Lifestyle

Regulamin konkursu „Poczuj się piękna – jesteś taka”

Redakcja
Redakcja
17 października 2016
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin konkursu „Poczuj się piękna – jesteś taka”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Poczuj się piękna – jesteś taka”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Poczuj się piękna – jesteś taka” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 17.10.2016 do 30.10.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 07.11.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Klinika Estetyki Ciała Beauty Duty – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe: „Sprawdź dostępne zabiegi w klinice Beauty Duty i napisz, które z nich wydają Ci się najciekawsze, z którego najchętniej byś skorzystała i dlaczego?”
 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 07.11.2016 roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Klinika Estetyki Ciała Beauty Duty.
 2. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3 x bon podarunkowy o wartości 200 zł do wykorzystania na dowolne zabiegi kosmetologiczne w Klinice Urody Beauty Duty w Warszawie.
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Poczuj się piękna – jesteś taka”

Redakcja
Redakcja
17 października 2016
Fot. Materiały prasowe
 

Ile razy przeglądałaś oferty salonów kosmetycznych i urodowych klinik, i nagle, coś podszeptywało ci do ucha – „nie, ty, taka zwykła kobieta, chyba się tam nie wybierasz?”. Chyba każdej z nas zdarzyło się (pewnie nie jeden raz) odsuwać siebie na potem, na za jakiś czas, lepszy  moment. Nieustannie spadamy w dół naszej listy priorytetów. A przecież tak bardzo walczymy o swoją pewność siebie, równouprawnienie, szczęście, dlaczego nie pozwalamy sobie na dbałość o ciało? Dziś zapraszamy was do wspólnej zabawy. To małe wyzwanie, by pozwolić sobie pomarzyć o sobie, swojej cielesności, urodzie. Bez wyrzutów sumienia, strachu przed oceną. Przecież Klinika Piękna, nie gryzie – od dawna nie jest zarezerwowana dla celebrytów czy bogaczy. Warto pomyśleć o sobie, i w całym tym zabieganym życiu znaleźć dla siebie przestrzeń… marzyć, planować.

Pozwól sobie  na marzenia o sobie, swojej urodzie i napisz nam o tym. Kto wie, może są bliżej niż kiedykolwiek wcześniej? Poczuj się piękna – przecież jesteś taka!

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu: „Sprawdź dostępne zabiegi w Klinice Estetyki Ciała Beauty Duty i napisz, które z nich wydają Ci się najciekawsze, z którego najchętniej byś skorzystała i dlaczego?”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

„Sprawdź dostępne zabiegi w Klinice Estetyki Ciała Beauty Duty i napisz, które z nich wydają Ci się najciekawsze, z którego najchętniej byś skorzystała i dlaczego?”. Podpowiedzi szukaj na stronie internetowej: beautyduty.pl

Nagrody:

3 x bon podarunkowy o wartości 200 zł do wykorzystania na dowolne zabiegi kosmetologiczne w Klinice Estetyki Ciała Beauty Duty w Warszawie.

Vectus porawiony

1a Wnętrze

legend

2a Wnetrze

Emerge porawiony

3a Wnetrze

Beograd 15.03.2009. Kozmeticki salon Celulite expert, tretman lica, celulit, Korolija Magdalena i Danijela Foto:Vesna Andjic

 

Geneo poprzwione

Klinika Estetyki Ciała Beauty Duty to miejsce wyjątkowe, w którym przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń oraz naturalnych technik takich jak Endermologia wykonujemy zabiegi odnawiające naturalne piękno i poprawiające wygląd zarówno kobiet jak i mężczyzn w każdym wieku. Beauty Duty w wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza „obowiązek piękna” i właśnie w hołdzie temu hasłu powstała nasza klinika urody.

Jako eksperci w zakresie estetyki ludzkiego ciała, wierzymy, że piękno tkwi w każdym z nas, a rolą zespołu naszej kliniki jest jego pielęgnacja i odnowa. Naszym klientom zapewniamy niezwykłą atmosferę, najlepsze dostępne na rynku zabiegi kosmetyczne i pielęgnacyjne oraz referencyjną jakość obsługi klienta przy zachowaniu atrakcyjnych cen.

Nasza klinika urody znajduje się w Warszawie – dokładnie w dzielnicy Targówek, przy ulicy Kondratowicza 18 lok. 411.

Konkurs trwa od 17.10.2016 do 30.10.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 07.11.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.


Lifestyle

Henna – jej zastosowanie jest prostsze niż myślisz

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
17 października 2016
Fot. iStock / stock_colors

Trend sięgania po kosmetyki z naturalnymi składnikami jest coraz silniejszy. Szukamy pielęgnacji zarówno skutecznej jak i delikatnej, szczególnie mając za sobą niemiłe doświadczenia z różnymi kosmetykami.

Henna jest jednym z naturalnych produktów, po które coraz więcej kobiet sięga z ciekawości. Zabiegi z jej użyciem dostępne są w większości gabinetów kosmetycznych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by w domu, samodzielnie, przeprowadzić tego rodzaju koloryzację.

Henna, sposób na koloryzację

Henna nie jest nowym pomysłem na nadawaniu nowej barwy np. włosom, czy też pogłębianiu dotychczasowego ich koloru. Znana od tysiącleci szczególną rolę odegrała na Bliskim Wschodzie wrastając na stałe w tamtejszą kulturę. Ten naturalny barwnik pozyskiwany jest z liści i pędów rośliny lawsonii bezbronnej, często nazywanej krzewem hennowym. Krzew ma właściwości grzybo- i bakteriobójcze, więc do jego uprawy nie używa się sztucznych nawozów oraz chemicznych środków ochrony roślin. Z tego powodu nie szkodzi środowisku naturalnemu ulegając biodegradacji. Pozyskana z krzewu hennowego brunatna maź może być suszona nie tracąc przy tym swoich walorów. By przywrócić jej płynną konsystencję, wystarczy dodać do proszku odrobiny wody.

Alternatywa dla klasycznych farb

Tradycyjne farby niszczą strukturę włosów. Ich agresywne działanie sprawia, że producenci zdecydowanie nie polecają ich jednocześnie do farbowania rzęs i brwi. Inaczej jest w przypadku henny, kiedy to jej cząsteczki łączą się z białkami włosów zostawiając na nich ochronną warstwę. Dzięki temu działaniu nie tylko nie niszczy ich, a wręcz przeciwnie – zapobiega utracie wody oraz odbija szkodliwe promieniowanie słoneczne. Wynika to z naturalnego pochodzenia barwnika i zawartości odżywczych substancji, takich jak — wapń, magnez, potas, cynk, żelazo, miedź, mangan, enzymy, błonnik, witaminy A, D, B oraz kwasy oleinowy i linolowy. Wzmocnione henną włosy stają się silne, puszyste, wyglądają na gęstsze i błyszczące.

Henna jest bezpieczna, więc można ją z wykorzystywać do odżywiania i farbowania włosów, rzęs i brwi, tworzenia na skórze słynnych indyjskich tatuaży. Warto skorzystać z takiej możliwości i choć raz wypróbować kosmetyków z henną. Podczas zakupu należy zwrócić uwagę na henny, które często zawierają utleniacze szkodliwe dla zdrowia. Produkt bez takich dodatków można nakładać bez ograniczeń i bez obawy o kondycję włosów.

Brwi podkreślone w spektakularny i trwały sposób

Tam, gdzie farba nie zdaje egzaminu bezpieczniej jest szukać innych, sprawdzonych rozwiązań, szczególnie w obszarze newralgicznym, jakim są brwi na kobiecej twarzy. Chcąc uzyskać pewność zastosowania oraz gwarancję bezpieczeństwa wystarczy sięgnąć po specjalny produkt – jednoskładnikową hennę w aplikatorze RenoVital. Dzięki niej konieczność codziennego podkreślania brwi odejdzie w niepamięć.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Jest to wygodny sposób koloryzacji brwi, w dodatku nie wymaga utleniania, przez co jest łagodniejszy dla skóry i włosów od innych produktów tego rodzaju:

 • nie wymaga mieszania składników
 • bez użycia wody utlenionej
 • naturalny i trwały efekt koloryzacji
 • bardzo wydajna
 • łatwa i szybka aplikacja
 • idealna do użytku domowego
 • dostępna w kolorach, czarnym, brązowym i grafitowym
 • testowana z udziałem osób o wrażliwych i podatnych na podrażnienia oczach

Aplikator i konsystencja henny sprawiają, że nałożenie jest naprawdę szybkie i  proste. Po zabiegu brwi  uzyskują jednolity, a zarazem naturalny kolor. Produkt został przebadany dermatologicznie, pod kontrolą lekarza okulisty, więc jest bezpieczny. Nie trzeba borykać się również z problemem mieszania składników, brudzenia miseczek i robienia bałaganu, jak podczas przyrządzania zwykłej henny. Ważne jest jednak, by nie korzystać z tego produktu, jeśli kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów oraz na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

Sposób użycia jest prosty

Jeśli do tej pory użycie henny do brwi wydawało się czarną magią i czymś skomplikowanym, należy obalić ten mit. Każda z nas może samodzielnie skorzystać z tego rodzaju nadawania koloru. Pamiętajmy, by przed zastosowaniem skórę wokół brwi pokryć kremem. Następnie nałożyć hennę szczoteczką na brwi. Czas, po jakim należy zmyć produkt, zależy od intensywności koloru, jaki chcemy uzyskać – nie powinien być krótszy niż 3 minuty, ale nie wolno przekraczać 10 minut.

Pamiętajcie o próbie uczuleniowej!

Przed przystąpieniem do zabiegu należy wykonać test uczuleniowy. W tym celu należy posmarować skórę preparatem  na wewnętrznej powierzchni ręki (okolice łokcia) lub za uchem. Zostawić na 10 minut, a następnie zmyć. Jeżeli po upływie 24 godzin nie nastąpiło podrażnienie lub zaognienie skóry, preparat może zostać użyty.

Powodzenia!

Produkt jest dostępny na terenie całej Polski w sklepach sieci Super-Pharm.


Wpis powstał we współpracy z  V. Laboratories

 


Zobacz także

Fot. Renata / archiwum prywatne

Ło matko i córko!

Jak spędzić nadchodzący weekend na 28 sposobów

„Mama ci umierała, na miłość boską!”. Joanna Koroniewska o koszmarze, który przeżyła w szkole filmowej