Związek

Złe związki często zaczynają się od intensywnej namiętnej miłości, ale nigdy nie mają szczęśliwego zakończenia

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
3 października 2018
Fot. iStock/franckreporter
 

Nawet na samym początku związku możesz zauważyć pewne niepokojące sygnały mówiące o tym, że twój partner jest skłonny do pewnych nadużyć w stosunku do ciebie. Nie ma co wówczas mydlić sobie oczu i mieć nadziei na to, że „on się zmieni”. Początek relacji to właśnie najlepszy moment, by w razie potrzeby zakończyć tę miłość bez większych komplikacji.

Oczywiście, normalnym jest, że kłócimy się czasem z naszym partnerem, że mamy różnice zdań, że bywają trudniejsze momenty. Ale nigdy nie wolno wam pozwolić, aby wasz związek zmienił się w pole bitwy. Wczesne oznaki niewłaściwych relacji są trudne do rozpoznania, zwłaszcza, że towarzyszy nam jeszcze uczucie euforii związane z nowo poznaną osobą. Powinnaś jednak zwróć szczególną uwagę na następujące zachowania i kryteria:

Twój związek „postępuje” bardzo szybko

Jeśli czujesz, że wszystko rozwija się w olbrzymim tempie i twój partner zaczyna rozmowy na temat wspólnego zamieszkania, jakiegokolwiek zobowiązania lub małżeństwa, trzeba być ostrożnym. Oczywiście, to zawsze miło usłyszeć, że osoba, którą kochasz nie boi się zaangażowania i pragnie dzielić się z tobą resztę swojego życia. Ale czasami warto zaufać swoim instynktom. Jeśli uważasz, że wszystko dzieje się za szybko, musisz dobrze przemyśleć tę relację. Złe związki często zaczynają się od intensywnej namiętnej miłości, ale nigdy nie mają szczęśliwego zakończenia.

Twój partner jest ci całkowicie oddany

Kto nie lubi czuć się kochanym? Idealny partner, zasypujący cię dowodami miłości i oddania wydaje ci się prawdziwym skarbem. A jednak, gdy wpadniesz w jego sieci, bardzo trudno będzie ci się z nich wydostać. Szybko okaże się, że musisz robić to, o co cię prosi, że zaczynasz czuć się przymuszana, że akceptujesz zachowania i sytuacje, które tak naprawdę są dla ciebie niekorzystne. Nie zastanawia cię, że on naprawdę rzucił wszystko, by skoncentrować się jedynie na tobie?

Daje ci milion obietnic przyszłości

Wszyscy lubimy myśleć o przyszłości naszego związku, kiedy dobrze się z kimś rozumiemy. Jeśli jednak dopiero co poznałaś swojego partnera, a on już obiecał ci, że nigdy niczego ci przy nim nie zabraknie, że on o wszystko zadba, a ty nie będziesz musiała o nic się martwić, niech zapali ci się światełko ostrzegawcze. Te wszystkie obietnice są głównie odbiciem jego własnych pragnień.

Jednym z wczesnych oznak złego związku jest gotowość drugiej osoby do kontrolowania ukochanej poprzez obietnice, które prawdziwe korzyści przynoszą tylko jednemu z partnerów.

On chce ciebie tylko dla siebie

Bardzo miło jest czuć się pożądanym i ważnym dla naszego partnera. Jeśli jednak ukochany nie pozwala ci spędzać czasu z przyjaciółmi i rodziną, tłumacząc, że wasz związek jest najważniejszy, oznacza to, że jest on zdecydowanie zbyt zaborczy.

Chorobliwie zazdrośni ludzie mają zwyczaj izolowania powoli swojej ofiary od jej pierwotnego otoczenia. To pozwala im przejąć kontrolę nad nią. Zazdrość może ukrywać się pod pozorami czułości lub pożądania. Ważne jest, abyś nadal była tą osobą, którą jesteś. Nie odcinaj się od swoich kręgów społecznych, tylko dlatego, że twój partner cię o to prosi.

Stale cię „poprawia”

Jest to normalne, ponieważ osoba „nadużywająca” chce przejąć kontrolę nad sytuacją. Twój partner nie lubi niektórych twoich postaw i daje ci o tym znać, ponieważ uważa je za nieodpowiednie. Te „poprawki” są często niedostrzegalne na początku, ale stopniowo coraz bardziej bolesne. Doprowadzą do poczucia braku akceptacji, do frustracji i poczucia winy.


Na podstawie: amelioretasante.com


Związek

Regulamin konkursu „Twoje życie – w twoich rękach. Opowiedz, kto cię inspiruje”

Redakcja
Redakcja
3 października 2018
Fot. iStock / RyanKing999
 

Regulamin konkursu „Twoje życie – w twoich rękach. Opowiedz, kto cię inspiruje”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Twoje życie – w twoich rękach. Opowiedz, kto cię inspiruje”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Twoje życie – w twoich rękach. Opowiedz, kto cię inspiruje” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 04.10.2018 do 12.10.2018 r., wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 14.10.2018 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest  Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, odpowiedz na poniższe pytanie:W komentarzu do artykułu konkursowego znajdującego się pod linkiem: , odpowiedź na pytanie: Kto dla ciebie jest liderem i inspiracją. Napisz o ważnej w twoim życiu osobie, autorytecie… a może sama jesteś dla siebie największą inspiracją? Zaskocz nas!
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 14.10.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 6 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej i prawidłowej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  5 x zaproszenie jednoosobowe na XIII Konferencję Sieci Przedsiębiorczych Kobiet o wartości 230 złotych, która odbędzie się 17.10.2018r w Warszawie

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Imię i nazwisko laureata (lub pseudonim) zostaną opublikowane podczas ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Związek

Osiem niewiarygodnych cech ludzi urodzonych w październiku

Redakcja
Redakcja
3 października 2018
Fot. iStock/AleksandarNakic

Jest już październik, a wraz z nadchodzi chłód, deszcze, krótsze dni. Czy wiecie, że urodzeni w październiku są wyjątkowymi ludźmi, niewielu ma tak silne cechy charakteru jak oni.

Oto osiem niewiarygodnych cech ludzi urodzonych w październiku

Są bardzo uroczymi, charyzmatycznymi i romantycznymi duszami

Urodzeni w październiku są niezwykle charyzmatyczni. Mają zdolność zdobycia każdego serca. Ich charyzma, a także czarująca i magnetyczna osobowość przyciągają ludzi. Mają pozytywny wpływ na każdego, kogo spotykają, są jak kula energii. To pewne siebie osoby, którym można pozazdrościć ich osobowości.

Jeśli twój partner urodził się w październiku, masz szczęście, ponieważ będzie cię kochać do końca życia.

Są uczciwi, wierzą w sprawiedliwość i harmonię

Ci, którzy urodzili się w październiku, są bardzo szczerzy, prawda jest dla nich jedną z głównych wartości. Mają także szósty zmysł do wykrywania kłamstw, na odległość potrafią poznać fałszywych ludzi. Ponieważ są uczciwi wobec ciebie, oczekują tego samego od innych.

Wierzą w sprawiedliwość i w to, że nic nie dzieje się bez przyczyny, ma swój ustalony porządek.

Są ugodowi i gościnni

Kochają spokój, mają bardzo pokojowe usposobienie, co sprawia, że raczej w swoim życiu nie posiadają wrogów. Urodzeni w październiku rzadko podnoszą głos i tracą panowanie nad sobą. Znani są również ze swojej troskliwej gościnności. Łatwo nawiązują znajomości, ze względy na swoje radosne podejście do życia.

Są emocjonalnie inteligentni

Ludzie urodzeni w październiku  znani są ze swojej spokojnej natury i świadomości własnych emocji. Ich poczucie empatii jest naprawdę na wysokim poziomie.

Są marzycielami 

Urodzeni w październiku to jedni z największych marzycieli. Często postrzegają świat przez różowe okulary, dlatego często jest im bardzo trudno zachować równowagę  między życiem zawodowym, osobistym, emocjami a finansami.

Kochają wyzwania

Dobrze sobie radzą w zawodach związanych z nieruchomościami, jedzeniem, giełdą, dekoracją wnętrz. Muszą jednak się skupić, aby wydobyć swoją wewnętrzną wytrwałość i intuicję. Lubią podejmować wyzwania i rzucać je  innym. Są w stanie daleko się posunąć, żeby wygrać wyścig. Można to zauważyć nawet w najmniejszych zadania dnia codziennego.

Wydają dużo pieniędzy

Są trochę nieostrożni, jeśli chodzi o pieniądze. Wydają dużo nie tylko na siebie, ale także na innych. Urodzeni w październiku nie wierzą w drobne prezenty – im większe, tym lepiej!

Są optymistami

Nigdy nie tracą nadziei, wciąż próbują i zawsze osiągają swoje cele. Ponieważ ich optymizm jest wyjątkowo zaraźliwy, mogą być dobrymi liderami zespołów, którzy potrafią motywować innych swoim pozytywnym nastawieniem, zwłaszcza, gdy natrafiają na trudności.


źródło: Amerikanki


Zobacz także

Lepszy chłopak niż mąż, czyli dlaczego nigdy nie powinnaś wychodzić za mąż

I tak, podlewając moją ciszę we mnie, uczę się kochać siebie. Przed wszystkim

Kobiety nie śpią przez to po nocach, a faceci nawet o tym nie wiedzą