Lifestyle

Regulamin akcji „Mój pierwszy raz”

Redakcja
Redakcja
24 marca 2022

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI: „Mój pierwszy raz”

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji pod nazwą „Mój pierwszy raz” zwanego dalej „akcją”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
2. Akcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie 24.03.2022 do 10.04.2022 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 30.04.2022 roku.
3. Sponsorami nagród w Konkursie są: Talaria Resort&Spa, Farmona, wydawnictwo Znak, Ritualia, – zwani dalej Sponsorami.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.

ZADANIE KONKURSOWE

Napisz historię swojej pierwszej miesiączki. Każda z nas przeżywała to po swojemu. Każdej towarzyszyły inne emocje. Inaczej wspominać ją będą młode dziewczyny, inaczej kobiety, które pamiętają czasy, kiedy stały całą rodziną w kolejce po podpaski. Ale każda taka historia zawsze będzie miała wspólny mianownik – to kobiece spraw. Fachowo nazywana
menarche, zwykle pojawia się między 11. a 14. rokiem życia. Jeśli zdarzyła się wcześniej, to również nie jest to powód do zmartwień. Czy byłyśmy gotowe na pierwszą miesiączkę? Czy można było w ogóle się do tego przełomowego momentu w życiu kobiety przygotować?

Jaki był Wasz pierwszy raz? Pełen niewiedzy, czy przeciwnie? Kto o was zadbał? Jakie emocje temu towarzyszyły?

Wybrane listy opublikujemy, nagrodzimy 13 prac. Prace należy wysyłać na adres [email protected] wpisując w temacie wiadomości „Mój pierwszy raz” oraz z informacją, jak chcecie zostać podpisane (w przypadku braku informacji, list podpiszemy pierwszą literą imienia lub nicku).

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

2. Za moment dokonania zgłoszenia do akcji w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
3. Jedna osoba może przesłać tylko jeden list. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania akcji, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów akcji

1. Zwycięzcy akcji zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie najciekawszego listu wybranego przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
3. Wyniki zostaną opublikowane do 15.04.2022 roku.

 §5. Nagrody w akcji i sposób ich przekazania

1. Sponsorami nagród w akcji są: Talaria Resort&Spa – 3-dniowy pobyt w hotelu TALARIA RESORT & SPA, 2 noce z wyżywieniem dla 2 osób; Farmona – 4 zestawy 3 produktów, wydawnictwo Znak – 4 książki ONA; Ritualia – 4 zestawy 3 produktów.
2. Laureatami akcji zostaną osoby, które wybierze jury.
3. Nagrody zostaną wysłane bezpośrednio od Sponsorów w terminie do 30.04.2022r.
4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
5. O wynikach laureat zostanie poinformowany przez profil Oh!Me za pośrednictwem prywatnej wiadomości. Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem za pośrednictwem prywatnej wiadomości. W przypadku braku zgłoszenia się Laureata w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przechodzi na osobę kolejną wg. ocen redakcji.


Zobacz także

4 pomysły na prezent – dla domatora, pasjonata, pracoholika i romantyka

Kilka nawyków, które wzmocnią twoją siłę psychiczną

Jeśli facet, to tylko starszy i błagam nie przekonujcie mnie, że jest inaczej