Lifestyle

Regulamin konkursu „Złóż nam życzenia na roczek”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
5 października 2016
Fot. iStock/Joey Boylan
 

Regulamin konkursu „Złóż nam życzenia na roczek”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Złóż nam życzenia na roczek”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Złóż nam życzenia na roczek” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 05.10.2016 do 10.10.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 14.10.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Kneipp i Nova Kosmetyki – zwani dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS napisz życzenia dla Oh!me z okazji roku istnienia portalu.
 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 14.10.2016 roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest firma firma Kneipp i firma Nova Kosmetyki
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  10 x zestawów kosmetyków (zestawy przydzielone zostaną losowo).
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

11 rzeczy, które robią kobiety, gdy wkurzy je partner

Agnieszka Sierotnik
Agnieszka Sierotnik
5 października 2016
fot. iStock/Olena Chernenko
 

Małżeństwo i związki to nie taka łatwa sprawa, jak na pozór mogłoby się wydawać. Niby powinniśmy zachowywać się jak dorośli, ale nie do końca nam to wychodzi. Przynajmniej nie zawsze. Pisarki, które są dumnymi mężatkami, podzieliły się swoimi pomysłami na to, jak z przymrużeniem oka zirytować swojego ukochanego. Chociaż na chwilę!

1.”Kiedy kłótnia przybiera ogromne rozmiary, mój mąż może się pożegnać z kołdrą. Negocjacje się skończyły, a on nie dostanie nawet koca! Powodzenia i dobranoc!” 

Stella G. Maddox, autorka A Thousand Tiny Cracks

2. „Tak naprawdę wszystko, co powiem po kłótni przemienia się w pytanie. Przykład? Ależ proszę bardzo! Mąż: Co będzie na obiad? Ja: No nie wiem, co będzie na obiad? No i nie robię zwykłych rzeczy, które robię zazwyczaj. Na przykład nie piorę, nie umawiam spotkań czy nie uzupełniam papieru toaletowego. Zostawiam wszystko w napotkanym stanie, aż on w końcu to zauważy.”

Jenny Triplett, autorka Surviving Marriage: In the 21st Century

3.”Kiedy jest w pracy, oglądam odcinek lub dwa serialu, który aktualnie razem oglądamy. Bum! Lubię także zrobić dodatkowe pięć tysięcy kroków w naszym Fitbit wyzwaniu. Najlepiej nie logując się w żadnym miejscu, żeby nie wiedział, gdzie mnie znaleźć. To naprawdę świetne uczucie!”

Katie Hall, blogerka – Can I Get Another Bottle Of Whine

4.”Zakładam swoją świąteczną, flanelową koszulę. Uważam, że jest naprawdę odświętna, ale on myśli o niej w kategoriach niestosownych i po prostu brzydkich, szczególnie w czerwcu czy lipcu. (Wtedy muszę zmniejszyć temperaturę do naprawdę chłodnej!)”

Leslie Blanchard, bloggerka – A Ginger Snapped

5. „Mój mąż doskonale wie, że nienawidzę, gdy rozrzuca swoje brudne ciuchy na podłodze. Na pewno zapyta, czy nie jestem na niego zła. Wtedy ja, biegając w kółko i zbierając brudne rzeczy z podłogi, z całą ironią i uśmiechem na twarzy pytam 'Kochanie, ja? Zła na ciebie?! Nie wiem co sprawiło, że tak pomyślałeś!”

Shea Curry, blogger at Shameless Mama

6. „Kiedy jestem wściekła na swojego męża, po prostu nie gotuję. Nie ma jednak powodu, żeby karać siebie! Zamawiam więc nasze ulubione jedzenie na wynos, tylko dla siebie. Kiedy widzę, że zauważył moją ucztę mówię tylko: 'oh, nie wiedziałam, że będziesz chciał coś zjeść! Zobacz w lodówce, może zostały jakieś resztki!’ Tak naprawdę daję mu znać, że dla niego zostały tylko kości!”

Andrea Tate, pisarka i reżyserka

7. „Jeżeli skinę głową na tak w czasie kłótni, a przy okazji mam do twarzy przyklejony uśmiech rodem z Żon ze Stepford on już dobrze wie, że ma przewalone!”

Jodi Meltzer, bloggerka – Mommy Dish 

8. „W przeciwieństwie do większości kobiet, wcale nie stawiam sprawy jasno i nie zakazuję seksu odrazu. Wręcz przeciwnie! Staram się być naga o wiele częściej niż zazwyczaj, gdy mąż jest w pobliżu. Wiem, że pewnie nie powinnam tak robić, ale kogo będziemy oszukiwać? Patrzenie na niego, gdy jest rozpalony i ciężko wzdycha, bo by chciał, a nie może jest bezcenne!”

Amanda Fox Raynor, bloggerka – The Fur Files

9. „Mój mąż dobrze zna sygnały wściekłości w moim wykonaniu. Widzi, że jestem wściekła, smutna lub zła szybciej, niż ja. Pyta mnie czy wszystko w porządku, a ja zagryzam zęby, układam usta w uśmiech i odpowiadam, że nic się nie dzieje. Wtedy on spokojnie odpowiada, że czeka, aż zrozumiem, że coś się dzieje.” 

Peggy Nolan, autorka Inspiration for a Woman’s Soul: Choosing Happiness

10. „Po prostu trzaskam drzwiami. Mąż pyta, czy jestem zła. Odpowiadam: „nie no, skąd! Dlaczego tam myślisz?” I trzaskam drzwiami!”

Deva Dalporto, vloggerka – My Life Suckers

11. „On już dobrze wie, kiedy coś jest nie tak! Zaczynam wtedy sprzątać wszystko do koła. Po prostu biegam po domu i sprzątam, nawet jeżeli jest czysto. No i jeszcze zmieniam swój ton na bardzo miły, grzeczny, wręcz dyplomatyczny. Potem się śmieje, że zachowuje się jak Królowa Elżbieta, ale zdaje sobie sprawę, że jest w tarapatach.”

Shawna Wingert, bloggerka – Not The Former Things

Macie swoje sposoby na denerwujących mężów i facetów? Koniecznie się nimi podzielcie!

źródło: Huffingtonpost.com


Lifestyle

Pokochaj naturalny demakijaż z GLOV, a skóra Ci się odwdzięczy

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
5 października 2016
Fot. Materiały prasowe

Demakijaż jest podstawą pielęgnacji twarzy, jej nieodzownym elementem, szczególnie, gdy kobieta maluje się na co dzień. Podkład, korektor, puder, cienie do powiek oraz wiele innych kolorowych kosmetyków wymagają dokładnego usunięcia z twarzy pod koniec dnia. Można zaryzykować stwierdzeniem, że położyć się bez prawidłowo wykonanego demakijażu, to jak położyć się spać z brudną buzią.

Dokładne zmycie makijażu ma za zadanie oczyszczenie skóry, usunięcie z niej nagromadzonego kurzu, nadmiaru sebum, potu i bakterii, które zatykają pory. Czysta skóra jest świeża, szybciej się regeneruje i lepiej przyswaja składniki odżywcze z kremów nakładanych na noc. Jej wygląd i kondycja ulega poprawie. Natomiast skóra nieoczyszczana może odwdzięczyć się za brak należytej pielęgnacji wypryskami i zaczerwieniami, które żadnej kobiecie nie dodają uroku. W dodatku rano potrzebny będzie mocniejszy makijaż, który pozwoli ukryć widoczne skutki wieczornych zaniedbań.

Jak przeprowadzić demakijaż idealny?

Opłukanie twarzy wodą to zdecydowanie za mało, by mówić o dokładnym oczyszczeniu. Nadmiar kosmetyków do usuwania zabrudzeń ze skóry wbrew pozorom nie zawsze nam służy. I tu pojawia się prawdziwy kłopot, ponieważ mnogość kosmetyków do demakijażu stojących na półkach w sklepie, wprowadza mętlik do kobiecych głów. Stajemy przed wyborem, co kupić? Antybakteryjne mydło, płyn micelarny, tonik czy mleczko? Osobny specyfik do twarzy i oczu, czy może jeden uniwersalny? Popełniamy błędy dobierając produkty, które zamiast służyć kondycji danego rodzaju cery, szkodzą jej. Różne pH kosmetyków, ich skład oraz odmienne wymagania skóry u kobiet, mogą przysporzyć kłopotów z reakcjami alergicznymi na dany specyfik. W dodatku, stosowane do demakijażu tradycyjne płatki bawełniane, też nie do końca służą zdrowej cerze. Bywa, że podczas demakijażu nasączonym kosmetykiem płatkiem, jego włókna pozostają na skórze, powodując podrażnienia. Sama woda mimo, że ma obojętne dla skóry pH, nie jest w stanie jednym ruchem ręki usunąć nieczystości. Co więc nam zostaje?

Naturalny demakijaż

Właśnie naturalny demakijaż, czyli wykonany w oparciu o … wodę i rękawicę do twarzy, stał się najlepszą alternatywą dla różnorodnych kosmetyków, po które z konieczności sięgamy. Oczywiście to nie oznacza wykorzystania pierwszej lepszej gąbki do mycia (na pewno nie do mycia całego ciała!), ale specjalnie stworzonej do tych celów profesjonalnej myjki do demakijażu. Warto poznać zalety takiego rozwiązania i pokochać je na zawsze.

GLOV Hydro Demaquillage

GLOV Hydro Demaquillage to rewolucyjne rozwiązanie w zakresie oczyszczenia skóry twarzy. Rękawica, dzięki oryginalnemu połączeniu mikrowłókien wchłaniających wodę i tłuszcz, zmywa nawet najmocniejszy makijaż sceniczny nie powodując podrażnień. Nie potrzebuje do tego żadnego kosmetyku, a jedynie czystej wody, więc jest to pierwszy tego typu produkt w pełni niealergiczny oraz odpowiedni dla każdego typu cery, także atopowej. 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

GLOV Hydro Demaquillage pozwala uniknąć środków chemicznych w kontakcie ze skórą, co docenią również zwolenniczki ekologicznego stylu życia. Skutecznie redukuje nadmiar sebum i nie narusza bariery hydrolipidowej, czyli nie zaburza naturalnego pH zdrowej skóry. Osoby, które poszukują delikatnych rozwiązań, będą w pełni usatysfakcjonowane ograniczeniem ryzyka podrażnienia. Przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo stosowania rękawicy.

GLOV poza oczyszczaniem wykazuje lekkie działanie peelingujące, a także pobudza krążenie skóry. Już w krótkim czasie po rozpoczęciu stosowania zauważyć można poprawienie stanu cery, która staje się wygładzona, elastyczna i jędrna. Pielęgnacja tym sposobem nie tylko pozwala oszczędzić czas, zadbać o środowisko, ale także oszczędzić pieniądze, ponieważ dzięki GLOV możemy rezygnować z zakupu innych kosmetyków. Rękawica zachowuje oczyszczające właściwości aż 3 miesiące.

Jest ona idealnym rozwiązaniem na czas podróży, kiedy mamy ograniczone możliwości przewozowe i niewiele  miejsca w podręcznym bagażu. Poza tym rękawica nie zagraża, tak jak w przypadku kosmetyków płynnych, zalaniem bagażu w wyniku nieszczelności opakowania. 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Mając do wyboru różne warianty dostosowane do potrzeb konsumentek, każda z pań wybierze produkt idealny dla siebie:  

GLOV Comfort (49 zł) – większy wariant GLOV Hydro Demaquillage. System czterech rogów z większą precyzją dociera do kącików oczu, szyi i dekoltu. Szczególnie polecany dla kobiet, które nakładają mocniejszy makijaż. 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe


GLOV on-the-go (39 zł): mniejszy wariant GLOV Hydro Demaquillage. Wygodny kształt dłoni polecany szczególnie aktywnym kobietom, które preferują dzienny, lekki makijaż. Stworzony głównie jako produkt do torebki czy bagażu podręcznego, pozwala na szybkie poprawienie makijażu w ciągu dnia czy też odświeżenie skóry w podróży. 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Produkt GLOV, autorstwa dwóch zdolnych Polek — Ewy Dudzic oraz Moniki Żochowskiej, zdobył uznanie rzeszy konsumentek na całym świecie i niejednokrotnie był okrzyknięty najlepszym kosmetykiem do demakijażu na arenie międzynarodowej. Jest sprzedawany w 40 krajach na świecie. W Polsce można kupić go w perfumeriach Douglas, Sephora i Aelia Duty Free na lotniskach, w drogeriach Natura, Hebe, Rossmann i Vica, w aptekach Dbam o Zdrowie, a także za pośrednictwem sklepu internetowego www.glov.co z bezpłatną przesyłką.


Wpis powstał we współpracy z Phenicoptere Sp. z o.o.


 


Zobacz także

Multi-promocje – czy da się jeszcze więcej zaoszczędzić?

Sztuka cyrkowa w nowoczesnym wydaniu. Już we wrześniu druga edycja festiwalu OWACJE w Julinku

Takiej metody suszenia włosów nie znałyśmy. Efekt zwala z nóg