Lifestyle Psychologia

Ten krótki, tybetański test podpowie ci, kim naprawdę jesteś. Wystarczy, że odpowiesz na trzy pytania

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
16 grudnia 2016
Ten krótki, tybetański test podpowie ci, kim naprawdę jesteś. Wystarczy, że odpowiesz na trzy pytania
Fot. iStock/gilaxia
 

Wyłączcie na chwilę „logiczne myślenie”, przestańcie analizować. Na luzie, w formie zabawy, odetchnijcie, zrelaksujcie się i spróbujcie odpowiedzieć na trzy, proste pytania. Ważne, by odpowiedzi wypływały automatycznie, z waszej podświadomości. Dlatego starajcie się nie myśleć nad nimi zbyt  dlugo – najlepiej zapisać to, co przychodzi wam do głowy w pierwszej kolejności. Na samym końcu dowiecie się czegoś o sobie :).

1. Wyobraź sobie te pięć zwierząt stojących przed tobą. Umieść je w kolejności, zaczynając od tego, które cenisz, lubisz najbardziej:

Krowa, tygrys, owca, koń, świnia

2. Do każdego z poniższych wyrazów dodaj jeden, wybrany przez ciebie przymiotnik.

Pies jest …

Kot jest …

Szczur jest …

Kawa jest …

Morze jest …

3. Pomyśl o pięciu osobach, które są dla ciebie ważne. Z poniższej listy wybierz kolor dla każdej z nich. Można wybrać tylko jeden kolor dla każdej osoby.

Żółty

Pomarańczowy

Czerwony

Biały

Zielony

Teraz pora na twój wynik!

1. Kolejność, w jakiej umieściłeś zwierzęta odpowiada priotytetom w twoim życiu:

Krowa oznacza karierę.

Tygrys to poczucie własnej wartości.

Owca oznacza miłość.

Koń reprezentuje rodzinę.

Świnia reprezentuje pieniądze.

2.Twoje odpowiedzi na drugie pytanie wskazują, jak naprawdę postrzegasz swoje życie i siebie samego:

Skojarzenie, które umieściłeś przy wyrazie „pies” wskazuje, jak widzisz swoją osobowość.

Skojarzenie, które umieściłeś przy wyrazie „kot” symbolizuje osobowość twojego partnera (według ciebie).

Skojarzenie, które umieściłeś przy wyrazie „szczur” wskazuje, jak postrzegasz swoich wrogów.

Skojarzenie, które umieściłeś przy wyrazie „kawa” wskazuje, jaki jest Twój stosunek do seksu.

Skojarzenie, które umieściłeś przy wyrazie „morza” wskazuje, jak widzisz swoje życie.

3. Kolory obnażają twój stosunek do każdej z wymienionych przez ciebie osób:

Żółty jest dla osoby, której nigdy nie zapomnisz, która miała istotny wpływ na twoje życie.

Pomarańczowy jest dla osoby, którą uznajesz za prawdziwego przyjaciela.

Czerwony jest dla osoby, którą kochasz z całego serca.

Biały jest dla osoby, którą uznajesz za pokrewną duszę.

Zielony jest dla osoby, będziesz pamiętać do końca swojego życia.

P.S. Podobno sprawdzalność tego testu wynosi 97%. 😉


Źródło: brightside.me


Lifestyle Psychologia

Regulamin konkursu: „Jak zamierzasz zadbać o swoje zdrowie w nowym roku”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
16 grudnia 2016
Fot. iStock/filadendron
 

Regulamin konkursu „Jak zamierzasz zadbać o swoje zdrowie w nowym roku”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE  „Jak zamierzasz zadbać o swoje zdrowie w nowym roku”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Jak zamierzasz zadbać o swoje zdrowie w nowym roku” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 16.12.2016 do 23.12.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 28.12.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Ogólnopolska Organizacja „Kwiat Kobiecości” – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS odpowiedz na zadanie konkursowe: „Jak zamierzasz zadbać o swoje zdrowie w nowym roku”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 28.12. 2016roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Ogólnopolska Organizacja „Kwiat Kobiecości”.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.

  2 x koszulkę – symbol II odsłony Ogólnopolskiej Kampanii Diagnostyka jajnika zaprojektowanej przez Dorotę Goldpoint

  8 x zestaw kosmetyków naturalnych ufundowanych przez Partnera kampanii – firmę Nacomi

 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle Psychologia

Przełom w profilaktyce raka piersi. Możemy być dumne z polskich naukowców

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
16 grudnia 2016
Fot. Braster

Z pozoru niewinne urządzenie. Ładne, zgrabne, bardzo nowoczesne w swojej formie. Z wyglądu przypomina zaokrąglony stożek, choć my – kobiety, pieszczotliwie nazywamy je „cyckiem”.

Jest sobie taki „cycek”, a świat medycyny pieje z zachwytu. Dlaczego?

Przełom w profilaktyce raka piersi – krzyczą nagłówki niektórych medycznych periodyków i kolorowej prasy dla pań, i wcale nie dziwimy się, że krzyczą, bo to właśnie Polacy zrobili użytek z metody, którą wielu próbowało rozwinąć już od lat 80-tych XX wieku. Niestety przez lata ograniczała ją technologia, dziś postęp technologiczny pozwolił oszlifować ten diament.

„Dziś rozwój wiedzy i nauki oraz zaplecza operacyjnego pozwolił na pełne wykorzystanie termografii w diagnostyce zmian nowotworowych. Wśród pionierów tej metody ważne miejsce zajęli polscy naukowcy na czele z dr. inż. Henrykiem Jaremkiem, który od 20 lat bada masy ciekłokrystaliczne. To właśnie jego doświadczenie pozwoliło stworzyć unikatowe w skali światowej urządzenie do badania piersi w warunkach domowych z wykorzystaniem termografii kontaktowej. Opracowała je polska grupa naukowców”.*

Braster, bo taką nazwę nosi urządzenie dla kobiet pozwalające badać piersi samodzielnie w domu, wykrywa zmiany złośliwe na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju. Dzięki połączeniu z aplikacją na smartfona, po wykonanym badaniu, kobieta otrzymuje jego interpretację.

Termografia taka cudowna?

Nie byłabym sobą, gdybym tego nie sprawdziła.

W chwili obecnej medycyna boryka się z nieprzewidywalnością raka piersi. Po pierwsze, gdy nowotwór rozwija się powoli, czasem mijają lata – nim technologia, jaką jest USG czy mammografia, będą mogły wykryć rozwijającą się zmianę. Po drugie, gdy nowotwór bardziej przypomina potwora, który bardzo szybko atakuje organizm i rozwija się w zastraszającym tempie, bywa zbyt późno. Guzy, w przypadku raków interwałowych, potrafią nabrać monstrualnych rozmiarów pomiędzy rekomendowanymi badaniami USG czy mammografii. Termografia, okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ pozwala wykryć dopiero powstające zmiany.

Jak działa termografia?

Podczas rozwoju zmian nowotworowych dochodzi do angiogenezy, brzmi tajemniczo, a jest to po prostu wytwarzanie gęstej siatki naczyń krwionośnych „karmiących” rosnącego raka. Wokół guza pojawia się więcej naczyń krwionośnych, a te mają wyższą temperaturę niż inne struktury. Obraz termograficzny jest więc w tym wypadku jasny, klarowny i bezbłędny. Zmiana może być niewielka, „niewidoczna” jeszcze dla innych metod czy bardzo trudno wyczuwalna w badaniu palpacyjnym – ale wytwarza wokół siebie ciepło.

– To krok w bardzo dobrym kierunku z wielu powodów. Chyba większość z nas chce mieć wpływ na swój los, a to urządzenie daje taką możliwość – jest w domu, można je wykorzystać, zbadać się. Nie jest to metoda konkurencyjna dla istniejących już metod wykrywania nowotworów, ale uzupełniająca – ocenia prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, dyrektor medyczny Radomskiego Centrum Onkologii, prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, prezydent Senologic International Society (S.I.S.). – W grupach kobiet nieobjętych skriningiem także są zachorowania, są raki interwałowe, które trzeba wykrywać, a nasze możliwości są w tym zakresie ograniczone i zazwyczaj diagnozujemy chorobę, kiedy daje już pierwsze objawy.*

To właśnie ten obraz idealnie wychwytuje urządzenie, tego rak przed nami nie ukryje na długo przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów.

Jak działa Braster?

Sama zasada nie jest skomplikowana. Kluczem do sukcesu tego urządzenia we wczesnym diagnozowaniu raka piersi jest opatentowana technologia z użyciem ciekłokrystalicznych matryc oraz jego serce – czyli program komputerowy dokonujący skomplikowanej analizy uzyskanych w badaniu obrazów. Wynik badania określany jest przez algorytmy sztucznej inteligencji opracowane przez najlepszych naukowców z Politechniki Warszawskiej i dodatkowo jest weryfikowany przez wykwalifikowanych ekspertów medycznych.

Prace badawcze prowadzone przez zespół naukowców BRASTER S.A. nad ciekłymi kryształami pozwoliły na wykorzystanie ich do rejestrowania oraz obrazowania zmian termicznych zachodzących w ciele człowieka spowodowanych m.in. przez tworzenie nowotworów złośliwych.  Rozwiązanie to nazywane jest ciekłokrystaliczną termografią kontaktową.**

DSC1193

Cena, czyli czy naprawdę dla każdego?

Cena urządzenia Braster to 195 zł, dodatkowo by móc korzystać z interpretacji wyników konieczne jest wykupienie dwuletniego abonamentu, którego koszt to 29 zł miesięcznie, Niby niewiele. Ale zastanawiam się nad tym, jak realnie ocenić wartość. Szukam, sprawdzam i znajduję to…

Termografia w jednej z warszawskich klinik, która oferuje screening piersi z konsultacją „amerykańskiego” speca to „jedynie” 420 zł… nie kupuję tego. USG i mammografia prywatnie – gdybyśmy jednak chciały częściej zbadać piersi niż postanowił NFZ, to koszt kolejno ok. 110 zł (USG bez konsultacji lekarskiej) i ok. 100 zł. Dochodzę do wniosku, że Braster naprawdę nie nabija nas w butelkę, cena jest rozsądna, dostępna. I pewnie dlatego wróży temu urządzeniu dobrą (przede wszystkim dla kobiet) przyszłość.

Pytamy twórców, co dalej? Jedno marzenie udało się już spełnić: oswoić termografię i włożyć ją w ręce kobiet. W sekrecie zdradzają nam, że teraz pora, by nauczyć lekarzy korzystać w pełni ze wszystkich możliwości i wciąż uczyć panie, że „przydziałowe” badania raz na dwa lata – to o wiele za mało.

Samobadanie piersi trzeba oswoić, nie tylko wiedzieć, że to comiesięczna konieczność, ale przestać się go bać. Braster ułatwia oswoić ten lęk i mówi kobietom: „hej, nie musisz się zastanawiać, czy to już „coś” jest czy jeszcze nie; nie musisz bać się, że źle się badasz”.  A przede wszystkim minimalizuje ryzyko, że coś przegapiłyśmy.

PS: Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym sprytnym urządzeniu, zajrzyjcie na stronę producenta (braster.eu) i obejrzyjcie filmik demonstrujący jego działanie.


Źródła: *Gazeta lekarska, Klinika Termografii, **Braster, Szpital Uniwersytecki w Krakowie 


Zobacz także

Każdy z nas ma w sobie cień – swoją ukrytą, antagonistyczną część. Takie alter ego

Piękna ona, piękny on. A taka brzydka miłość

Mieszanie detergentów i inne mądre pomysły. Lista błędów, które popełniasz podczas sprzątania