Lifestyle

Regulamin konkursu „#WomenPower – napisz skąd Ty czerpiesz siłę?”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
1 marca 2019
Konkurs #WomenPower - napisz skąd Ty czerpiesz siłę?
Fot. iStock / Aleksander Kaczmarek – Konkurs #WomenPower - napisz skąd Ty czerpiesz siłę?
 

Regulamin konkursu „#WomenPower – napisz skąd Ty czerpiesz siłę?”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „#WomenPower – napisz skąd Ty czerpiesz siłę?”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „#WomenPower – napisz skąd Ty czerpiesz siłę?” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 01.03.2019 do 18.03.2019 r., wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 25.03.2019 roku.*
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest  Zioło Piast zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, odpowiedz na poniższe pytanie:W komentarzu do artykułu konkursowego znajdującego się pod linkiem:Konkurs #WomenPower – napisz skąd Ty czerpiesz siłę? , odpowiedź na pytanie:

  Napisz skąd Ty czerpiesz siłę? Zaskocz nas! 🙂

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 25.03.2019 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Zioło Piast.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej i prawidłowej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  Nagroda I stopnia

  3 x zestaw składający się z:

  Wartość zestawu: 127,20 zł

  Nagroda II stopnia

  2 x zestaw składający się z:

  Wartość zestawu: 89,30 zł

  Nagroda III stopnia

  5 x  Floradix żelazo i witaminy 250 ml,

  Wartość: 33,40 zł

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Imię i nazwisko laureata (lub pseudonim) zostaną opublikowane podczas ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

*Aktualizacja 15.03.2019 – ze względu na problemy techniczny i czasowo ograniczony dostęp do strony, przedłużamy konkurs do dnia 18.03.2019


Lifestyle

Konkurs #WomenPower – napisz skąd Ty czerpiesz siłę?

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
1 marca 2019
Konkurs #WomenPower - napisz skąd Ty czerpiesz siłę?
Fot. iStock / Aleksander Kaczmarek – Konkurs #WomenPower - napisz skąd Ty czerpiesz siłę?
 

Kto powiedział kiedyś, że siła jest kobietą. To niezwykłe, ale bardzo prawdziwe. Bo gdy świat się wali, kobieta wstaje z kolan i potrafi znaleźć swoją moc do walki nawet w zgliszczach. To nie dzieje się przypadkiem. Ta moc, choć wydaje się być magiczna, istnieje naprawdę. Każda z nas skrywa ją głęboko w sobie. Gdy jest jej za mało, odnajdujemy ją w innych kobietach.

#WomenPower już dawno przestało być wytartym sloganem na transparencie, hasłem do walki o prawa kobiet. Dziś siła kobiet oznacza jeszcze więcej niż kiedyś. Tych supermocy jest tak wiele, jak wiele jest kobiet. Każda inna, każda niepowtarzalna. Jednak bez względu na to,  kim każda z nas jest i z czym musi się mierzyć, siła zawsze rodzi się w ten sam sposób. W nas.

Dziś rozpoczynamy Miesiąc Kobiet. Miesiąc, w czasie którego będziemy namawiać was do docenienia samych siebie i kobiet, które was otaczają. Niech to będzie czas waszego rozwoju, nowych odkryć, docenienia piękna, którym emanujecie i czas na kobiecy rachunek sumienia. Zadajcie sobie pytanie, skąd bierze się wasza moc, i czy aby na pewno w pośpiechu jej sobie nie odbieracie.

Nie zapominajcie o swoim zdrowiu. Niech wasze ciało, dumnie nosi całą moc, którą posiadacie!

Serdecznie zapraszamy was do wspólnej zabawy z Zioło Piast. Weźcie udział w naszym konkursie. A my zadbamy, by laureatkom nie zabrakło siły!

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania, pod niniejszym artykułem.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy opublikowany komentarz.

Zadanie konkursowe:

W komentarzu do tego artykułu napisz skąd Ty czerpiesz siłę? Zaskocz nas! 🙂

Sponsorem nagród jest

Nagrody:

 

Floradix Żelazo i witaminy 250 ml, 500 ml

 • W płynnej formule
 • Zawiera ekstrakty ziołowe i koncentraty soków owocowych
 • Żelazo, witaminy B2, B6,B12 i C przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Składniki: Zawiera żelazo – składnik niezbędny do regeneracji czerwonych krwinek, a tym samym wspomagający prawidłowe funkcjonowanie serca, wątroby, układu pokarmowego i mięśni. Składnikami dodatkowymi są wyciągi z kopru włoskiego i kłącza perzu, które poprawiają działanie układu trawiennego, co jest istotne w procesie przyswajania żelaza z pożywienia.

Dla kogo? Dla osób, które chcą utrzymać prawidłowy poziom żelaza we krwi. Polecany w stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo – w momentach intensywnego wzrostu organizmu (dzieci), w czasie ciąży, karmienia piersią, a także przy diecie, która zawiera małą ilość tego składnika (np. wegetariańskiej).

Zalety: Zawiera dobrze przyswajalne żelazo. Nie powoduje zaparć. Produkt w stu procentach naturalny.
Suplement diety

Floradix tabletki

Floradix tabletki to źródło organicznego żelaza, witamin B2,B6, B12, C oraz kwasu foliowego, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Dla kogo? Floradix jest adresowany głównie dla kobiet: przemęczonych, odchudzających się, aktywnych, planujących ciążę, w ciąży, w okresie laktacji.
Jest również idealny dla młodzieży, osób starszych, rekonwalescentów, wegetarian.
Zalety: jest wygodny w użyciu i pozwala zachować równowagę żelaza oraz witamin B1, B2, B6, B12, C i kwasu foliowego w organizmie.
Suplement diety

Nagroda I stopnia

3 x zestaw składający się z:

Wartość zestawu: 127,20 zł

Nagroda II stopnia

2 x zestaw składający się z:

Wartość zestawu: 89,30 zł

Nagroda III stopnia

5 x  Floradix żelazo i witaminy 250 ml,

Wartość: 33,40 zł

Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

TWOJE DANE: Pamiętaj, udział w konkursie jest dobrowolny. Dodając swój komentarz, wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu), w przypadku ewentualnej wygranej, na liście laureatów, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie używamy twoich danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym konkursem.

Konkurs trwa: w okresie od 01.03.2019 do 18.03.2019 r., wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 25.03.2019 roku.

*Aktualizacja 15.03.2019 – ze względu na problemy techniczny i czasowo ograniczony dostęp do strony, przedłużamy konkurs do dnia 18.03.2019


Lifestyle

Siedem cech toksycznej matki. Może czas uwolnić się od tej relacji?

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
28 lutego 2019
Fot. iStock/Mixmike

Kim dzisiaj jesteś? Dorosłą kobietą, która nieustannie musi udowadniać, że jest dobra, że zasługuje na to, co najlepsze? Jesteś perfekcjonistką, która od ucieka od siebie samej? Boisz się zmierzyć z lękami, które w sobie nosisz? Nie chcesz o tym mówić, nie chcesz analizować, bo może okazać się, że to twoja wina, jak wygląda twoje życie? Jesteś podobna do matki? A może robisz wszystko, by być inna jak ona?

Twoja matka powinna być kochającą, wpierającą cię osobą, która pomaga ci stać się silną. Powinna pomagać ci stać się pewną siebie kobietą, dać wewnętrzną odwagę do poruszania się po tym świecie. Dla wielu z nas mama kojarzy się z miłością, troską, stabilnością. Niestety nie wszystkim. W niektórych słowo „matka” wywołuje niepokój, gniew, potrzebę obrony.

Dlaczego? Co takiego się stało? Czy to normalne, w końcu mama powinna przywoływać ciepłe emocje? Masz wyrzuty sumienia, bo czujesz złość na swoją mamę, nie lubisz jej, boisz się, nie chcesz się z nią spotykać?

Z rodzicami budujemy różne relacje, które nie zawsze są zależne od nas. Jeśli czujesz, że twoja mama zatruwa ci życie, ingeruje w nie, każdy kontakt z nią wywołuje w tobie smutek, może warto przyjrzeć się, skąd takie reakcje się w tobie biorą.

Nie wszyscy rodzice są idealni, może twoja mama nie była, nie jest? Jesteś dorosła, możesz zawalczyć o swoje szczęście, odciąć się od toksycznej relacji, jaką być może masz ze swoją mamą. Czy ona jest toksyczna? Jeśli któraś z tych cech jest według ciebie prawdziwa, być może będziesz musiała ponownie przemyśleć swoje relacje z matką.

1. Kiedy dorastałaś twoja matka „kochała cię” tylko wtedy, gdy robiłaś to, co ona mówiła?

Jest najczęstsze nadużycie emocjonalne widoczne wśród nadużywających swojej roli matek. Miłość nigdy nie powinna być warunkowa. Każda matka wie, że jej dziecko potrzebuje miłości i aprobaty.

Jeśli czujesz, że twoja mama kocha cię tylko wtedy, gdy jesteś taką, jak ona chce cię widzieć, to nie jest naturalne. Masz prawo się od tego uwolnić.

2. Jesteś przerażona, gdy zdenerwujesz swoją matkę?

Nikt nie lubi denerwować swoich rodziców, ale w przypadku nadużyć, większość ofiar odczuwa pewien poziom przerażenia. Boisz się, że twoja mama będzie na ciebie krzyczeć i powie ci, że jesteś bezwartościowa? Czy martwisz się, że twoja mama publicznie cię upokorzy albo nie będzie się ostentacyjnie do ciebie odzywać? Rodzic nie powinien w swoim – nawet dorosłym dziecku, wywoływać takich emocji.

3. Mama regularnie cię poniża, krytykuje?

Przemoc emocjonalna to przede wszystkim słowa. Jeśli twoja matka regularnie się obraża, krytykuje, wyśmiewa, umniejsza wszystko, co robisz – to znaczy, że cię nęka.

Rodzice nie powinni tak traktować swoich dzieci. To nie jest w porządku i nie znajduje żadnego usprawiedliwienia, zwłaszcza tego: „Po prostu jestem szczera”. To jej nie usprawiedliwia.

4. Przy mamie czujesz się słaba i bezsilna?

Twoja mama lubi odgrywać pierwsze skrzypce? W każdym towarzystwie przejmuje inicjatywę, lubi kontrolować innych? To także forma przemocy, którą wobec ciebie stosuje.

5. Twoja mama jest powodem kłótni w związku?

Może słyszałaś to kilka razy, ale nie chciałaś dopuścić do swojej świadomości, uważałaś, że partner przesadza. A gdyby się jednak temu przyjrzeć? Rodzic, który nadużywa nas, nierzadko sabotuje nasze relacje, bo chce mieć swoje dziecko na wyłączność, wówczas łatwiej o manipulację.

6. Mama obwinia cię za to, jak się czuje?

Ile razy słyszałaś, że to twoja, że ona tak się czuje, że wpędzisz ją do grobu, że zawału serca przez ciebie dostanie? Zapamiętaj – rodzice, którzy mają zdrowe relacje ze swoimi dziećmi, nie zachowują się tak, jakby to one były odpowiedzialne za ich stan psychiczny. Twoim zadaniem nie jest uszczęśliwienie twojej matki.

7. Rujnuje wszystkie ważne dla ciebie momenty?

Kiedy wspominasz chwile, które miały być dla ciebie miłe, zawsze cień na nich kładzie twoja matka. Na weselu zrobiła awanturę kelnerom albo zachowywała się tak, żeby wszyscy ją widzieli i słyszeli? Podczas ważnych uroczystości – urodzin twoich dzieci, świąt, rocznic, itp., zawsze wtrąci swoje trzy grosze i sprawi, że gdzieś z tyłu głowy pozostaje pewien niesmak.

I co teraz myślisz? Wiem, nie każdy rodzic jest idealny, jeśli twoja mama nie jest – nie obwiniaj się za to. Pomyśl o sobie, skoncentruj się na tym, co dla ciebie przede wszystkim jest dobre. I jeśli czujesz, że powinnaś ograniczyć wasze relacje, zrób to, spróbuj, zobaczysz, jak będziesz się czuła, gdy nie będzie jej zbyt blisko ciebie.


Zobacz także

Anna Niemczynow

Kim jest „Dziewczyna z warkoczami”? Anna Niemczynow – kobiety ją kochają, bo jest jedną z nich

narcyz

11 rzeczy, których NIE WOLNO robić przy narcyzie

„Wszystko co było jego, to półtora miliona długów, dwójka dzieci i żona. Reszta należała do mnie”