Lifestyle

Regulamin konkursu „#alejaja”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
21 marca 2018
Fot. iStock
 

Regulamin konkursu „#alejaja”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „#alejaja”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „#alejaja” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od  21.03.2018 do 27.03.2018. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 07.04.2018 roku na www.ohme.pl.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Dekoria.pl zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  ZADANIE KONKURSOWE:

  Przez następne 7 dni będziemy namawiać was do odpuszczania. I bardzo rzetelnie sprawdzać, jak wam poszło! Nauczymy was odpuszczać, szukać sposobów na lżejsze życie, a już na pewno przygotowania do Świąt i podpowiadać, jakie przyniesie wam to  korzyści. 😉

  A wy? Bądźcie z nami, zamiast nadskakiwać wszystkim wokół! Jedyne, czego nie powinnyście olewać, to zostawienie codziennego meldunku, z czym dzisiaj dałyście sobie spokój!

  W komentarzach do tego artykułu piszcie nam, co udało wam się odpuścić i jak się z tym czujecie! Korzystajcie z naszych podpowiedzi-wyzwań na każdy dzień lub wymyślcie własne wedle potrzeb. Codziennie będziemy przypominać wam o akcji na naszym Facebooku (klik: https://www.facebook.com/ohmepl). Wśród najbardziej aktywnych uczestników wybierzemy najciekawsze/najfajniejsze/najbardziej rewolucyjne odpowiedzi i nagrodzimy cudownościami od Dekoria.pl.

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę odpowiedzi.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 4 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 07.04.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Dekoria.pl.
 2. Laureatami Konkursu zostaną 4 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  Nagrody:

  1 x pościel z kolekcji Dream&Fun (do wyboru przez zwycięzcę)

  1 x Koc Cotton Cloud 150x200cm Leaf green

  2 x zestaw 2 poduszek dekoracyjnych Liście Urban Jungle  (poszewka + wkład)

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

7-dniowy kurs odpuszczania! Konkurs #ALE JAJA, czyli nie spędź całych Świąt w kuchni!

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
21 marca 2018
Fot. iStock
 

Każdy, kto choć raz miał do przygotowania Święta, wie, że to właśnie wtedy dzieją się rzeczy magiczne… miedzy 3 a 4 rano, gdy padasz na kuchenny blat, powstają takie wynalazki, jak atomowe serniki, torty i puszyste baby. Skutecznie znieczulasz się na uszczypliwości teściowej/ciotki/sąsiada z drugiego, bo szczęśliwie, ze zmęczenia nie wiesz, co właściwie się zdarzyło… A gdyby tak raz inaczej?

Serdecznie zapraszamy was na 7-dniowy kurs odpuszczania! Nie uśmiechajcie się tak pod nosem, okazuje się, że nawet, gdy dobra wróżka siedzi nam na jego czubku, usilnie udajemy, że jej nie widzimy!

 

7-dniowy kurs odpuszczania

CZAS TRWANIA AKCJI: 21.03 – 27.03. 2018 roku.

CEL: „odczarować” święta (a może właśnie „zaczarować”?) 🙂

ZADANIE KONKURSOWE:

Przez następne 7 dni będziemy namawiać was do odpuszczania. I bardzo rzetelnie sprawdzać, jak wam poszło! Nauczymy was odpuszczać, szukać sposobów na lżejsze życie, a już na pewno przygotowania do Świąt i podpowiadać, jakie przyniesie wam to  korzyści. 😉

A wy? Bądźcie z nami, zamiast nadskakiwać wszystkim wokół! Jedyne, czego nie powinnyście olewać, to zostawienie codziennego meldunku, z czym dzisiaj dałyście sobie spokój!

W komentarzach do tego artykułu piszcie nam, co udało wam się odpuścić i jak się z tym czujecie! Korzystajcie z naszych podpowiedzi-wyzwań na każdy dzień lub wymyślcie własne wedle potrzeb. Codziennie będziemy przypominać wam o akcji na naszym Facebooku (klik: https://www.facebook.com/ohmepl). Wśród najbardziej aktywnych uczestników wybierzemy najciekawsze/najfajniejsze/najbardziej rewolucyjne odpowiedzi i nagrodzimy cudownościami od Dekoria.pl.

7-dniowy kurs odpuszczania! 

A o to zadania na calutki tydzień – dacie radę?

🐣 Dzień 1

Zrób listę swoich przedświątecznych zadań i… wykreśl z niej co najmniej 3 rzeczy, bez których się obejdzie!

Napiszcie, czy byliście dzielni i czy się udało. To z czego zrezygnowaliście, hę?

🐇 Dzień 2

Kup sobie piękną i GOTOWĄ świąteczną dekorację. Zamiast płakać nad swoim koszyczkiem drugą godzinę. Nie musisz pleść wianków i ze łzami w oczach robić pisanek, które i tak lądują potem w koszu.

Dzisiejsze wyzwanie, to zamienienie koszmaru dekoracyjnego w przyjemność! Masz dzieci – niech dziergają pisanki, wydmuszki i te wszystkie cuda – dla nich to przyjemność. Nie masz, ugotuj te jaja, machnij szybko barwnikiem i już. Albo kup gotowe naklejki.

Pięknie udekorowany stół? Nic prostszego – kup gotową dekorację: świecznik, obrus, wianek, co ci się spodoba. Uratuje ci życie w tę święta i następne. Albo kup  markecie 10 tulipanów, niczego więcej nie potrzeba.

Koniecznie wpadnijcie na stronę dekoria.pl! Możecie w dzisiejszym komentarzu napisać, jaka dekoracja spodobała się wam najbardziej!

🐏 Dzień 3

Grzecznie odmów kolejnej przysługi, która przysparza ci sporo kłopotu. Nie rób z siebie „barana”!

Napiszcie, czy się udało!

🐇 Dzień 4

Umów się na pazury!

Znacie ten moment, gdy rozlega się dzwonek do drzwi, a wy w łazience z jednym utuszowanym okiem przeklinacie ich wszystkich (tych, którzy dzwonią i innych też 😉 ) w myślach? Wszyscy są gotowi, piękni i pachnący, nawet pies z dwoma zębami zdaje się wyglądać lepiej niż ty teraz… Nie starczyło ci czasu? Nic dziwnego, przecież jeszcze przetarłaś podłogę, odkurzyłaś, wyniosłaś śmieci, przebrałaś trzeci raz dziecko, które znów usmarowało się czekoladowym jajkiem… a ty?

Dlatego w tym roku, choćby się waliło i paliło – idź na pazury! Zrób manicure, najlepiej hybrydowy – nie do zdarcia. Nawet jeśli znów nie zdążysz „porządnie się umalować”,  spojrzysz na swoje dłonie przy stole i pomyślisz: „a niech tam, przynajmniej mam piękne pazurki!”.

Napiszcie, jaki kolor/wzór wybrałyście 🙂

🐣 Dzień 5

Zadbaj o relacje.

Po pierwsze: zamiast zasuwać, jak mały samochodzik postaw na wspólnie spędzony czas – przecież po to Święta spędzamy z bliskimi!

Po drugie: wymigaj się od spotkaniu z kimś, kogo nie cierpisz i zawsze podnosi ci ciśnienie! To ma być czas radosny i pełen relaksu.

Po trzecie: przygotuj sobie roboczą wiadomość do odpowiadania na życzenia. Kopiuj-wklej i gotowe. Spokojnie, wystarczy „Dziękuję, wzajemnie. 🙂 ”

W komentarzu napiszcie, jak wam poszło z tym wyzwaniem!

🐰 Dzień 6

Odpuść sobie w kuchni. Choć z jedną planowaną potrawą/daniem idź na łatwiznę! Zamów, użyj gotowych produktów, kup – co dusza zapragnie. Pamiętaj o sobie.

To cudowne,  że chcesz ugościć wszystkich w wyjątkowy sposób, ale gwarantujemy ci, że twoi goście, będą mieli w głębokim poważaniu, czy ten lukier kręciłaś sama o czwartej w nocy, czy kupiłaś gotowy w torebce i nawet nie ubrudziłaś miski. To tylko cukier. Cudownie, jeśli sama przez cały rok czekasz na ten moment, by pokucharzyć i sprawia ci to przyjemność, ale pamiętaj Święta nie kończą i nie zaczynają się na stole, ważniejsze jest to, kto przy nim usiądzie.

Dajcie znać w komentarzach, co wybrałyście. Którą potrawę zamierzacie nieco „oszukać”. 😛

🐥 Dzień 7

Poćwicz palec wskazujący! Ten trening umożliwi ci udoskonalenie bardzo ważnej umiejętności: delegowania obowiązków.

Dzisiejsze zadanie to rozdzielenie zadań na resztę członków rodziny. Ustalcie, kto czym zajmie się podczas Świąt.

Zaangażuj dzieci i gości, naprawdę nie musisz stać całego popołudnia  w kuchni zmywając, gdy inni będą się objadać twoją zrodzoną w bólach babką. Zwyczajnie zapytaj, czy ktoś może ci pomóc w kuchni.

Jeżeli masz w swojej rodzinie egzemplarze odporne na takie prośby (znamy to doskonale, ledwo talerz opustoszał, a już cała familia nerwowo sznuruje buty w przedpokoju, żeby tylko dać szybko drapaka) – poproś wprost konkretną osobę. Jak w przypadku pierwszej pomocy, wskazujemy kuzynkę, ciotkę klotkę itd.. Nie damy się załatwić zbiorowym rozmyciem odpowiedzialności!

Czekamy na wasz komentarz – tylko szczerze! Napiszcie, czy sprzedałyście trochę obowiązków komuś innemu.

Wesołych Świąt!

Nagrody:

Dekoria pl kolor CMYK C50

1 x pościel z kolekcji Dream&Fun (do wyboru przez zwycięzcę)

Fot. Materiały prasowe

Fot. dekoria.pl / Materiały prasowe

1 x Koc Cotton Cloud 150x200cm Leaf green

Fot. Materiały prasowe

Fot. dekoria.pl / Materiały prasowe

2 x zestaw 2 poduszek dekoracyjnych Liście Urban Jungle  (poszewka + wkład)

Fot. Materiały prasowe

Fot. dekoria.pl / Materiały prasowe

Odwiedźcie Dekorię na Facebooku i Instagramie – znajdziecie tam, sporo wielkanocnych inspiracji.

 Regulamin konkursu znajduje się tutaj.


Lifestyle

„Strach to grzech pierworodny”. A jakie jest wasze życiowe motto? Akcja #MiesiącKobiet

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
21 marca 2018
Bo to zła kobieta była. 7 zdroworozsądkowych zachowań, za które bywamy potępiane przez innych
Fot. iStock/MariaDubova

Macie takie książki, które zapadły wam w pamięć? A cytaty z tych książek, które wam towarzyszą i przychodzą do głowy w najmniej spodziewanych momentach? Pamiętam, kiedy przeczytałam „Błękitny zamek” Lucy Maud Montgomery. Nie należę do fanek przygód Ani z Zielonego Wzgórza, więc tym bardziej byłam zaskoczona, że ta akurat książka zrobiła na mnie tak duże wrażenie. Zwłaszcza jej jeden fragment:

Strach to grzech pierworodny. Niemal wszystko zło na świecie ma swe źródło w tym, że ktoś się czegoś boi. Jest to zimny, oślizgły wąż, który owija się wokół Ciebie. Nie ma nic okropniejszego ani bardziej poniżającego, jak żyć w bojaźni.

Ten cytat zapisałam na ścianie swojego nastoletniego pokoju. I okazało się, że został on już ze mną na zawsze. Kiedy się boję, kiedy rozważam, czy warto zrobić krok do przodu, nagle włącza się on w mojej głowie i już wiem, co robić.

Czy wy macie takie swoje cytaty, motta? Może nie wiecie jeszcze, że z wami są, a może często je sobie przypominacie? Podzielcie się, proszę i napiszcie co dla was znaczą.

Akcja #MiesiącKobiet 

Codziennie będziemy zachęcać was do przyglądania się sobie. Swoim emocjom, radościom, ale też pewnie strachom. Chciałybyśmy, abyście wraz z wiosną budziły się do życia, by móc czerpać z niego jeszcze więcej. By wiedzieć: czego chcę, o czym marzę, co chciałabym zmienić. I nie bać się powiedzieć tego głośno.

To jak? Jesteście chętne? Każdego dnia (do końca marca) umieszczać będziemy codziennie jeden wpis – wyzwanie, które sprawi, że skupicie się na sobie, choćby na chwilę. Ale przecież wszystko zaczyna się od małych kroków i krótkich chwil. Bądźcie z nami, wpisujcie swoje komentarze. Jak zawsze mamy dla was fantastyczne nagrody.

Zadanie na dziś: podzielcie się cytatem, mottem, które często przywołujecie w pamięci i które mają wpływ na wasze życie.

Nagrody:

5 x zestaw kosmetyków KOBO, w skład zestawu wchodzą:

KOBO PROFESSIONAL PRIMER APRICOT (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL CUSHION FOUNDATION  (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL 01 GOLDEN SAND HIGHLIGHTER PALETTE  (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL 3 MY FAVORITE COLORS 9X EYESHADOW PALETTE (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL BRILLANT LIPSTICK  (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL MATTE TINT  (1 szt.)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

4 x bon o wartości 300 zł na zakupy w vippidesign.com oraz designerski kubek, notes i kostka biurowa

vippi

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

1

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

4 x zestaw kosmetyków profesjonalnych Kiwicha Face Care Set 

Kiwicha Face Care Set mit Day Cream 50ml & Line Smoother Serum 30ml KIWICHA


Kiwicha Face Care Set 

Day Cream – przyjemny i łatwy do nałożenia krem rekonstruuje bariery ochronne skóry odwodnionej, suchej i dojrzałej. Redukuje wysuszenie, zmarszczki, utratę elastyczności i konturu. Nadaje skórze świeżości, gładkości oraz poprawia jej wygląd i gęstość. Łatwo się wchłania, zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami środowiska, sprawia, że skóra staje się miękka i delikatna, a dzięki efektowi anti-aging nadaje jej młody wygląd. Idealny jako baza pod makijaż.

Line Smoother Serum – bogate i intensywne serum, przeznaczone dla skóry wymagającej odżywienia, odwodnionej i dojrzałej. Wygładza zmarszczki i poprawia rysy twarzy. Chroni przed działaniem wolnych rodników, stymuluje wzrost komórek, regeneruje DNA, spowalnia proces starzenia się skóry oraz chroni kolagen przed degradacją.

1 x  depilacja laserowa 1 sesja – 4 dowolne partie ciała 

1 x depilacja laserowa 1 sesja – pachy + bikini + łydki

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

1 x laserowy peeling węglowy twarz + szyja + dekolt

1 x infuzja tlenowa twarz + szyja + dekolt 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

2 x Obrotowa loko-suszarka z jonizacją AS200E

Stylizuj i susz jednym ruchem. Poznaj loko-suszarkę AS200E od Babyliss Paris, która umożliwia jednoczesne suszenie i modelowanie Twoich włosów. Od dziś ułożenie idealnej fryzury zajmie Ci dosłownie kilka minut. Sprawdź jakie to proste!

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

1 x Automatyczna lokówka Curl Secret C1200E od BaByliss Paris

Automatyczna lokówka Curl Secret C1200E od BaByliss Paris to opatentowana technologia, która sprawi, że w kilka minut uzyskasz piękne i delikatne fale.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

3 x Zestaw Prezentowy Baton Warszawski, każdy składający  się z:

– pięciu energetycznych Batonów Warszawskich,

– eleganckiego Kremu Warszawskiego,

– przepysznych prażonych na ksylitolu migdałów z cynamonem lub chilli (100g).

Całość pięknie zapakowana w warkocz z celofanu i wstążkę.Wszystkie produkty są bez glutenu i bez cukru, zdrowe słodycze bez wyrzutów sumienia 🙂

BW-7 BW-4
baton_warszawski_truskawka-2 baton_warszawski_figa z goi-2
Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Odwiedź naszych partnerów na Facebooku i Instagramie

NATURA logo

FB/drogerienaturapl

instagram.com/drogerienatura

FB/VippiDesignPolska

instagram.com/vippidesign

klapp-cosmetics.pl

 FB/KLAPPCosmeticsPolska

 instagram.com/klapppolska

klinikamlodosci.com

 FB/klinika.mlodosci

 instagram.com/klinikamlodosci

 babyliss-totallook.pl/

FB/BabylissPolska

  instagram.com/babylisspolska

 logo

 FB/batonwarszawski

instagram.com/baton_warszawski

Czas trwania akcji: 05.03.2018 – 31.03.2018.

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.


Zobacz także

5 powodów, dla których warto spróbować kawy po turecku (i jak ją zrobić)

Szpilki, które włożysz do pracy i na wieczorne wyjście. Sprawdź modowe inspiracje

„Odejdź, jesteś głupia”, czyli czego uczy chłopca zły stosunek ojca do jego matki