Lifestyle

Regulamin konkursu „Twoje życie – w twoich rękach. Opowiedz, kto cię inspiruje”

Redakcja
Redakcja
3 października 2018
Fot. iStock / RyanKing999
 

Regulamin konkursu „Twoje życie – w twoich rękach. Opowiedz, kto cię inspiruje”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Twoje życie – w twoich rękach. Opowiedz, kto cię inspiruje”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Twoje życie – w twoich rękach. Opowiedz, kto cię inspiruje” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 04.10.2018 do 12.10.2018 r., wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 14.10.2018 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest  Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, odpowiedz na poniższe pytanie:W komentarzu do artykułu konkursowego znajdującego się pod linkiem: , odpowiedź na pytanie: Kto dla ciebie jest liderem i inspiracją. Napisz o ważnej w twoim życiu osobie, autorytecie… a może sama jesteś dla siebie największą inspiracją? Zaskocz nas!
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 14.10.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 6 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej i prawidłowej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  5 x zaproszenie jednoosobowe na XIII Konferencję Sieci Przedsiębiorczych Kobiet o wartości 230 złotych, która odbędzie się 17.10.2018r w Warszawie

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Imię i nazwisko laureata (lub pseudonim) zostaną opublikowane podczas ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Twoje życie – w twoich rękach. Opowiedz, kto cię inspiruje”

Redakcja
Redakcja
3 października 2018
Fot. iStock / RyanKing999
 

Twoje życie jest w twoich rękach – nie sposób temu zaprzeczyć. Ale czy potrafisz czerpać inspirację od ludzi, którzy cię otaczają? A może sama jesteś dla siebie niekończącą się kopalnią inspiracji, swoją własną liderką?

Razem z Siecią Przedsiębiorczych Kobiet serdecznie zapraszamy was do poszerzenia horyzontów i zostania liderem swojej przyszłości. Weźcie udział w naszej zabawie i wygrajcie zaproszenie na wyjątkowo inspirującą XIII Konferencję Sieci Przedsiębiorczych Kobiet!

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania, pod niniejszym artykułem.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy opublikowany komentarz.

Zadanie konkursowe:

W komentarzu do tego artykułu odpowiedz na pytanie: Kto jest dla ciebie liderem. Napisz o ważnej w twoim życiu osobie, która cię motywuje… A może sama jesteś dla siebie największą inspiracją? Zaskocz nas!

Nagrody:

5 x zaproszenie jednoosobowe na XIII Konferencję Sieci Przedsiębiorczych Kobiet o wartości 230 złotych, która odbędzie się 17.10.2018r w Warszawie

Czas trwania konkursu: od 04.10.2018 do 12.10.2018 r.. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 14.10.2018 r. na łamach portalu ohme.pl. Odbiór nagrody w dniu konferencji.

Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

TWOJE DANE: Pamiętaj, udział w konkursie jest dobrowolny. Dodając swój komentarz, wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu), w przypadku ewentualnej wygranej, na liście laureatów, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie używamy twoich danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym konkursem.

Weź udział w Konferencji Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i odkryj w sobie lidera! 17 października 2018 w Centrum Konferencyjnym Polin odbędzie się XIII konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie lider przyszłości. Kim jest? Jakie ma cechy? Czy można się nim stać, czy trzeba się nim urodzić? Na te pytania odpowiedzą zaproszeni goście, którzy nie tylko podzielą się swoją wiedzą, ale także postarają się zainspirować kobiety do brania spraw w swoje ręce.

Konferencje Sieci Przedsiębiorczych Kobiet to wyjątkowe wydarzenia, które mają na celu aktywizowanie kobiet przedsiębiorczych, czyli takich, które przedsię-biorą – biorą sprawy w swoje ręce niezależnie od tego, czy prowadzą własne biznesy lub pracują na etacie.

Istotnym atutem tych spotkań jest fakt, iż kładą one nacisk nie tylko na naukę technik potrzebnych do zarządzania, lecz także na rozwój samoświadomości. Właśnie dlatego konferencja jest inspirującym wydarzeniem dla wszystkich kobiet, niezależnie od tego, czy już są aktywne w biznesie lub dopiero szukają własnej drogi. Każda z pań chce kierować własnym losem, inicjować działania w pracy i pozostałych dziedzinach życia. We właściwym zrozumieniu zasad bycia współczesnym liderem pomóc im mają spotkania networkingowe, dyskusje i porady profesjonalistów.

Be The Leader – jak się nim stać?

W tym roku motywem przewodnim wydarzenia jest lider przyszłości. Leadership jest bardzo szerokim zagadnieniem, które wiąże się z posiadaniem odpowiedniego zestawu cech charakteru i ich stałym doskonaleniu. Innowacyjność, kreatywność i charyzma to tylko niektóre z nich.

Oprócz wybitnej osobowości, lider musi posiadać siłę, która pozwoli mu dźwigać na sobie dużą odpowiedzialność za siebie i swoich współpracowników. Jest dla nich nie tylko szefem, lecz także świetnym partnerem. Jest osobą o niezwykłych zdolnościach przywódczych. Potrafi przekonać do swoich pomysłów innych, jest błyskotliwy i porywa tłumy.

Wielu z nas kojarzy liderów jako przywódców zespołu, jednak należy pamiętać, że wcale nie musi mieć za sobą ogromnej grupy. Niezależnie od tego czym zajmujemy się na co dzień, mamy wpływ na zmianę rzeczywistości i bycie liderem w różnych profesjach.

W trakcie trwania konferencji wybitni eksperci tacy jak: Anna Jakubowski oraz Jacek Santorski (Akademia Psychologii Przywództwa), wyjaśnią kim jest lider przyszłości. Czy można się nim stać, czy trzeba urodzić? Jakie techniki i postawy pozwolą rozwinąć odpowiednie cechy i wzmocnią nasz przywódczy potencjał?

Czy lider musi nosić spodnie?

Jak zwiększyć aktywność kobiet i zachęcić je do bycia liderkami? Prelegenci postarają się odpowiedzieć na nurtujące pytania i rozwiać wątpliwości.

Uczestnicy konferencji, dzięki części Be The Leader, będą mogli wysłuchać wystąpienia 3 liderek, które podzielą się swoimi doświadczeniami. Wśród nich będą m.in. Elina Toneya z Krav Maga United, Barbara Sołtysińska z IndaHash oraz Bożena Leśniewska z Orange Polska.

Szczególnie inspirującym elementem konferencji będzie panel dyskusyjny BE THE CHANGE.

Podczas spotkania utrzymanego w duchu storytellingu będzie można usłyszeć wciągające historie osób, które w znaczący sposób wpłynęły na zmiany w swoim życiu. Wystąpią trzy kobiety: Daria Mejnartowicz – organizatorka akcji pomocy humanitarnej, Monika Osęka – pilotka oraz Katarzyna Pawlikowska – badaczka kobiet, które opiszą punkty zwrotne w swoim życiu zawodowym i prywatnym.

Ponadto na uczestniczki czekają także zajęcia praktyczne takie jak: warsztaty dotyczące prowadzenia kanałów social media, trening samoświadomości metodą gier, kurs programowania, czy lekcja samoobrony. Szczegółowy program konferencji oraz bilety są dostępne tutaj.

 


Lifestyle

Złe związki często zaczynają się od intensywnej namiętnej miłości, ale nigdy nie mają szczęśliwego zakończenia

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
3 października 2018
Fot. iStock/franckreporter

Nawet na samym początku związku możesz zauważyć pewne niepokojące sygnały mówiące o tym, że twój partner jest skłonny do pewnych nadużyć w stosunku do ciebie. Nie ma co wówczas mydlić sobie oczu i mieć nadziei na to, że „on się zmieni”. Początek relacji to właśnie najlepszy moment, by w razie potrzeby zakończyć tę miłość bez większych komplikacji.

Oczywiście, normalnym jest, że kłócimy się czasem z naszym partnerem, że mamy różnice zdań, że bywają trudniejsze momenty. Ale nigdy nie wolno wam pozwolić, aby wasz związek zmienił się w pole bitwy. Wczesne oznaki niewłaściwych relacji są trudne do rozpoznania, zwłaszcza, że towarzyszy nam jeszcze uczucie euforii związane z nowo poznaną osobą. Powinnaś jednak zwróć szczególną uwagę na następujące zachowania i kryteria:

Twój związek „postępuje” bardzo szybko

Jeśli czujesz, że wszystko rozwija się w olbrzymim tempie i twój partner zaczyna rozmowy na temat wspólnego zamieszkania, jakiegokolwiek zobowiązania lub małżeństwa, trzeba być ostrożnym. Oczywiście, to zawsze miło usłyszeć, że osoba, którą kochasz nie boi się zaangażowania i pragnie dzielić się z tobą resztę swojego życia. Ale czasami warto zaufać swoim instynktom. Jeśli uważasz, że wszystko dzieje się za szybko, musisz dobrze przemyśleć tę relację. Złe związki często zaczynają się od intensywnej namiętnej miłości, ale nigdy nie mają szczęśliwego zakończenia.

Twój partner jest ci całkowicie oddany

Kto nie lubi czuć się kochanym? Idealny partner, zasypujący cię dowodami miłości i oddania wydaje ci się prawdziwym skarbem. A jednak, gdy wpadniesz w jego sieci, bardzo trudno będzie ci się z nich wydostać. Szybko okaże się, że musisz robić to, o co cię prosi, że zaczynasz czuć się przymuszana, że akceptujesz zachowania i sytuacje, które tak naprawdę są dla ciebie niekorzystne. Nie zastanawia cię, że on naprawdę rzucił wszystko, by skoncentrować się jedynie na tobie?

Daje ci milion obietnic przyszłości

Wszyscy lubimy myśleć o przyszłości naszego związku, kiedy dobrze się z kimś rozumiemy. Jeśli jednak dopiero co poznałaś swojego partnera, a on już obiecał ci, że nigdy niczego ci przy nim nie zabraknie, że on o wszystko zadba, a ty nie będziesz musiała o nic się martwić, niech zapali ci się światełko ostrzegawcze. Te wszystkie obietnice są głównie odbiciem jego własnych pragnień.

Jednym z wczesnych oznak złego związku jest gotowość drugiej osoby do kontrolowania ukochanej poprzez obietnice, które prawdziwe korzyści przynoszą tylko jednemu z partnerów.

On chce ciebie tylko dla siebie

Bardzo miło jest czuć się pożądanym i ważnym dla naszego partnera. Jeśli jednak ukochany nie pozwala ci spędzać czasu z przyjaciółmi i rodziną, tłumacząc, że wasz związek jest najważniejszy, oznacza to, że jest on zdecydowanie zbyt zaborczy.

Chorobliwie zazdrośni ludzie mają zwyczaj izolowania powoli swojej ofiary od jej pierwotnego otoczenia. To pozwala im przejąć kontrolę nad nią. Zazdrość może ukrywać się pod pozorami czułości lub pożądania. Ważne jest, abyś nadal była tą osobą, którą jesteś. Nie odcinaj się od swoich kręgów społecznych, tylko dlatego, że twój partner cię o to prosi.

Stale cię „poprawia”

Jest to normalne, ponieważ osoba „nadużywająca” chce przejąć kontrolę nad sytuacją. Twój partner nie lubi niektórych twoich postaw i daje ci o tym znać, ponieważ uważa je za nieodpowiednie. Te „poprawki” są często niedostrzegalne na początku, ale stopniowo coraz bardziej bolesne. Doprowadzą do poczucia braku akceptacji, do frustracji i poczucia winy.


Na podstawie: amelioretasante.com


Zobacz także

To co dajesz innym z głębi twojego serca, zawsze wróci do ciebie z jeszcze większą wartością

Czym się mierzy dobre życie

Wzruszający film, o tym jak łatwo zgubić przyjaciela

Zostań ze mną… i znajdź czas na to, co kochasz. Wzruszający film, o tym jak łatwo zgubić przyjaciela