Lifestyle

Regulamin akcji #kobiecespotkania

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
8 marca 2019
Kobiece spotkania
Fot. iStock – #KobieceSpotkania
 

Regulamin konkursu „Akcja #Kobiece spotkania”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Akcja #Kobiece spotkania”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Akcja #Kobiece spotkania” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 08.03.2019 do 29.03.2019 r; wyniki zostaną ogłoszone do dnia 10.04.2019 roku  na stronie www.ohme.pl 
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest  marka Janda zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Napisz do nas list! Napisz o wspaniałych i ważnych dla ciebie kobietach. Twój list może być tez skierowany bezpośrednio do wyjątkowej dla ciebie kobiety. Wybrane listy opublikujemy, a 5 osób nagrodzimy wspaniałymi kosmetykami JANDA.Prace przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem „#KobieceSpotkania” oraz informacją, jak chcecie zostać podpisani (w przypadku braku takiej informacji, użyjemy inicjału).

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsora konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 10.04.2019 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka Janda.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  5 x zestaw kosmetyków JANDA na tu i teraz, składający się z:

  Krem NA TU I TERAZ, na dzień SPF 15 z SYSTEMEM POTRÓJNEJ OCHRONY

  Cena 65,99 zł

  KREM NA TU I TERAZ, NA NOC z SYSTEMEM WZMACNIAJĄCO-REGENERUJĄCYM

  Cena 65,99 zł

  Rozświetlające serum NA TU I TERAZ z TECHNOLOGIĄ ROZŚWIETALAJĄCEJ PIGMENTACJI

   

  Cena 48,99 zł

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Imię i nazwisko laureata (lub pseudonim) zostaną opublikowane podczas ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

30 rzeczy, które mówią, że jesteś silną kobietą

Redakcja
Redakcja
8 marca 2019
Mężczyzno, nie będziemy "ogarniać" za ciebie twojego życia. 7 rzeczy, których silne, niezależne kobiety oczekują w związku
Fot. iStock/Martin Dimitrov
 

Wydaje mi się, że wyrażenie: „kobiety są silne” jest już tak oklepane, że przestaje tracić na swoim znaczeniu. A może w końcu stało się to normalnością, że jesteśmy w stanie sprostać wielu wyzwaniom i nie musi być nam cały czas przypominane, że mamy siłę, by to zrobić.

Cieszę się, kiedy widzę, spotykam kobiety świadome siebie, dla których oczywistą rzeczą jest sięganie po swoje cele, marzenia i pragnienia. Potrzebujecie motywacji dla waszej siły, która w każdej z nas jest? Oto 30 rzeczy, które mówią, że jesteś silną kobietą.

1. Silna kobieta wie, że nie wszystkim się spodoba i to jest w porządku.

2. Silne kobiety wiedzą, że nie są w miejscu przeznaczenia, ale w podróży.

3. Silna kobieta może być tylko z równie silnym mężczyzną.

4. Silna kobieta nie potrzebuje niczyjej zgody, robi to, co chce.

5. Silne kobiety tworzą najlepsze wzorce, także dla swoich najbliższych.

6. Silne kobiety nie boją się mówić prawdy prosto w oczy.

7. Silne kobiety wspierają się nawzajem.

8. Kobiety są jak torebki z herbatą. Nigdy nie wiesz, jak są silne, dopóki nie znajdą się w gorącej wodzie.

9. Silna kobieta nie potrzebuje niczyjej aprobaty.

10. Silna kobieta nie potrzebuje mężczyzny, szczególnie słabego. Słaby mężczyzna nie może kochać silnej kobiety. Nie będzie wiedział, co z nią zrobić.

11. Silne kobiety nie akceptują seksizmu. Mają swoje standardy.

12. Silna kobieta nigdy się nie poddaje. Odchodzi, przebacza i ponownie próbuje.

13. Słabości nigdy nie doprowadzą silnej kobiety do upadku.

14. Silnej kobiety nie można kontrolować.

15. Silna kobieta jest w 100% sobą, w 100% przypadków.

16. Silna kobieta wie, ile jest warta.

17. Silne kobiety się nie rodzą, one się nimi stają.

18. Silne kobiety piszą swoje własne historie.

19. Silna kobieta jest dla siebie bohaterem, którego potrzebuje.

20. Silna kobieta doskonale wie, że nie może być silna przez cały czas. Jednak zawsze ociera łzy po ciężkiej nocy i wstaje z uśmiechem.

21. Silna kobieta nie przeprasza za to, że jest silna.

22. Silna kobieta nie bierze tego, co ogranicza jej szczęście i osobisty rozwój.

23. Silna i zdeterminowana kobieta jest zawsze seksowna.

24. Silne kobiety wiedzą, o co chodzi w feminizmie. Feminizm nie polega na umacnianiu kobiet. Kobiety już są silne. Chodzi o zmianę sposobu, w jaki świat postrzega tę siłę.

25. Silna kobieta zna swoją wartość pomimo odrzucenia.

26. Silne kobiety potrzebują partnerów w życiu, a nie kontrolujących ich mężczyzn.

27. Silna kobieta jest jak woda. Wystarczająco mocna, by cię utopić, wystarczająco miękkie, by cię oczyścić, i wystarczająco głęboka, by cię uratować.

28. Silne kobiety nie boją się być mądre (nawet jeśli są mądrzejsze od chłopców).

29. Silne kobiety zmieniają to, co negatywne w pozytywne.

30. Silne kobiety zawsze domagają się wolności.


Lifestyle

#Kobiece spotkania – spotkania, za które jesteśmy wdzięczne

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
8 marca 2019
Kobiece spotkania
Fot. iStock – #KobieceSpotkania

Wiosna to pora roku, kiedy z większą ochotą otwieramy się na świat, opuszczamy swoje domowe ogniska i wychodzimy do ludzi… SMS od przyjaciółki z zaproszeniem na kawę wydaje się zbawienny. Spotkania z innymi mówią o nas bardzo wiele, są odzwierciedleniem naszych potrzeb, inspirują nas do działania, a czasami zwyczajnie są potrzebne, żeby się wygadać, pobyć razem i popłakać na ulubionym filmie. Dlatego chciałybyśmy zachęcić kobiety do takich spotkań. Spotkań z bliskimi nam kobietami, bo ta więź jest dla nas często najważniejsza. Spotkań, bez których nie byłybyśmy takie, jak dzisiaj. Spotkań, za które jesteśmy wdzięczne.

To może być mama, babcia, przyjaciółka, pani ze sklepiku osiedlowego, pisarka, a może spotkana przypadkiem w parku kobieta, z którą usiadłyśmy i zwyczajnie – porozmawiałyśmy. Więź z drugą kobietą jest wyjątkowa, a tak rzadko przez nas doceniana. Spotkajcie się, jeśli nie przy kawie czy winie, to wirtualnie pisząc do nas, w formie listu, o tych wyjątkowych spotkaniach i kobietach w Waszym życiu – co wam dały, czego nauczyły, kim były, jaki miały na Was wpływ.

Co trzeba zrobić?

Napisz do nas list! Napisz o wspaniałych i ważnych dla ciebie kobietach. Twój list może być tez skierowany bezpośrednio do wyjątkowej dla ciebie kobiety. Wybrane listy opublikujemy, a 5 osób nagrodzimy wspaniałymi kosmetykami JANDA.

Prace przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem „#KobieceSpotkania” oraz informacją, jak chcecie zostać podpisani (w przypadku braku takiej informacji, użyjemy inicjału).

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsora konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

 

Partnerem akcji jest

Nagrody:

5 x zestaw kosmetyków JANDA na tu i teraz, składający się z:

Krem NA TU I TERAZ, na dzień SPF 15 z SYSTEMEM POTRÓJNEJ OCHRONY

Krem szybko i odczuwalnie poprawia nawilżenie skóry, która staje się miękka i aksamitnie gładka.

Aby długo cieszyć się skórą w dobrej kondycji, która wygląda świeżo, młodo i promiennie.

Cena 65,99 zł

 

KREM NA TU I TERAZ, NA NOC z SYSTEMEM WZMACNIAJĄCO-REGENERUJĄCYM

Krem odżywia i regeneruje, redukuje drobne zmarszczki i wpływa na rozjaśnienie skóry.

Wspomaga procesy regeneracji naskórka, poprawia koloryt skóry, która z każdym dniem wygląda bardziej zdrowo i promiennie. Zapewnia skórze komfort, utrzymuje ją w dobrej formie i kondycji

Cena 65,99 zł

Rozświetlające serum NA TU I TERAZ z TECHNOLOGIĄ ROZŚWIETALAJĄCEJ PIGMENTACJI

Serum rozświetlające natychmiast po aplikacji dodaje blasku i zapewnia świeży, zachwycający, odmłodzony wygląd skóry. Poprawia napięcie skóry, która staje się aksamitnie gładka, wpływa na redukcję drobnych zmarszczek. Poprawia koloryt skóry, która z każdym dniem wygląda bardziej zdrowo i promiennie! Aby tu i teraz cieszyć się skórą, która zachwyca młodzieńczym blaskiem i promiennym wyglądem.

Cena 48,99 zł

Czas trwania akcji –  08.03.-29.03.2019 r; wyniki zostaną ogłoszone do dnia 10.04.2019 roku na stronie www.ohme.pl

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

TWOJE DANE: Pamiętaj, udział w konkursie jest dobrowolny. Dodając swój komentarz, wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu), w przypadku ewentualnej wygranej, na liście laureatów, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie używamy twoich danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym konkursem.


Zobacz także

cukier

Śniadanko – słodzianko, czyli cukier jest wszędzie – nawet w tych produktach, o których byście nie pomyśleli!

Jarosław Walczyk

Jarosław Walczyk: „Mam wrażenie, że mężczyźni tak naprawdę gotują dla kobiet. Ciężko być może niektórym się do tego przyznać, ale tak jest”

Kobiety są jak karty…