Go to content

Regulamin konkursu „Podróż po wspomnienia – sentymentalny konkurs marki MAXCOM i OHME”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE ” Podróż po wspomnienia – sentymentalny konkurs marki MAXCOM i OHME”

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu zwanego dalej „akcją”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
2. Akcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie 23.05.2022 do 27.05.2022 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 10.06.2022 roku.
3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka MAXCOM– zwana dalej Sponsorem.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.

ZADANIE KONKURSOWE

Zapraszamy Was w sentymentalną podróż po skojarzenia – z jaką piosenką kojarzy Wam się Wasza mama? Wystarczy sam tytuł albo zwrotka. Na pewno dźwięczy Wam w uszach taka melodia, która pozwala pamiętać to, co dobre.

Podzielcie się tym z nami, swoje tytuły wysyłajcie na adres: [email protected] z krótkim uzasadnieniem – dlaczego właśnie ta.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

2. Za moment dokonania zgłoszenia do akcji w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
3. Jedna osoba może przesłać tylko jeden list. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania akcji, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów akcji

1. Zwycięzcy akcji zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie najciekawszego zadania, wybranego przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
3. Wyniki zostaną opublikowane do 10.06.2022 roku.

 §5. Nagrody w akcji i sposób ich przekazania

1. Sponsorem nagród w akcji jest marka MAXCOM, która ufundowała 3 zegarki wraz z bransoletką marki ANIA KRUK.
2. Laureatami akcji zostaną 3 osoby, które wybierze jury.
3. Nagrody zostaną wysłane bezpośrednio od Sponsora w terminie do 15.06.2022r.
4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
5. O wynikach laureat zostanie poinformowany przez profil Oh!Me za pośrednictwem prywatnej wiadomości. Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem za pośrednictwem prywatnej wiadomości. W przypadku braku zgłoszenia się Laureata w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przechodzi na osobę kolejną wg. ocen redakcji.