Lifestyle

Świąteczny poradnik minimalistki. Nie dajmy się zwariować

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
18 grudnia 2017
Fot. iStock/svetikd
 

Święta to czas obfitości i nadmiaru: jemy na potęgę, spożywamy więcej alkoholu i wydajemy mnóstwo pieniędzy, żeby wszystko wypadło „idealnie”. Tymczasem przepisem na bożonarodzeniowy spokój i prostą, zwykłą radość z bycia razem może być minimalizm.

Jak to zrobić? Pomyśl…

Kiedy dekorujesz swój dom:

Stwórz własne ozdoby, nie kupuj nowych. Pamiętasz, jakie to było fajne, w dzieciństwie, kleić z rodzicami kolorowy łańcuch na choinkę? Potraktuj to jako coś, co cię odstresuje. A poza tym, po co kupować coś, czego używasz jedynie raz w roku, a potem chowasz na dnie piwnicy albo szafy? Świece, przytulne koce, białe dekoracje – może mogą u ciebie zagościć na dłużej nić dwa tygodnie? Może warto nadać im jakąś nową funkcję?

Kiedy wybierasz prezenty:

Ustaw limit wydatków i ilość prezentów i trzymaj się tego, co postanowiłeś. Wybieraj jeden, góra dwa prezenty, ale takie, które dajesz z myślą o konkretnej osobie, o tym, jaka jest, co lubi, o czym marzy. Opakuj je w papier, który można potem ponownie wykorzystać, a najlepiej włóż do kolorowej torebki. Myśl ekologicznie.

A tak, w ogóle – ucz dzieci, od małego, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, i że największym prezentem jest możliwość bycia razem, spędzenia ze sobą czasu, w bliskości i czułości.

Fot. iStock/jakkapan21

Fot. iStock/jakkapan21

Kiedy planujesz, co będziesz robić w święta:

Zaplanuj czas na rozmowę, a nie na kilkugodzinny seans przed telewizorem. Wyciągnij stare gry z dzieciństwa. Poproś każdego, by powiedział za jakie wydarzenie kończącego się roku jest wdzięczny. I praktykuj szczęście. To proste.

Pogubiliśmy się. Tłumy w sklepach, świąteczna gorączka, lęk przed tym, że „nie zdążymy” czegoś kupić, ugotować, posprzątać… Zapomnieliśmy, czym powinien być ten zimowy czas, spędzony razem. Pora to sobie przypomnieć.


Na podstawie: mindbodygreen.com

 


Lifestyle

Regulamin konkursu „Jesteś gotowa zdradzić swoje mroczne sekrety? My wymażemy twoje złe wspomnienia…”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
18 grudnia 2017
Fot. iStock / BraunS
 

Regulamin konkursu „Jesteś gotowa zdradzić swoje mroczne sekrety? My wymażemy twoje złe wspomnienia…”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Jesteś gotowa zdradzić swoje mroczne sekrety? My wymażemy twoje złe wspomnienia…

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Jesteś gotowa zdradzić swoje mroczne sekrety? My wymażemy twoje złe wspomnienia…”  zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 18.12.2017 do 31.12.2017 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 07.01.2018 roku na www.ohme.pl.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie są salony Atelier Urody Mokotów oraz Atelier Urody Wilanów zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  Opisz swój najgorszy eksperyment kosmetyczny i pozwól, że wymażemy złe wspomnienia. 😉  Jak zawsze liczymy na waszą kreatywność!

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 6 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 07.01.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Atelier Urody Mokotów oraz Atelier Urody Wilanów zwany dalej Sponsorem.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 6 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  2 x Zabieg Botox na włosy o wartości 230 zł
  Jeden zabieg w Atelier Urody Mokotów, drugi w Atelier Urody Wilanów – napiszcie w komentarzach, gdzie chcecie się wybrać 😉

  2 x Zabieg Adamantium na włosy o wartości 350 zł
  Jeden zabieg w Atelier Urody Mokotów, drugi w Atelier Urody Wilanów – napiszcie w komentarzach, gdzie chcecie się wybrać 😉

  2 x koloryzacja Jean Paul Myne o wartości 450 zł
  Jeden zabieg w Atelier Urody Mokotów, drugi w Atelier Urody Wilanów – napiszcie w komentarzach, gdzie chcecie się wybrać 😉

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Antonina i Marek Kondratowie spodziewają się dziecka. Aktor potwierdził doniesienia plotkarskich portali

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
18 grudnia 2017
Fot. Screen/Youtube/ Top 24h News

To pierwsze dziecko 29 -letniej Antoniny i 67- letniego aktora. Marek Kondrat ma z poprzedniego małżeństwa dwóch synów, z którymi pracuje (wspólnie z obecną żoną) w rodzinnej firmie. 

Para pobrała się dwa lata temu, podczas skromnej i skrzętnie ukrywanej przed prasą uroczystości w Krakowie. Obecnie spodziewają dziecka, które ma przyjść na świat wiosną 2018 roku.

Marek Kondrat zdecydował się poinformować o tym radosnym wydarzeniu na Facebooku, po tym, jak plotkarska prasa opublikowała tę informację jako „sensacyjny news”:

„Szanowni Państwo, z radością potwierdzamy dzisiejsze doniesienia prasowe – tak, spodziewamy się dziecka. Nie zamierzamy jednak czynić z tego sprawy publicznej i bardzo prosimy wszystkie media o uszanowanie naszej prywatności. Antonina i Marek Kondratowie.”.

Przyszłym rodzicom mocno gratulujemy i życzymy spokojnego oczekiwania na potomka, z dala od ciekawskich fotoreporterów, zastanawiających się „czy już widać”…Zobacz także

Suchy szampon – czym jest i jak prawidłowo go stosować?

"Chcesz żebym nie dożyła twojego wesela?!". Czyli czego lepiej nie mówić singielce / Singielki są szczęśliwsze - mówią naukowcy

„Chcesz żebym nie dożyła twojego wesela?!”. Czyli czego lepiej nie mówić singielce

Niech pachnie już wam Świętami. Domowe, sprawdzone przepisy na pierniki