Lifestyle

Regulamin konkursu „Pokaż nam swój stół na przyjęcie”

Redakcja
Redakcja
5 września 2016
Fot. iStock / i_talay
 

Regulamin konkursu „Pokaż nam swój stół na przyjęcie”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Pokaż nam swój stół na przyjęcie”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Pokaż nam swój stół na przyjęcie”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 05.09.2016 do 18.09.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Altom sp. z o.o. sp. k. – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe: Pokażcie nam swoje stoły przygotowane na przyjęcie, pokażcie jak bawicie się ich aranżacją – i jak tworzycie niepowtarzalny klimat podczas wspólnych spotkań. Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Pokaż nam swój stół na przyjęcie”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 21.09.2016 roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Altom sp. z o.o. sp. k.
 2. Laureatami Konkursu zostaą 3 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  I nagroda MariaPaula Złota Linia zestaw obiadowy dla 12 osób 41 elementów (716,90 zł)
  II nagroda MariaPaula Złota Linia zestaw kawowy dla 12 osob 39 elementów (389,90 zł)
  III nagroda MariaPaula Złota Linia zestaw 2 filiżanek + 2 kubków (49,90 + 33,90 zł)
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Pokaż nam swój stół na przyjęcie”

Redakcja
Redakcja
5 września 2016
Fot. iStock / i_talay
 

Lubisz gościć swoich przyjaciół? My też! Dlatego razem z marką polskiej porcelany MariaPaula mamy dla was zaproszenie do wspólnej zabawy. Gdy zapraszasz do siebie ważne i wyjątkowe osoby – chcesz, by wspólnie spędzony czas nie tylko był miły i smaczny, ale również, by goście czuli się wyjątkowo przyjęci w twoich progach.

Piękna zastawa, kilka miłych akcentów i dekoracji – to wszystko może nadać spotkaniu  niesamowity klimat. Pokażcie nam aranżacje waszych stołów i wygrajcie niesamowitą zastawę MariaPaula ze Złotej Linii. Dzięki niej każde spotkanie przy stole – będzie jeszcze bardziej wyjątkowe!

  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. Pokażcie nam swoje stoły przygotowane na przyjęcie, pokażcie jak bawicie się ich aranżacją – i jak tworzycie dzięki niej niepowtarzalny klimat podczas wspólnych spotkań.
  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
  3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszą nadesłaną wiadomość.

Zadanie konkursowe:

Pokażcie nam swoje stoły przygotowane na przyjęcie, pokażcie jak bawicie się ich aranżacją – i jak dzięki niej tworzycie niepowtarzalny klimat podczas wspólnych spotkań. Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Pokaż nam swój stół na przyjęcie”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

*Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

Nagrody:

I nagroda MariaPaula Złota Linia zestaw obiadowy dla 12 osób 41 elementów

Fot. MAteriały prasowe

Fot. Materiały prasowe

II nagroda MariaPaula Złota Linia zestaw kawowy dla 12 osob 39 elementów

Fot. MAteriały prasowe

Fot. Materiały prasowe

III nagroda MariaPaula Złota Linia zestaw 2 filiżanek + 2 kubków 

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Konkurs trwa od 05.09.2016 do 18.09.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 21.09.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj

GALERIA KONKURSOWA:

Agnieszka Borek

Agnieszka Borek

Dorotka Michalowska

Dorotka Michalowska

Marzena Pachucka

Marzena Pachucka

 Magdalena Laskowska


Magdalena Laskowska

Adam Rokita

Adam Rokita

Katarzyna Kisiel

Katarzyna Kisiel

Małgorzata Kluska-Żuber

Małgorzata Kluska-Żuber

Karolina Jenderko

Karolina Jenderko

Justyna Knera

Justyna Knera

 Marta Schellner-Ciećka


Marta Schellner-Ciećka

Edyta Ziora

Edyta Ziora

 Barbara Ziora


Barbara Ziora

Martyna Flis

Martyna Flis

Magdalena Zbrojewska

Magdalena Zbrojewska

Grazyna Woznica

Grazyna Woznica

Magdalena Kurzawa-Talaśka

Magdalena Kurzawa-Talaśka

Jagoda Kudrewicz

Jagoda Kudrewicz

Monika Panejko

Monika Panejko

Natalia Makówka

Natalia Makówka

Elżbieta Derkowska

Elżbieta Derkowska

 Natalia Grubek

Natalia Grubek

IRENA SOŚNIOK

IRENA SOŚNIOK

Ewelina Woznica

Ewelina Woznica

Aleksandra Filipowska

Aleksandra Filipowska

 Elżbieta Tomczyńska


Elżbieta Tomczyńska

Mariola Pinocy

Mariola Pinocy

Katarzyna Antczak

Katarzyna Antczak

Patrycja Tomaszewska

Patrycja Tomaszewska

Ewelina Rękawek

Ewelina Rękawek

Marzena Bojanowska

Marzena Bojanowska

MARTA CZECHOWSKA

MARTA CZECHOWSKA

Joanna Sokołowska

Joanna Sokołowska

 

Agnieszka Hausmann

Agnieszka Hausmann

 

Agnieszka Szczygieł

Agnieszka Szczygieł

 

Danuta Gutowska

Danuta Gutowska

 PAULA ŚLIPEK


PAULA ŚLIPEK

Oliwia Zabłocka

Oliwia Zabłocka

 Grzegorz Dymon


Grzegorz Dymon

Paulina Korol

Paulina Korol

 Małgorzata Moskal


Małgorzata Moskal

 Magdalena Sobczak

Magdalena Sobczak

Adrian Biedrzycki

Adrian Biedrzycki

Krzysztof Sobczak

Krzysztof Sobczak

 Walczuk Aneta


Walczuk Aneta

Ewa Fulińska

Ewa Fulińska

 Aleksandra Czerwińska


Aleksandra Czerwińska

KATARZYNA KOPUT

KATARZYNA KOPUT

Marek Ząbczyk

Marek Ząbczyk

Marta Wójcik

Marta Wójcik

Mariola Garbowska

Mariola Garbowska

Anna Szwajcowska

Anna Szwajcowska

Golebiowska Dorota

Golebiowska Dorota

Andrzej Gałka

Andrzej Gałka

Monika Szydłowska

Monika Szydłowska

Paulina Kowalewska

Paulina Kowalewska

Krzysztof Szydłowski

Krzysztof Szydłowski

Ewelina Wróbel

Ewelina Wróbel

Sylwia Wróbel

Sylwia Wróbel

Kamila Zaorska

Kamila Zaorska

 Edyta Wiśniewska


Edyta Wiśniewska

 Teresa Krok

Teresa Krok

Maria Artowicz

Maria Artowicz

Monika Wojda

Monika Wojda

Katarzyna Tomala

Katarzyna Tomala

Witold Belina

Witold Belina

Beata Korpecka Gardoń

Beata Korpecka Gardoń

Sylwia Cackowska

Sylwia Cackowska

Marzena Jedlińska

Marzena Jedlińska

Monika Wysocka-Kapcińska

Monika Wysocka-Kapcińska

Iga Temporowicz-Koszel

Iga Temporowicz-Koszel

Bjorn Rettig

Bjorn Rettig


Lifestyle

10 rzeczy (choć pewnie więcej), które wkurzają nas w facetach

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
5 września 2016
Fot, iStock/master1305

Tyle już ostatnio napisałyśmy o idealnych facetach, że nadszedł czas, żeby w końcu przestać im słodzić. Halooo – przecież wszystkie dobrze wiemy, że idealny książę na białym koniu jest niczym wygrana w totolotka. A ta trafia się naprawdę niezwykle rzadko, a jeśli już, to zazwyczaj nie nam.

Możesz chodzić, mówić, prosić, powtarzać, płakać, błagać i szantażować, ale efekt najczęściej zostaje ten sam. Nic w kwestii, która doprowadza cię do szału się nie zmienia. Dlaczego? Bo tak. Sorry, innej odpowiedzi mi brak. Niby męski mózg pozbawiony jest zawiłości, ale tej kwestii nigdy nie zrozumiem.

Co wkurza (chyba każdą) kobietę najbardziej u faceta?

Deska w toalecie

Klasyk. Wiem. Dlatego na trzech moich facetów w domu, trzech podnosi deskę, w toalecie, kiedy sika. Więc pomyślałam – punkt dla mnie. Tę bitwę na nerwy wygrałam. Ale cóż… do moich synów przychodzą koledzy i to coraz starsi, bo jednak rówieśnicy… Matki – błagam, uczcie swoich synów podnoszenia deski! Pewnie żadna z was nie chciałaby usiąść na osikanej. No chyba, że jesteście chwalebnym wyjątkiem i was to nie wkurza.

„Po co ci to?”

No po co, kolejne buty, bluzka, sukienka, spódnica. No po co się pyta, jak i tak nie zrozumie. Mógłby w ogóle nie pytać. Odpuścić sobie, bo to pytanie i tak w tej kwestii nic nie zmieni. A tylko tobie podnosi ciśnienie. Ale gdy ty pytasz, po co mu kolejny techniczny gadżet, którego nazwy nie jesteś w stanie nawet wymówić, to dowiesz się, że to jest dla wyższych celów, z potrzeby dnia codziennego, to nic, że później znajdujesz to coś zakopane gdzieś w głęboko w szafie i użyte tylko raz. No przecież po coś tam było potrzebne…

Wyjście z kolegami i wyłączony telefon

Przecież nam nie chodzi o kontrolę, o to, żeby się tłumaczył, gdzie jest i z kim, i co robi. Mamy to w nosie, zwłaszcza, jak możemy obejrzeć babski film, gdy go nie ma. Tu chodzi tylko o hasło: „Hej, jestem, wszystko ok, wrócę za pięć godzin”. Nic więcej, żebyśmy się nie martwiły i nie domniemywały, czy jak nie odbiera telefonu, jak nie wraca, to ktoś go nie pokopał leżącego w trawie. Tu brak mi patentu, nawet „Postaw się w mojej sytuacji” nie daje większych efektów. A przecież w domu trzymać na siłę nie mam zamiaru.

Pytanie: „Masz okres?”

Wrrr, nawet jak mam, i nawet jak nie mam, to tłumaczenie mojego wkurzonego nastroju okresem wkurza dokumentnie. Miewam wrażenie, że wszyscy faceci chcieliby nasz gorszy nastrój szybko i prosto wytłumaczyć: okres, ból głowy, telefon od matki. Proste, łatwe i wytłumaczalne. Na ból głowy tabletka, okres minie, a matka jaka jest, każdy widzi. I problem z głowy. Bo zapytać: „Chcesz pogadać?”, przytulić, powiedzieć: „Siadaj zrobię ci pyszną kawę” – to zdecydowanie za dużo dla męskiej empatii.

„Skończyło się”

Bo właśnie skończyło się mleko, i chleb też się skończył, i pasta do zębów, no patrz, także nie ma… Co za pech. Jest taki typ facetów, dla których coś się kończy i samo się uzupełni. „Samo” czytaj „kobieta”. Można stosować różne fortele, robić jemy to, co tobie z tym skończeniem się niemiłe, udawać, że czegoś nie ma, ale on i tak nie zrozumie aluzji. Przy najbliższej okazji, kiedy rano otworzysz lodówkę chcąc wyciągnąć mleko do kawy, usłyszysz „Skończyło się” i będziesz miała ochotę zabić go wzrokiem z tą jego kawą z mlekiem w ręce!

„Na ciebie zawsze trzeba czekać”

Aaaa trzymajcie mnie te, które to znają. To nic, że dzieci ogarnęłaś, ubrałaś, wyszorowałaś, że zwierzaki przed wyjściem nakarmiłaś i jemu koszulę, koszulkę, czy tam spodnie wyprasowałaś, bo się zdecydować nie mógł, co ubrać. Że jeszcze obiad szybki co prawda zrobiłaś, żeby nie umrzeć z głody podczas imprezy, czy wyjścia waszego wspólnego. Ale to TY zawsze jesteś ostatnia. I nie ma innej opcji, żeby było inaczej. I nawet, gdy tobie to nie przeszkadza, to komentarz, kiedy wychodzisz z łazienki: „No wreszcie” sprawia, że w nosie masz wyrok, który by zapadł w sprawie za pobicie męża.

Katar chorobą śmiertelną

Nie uważacie, że to fenomen? Ten katar i gorączką 37,2? Ktoś powie: „eee tam stereotyp”, czy aby na pewno? Ile z was ma w domu faceta, którego dosłownie katar zabija. Katar to największe zło na świecie. I ok, rozumiem, że głowa może boleć, że uczucie mało komfortowe i że spać czasami ciężko, jak się ten nos przytknie. Ale zauważcie, że ci chorujący często w swoje chorobie lubią pocierpieć, oni nie przyjmą twoich rozwiązań pod tytułem: „Jak szybko i skutecznie pozbyć się kataru”. Oni pocierpią, żeby po trzech najdłuższych dniach w twoim życiu udać się do lekarza i usłyszeć: „Nic panu nie jest, to zwykły katar”. To daje im uzdrowienie.

Brak słów

I to dosłowny. Ty popołudniu jak już spotykacie się w domu opowiadasz, co tam w pracy, która koleżanka kupiła sobie nowy buty, jak idzie praca nad nowym projektem, czym szef dzisiaj wszystkich rozwalił i jakąś gafę popełniła jego asystentka. I kiedy pytasz: „No, a jak tobie minął dzień”, słyszysz: „W porządku”. W porządku?!? Ale jak to W PORZĄDKU? „No dobrze, wszystko ok”. I na nic tyrada, że powinniście rozmawiać, że ciebie interesuje, co on robi, że chce trochę żyć tym, co się u ciebie dzieje. Brak słów… i to z każdej ze stron.

„Za chwilę”

Czy to magiczne słowo w twoim związku, rozwiązujące wszelkie męskie problemy? „Za chwilę” słyszysz, kiedy prosisz, by poszedł powiedzieć dzieciom, że czas najwyższy do łóżek. „Za chwilę”, gdy prosisz, żeby ogarnął kuchnię po obiedzie. „Za chwilę”, gdy mówisz, że coś się dzieje z włącznikiem i żeby zajrzał. Wszystko jest za chwilę, której nikt nie widział, nikt nie zmierzył i nikt nie poznał. To jakaś magiczna przypadłość TA chwila. Chwila, w której ty rwiesz włosy z głowy, walczysz sama z sobą powtarzając w myślach: „nie wstanę, nie pójdę, choćby myszy miały się zalęgnąć w kuchni, a dzieci roznieść mieszkanie, będę tu siedzieć i czekać na TĘ chwilę”. I koniec kropka.

Przecież nic się nie stało

Oj tam, że włożył do prania czerwoną koszulkę, która zafarbowała twoją ukochaną bluzkę, choć powtarzałaś i prosiłaś? No przecież nic się nie stało, kupisz sobie nową. Że podłoga się klei, bo dzieciaki rozlały sok, jak ciebie nie było w domu. No przecież, daj spokój, nic się nie stało. Że ulubiony twój but się rozwalił, to nic wielkiego. Że dzieci się spóźnią do szkoły, bo jemu się wstać nie chciało – każdy się kiedyś musi spóźnić, nic się nie dzieje… Tylko dlaczego na twoje: „Oj tam, daj spokój, to tylko małe wgniecenie, odstawisz auto do warsztatu, wyklepią, polakierują i śladu nie będzie” w jego oczach pojawi się mordercze spojrzenie, a „nic się nie stało” jakoś kompletnie przestaje mieć rację bytu?

Ach mogłabym tak jeszcze powymieniać, bo przecież skarpetki, bo jedzenie przed telewizorem, bo miły wspólny wieczór, to film z jakimiś strzelankami, a wyjście do kina, to jego wiszenie na telefonie, bo coś w firmie się stało. Ale boję się, że tekst nie miałby końca. 😉

Ciekawa jestem, co wy byście dodały do tej listy?


Zobacz także

Gdybyś żył Tato…

Dążysz do perfekcjonizmu? Odpuść. Nikomu się to nie udało, a ty tylko sobie szkodzisz

Zanim wydasz na mnie wyrok, musisz wiedzieć znacznie więcej o tym, co mam w głowie