Lifestyle

Regulamin konkursu #Niedobrani

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
8 maja 2019
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin Konkursu #Niedobrani

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE: Konkurs #Niedobrani

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs #Niedobrani zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Konkurs trwa od 08.05.2019 do 22.05.2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 30.05.2019 roku
 2. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka Monolith Films Sp. z o.o.- zwana dalej Sponsorem.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE
  Napiszcie nam o swoich #niedobranych połówkach, o waszych miłościach. O tym, że #niedobranie może być przepisem na szczęście! Na najfajniejsze historie czekają nagrody!
  Swoje historie przysyłajcie do nas mailowo. 5 najfajniejszych z nich nagrodzimy cudownymi zestawami ufundowanymi przez Monolith Films – dystrybutora filmu „Niedobrani”.Prace przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem „#Niedobrani” oraz informacją, jak chcecie zostać podpisani (w przypadku braku takiej informacji, użyjemy samego imienia).

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsora konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 30.05.2019 roku

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Monolith Films Sp. z o.o. – zwana dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 3 osoby które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   3 x zestaw składający się z:

   • kosmetyków marki YASUMI me Rose (meRose Micellar liquid + meRose Face Cream)

   • podwójnego zaproszenia na pokaz filmu „Niedobrani”

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. oraz RODO). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Ty też ciągle słyszałaś, że jesteście #Niedobrani? Wasze historie miłosne [KONKURS]

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
8 maja 2019
Fot. Materiały prasowe
 

Tak miłość się nie zdarza,a przynajmniej nie powinna się zdarzyć… Bo jak tak można. Ona z Wenus, on z Marsa. Ona piękna, on zwykły. Albo zupełnie odwrotnie. Prawniczka i piekarz? Lekarka i gospodarz? A może on jest za niski na tę miłość, za biedny, za chudy? Jak bardzo nie pielęgnowalibyśmy stereotypów, miłość ma je wszystkie w nosie. Bo to ona udowadnia każdego dnia, jak pięknie można się „nie dobrać”!

Ty też ciągle słyszałaś, że jesteście #Niedobrani? Napisz nam o tym!

Serdecznie zapraszamy was do wspólnej zabawy! Napiszcie nam o swoich #niedobranych połówkach, o waszych miłościach. O tym, że #niedobranie może być przepisem na szczęście! Na najfajniejsze historie czekają nagrody! Do dzieła!

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.

Co trzeba zrobić?

Swoje historie przysyłajcie do nas mailowo. 3 najfajniejsze z nich nagrodzimy cudownymi zestawami ufundowanymi przez Monolith Films – dystrybutora filmu „Niedobrani”.

Prace przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem „#Niedobrani” oraz informacją, jak chcecie zostać podpisani (w przypadku braku takiej informacji, użyjemy samego imienia).

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsora konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

Partnerem akcji jest

Nagrody:

3 x zestaw składający się z:

 • kosmetyków marki YASUMI me Rose (meRose Micellar liquid + meRose Face Cream)

 • podwójnego zaproszenia na pokaz filmu „Niedobrani”

Komedia producentów hitów „SĄSIEDZI”, „SAUSAGE PARTY”, „WPADKA” I „ATOMIC BLONDE”.

Piękna laureatka Oscara CHARLIZE THERON i niepoprawnie zabawny SETH ROGEN w komedii o tym, że czasem najbardziej zgrane są niedobrane pary.

Fred nie jest typem amanta. Potargana broda, kilka zbędnych kilogramów i ciuchy z liceum nie czynią go ikoną stylu. Niewyparzony język i specyficzne poczucie humoru utrudniają zawrotną karierę. Charlotte jest jego zupełnym przeciwieństwem. Piękna, ambitna i powściągliwa, przebojem zdobywa polityczne szczyty i mogłaby mieć każdego mężczyznę, gdyby tylko znalazła czas na życie prywatne. Gdy Fred Flarsky spotyka po latach swoją dawną nianię Charlotte Field, w której kochał się skrycie jako nastolatek, on jest bezrobotnym dziennikarzem, a ona amerykańską Sekretarz Stanu. Wydaje się, że nie ma na świecie bardziej niedobranej pary. A jednak coś iskrzy. I to na tyle intensywnie, że Charlotte wbrew protestom doradców, zatrudnia Freda jako autora swych przemówień. Facet ma dobre pióro, jeszcze lepsze serce, ale w wielkim świecie porusza się jak słoń w składzie porcelany. Ona zaś właśnie ogłasza swą kandydaturę na stanowisko prezydenta. Konkurenci już zacierają ręce, bo Fred z pewnością zaprzepaści jej karierę. Chyba, że świat zobaczy w nim to, co dostrzegła ona…

Konkurs trwa od 08.05.2019 do 22.05.2019 roku. Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

TWOJE DANE: Pamiętaj, udział w konkursie jest dobrowolny. Dodając swój komentarz, wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu), w przypadku ewentualnej wygranej, na liście laureatów, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie używamy twoich danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym konkursem.

 


Lifestyle

Jak to się stało, że tak cudnie się nie dobrali? Boska komedia „Niedobrani”, to prawdziwy majstersztyk

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
8 maja 2019
Fot. Materiały prasowe

Jeśli na hasło komedia romantyczna, widzisz przed oczami Hugh Granta sprzed dwudziestu lat, a w głowie kołacze ci: „dziś już takich nie robią…” – pora wybrać się do kina! Wieki tak się nie uśmiałam!

Lada dzień na ekrany trafi genialna, współczesna opowieść o miłości nieco inaczej. Piękna ona, a on… w ortalionowej kurtce z podstawówki. Trochę przygruby, trochę nieogarnięty, za to włochaty. I ona… po prostu Charlize Theron. Bogini, jedna z najpiękniejszych kobiet współczesnego kina – oczywiście uroda to nic w porównaniu z jej niezależnością i pewnością siebie. Te dwa światy zderzają się i trą jak paznokcie po tablicy. Ale choć zęby cierpną na sam widok ich starań, tej miłości nie sposób się oprzeć. No bo co z tego, że są cholernie niedopasowani, #Niedobrani, jak mało kto? Kto im zabroni kochać?

Fot. Materiały prasowe

Jak to się stało? Że tak cudnie się „nie dobrali”?

Charlotte Field, Sekretarz USA. Wpływowa, szanowana, podziwiana. Konkret baba, do tego piękna i diabelnie inteligentna. Pojawia się na jednym z licznych przyjęć, na których trzeba się pokazać i… spotyka Freda. To znajomi z dzieciństwa. Dokładniej rzecz ujmując, piękna Pani Sekretarz, jako nastolatka niańczyła Freda.

Fot. Materiały prasowe

A on? Nasz główny bohater ma sobą dość ciężki dzień – a raczej całą serię kiepskich dni i miesięcy… Jest bezrobotnym dziennikarzem, który nie chciał się sprzedać. Niestety nie udało mu się również dobrze, co bronić niezależności prasy, obronić swojego talentu i posady. Trafia na przyjęcie, zalewa się i zrządzeniem losu, umawia się z ucieleśnieniem kobiecego ideału.

Drobne iskry sprawiają, że filmowa Charlotte zaprasza Freda do współpracy. Jego cięty język i trafione poczucie humoru będą jej bardzo potrzebne – właśnie szykuje się do ogłoszenia światu swojej kandydatury w wyborach prezydenckich. No i się zaczyna! Praca, wyjazdy, dziwactwa – wszystko to skleja tę dwójkę coraz ciaśniej i mocniej.

Odwrócone Pretty Woman pokazuje arogancko środkowy palec wszystkim tym, którzy lubią mówić: „co ON/ONA z NIĄ/NIM robi??!!”. I bardzo dobrze! Cięty język, bezbłędne gagi, ciut seksu i… idealnie wyważone proporcje tej mikstury – czyli świetne kino!

Fot. Materiały prasowe

W główne role wcielili się  Seth Rogen i Charlize Theron. Choć Pani Sekretarz jest cudowna, trzeba oddać honory roli męskiej. Tak cudownie i zabawnie zagranej postaci, dawno nie widzieliście. Fred Flarshy w wydaniu Setha Rogena to majstersztyk. Perfekcyjne lustrzane odbicie bardzo zwykłego faceta.

Co mogę wam obiecać? Na pewno film bije na głowę setki romansideł z tanim humorem, i te, które zawsze uważaliśmy za fajne. Jest pikantnie, zaskakująco i choć czasem naprawdę hollywoodzko (trzeba gdzieś ten budżet wykorzystać, nie? 😉 ) – to z jajem! Rezerwujcie bilety! Cudo!

„Niedobrani”
w kinach od 10 maja


Zobacz także

5 sposobów, by dobrze zacząć dzień

6 domowych i skutecznych sposobów na krostki po goleniu

Kilka ważnych lekcji, które otrzymasz tej jesieni w oparciu o twój znak zodiaku. Jesienny horoskop