeczy najprostszych”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
23 czerwca 2016
„Uporządkuj swoje życie. Zacznij od rzeczy najprostszych"
Fot. iStock / inhauscreative
 

Regulamin Akcji „Uporządkuj swoje życie. Zacznij od rzeczy najprostszych”

WEŹ UDZIAŁ w akcji „Uporządkuj swoje życie. Zacznij od rzeczy najprostszych”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Akcja „Uporządkuj swoje życie. Zacznij od rzeczy najprostszych”zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 23.06.2016 do 06.07.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o.– zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE: Wpisem dotyczącym naszej akcji (wpisy będą się pojawiać trzy razy w tygodniu) zamieść komentarz, w którym napiszesz, co takiego zrobiłaś dla siebie, co udało ci się uporządkowac i okiełznać. Najciekawsze z komentarzy zostaną nagrodzone.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze portalu społecznościowego Facebook.
 3. Jedna osoba może zamieścić dowolną liczbę komentarzy. Jedna osoba, może wygrać jedną nagrodę.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 16.07. 2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:

  5 x zestaw niespodzianka, składający się z produktów marek Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o.

 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora a za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Lifestyle

Chcesz zmienić swoje życie? Zacznij od uporządkowania przestrzeni. Nasza nowa akcja. Działamy?:)

Katarzyna Troszczyńska
Katarzyna Troszczyńska
23 czerwca 2016
„Uporządkuj swoje życie. Zacznij od rzeczy najprostszych"
Fot. iStock / inhauscreative
 

Są na świecie kobiety zen. Minimalistki. Organizatorki. Mówią wolno, wszystko ogarniają, emanuje z nich spokój. Ich życie jest POUKŁADANE. Poukładanie to piękne słowo, prawda? Jeśli Kobieta Chaos spotyka Kobietę Zen jest w szoku. Ratunku, dlaczego ona, a nie ja? Jak tak można? Gdzie recepta? Chcę ją „tu i teraz”. Chcę emanować tym spokojem.

Często słyszy: „To praca, nic nie dzieje się samo”.

Kobieta Chaos kupuje więc książki. Na przykład „Magia sprzątania” Kondo Marie.  Albo „sztuka sprzątania” Loreau Dominique. Czyta blogi różnych kobiet o tym, jak można zmienić swoje życie. Nagle zaczyna rozumieć więcej (serio). Kiedyś myślała, że sprzątanie to odkurzacz, ścierka do kurzu, mop i wywalanie śmieci. Rytuał soboty. Czy innego dnia. Tyle, koniec, kropka. Czasem wpadała do jakiegoś domu: „twórczy, hmm, nieład” oceniała.  Albo do innego: „Ale sterylne wnętrze”. Koniec. Nigdy nie wiązała porządku na zewnątrz z porządkiem w duszy. Ba, Kobieta Chaos często powtarzała: „No sorry, sprzątają obsesyjnie ludzie bez wyobraźni, to takie jakieś mało spektakularne pomykać z tą ścierką”. Ale jeśli jest w miarę bystra ( a Kobieta Chaos zawsze jest bystra!!!!) rozumie w końcu, że to się ze sobą łączy.

Po pierwsze. Jeśli chcesz mieć czystą głowę, podejmować dobre decyzje, nie możesz mieć wokół siebie bałaganu…

Po drugie. Nie potrzebujesz tych wszystkich starych rzeczy wokół. Trzymasz stare rzeczy w mieszkaniu, w twojej głowie też dzieje się źle. Może za bardzo trzymasz się wspomnień? Może nie umiesz iść do przodu?

Po trzecie. Jeśli zmusisz się do ogarniania przestrzeni, powoli robi się porządek w twojej głowie. Zobacz, gdzie poczujesz największy spokój? Na zakupach w Galerii Handlowej czy nad jeziorem? Gdzie usłyszysz swoje myśli? W którym momencie zrozumiesz co jest dla ciebie ważne? W Galerii Handlowej, w klubie z głośną muzyką tylko odreagujesz. Ale o słyszeniu siebie nie ma mowy.

Kochane, my chcemy się zmieniać. Mieć wpływ na swoje życie. Osiągać cele, być ze sobą w harmonii. Słyszeć się, nie zagłuszać. I chcemy też pomóc w tym wam.:)

Akcja „Uporządkuj swoje życie. Zacznij od rzeczy najprostszych”

Dlatego zaczynamy nową akcję „Uporządkuj swoje życie. Zacznij od rzeczy najprostszych”. Będziemy pisać jak to zrobić, a wy w komentarzach opowiadajcie o sobie. Piszcie, jak uporządkowałyście swoją przestrzeń. To może być zrobienie remontu, pomalowanie ścian, ale też „ ogarnięcie” strychu i wywalenie wszystkich starych rzeczy. Liczy się każdy drobiazg. Już dziś czekamy na wasze pierwsze komentarzepod artykułem.

Zaczniemy od przestrzeni, przejdziemy do duszy. Słowo!

Co trzeba zrobić?

Trzy razy w tygodniu bedziemy pokazywać wam drogę do upragnionego ZEN. Pod wpisem dotyczącym naszej akcji „Uporządkuj swoje życie. Zacznij od rzeczy najprostszych” zamieść komentarz, w którym napiszesz, co takiego zrobiłaś dla siebie, co udało ci się uporządkowac i okiełznać. Najciekawsze z komentarzy zostaną nagrodzone.

Miło nam również przekazać, że do naszej nowej akcji włącza się firma Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o., która ufundowała dla laureatek fantastyczne nagrody. Na zakończenie naszej akcji oczyszczania życia ze zbędnych rupieci i szkodliwych emocji – nagrodzimy 5 osób zestawami nagród niespodzianek :).

logotypy werner mertz

Czas trwania: 23.06.2016 – 06.07.2016 roku. Wyniki zabawy zostaną opublikowane na stronie ohme.pl do dnia 16.07.2016 roku.

Regulamin akcji „Uporządkuj swoje życie. Zacznij od rzeczy najprostszych” dostępny jest tutaj.


Lifestyle

Obudź się! Jak nie przespać życia?

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
23 czerwca 2016
Jak nie przespać życia?
Fot. iStock / Massonstock

Narzekasz na brak siły, na zmęczenie, na to, że nie dostajesz od innych tyle, na ile zasługujesz. Nie zauważasz już małych, cennych chwil, które mogłyby przynieść ci radość, ani uśmiechu najbliższych. Mimo, że nadeszło lato, ty pochrapujesz zimowym snem i nie zauważasz, nie doceniasz tego, co naprawdę ważne i co mogłoby przywrócić ci poczucie harmonii ze światem. Obudź się jak najszybciej i żyj!

Czym jest dla ciebie życie? Czy to tylko codzienne wyjście do pracy, powrót do domu, kilka chwil spędzonych z dziećmi i tych przed telewizorem, z mężem?I tylko wieczorem, gdy próbujesz zasnąć, gdzieś w głowie kołacze ci się myśl, że kiedyś chciałaś od tego życia czegoś więcej. Więc niech tak będzie i teraz!

 Jak nie przespać życia?

1. Przypomnij sobie o marzeniach

Jeśli znajdziesz w życiu nowy, intrygujący cel i ustalisz drogę, którą musisz przebyć, żeby go osiągnąć, chcąc kontrolować postępy zaczniesz być lepszym obserwatorem swojej codzienności, zauważać więcej cennych momentów, być bardziej uważną i otwartą na siebie i na innych.

2. Przestań żyć dla innych…

I pozbądź się tego obciążającego poczucia, że gdyby nie ty, to „oni” (mąż, dzieci, szef, współpracownicy) by sobie w ogóle nie poradzili. Nie żyj rytmem oczekiwań innych osób wobec ciebie.

3. …ale okazuj miłość tym, których kochasz

Słowem, gestem, spojrzeniem, a nawet wspólnym milczeniem. Ludzie, ci najbliżsi, są ważni. Okazywanie im miłości to przekazywanie pozytywnej energii, która do ciebie wróci.

4. Skupiaj się na tym, na co masz wpływ

I nie wiń innych za swoje błędy. Świadomość odpowiedzialności za swoje życie jest kluczowa dla twojego „przebudzenia”.  Dzięki tej świadomości odzyskujesz kontrolę nad tym, co się wydarza.

5. Nie narzekaj

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś szczęśliwa, staraj się zmienić tę sytuację, a nie użalać nad sobą. Szukaj rozwiązań, to poprawia nastrój i zmusza do wysiłku, by podjąć konkretne działania.

6. Nie bądź zazdrosna

Dlatego, że to jedna  z najbardziej destrukcyjnych emocji. Oznacza ona, że nie żyjesz w pełni swoim zżyciem. Ludzie spełnieni potrafią cieszyć się sukcesami innych, mają też wystarczająco silne poczucie wartości.

7. Nie plotkuj

Plotkowanie skutecznie odwraca twoją uwagę od tego, co jest w życiu najważniejsze. Plotkowanie to życie życiem innych.

8. Zadbaj o swoje ciało

Odżywiaj się zdrowo i jeśli tylko możesz – wysypiaj się. Twoje ciało musi ci dobrze posłużyć.

9. Zadbaj o swój umysł

Nie serwuj mu byle czego i byle jak. Nie trać czasu na bezmyślne przerzucanie kanałów telewizyjnych, to nie rozluźnia, to jeszcze bardziej męczy twój mózg. On potrzebuje i wyzwań i emocji i spokoju. I odpoczynku także.

10. Rób plany na przyszłość, ale żyj teraźniejszością

Inaczej życie mignie ci tylko przed oczami i nie będzie nawet za bardzo czego wspominać. Patrz częściej przed siebie niż w ekran telefonu.

11. Żyj świadomie

To znaczy dowiedz się jak najwięcej o sobie, o swoich potrzebach, reakcjach, ograniczeniach i możliwościach.

12. Nie myl przyjemności z poczuciem szczęścia

Przyjemność jest chwilowa i zapewnia nam ulotną radość – zakupy, alkohol, seks, świetna muzyka, piękny obraz… Szczęście bierze się z poczucia samorealizacji i świadomości swojej wartości. Przyjemność jest ważna dla szczęśliwego życia, ale sama w sobie nie wystarczy.

13. Nie komplikuj

Nie wyolbrzymiaj, nie doszukuj się, nie wyobrażaj nieszczęśliwych przypadków. Nie myśl zbyt intensywnie zaklinając rzeczywistość. 90 na 100 sytuacji wydarzy się jedynie w twojej głowie.

Nie łatwo jest w krótkim czasie zmienić swoje życie. Dlatego rób to powoli, cierpliwie i nie oczekuj natychmiastowych efektów. Ale zacznij już dziś.


Zobacz także

10 zaskakujących ciekawostek na wtorkowe popołudnie. Wiedziałeś?

Czy Dzień Mamy może być eko? Z tymi prezentami się uda!

Faceci odchodzą wtedy, kiedy czują, że nie są w stanie sprawić, by ona była zadowolona