Lifestyle

Regulamin konkursu „Mój Klub Superdziewczyn”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
6 listopada 2017
Fot. iStock / ArtMarie
 

Regulamin konkursu „Mój Klub Superdziewczyn”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Mój Klub Superdziewczyn”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Mój Klub Superdziewczyn”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 6.11.2017 do 24.11.2017  Wyniki zostaną opublikowane do dnia 30.11.2017 roku na www.ohme.pl.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Wilga zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  „Napiszcie, co robicie razem, by poczuć się jak superdziewczyny? Jakie są wasze wyjątkowe rytuały, co lubicie robić razem – mama i córka? Każdy z nas może mieć swój Klub Superdziewczyn, jeśli tylko zechce. Podzielcie się swoim przepisem na budowanie wyjątkowej relacji z córką. A może wasz Superklub ma więcej członków? Napiszcie nam o tym”.

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 30.11.2017 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Wilga.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  10 x  książka „Psy czy koty? Komiks i Opowiadania” z serii EMI i Tajny Klub Superdziewczyn, autorstwa Agnieszki Mielech

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Mój Klub Superdziewczyn”. Napisz, co robicie razem, by poczuć się jak superdziewczyny?

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
6 listopada 2017
Fot. iStock / ArtMarie
 

My chodzimy razem na basen, czasem do kina na babski film (raczej bajkę), zawsze robimy sobie po seansie zdjęcia w budce przed kinem. Mamy ich już całkiem sporo. Zawsze decydujemy się na te same ujęcia: pierwsze – normalne, drugie – z minami i trzecie – z buziakiem. Taki nasz mały rytuał. Czasem umawiamy się na wspólne malowanie, ja jestem modelem i manekinem do pierwszych makijażowych eksperymentów. I razem oglądamy zdjęcia – to też nasza mała klubowa tradycja.

A wy? Co robicie razem, co daje wam to wyjątkowe uczucie, że udało się wam skraść niepowtarzalne, wspólne chwile? Napiszcie nam o tym! Najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy świetnymi książkami od Wydawnictwa Wilga.

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napiszcie, co robicie razem, by poczuć się jak superdziewczyny? Jakie są wasze wyjątkowe rytuały, co lubicie robić razem – mama i córka? Każdy z nas może mieć swój Klub Superdziewczyn, jeśli tylko zechce. Podzielcie się swoim przepisem na budowanie wyjątkowej relacji z córką.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

Napiszcie, co robicie razem, by poczuć się jak superdziewczyny? Jakie są wasze wyjątkowe rytuały, co lubicie robić razem – mama i córka? Każdy z nas może mieć swój Klub Superdziewczyn, jeśli tylko zechce. Podzielcie się swoim przepisem na budowanie wyjątkowej relacji z córką. A może wasz Superklub ma więcej członków? Napiszcie nam o tym.

Nagrody:

10 x  książka „Psy czy koty? Komiks i Opowiadania” z serii EMI i Tajny Klub Superdziewczyn, autorstwa Agnieszki Mielech

emi okl cz 3 285x135+5mm spad

Konkurs trwa od 6.11.2017 do 24.11.2017 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 30.11.2017 roku na www.ohme.pl.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.


Lifestyle

„Co, jeśli się pomylę i popełnię błąd?”. Dlaczego brak decyzji, może być równoznaczny z popełnieniem błędu?

Gościnnie w Oh!me
Gościnnie w Oh!me
6 listopada 2017
Fot. iStock / visualspace

Strach przed popełnieniem błędu paraliżuje przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji i działania. Musisz jednak wiedzieć, że brak działania, również jest w jakiś sposób działaniem.

Dlaczego brak decyzji, może być równoznaczny z popełnieniem błędu?

Czym w ogóle jest „błąd”?

Obserwując otaczający mnie świat, odnoszę wrażenie, że zbyt często przywiązujemy się do jednej wizji rzeczywistości. Mamy w głowie tylko jeden schemat działania, a każdy inny traktujemy jako błędny.

Boimy się tego, że coś może zaburzyć obecny stan rzeczy i go kompletnie poprzestawiać. Ile razy łapałaś się na tym, że chciałaś coś zmienić, zrobić krok, który, Twoim zdaniem, mógłbym oznaczać przełom w Twoim życiu?

Mimo to, czułaś paraliżujący strach i nie podejmowałaś żadnego działania. Za jakiś czas okazywało się, że był to błąd i jeśli wtedy odważyłabyś się zadziałać, to teraz byłabyś w zupełnie innym miejscu. I faktem jest, żeby takich sytuacji nie rozpamiętywać w nieskończoność, ale wyciągnąć wnioski i następnym razem po prostu sobie zaufać.

Prawda jest taka, że życie jest dynamiczne, płynne. To, co było dobre kiedyś, niekoniecznie będzie dla Ciebie dobre dzisiaj, czy jutro.

Kiedy zastanawiasz się nad decyzjami, które podejmowałaś „wczoraj”, to zapewne były one najlepsze w tamtym konkretnym momencie. Zauważ jednak, że ciągle się zmieniasz, zmienia się Twoje patrzenie na świat. Wobec tego niekoniecznie to, co było dobre kiedyś, sprawdzi się w przyszłości.

Gdy przeprowadzałam się z rodziną do Brukseli, ludzie pytali mnie:

„Skąd wiesz, że Ci się tam będzie podobało?”

Odpowiadałam:

– Nie wiem na 100%, ale na podstawie dostępnej mi wiedzy, jest tam to, czego właśnie dziś potrzebuję do szczęścia”

– A jak Ci się nie spodoba za kilka lat?

– To się przeprowadzę tam, gdzie będzie mi się podobało.

Elastyczne podejście do rzeczywistości

To właśnie tego typu podejście pozwala mi spokojnie funkcjonować, mieć bardzo pozytywne nastawienie do zmian, jak i do tego, co przynosi mi życie.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że każda chwila naszego życia, każda, nawet najmniejsza decyzja zmienia jego kierunek. Nie da się tego uniknąć i trzeba zaakceptować, że nie zawsze wszystko będzie szło idealnie po Twojej myśli.

To, czy wstaniesz o 6.00, czy o 7.00 ma znaczenie. To, którym samolotem polecisz, ma znaczenie. Może w jednym z nich czeka na Ciebie ciekawy rozmówca, może zrobicie razem biznes, a może zakochacie się w sobie.

Tego nigdy nie wiesz.

Dlatego nawet wtedy, gdy Twoje życie nie do końca idzie akurat w tym kierunku, w którym chcesz, to oznacza to tylko tyle, że idzie w innym. Być może lepszym?

To, co z początku może okazać się pechową sytuacją, być może jest początkiem szczęśliwego zbiegu okoliczności.

Nigdy nie znasz całego obrazu

Gdybym w wieku 28 lat nie odkryła guzów w piersiach, może wciąż odkładałabym napisanie pierwszej książki na potem i ostatecznie nigdy bym tego nie zrobiła.

Gdybym nie spędziła części dzieciństwa w domu dziecka, być może nigdy nie zainteresowałabym się rozwojem osobistym. Nie miałabym lekcji z przeszłości do odrobienia i niezbędnego samozaparcia, które wiele razy pomagało mi na mojej życiowej drodze.

Mimo tych wszystkich gorszych momentów, gdy już opłakałam sytuację, robiłam wszystko aby znaleźć w sobie energię do działania. To wszystko dlatego, że doskonale wiedziałam, jak wiele zależy ode mnie samej.

Tylko proszę, nie zrozum mnie źle. To nie jest tak, że kiedy los bezwzględnie Cię potraktuje, to masz skakać z radości i udawać, że wszystko jest w porządku.

Wszyscy mamy chwile słabości, ja również je mam. Gdy w Twoim życiu wydarzy się tragedia normalnym jest, że cierpisz, jesteś w żałobie, a może nawet pojawić się depresja. Daj sobie czas, poproś bliskich o wsparcie, skorzystaj z pomocy lekarza.

A gdy tylko staniesz na nogi zacznij analizować sytuację i to, co spowodowało, że się w niej znalazłaś/eś.

Na każdym skrzyżowaniu czeka na Ciebie kilka dróg. Nigdy nie wiadomo, która z nich jest dla Ciebie najlepsza.

Chciałbym pomóc kobietom w tym, aby miały odwagę sięgać po to, co może dla nich oznaczać szczęście. Właśnie opublikowałam video, które jest czymś zupełnie nowym i może realnie popchnąć Twoje działania do przodu.

Możesz je zobaczyć na moim blogu >>

Skup się na tym, w jaki sposób przemierzasz życie, a nie którą dokładnie ścieżką podążasz

Podejmuję kolejne decyzje. Bardzo możliwe, że gdzieś po drodze popełniam błędy. Jednak przede wszystkim, działam. Nie jestem w stanie ocenić, czy każda moja decyzja jest idealna, po prostu wierzę, że jest najlepsza w tym konkretnym momencie.

Ustal swoje zasady!

Podejmując kolejne działania wiem, że…

Warto być uczciwym, traktować siebie i innych z miłością.

Warto być pracowitym i doskonalić się w wybranych obszarach, aby dać coś od siebie światu.

Warto zachowywać się odpowiedzialnie i dotrzymywać słowa danego innym oraz samemu sobie.

Warto być autentycznym i zapraszać do swojego życia ludzi, którzy żyją w zgodzie z naszymi wartościami.

Warto doceniać każdą chwilę, ponieważ nasze dni są tutaj policzone.

Warto też popełniać błędy, zamiast nic nie robić, ponieważ nawet one mogą Cię wiele o sobie samym nauczyć.

No chyba, że planujesz skoczyć z wieżowca, aby opisać na blogu jak to było. To faktycznie skazane jest na porażkę.

Cała reszta Twoich działań to test i trening, dlatego:

➡Zbierz informacje na konkretny temat

➡Działaj

➡Obserwuj wyniki

➡Przeanalizuj, co poszło dobrze?

➡Przeanalizuj, co poszło źle? Co zostało pominięte?

➡Co zostało zrobione niepotrzebnie?

➡Wyciągnij wnioski

➡Ponów działanie, ale już nie popełniaj tych samych błędów.

➡Zadaję sobie pytanie: w jaki sposób ta sytuacja uczyniła mnie mądrzejszą/ym?

A potem jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz.

Na zakończenie mam dla Ciebie coś jeszcze – niezwykłe ćwiczenie coachingowe, dzięki któremu spojrzysz na swoje życie z lotu ptaka.

PrezentKamilaRowinska

 

kamilarowinska2017_1Kamila Rowińska – Trener, coach i autorka książek o tematyce coachingowej i biznesowej, m.in. bestsellera pt. „Kobieta Niezależna”. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci.

Ukończyła kierunek Zarządzania Przedsiębiorstwem na Politechnice Śląskiej, kolejno udała się do Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej utworzyło kierunek – Coaching.

Przez 13 lat ze spektakularnymi sukcesami budowała swój biznes zarządzając zespołem sprzedażowym 3500 osób. W 2010 r. zdecydowała się założyć Rowińska Business Coaching i skoncentrować na wspieraniu innych w zwiększaniu ich efektywności osobistej i biznesowej.

Od tego czasu przeprowadziła setki szkoleń i sesji coachingowych. Tysiącom osób pomogła uwolnić swój potencjał, odnaleźć motywację, zwiększyć pewność siebie, samodyscyplinę i wykształcić umiejętności przywódcze.


Zobacz także

W Święta nie musisz tylko wydawać. W prezencie możesz zadbać o swoje finanse z inPZU

Pięć sygnałów ostrzegawczych, których nigdy w związku nie powinniśmy ignorować

Żona Sławomira pokazała się bez makijażu. Nie wszystkim się spodobała. „…jesteś gwiazdą, więc zachowuj się jak gwiazda”