Macierzyństwo

Regulamin konkursu „Idziemy po marzenia”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
13 marca 2017
Fot. iStock / Imgorthand
 

Regulamin konkursu „Idziemy po marzenia”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Idziemy po marzenia”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą: „Idziemy po marzenia” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie  od 13.03.2017 do 26.03.2017. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 31.03.2017 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest  Befado – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  „Napisz nam, gdzie na wiosnę stopy poniosłyby twoje dziecko? Jaka jest jego (wasza) wymarzona wędrówka (może być całkowicie fantastyczna)?”.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 31.03.2017 roku. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Befado.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.

  Nagrody:

  Nagroda I stopnia

  1 x  buciki dziecięce tekstylne Befado* + koszulka lub leginsy Befado (do wyboru) + kubek Befado

  Nagroda II stopnia

  4 x buciki dziecięce tekstylne Befado* + kubek Befado

  251XY071-1 969XY108-1 212P048
  251Q081 290XY152-1 273XY202-1
  250P056 110P297 217P079-696x520
  242P062 114XY240 114Y219

  Nagroda III stopnia

  5 x kubek Befado.

  image001

  *Buciki tekstylne Befado – rozmiar oraz model bucików do wyboru przez Laureatów konkursu z dostępnych modeli (dla dziewczynki lub dla chłopca).

 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 30 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Macierzyństwo

Konkurs „Idziemy po marzenia”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
13 marca 2017
Fot. iStock / Imgorthand
 

Wiosna! Wreszcie szare i krótkie popołudnia z nosem przyklejonym do zamarzniętej szyby można odczarować. A najlepszym do tego zaklęciem jest oczywiście to w kolorze zielonym. Jak coraz bardziej zielone trawniki, liście i parki – wskaźniki naszych osobistych, coraz lepiej naładowanych słońcem baterii. Wiosna już tuż, tuż. Nie ma na co czekać, pora wyruszyć w nieznane!

Zanim jednak popędzicie do parku i na plac zabaw, napiszcie nam koniecznie, gdzie tej wiosny nogi poniosą najmłodszych członków waszej rodziny? Jaka jest ich (lub wasza) wymarzona wędrówka i co chcielibyście odkryć. Wyobraźcie sobie, że nie ma przed wami żadnych barier, ograniczeń, obowiązków. Możecie pójść, gdzie tylko zapragniecie…

Razem z firmą Befado serdecznie zapraszamy was do wspólnej (być może bajkowej i fantastycznej) podróży. Napiszcie nam o waszych planach i marzeniach na wiosenną wędrówkę. I wygrajcie jedną z dziesięciu fantastycznych nagród od Befado. Zapraszamy!

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu: „Napisz nam gdzie na wiosnę stopy poniosłyby twoje dziecko? Jaka jest jego (wasza) wymarzona wędrówka (może być całkowicie fantastyczna)?”.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

„Napisz nam gdzie na wiosnę stopy poniosłyby twoje dziecko? Jaka jest jego (wasza) wymarzona wędrówka (może być całkowicie fantastyczna)?”.

Nagrody:

Nagroda I stopnia

1 x  buciki dziecięce tekstylne Befado* + koszulka lub leginsy Befado (do wyboru) + kubek Befado

Nagroda II stopnia

4 x buciki dziecięce tekstylne Befado* + kubek Befado

251XY071-1 969XY108-1 212P048
251Q081 290XY152-1 273XY202-1

 

250P056 110P297 217P079-696x520
242P062 114XY240 114Y219

Nagroda III stopnia

5 x kubek Befado.

image001

*Buciki tekstylne Befado – rozmiar oraz model bucików do wyboru przez Laureatów konkursu z dostępnych modeli (dla dziewczynki lub dla chłopca).

Konkurs trwa  od 13.03.2017 do 26.03.2017. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 31.03.2017 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.


Macierzyństwo

Czujesz się wyczerpana i bez siły? Oto 12 sposobów na poprawę swojego życia

Agnieszka Dyniakowska
Agnieszka Dyniakowska
13 marca 2017
fot. iStock/ hobo_018

Każdy z nas dobrze zna to uczucie, kiedy nie chce mu się kompletnie nic, odczuwa niemoc i ma wrażenie, jakby część komórek mózgowych magicznie wyparowała. Nic się nie składa, wszystko przychodzi z największym trudem i jesteśmy wyczerpani fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. Próbujemy ratować się mocną kawą, energetykami, słodyczami wypełnionymi cukrem, ale zapominamy, że taki stan to ważna informacja od naszego organizmu – zwolnij, odpocznij, wrzuć na luz! Zamiast ładować w siebie kolejną dawkę kofeiny i zmuszać do wysiłku, zmień coś i przejmij kontrolę nad swoją codziennością! Wypróbuj te 12 sposobów na poprawę swojego życia i pożegnaj wyczerpanie i bezsilność bez grama żalu.

Śpij, jakby jutra miało nie być

Twoje ciało jest maszyną – niezwykle skomplikowana, piękną i taką, która wymaga regularnego wyłączania i regeneracji. Nie traktuj snu jako straty czasu i nie ucinaj godzin po to, by więcej pracować – potrzebujesz przecież odpowiedniego naładowania energetycznego i relaksu! Badania pokazują, że dobry sen pomaga oczyszczać mózg z toksyn, które gromadzą się w ciągu dnia, dlatego siedem do ośmiu godzin nocnego wypoczynku to klucz do dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Spróbuj na początek dodać do swojego snu 15- 30 minut, aż dojdziesz do pełnych ośmiu godzin – gwarantujemy, ze nawet kwadrans dłużej sprawi, że poczujesz różnicę!

Jedz świadomie

Świadome, zdrowe odżywianie wymaga praktyki i cierpliwości. Skoncentruj się wyłącznie na swoim posiłku i przestań podczas jedzenia pisać wiadomości, przeglądać maile czy wstawiać posty na facebooka. Pomyśl o tym, co jesz, jaki to ma smak, jak konkretny produkt łączy się i wpływa na drugi, co jedzenie daje twojemu organizmowi, skąd pochodzi. Badania pokazują, że świadome jedzenie może podnieść nastrój, zmniejsza stres i prowadzi do zdrowego odchudzania i ukształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych.

Pożegnaj kofeinę

Kofeina bezpośrednio stymuluje centralny układ nerwowy, dlatego jej nadmiar jest dla nas niekorzystny. Dodatkowo, jeśli zmagasz się z lękami, niepokojem, czy stresem, kolejna kawa wcale ci nie pomoże! Spróbuj innych rozwiązań, które działają długofalowo, jak np. medytacja, joga czy poranne ćwiczenia. A jeśli nie potrafisz wyobrazić sobie pobudki bez kubka małej czarnej, postaraj się ją pić bardziej świadomie, zrobić tego rytuał pełen przyjemności, niezwykłych aromatów i smaków – po prostu odkryj kawę na nowo wszystkimi zmysłami!

Bądź aktywna

Aktywność fizyczna to najlepsza metoda na pozbycie się stresów i poprawę nastroju, a dodatkowo wykazano, że wpływa zbawiennie na naszą pamięć i umiejętność myślenia. Nie jest ważna dyscyplina – wybierz coś, co sprawi ci przyjemność i postaraj się zaplanować min. 30 minut kilka razy w tygodniu. Pół godziny to chyba nie tak wiele? Możesz np. połączyć gimnastykę z oglądaniem ulubionego serialu albo wyciągnąć przyjaciółkę na plotki i aerobik.

Zapewnij sobie chwilę ciszy

Pewnie już każdy ma trochę dość słuchania o medytacji, uważności i tym całym mindfulness, ale sęk w tym… że to naprawdę działa! Dzięki codziennej medytacji i chwili wyciszenia można zmniejszyć stres, zwiększyć odporność, poprawić jakość snu, a nawet zwiększyć poziom szczęścia i zadowolenia! A co lepsze, wystarczy nawet pięć minut dziennie! Ludzie, którzy medytują w rzeczywistości są bardziej racjonalni i odczuwają mniejszy niepokój w obliczu nowych wyzwań – może warto spróbować?

Dbaj o szczęście swojej… skóry

Skóra mówi nam wyraźnie o tym, co dzieje się wewnątrz organizmu. Wypryski, suchość, szorstkość – może twoja dieta jest nieodpowiednia? Podkrążone oczy, cienie na twarzy – czy śpisz wystarczająco długo? Pamiętaj także o pielęgnacji – oczyszczaniu, zmywaniu makijażu i nawilżaniu. Zmień złe nawyki i wprowadź te dobre – podobno wystarczy nam 21 dni, by opanować nowe zwyczaje. Szczęśliwa skóra to szczęśliwsza i piękniejsza ty!

Rób to, co cię uszczęśliwia

Jeśli robisz tylko to, co musisz i co masz zapisane na swojej liście pilnych spraw, to jesteś na prostej drodze do wypalenia i utraty energii! Bądź dla siebie dobra, sprawiaj sobie małe przyjemności i rób to, co cie uszczęśliwia! Rozpieszczaj się od czasu do czasu, kup sobie coś ładnego, zjedz coś dobrego i leniuchuj w niedzielę do południa. W ten sposób też ładujesz swoja energię i zyskujesz dobre samopoczucie.

Słuchaj swojej intuicji

Zapominamy o tym, by wsłuchać się w to, co podpowiada nam nasze ciało – a ono bywa mądrzejsze od naszego umysłu! Często mówi nam, czego potrzebujemy, zanim sobie to w pełni uświadomimy i podpowiada nam naturalne reakcje. Zadaj sobie pytanie „dlaczego tak się czuję?”, „co jest nie tak, że mam takie emocje?”. Zatrzymaj się i posłuchaj podszeptów intuicji zamiast biec na oślep.

Przełam rutynę

Najlepsza metodą na znużenie i wyczerpanie jest zmiana, wprowadzenie odrobiny nowości i przełamanie rutyny! Zmierz się z czymś nieznanym przynajmniej raz w tygodniu – idź inną drogą do pracy, obejrzyj film z gatunku, za którym nie przepadasz, zapisz się na warsztaty z dziedziny, której nie znasz albo spróbuj nowej dyscypliny sportu. Nowe doświadczenia pomagają otworzyć umysł na nowe sposoby myślenia i postrzegania, co z kolei wpływa na poprawę humoru i samopoczucia.

Dbaj o pozytywne relacje

Budowanie zdrowych relacji zaczyna się od chwili, w której uświadomisz sobie, kto w twoim życiu jest ważny, potrzebny, z kim wymieniasz się pozytywnymi wibracjami. Oceń wartość, jaką konkretne związki i relacje mają dla twojego życia i pożegnaj toksycznych przyjaciół i znajomych, którzy wykorzystują cię i dołują. To nie będzie łatwe zadanie, ale jest konieczne dla uzyskania szczęścia.

Ucz się!

Nauka może nie kojarzy nam się dobrze (sprawdziany, klasówki, nauczyciele), ale dla naszego mózgu jest najlepszą gimnastyką i wbrew pozorom daje nam szczęście i satysfakcję! Za każdym razem, gdy uczymy się czegoś nowego i opanowujemy jakieś umiejętności, nasze dobre samopoczucie wzrasta, a wraz z nim pewność siebie, samozadowolenie i satysfakcja. Możesz uczyć się w domu korzystając z książek czy Internetu, zapisać na kurs, warsztaty lub czerpać wiedzę od innych osób w kontakcie indywidualnym – forma nauki nie ma tutaj znaczenia.

Zacznij pisać dziennik

Pisanie dziennika lub pamiętnika jest niczym terapia. Pomaga zniwelować stres, zwiększa zrozumienie przeżywanych uczuć, pobudza kreatywność, buduje pewność siebie i zachęca do realizowania zamierzonych celów. Nie skupiaj się zanadto nad tym, jak zacząć i jak pisać – po prostu usiądź i zanotuj to, co przyjdzie ci do głowy. Postaraj się wprowadzić ten nawyk kilka razy w tygodniu lub nawet codziennie, a zobaczysz, że z każdym dniem pisanie przychodzi ci łatwiej i sprawia większą przyjemność.


 

Źródło:  www.huffingtonpost.com

Zapisz


Zobacz także

„Przepraszam, że moje dziecko zarazi twoje. Nie miałam wyjścia, to nie moja wina”

Opieka nad maluchem podczas upałów. O czym powinien wiedzieć każdy rodzic?

Bezpieczne dziecko to spokojni rodzice. O czym pamiętać, planując wakacje dla dziecka