Lifestyle

Regulamin Akcji „To lato jest Twoje”

Redakcja
Redakcja
4 lipca 2016
Fot. iStock / Remains
 

Regulamin Akcji „To lato jest Twoje

WEŹ UDZIAŁ w akcji „To lato jest Twoje”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Akcja „To lato jest Twoje” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 04.07.2016 do 15.08.2016 roku. Wyniki zostaną opublikowane: cz. 1) po 3 tygodniach trwania akcji, cz. 2) do 10 dni od jej zakończenia.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są:  Bioline, by Insomnia, Diu Vitam, FootMedica, Eveline, Nova Kosmetyki, – zwani dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE: Pod wpisami dotyczącymi naszej akcji (wpisy będą się pojawiać dwa razy w tygodniu) zamieść komentarz, w którym napiszesz, co zrobiłaś, co udało się się zrobić, jak przełamać, co jest najtrudniejsze. Wśród najaktywniejszych z was wybierzemy i nagrodzimy najfajniejsze komentarze! Po trzech tygodniach – rozdamy pierwsze nagrody, a po zakończeniu naszej akcji wyłonimy pozostałe laureatki! Bądźcie z nami!
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze portalu społecznościowego Facebook.
 3. Jedna osoba może zamieścić dowolną liczbę komentarzy. Jedna osoba, może wygrać jedną nagrodę.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 26 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane: cz. 1) po 3 tygodniach trwania akcji, cz. 2) do 10 dni od jej zakończenia; na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie są  Bioline, by Insomnia, Diu Vitam, FootMedica, Eveline, Nova Kosmetyki,
 2. Laureatami Konkursu zostaną 24 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  Od marki Diu Vitam:
  3 x  tygodniowy pakiet wody Diu Vitam (3 kartony)  Od marki Eveline:
  5 zestaw składający się z:- kremu z lini Express Face Care
  – kremu z lini AquaHybrid
  – kremu z lini LiftHybrid krem 40+


  Od marki NOVA KOSMETYKI:3 x zestaw kosmetyków zawierający:
  – pianka do mycia twarzy GoCranberry
  – maseczka do twarzy GoCranberry
  – krem ochronny z SPF 10


  Od marki Bioline:

  5 x  wybrany produkt do pielęgnacji ciała (body oil coconut, body oil monoi lub balsam sweet almond ) + mydełko aleppo


  Od marki by Insomnia:

  3 x  T-shirt Nell z nadrukiem


  Od marki FootMedica:

  3 x konsultacja podologiczna (wraz z drobnym zabiegiem w przypadku potrzeby)
  2 x  badanie stóp (obejmujące badanie manualne i badanie komputerowe stóp)

 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora a za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Lifestyle

„To lato będzie moje! Pierwszy krok do zmian”. Nasza nowa akcja

Katarzyna Troszczyńska
Katarzyna Troszczyńska
4 lipca 2016
Fot. iStock / Remains
 

„Muszę zmienić swoje życie” mówimy często. „Tak, tak, tak dalej nie może być”. Jak? Każdą z nas uwiera coś innego. Problemy w pracy albo praca nudna i przewidywalna, niewłaściwy partner, złe, ale jednocześnie wciąż bliskie relacje z rodzicami. Często usilnie chcemy zmienić innych. No niechże się ten wstrętny świat zmieni. Albo ci ludzie. Dlaczego oni tacy są? Zapominamy, że zmienić innych nie możemy.

Możemy zmienić natomiast siebie.

– Ja po prostu nie rozumiem, jak ona może tak żyć skoro to jej przeszkadza? – słyszymy czasem. Dlaczego gruba nie schudnie, nieszczęśliwa w związku nie odejdzie, sfrustrowana w pracy, nie rzuci jej w cholerę.

Dlaczego? Bo jedno to chęci, drugie to prawdziwa decyzja zmiany, która zawsze wiążę się z utratą poczucia bezpieczeństwa, nawet jeśli złudnego, to jednak dobrze znanego.

Wrzuciłam dziś w wyszukiwarkę hasło: „jak zmienić swoje życie?”. Ponad dwa miliony wyświetleń. Czyli nośny temat :).

Na jednym z portali psychologicznych przeczytałam takie zdanie: „Jeśli zawsze robisz to, co dotąd robiłaś, nie dziw się, że to, co dotąd otrzymywałaś”*. Dalej porady jak cokolwiek zmienić. Zatrzymaj się, zastanów czy jestem kierowcą swojego życia, wybierz obszar, w którym zmiany potrzebujesz, skoncentruj się, wyobrażaj sukces i cel.

I niby wszyscy to wiemy, ale i tak nie zawsze wychodzi.

Jakiś czas temu robiłam wywiad z Anną Kamińską („Ania zmienia”). Rozmowa z nią, ale też śledzenie jej bloga uświadomiły jej, że czasem nie ma sensu porywać się na zmiany ogromne. Bo te zmiany ogromne potrzebują czasu, iluś małych zmian, które może nie są tak spektakularne, ale do tych spektakularnych prowadzą. Ania któregoś dnia po prostu postanowiła, że kończy z życiem na kanapie. Poszła na pierwszy dłuższy spacer. Dwa lata później była chudsza o kilkadziesiąt kilo, przebiegła maraton. Dziś emanuje radością życia i pokazuje innym: że można.

Niedawno założyłyśmy grupę: „Polka na diecie”. Przemiany dziewczyn są spektakularne. Jedna z z dziewczyn, która motywuje nas najbardziej napisała: „Nie rób wszystkiego od razu, nie biczuj się, jeśli zawrócisz z drogi, nie karz się”. Pisała akurat o jedzeniu, ale przecież o zmianę diety chodzi tylko niektórym.

Tak samo jest z nauką języków, studiami, nową pracą, każdym aspektem życia.

Akcja „To lato jest Twoje – pierwszy krok do życiowych przemian. Zrób to z nami!”

Zacznijmy od drobiazgów. Nie mów: „nie mam przestrzeni”. Nie ma lepszej przestrzeni niż lato. Pomyśl: kocham siebie, więc o siebie dbam. Daj sobie dwa miesiące przemiany. Zrób coś, czego nie zrobiłaś, za o czym marzyłaś. Wyjedź gdzieś, zaszalej z przyjaciółką, schudnij, zacznij biegać – tylko ty wiesz, co wciąż odkładasz. Zadbaj o komfort swojego życia. A my będziemy pisać dla ciebie motywujące artykuły, robić wywiady z osobami, które codziennie robią krok w kierunku fajniejszego, lepszego życia.

Potem opowiedz nam co zrobiłaś, co udało się się zrobić, jak przełamać, co jest najtrudniejsze. Motywujmy się wszystkie wspólnie. A za rok o tej porze razem cieszmy sukcesem 🙂 już większym, bardziej spektakularnym.

Będziesz chciała się poddać? Nie rób tego, masz nas!

Wśród najaktywniejszych z was wybierzemy i nagrodzimy najfajniejsze komentarze! Po trzech tygodniach – rozdamy pierwsze nagrody, a po zakończeniu naszej akcji wyłonimy pozostałe laureatki! Bądźcie z nami!

Co trzeba zrobić?

Przez kolejne sześć tygodni bedziemy specjalnie dla was pisać jak odmienić swoje życie – jak żyć zdrowiej, piękniej; jak schudnąć, jeść zdrowiej, ćwiczyć; jak uwolnić swoją głowę; nauczyć się czegoś nowego. Jak odmienić swoje życie – na lepsze! Czekamy na wasze komentarze pod tekstami, w których podzielicie się z nami tym, co udało wam się zrobić, waszymi planami i sukcesami. To lato jest nasze, razem sięgniemy po gwiazdkę z nieba!

Nagrody:

Od marki Diu Vitam

Fot. Materiałyy prasowe

Fot. Materiałyy prasowe

3 x  tygodniowy pakiet wody Diu Vitam (3 kartony)

Od marki Eveline:

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

5 zestaw składający się z:
– kremu z lini Express Face Care
– kremu z lini AquaHybrid
– kremu z lini LiftHybrid krem 40+

Od marki NOVA Kosmetyki:

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

3 x zestaw kosmetyków zawierający:
– pianka do mycia twarzy GoCranberry
– maseczka do twarzy GoCranberry
– krem ochronny z SPF 10

Od marki Bioline

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

5 x  wybrany produkt do pielęgnacji ciała (body oil coconut, body oil monoi lub balsam sweet almond ) + mydełko aleppo

Od marki by Insomnia

Fot. Materiałyy prasowe

Fot. Materiałyy prasowe

3 x  T-shirt Nell z nadrukiem

Od marki FootMedica

Fot. Materiałyy prasowe

Fot. Materiałyy prasowe

Fot. Materiałyy prasowe

Fot. Materiałyy prasowe

3 x konsultacja podologiczna (wraz z drobnym zabiegiem w przypadku potrzeby)
2 x  badanie stóp (obejmujące badanie manualne i badanie komputerowe stóp)

Partnerzy akcji:

logotypy akja lato

Czas trwania akcji: od 04.07.2016 do 15.08.2016 roku. Wyniki zostaną opublikowane: cz. 1) po 3 tygodniach trwania akcji, cz. 2) do 10 dni od jej zakończenia.

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

Zobacz wszystkie wpisy biorące udział w akcji


*dojrzewalnia.pl


Lifestyle

Trzy diety, o których nie miałaś pojęcia

Agnieszka Sierotnik
Agnieszka Sierotnik
4 lipca 2016
Fot, iStock / M_a_y_a

Przeciętna Polka próbuje schudnąć 9 razy w swoim życiu, często tracąc na tym więcej zdrowia i nerwów, niż kilogramów. Kolejna dieta cud, która ma cię oswobodzić od nadprogramowych kilogramów? Przykładowe plany diet możesz znaleźć wszędzie, łącznie z bardzo kreatywnymi pomysłami na ich wykonanie. Te popularniejsze, promowane przez celebrytów, możesz wypróbować zawsze. Chociaż dieta pudełkowa nie jest na każdą kieszeń, a picie samych koktajli może przerażać, mamy trzy pomysły na odchudzanie, o których pewnie nie słyszałaś!

Trzydniowa dieta militarna

Dieta w czasie której możesz jeść lody waniliowe, a do tego stracić cztery kilogramy w tydzień?! Dieta, która ma różne źródła pochodzenia, od tych militarnych po szpital w Cleveland, zakłada szybką utratę wagi bez ćwiczenia, ale za to w stosunkowo krótkim czasie. Jak?  Eksperci uważają, że to zasługa ograniczenia kalorii do 1000 dziennie przez trzy dni z rzędu. Przez te trzy kolejne dni, trzymamy się rygorystycznego planu diety. I tak na przykład, pierwszego dnia na śniadanie mamy zjeść pół grapefruita i kromkę chleba z masłem orzechowym. Brzmi strasznie? Dla niektórych to całkiem normalne śniadanie, jednak obiad tego samego dnia nie napawa optymizmem, bo to tylko kromka ciemnego pieczywa z filiżanką tuńczyka. Oczywiście jak przy każdej diecie, należy dużo pić, a do tego po trzech pierwszych dniach mordęgi, zaczyna się robić całkiem sympatycznie – możesz zjeść cokolwiek chcesz, byle zawartość kaloryczna nie przekraczała 1500 kalorii. Eksperci nie są fanami tej diety. Ostrzegają, że może i przyniesie efekty, ale na dłuższą metę nie jest zbyt zdrowa. Produkty, które mamy spożywać przez pierwsze trzy dni zawierają dużo soli i… tłuszczu! Zastosowanie militarnego odżywiania raz na jakiś czas może pomóc, jednak po dłuższym stosowaniu na pewno wylądujesz u lekarza.

Dieta kanapkowa

Czy którakolwiek z was zwróciła kiedyś uwagę na ulotki Subway’a? Kanapkowy fastfood przytacza historię swojego klienta, który schudł 111 kg jedząc przez 11 miesięcy tylko i wyłącznie kanapki w Subway’u. Owy student, Jared Fogle, zawsze zaznacza, że najważniejsze są zdrowe wybory, nawet w czasie jedzenia w niezbyt zdrowych restauracjach. Typowa dieta kanapkowa pochodzi z Hiszpanii i może się wydawać jeszcze bardziej absurdalna niż ta stosowana przez Jareda. Zakłada ona bowiem, że możesz jeść cokolwiek chcesz, byle zmieściło się pomiędzy dwie kromki chleba pełnoziarnistego. I tak oto możesz zjeść cheeseburgera, kanapkę ze schabowym, ale też taką pełną sałaty i warzyw. Czy działa? I tak i nie. Naukowcy przeprowadzają badania, które pokazują, że jedząc na większych talerzach, zjadasz większe porcje, analogicznie jedząc na mniejszych zjadasz mniej. W ten sam sposób działa dieta kanapkowa, jako swoiste ograniczenie ilości. Nie może być jednak stosowana za długo, bo przy niezbyt odpowiedzialnym doborze składników do kanapki, możemy się nabawić anemii. No i przede wszystkim, burgery z popularnych sieciówek też mieszczą się między dwa kawałki pełnoziarnistego pieczywa, a nie jesz ich, żeby schudnąć.

Odżywianie słoneczne

Pamiętacie lekcje biologii czy przyrody z podstawówki, na których uczyliśmy się o fotosyntezie roślin? Odżywianie słoneczne polega dokładnie na tym samym, z tym że jest przełożona na „ludzkie” warunki. Chińczycy udowodnili, że ludzie także są zdolni do fotosyntezy i co najważniejsze, mogą się w ten sposób odżywiać. Czy to działa? Działa, i to jak! Wystarczy, że zamienisz jeden talerz pożywienia na 44 minuty kąpieli słonecznej każdego dnia. Chińczycy wierzą, że nie tylko tracisz na wadze, ale także pobierasz energię od Słońca, która napawa cię optymizmem i siłą do działania przez kolejny dzień. Naukowcy udowodnili, że kiedy promienie słoneczne zderzają się z naszą skórą, wytwarza się tlenek azotu. Myszy, które zostały poddane eksperymentowi, w czasie którego żywiły się energią słoneczną, powoli traciły na wadze, a poziom cukru w ich krwi stopniowo malał. To właśnie dlatego naukowcy uważają, że tlenek azotu nie tylko pobudza metabolizm, ale dobrze wpływa na poziom cukru we krwi i pomaga zwalczać cukrzycę drugiego stopnia.

Czy warto sie na nie zdecydować? No cóż, jeżeli zależy wam na zdrowej utracie wagi – najlepiej wybrać się do dietetyka lub skorzystać z jednej z tych propozycji, które zaliczają się do bezpiecznych diet (a jest w czym wybierać). Bo żeby nie wpaść w sidła popularnego jojo, lepiej nie ulegać trendom – a po prostu żyć zdrowo na co dzień.


Zobacz także

10 sekretów szczupłych kobiet. Chcesz być jedną z nich?

20 wspaniałych faktów na temat miłości

20 wspaniałych faktów na temat miłości

Jaki jest twój przepis na święta jak z bajki? Rusza nasza akcja „Wielkanoc pachnąca tradycją z babcinymi przepisami oraz dekoracjami”