Lifestyle

Regulamin konkursu „Najpiękniejsze, wspólnie spędzone chwile”

Redakcja
Redakcja
20 lutego 2017
Fot. iStock
 

Regulamin konkursu „Najpiękniejsze, wspólnie spędzone chwile

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE Najpiękniejsze, wspólnie spędzone chwile

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Najpiękniejsze, wspólnie spędzone chwile” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie  od 20.02.2017 do 06.03.2017. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 14.03.2017 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Grupa Wydawnicza Foksal – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe: Napisz nam o waszych najpiękniejszych, wspólnie spędzonych chwilach. Może to właśnie wieczorne czytanie, kiedy całą rodziną siadacie na łóżku lub kanapie i zapominacie o całym pędzącym świecie?”
 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 6 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 14.03.2017 roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Grupa Wydawnicza Foksal.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 6 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.

  2 x zestaw książek Kumplobook  (składający się z: Kumplobook. Książka dla prawdziwych przyjaciół;  Kumplobook. Dogrywka )

  2 x zestaw książek z seria Strażnicy (składający się z: Tom 1: Strażnicy. Szkatułka i ważka; Tom 2: Harfa i winorośl kruków  )

  2 x książka Klucz Blackthorna

 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

ABC pielęgnacji paznokci po zimie

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
20 lutego 2017
pielęgnacja paznokci po zimie
Fot. iStock
 

Zimno, chłód i wiatr – doskonale wiemy, jak te czynniki wpływają na nasze dłonie. Szorstkie, często popękane, zmęczone… A czy pomyślałyście kiedyś, że oprócz oznak zniszczenia widocznych na skórze, to jak żyjemy i w jakim środowisku przebywamy wpływa również na paznokcie?

Choć lubimy mieć piękne i zadbane paznokcie, z reguły przyjmujemy, że ich pielęgnacja kończy się i zaczyna na dobrze wykonanym manicure. A szkoda, bo to jak żyjemy, co jemy i czy w ogóle o paznokcie dbamy – odbija się na ich wyglądzie ostro i wyraźnie.

pielęgnacja paznokci po zimie

Czyli pielęgnacja paznokci po zimie

Żeby paznokcie były piękne, potrzeba nieco więcej niż ładny lakier (choć ten potrafi zdziałać cuda jak przemiana Kopciuszka). Czy nam się podoba czy nie, przede wszystkim na naszych paznokciach widać bardzo dobrze stan zdrowia.

To często własnie na nich pojawiają się pierwsze oznaki różnych zaburzeń i chorób. Zdecydowanie warto więc o paznokcie dbać i zacząć traktować je „na poważnie”. Pierwszy krok do ich siły i pięknego wyglądu, to dieta.

pielęgnacja paznokci po zimie

Powiecie: „banał”, ale o tym banale bardzo łatwo zapominamy lub z premedytacją pomijamy ten podstawowy krok. Łykamy suplementy, kupujemy cudowne zioła, a paznokcie jak słabe były tak są. Nie da się ukryć, że sposób odżywiania namaluje na twoich paznokciach całą swoją historię. Za mało witamin i minerałów, wypisze na twojej płytce całe twoje menu.

Z pewnością znasz to doskonale, bo za każdym razem, gdy przestajesz się prawidłowo odżywiać, na oznaki zaniedbań nie trzeba długo czekać.

Warto postawić na zdrową i zróżnicowaną dietę, to pozwoli dostarczyć twoim paznokciom niezbędnych składników odżywczych.

Dieta zdrowych paznokci

pielęgnacja paznokci po zimiepielęgnacja paznokci po zimie pielęgnacja paznokci po zimie

Kiedy zbudujesz solidny, oparty na zdrowiu, filar dla swoich paznokci,, pora na krok drugi, czyli odpowiednią pielęgnację.

pielęgnacja paznokci po zimie

Zima ma się ku końcowi, ale to nie powód, by nie chronić swoich dłoni i paznokci przed szkodliwymi czynnikami.

Tu obowiązuje kilka prostych zasad, których naprawdę warto się trzymać.

Przybory

Przede wszystkim, musisz wyposażyć się w nożyczki do paznokci, pilniczek, cążki do skórek oraz patyczek lub radełko do ich odsuwania.

W świecie idealnym, o skórki powinnyśmy dbać regularnie, odsuwając je gdy są miękkie, np po kąpieli. To ułatwiłoby nam znacznie zwykły manicure. Ale gdy z regularnością bywa ciężko, warto skorzystać z patyczka i delikatnie odsunąć skórki, a następnie wyciąć ich nadmiar za pomocą cążek lub specjalnej frezarki (amatorską kupicie za około 30 zł).

Pilniki – to sprawa jest jasna, rezygnujemy z metalowych pilników! Po pierwsze mogą rozdwajać paznokcie, po drugie zazwyczaj zostają w kosmetyczce na zawsze, przez tzw. zasiedzenie. Leciwe pilniki nie są ani skuteczne, ani higieniczne.

Najlepiej skorzystać z pilniczków papierowych, te wymuszają regularną wymianę i są niedrogie; lub szklanych.

Kosmetyki

Jesteście zaskoczone? Kosmetyki do paznokci?

Zdecydowanie warto uzupełnić swoją kosmetyczkę o te podstawowe:

 • preparat zmiękczający skórki
 • dobrej jakości zmywacz do paznokci
 • odżywka wzbogacona w kreatynę, wapń, krzem, magnez i witaminy
 • serum do skórek i paznokci bo o paznokcie też trzeba dbać!
 • ewentualnie olejek do skórek.
Fot. Materiały prasowe

Fot. Indigo Nails

Nasze serca skradły serum marki Indigo Nails – tak, znają się na rzeczy. I co ważne oprócz ich działania, równie genialny jest aplikator (można bez ubrudzenia rąk, precyzyjnie nałożyć serum, nawet podczas pracy na komputerze 😉 ). Do wyboru są dwa warianty tego kosmetyku: Indigo Serum z Mirrą oraz Indigo Serum z Olejkiem Jojoba. Serum bardzo szybko się wchłania, a eleganckie i sprytne opakowanie idealnie pasuje do damskiej torebki – możesz mieć je zawsze pod ręką, a gdy sobie przypomnisz, że pora zrobić coś dobrego dla swoich paznokci – po prostu go użyj.

Indigo Serum z Mirrą to gwarantowane wzmocnienie skórek i paznokci. Twoje dłonie zasługują na profesjonalną i ekskluzywną opiekę. Dzięki innowacyjnej recepturze odżywisz suche skórki. Indigo Serum z Mirrą to luksusowy preparat, który regeneruje wysuszoną skórę i zapewnia mocne paznokcie.

Urlop

Zrób swoim paznokciom czasem trochę wakacji, czyli przerwę w malowaniu. Zamiast lakieru możesz nałożyć odżywkę, jeśli obawiasz się, że twoje łamliwe paznokcie nie przetrwają takiego eksperymentu.

zdrowe paznokcie abc pielegnacji (8)

Trzeci krok ku zdrowym paznokciom.

Nie zapominajcie o ich ochronie (nawet po zimie). Noście rękawiczki, gdy jest zimno, zakładajcie te gumowe do sprzątania. Ale też pamiętajcie o dokładnym osuszaniu dłoni po ich myciu, smarowaniu ich kremem (tym z filtrem UV!).

Bądźcie dla swoich paznokci dobre i wyrozumiałe – tak, jak dla reszty ciała. A z pewnością się wam odwdzięczą pięknym i zdrowym wyglądem.

Pielęgnacja paznokci po zimie


Artykuł powstał we współpracy z Indigo Nails


Lifestyle

Konkurs „Najpiękniejsze, wspólnie spędzone chwile”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
20 lutego 2017
Fot. iStock

Jak lubicie spędzać wspólny czas? Ten zarezerwowany tylko dla najbliższych, ten w którym nic innego się nie liczy, telefon ląduje w szufladzie, nie ma spotkań, biegu na czas? Tego samego, w którym obowiązki mają moc zmieniania się w przyjemności? „Muszę ugotować obiad” zamienia się we wspólne i czułe mieszanie w garnkach, pęd po zakupy przeistacza się w nieplanowany spacer i liczenie śladów na śniegu, a „włączę ci bajkę” staje się wspólnym, ciut leniwym czytaniem ulubionych baśni pod kocem.

A jakie są wasze najpiękniejsze, wspólnie spędzone chwile? Opowiedz nam o tym i wygraj bilet na jeszcze więcej wspólnych domowych wieczorów ze swoimi dziećmi – wspaniałe i wciągające książki od Wydawnictwa Wilga.

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu: „Napisz nam o waszych najpiękniejszych, wspólnie spędzonych chwilach. Może jest to właśnie wieczorne czytanie, kiedy całą rodziną siadacie na łóżku lub kanapie i zapominacie o pędzącym świecie?”.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

„Napisz nam o waszych najpiękniejszych, wspólnie spędzonych chwilach. Może jest to właśnie wieczorne czytanie, kiedy całą rodziną siadacie na łóżku lub kanapie i zapominacie o pędzącym świecie?”.

Nagrody:

2 x zestaw książek Kumplobook  (składający się z: Kumplobook. Książka dla prawdziwych przyjaciół;  Kumplobook. Dogrywka )

2 x zestaw książek z seria Strażnicy (składający się z: Tom 1: Strażnicy. Szkatułka i ważka; Tom 2: Harfa i winorośl kruków  )

2 x książka Klucz Blackthorna

Kumplobook

Kumplobook kumplobook_2_dogrywka
Kumplobook. Książka dla prawdziwych przyjaciół

autorka: Joanna Gorzelińska,
ilustracje: Dennis Wojda

Kumplobook. Dogrywka
.
autorka: Joanna Gorzelińska,
ilustracje: Krzysztof Kiełbasiński

Książki dla dzieci, które potrafią świetnie się bawić bez komputera i telefonu.

To książki dla dwójki przyjaciół – do wspólnej zabawy i wspólnego spędzania czasu. Można w nich rysować, przejść przez labirynty, rozwiązać kumplotest, znaleźć różnice, zagrać w gry. Każde zadanie trzeba wykonać ze swoim kumplem.

To książki, które łączą!

Wyobraź sobie życie bez komórki, tylko przez chwilę, przez jedną godzinę, zapominasz, że ją masz. Przez 60 minut nie scrollujesz, tylko się na serio kumplujesz! Tylko ty i twój kumpel. Realny, nie wirtualny.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Klucz Blackthorna

Kevin Sands

Klucz Blackthorna

Zagadkowe kody, potężne mikstury, nieoczekiwane zwroty akcji i tajemnicza zbrodnia. A wszystko na tle XVII-wiecznego Londynu…

Londyn, 1665 rok. Bystry i pojętny Christopher Rowe jest uczniem w aptece mistrza i życiowego przewodnika Benedicta Blackthorna, który uratował go przed smutnym losem sieroty.

W czasie wolnym od nauki tworzenia tajemniczych mikstur, czytania opasłych ksiąg i rozwiązywania łamigłówek, chłopak najchętniej spędza każdą minutę ze swoim przyjacielem Tomem.

Idyllę przerywa nagle seria mrożących krew w żyłach morderstw londyńskich aptekarzy. Christopher musi znaleźć rozwiązanie zagadki zanim… sam stanie się ofiarą. Czy uda mu się zrobić użytek ze swoich talentów oraz zdobytej wiedzy i uchronić cały świat przed nadciągającym niebezpieczeństwem?

Seria Strażnicy

Ted Sanders

Strażnicy_SzkatulkaiWazka SandersStraznicyHarfaWinorośl
Tom 1: Strażnicy. Szkatułka i ważka Tom 2: Harfa i winorośl kruków

Opowieść o świecie Strażników, w którym magia ma naukowe uzasadnienie. Zaskakujące połączenie fantasy i science fiction, w którym przygoda i zaskakujące zwroty akcji czają się na każdym kroku!

Horacy F. Andrews i jego przyjaciółka Chloe są Strażnikami magicznych przedmiotów, które mają niezwykłą moc. Ich świat pełen jest niespodziewanych wydarzeń i niebezpiecznych przygód. Tym razem nie będą sami. Kiedy dołączy do nich nowa Strażniczka, będą musieli dowiedzieć się, kim naprawdę jest i po czyjej stoi stronie.

Horacy F. Andrews wie, że nic nie jest niemożliwe. Odkąd on i jego przyjaciółka Chloe odkryli, że są Strażnikami – chroniącymi magiczne przedmioty zwane Tan’ji – potrafią dokonywać niewiarygodnych rzeczy. Horacy potrafi zaglądać w przyszłość a Chloe przechodzić przez ściany. Przybywa do nich nowa Strażniczka April, której magiczne Tan’ji jest uszkodzone i nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze zadziała. Na dodatek dziewczyna znajduje się w niebezpieczeństwie, ścigają ją złowrodzy łowcy. Czy uda jej się bezpiecznie dotrzeć do schronienia Strażników, czy raczej… wpadnie w śmiertelną pułapkę?

Konkurs trwa  od 20.02.2017 do 06.03.2017. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 14.03.2017 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.


Zobacz także

Nieważne, że upokarzałaś się przed facetem. Będziesz się z tego śmiała, z tej miłości również

Konkurs „Czuję się piękna, gdy…”

24. FESTIWAL FILMOWY WIOSNA FILMÓW startuje już 15 kwietnia w Warszawie. 65 filmów, w tym 20 premier i przedpremier!